Get a site

برچسب: تکنولوژی آموزشی

رشته تکنولوژی آموزشی(M.A) پایان نامه روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج ،بریادگیری- یاد داری وانگیزش پیشرفت تحصیلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

استاد راهنما :
دکتر فرانک موسوی
دانشجو :
تابستان ۱۳۹۳
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
۱-۱-مقدمه
با ورود به هزاره سوم میلادی ،دانش تجربی نو و پیشرفتهای فن آوری ، این امکان را فراهم ساخته است که بازنمایی ذهنی انسان از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس گردد بدیهی است متناسب بافرایند جهانی شدن نوع نگاه به آموزش و پرورش با آنچه در تفکر سنتی غالب است تفاوت دا.(ذوفن۱۳۸۶). آموزش و پرورش باید به فراگیران در ارتقای خود پرورشی از طریق خلاقیت ،توانایی تصمیم گیری سریع ،عادات آموزشی و خود -آگاهی یای رساند. ( قربانی و همکاران ، ۱۳۸۲).از آنجایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای داشته است بنابراین  انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه مابخش عمده ای ازآموزش راتشکیل میدهد. ( به نقل از وین هارلن – ترجمه سعیدی – ۱۳۷۵). اگر بپذیریم که علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش مؤثری دارد، آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می‌بریم. آموزش علوم و فناوری یکی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است که تاثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شده‌است. از مهمترین دست آوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است که دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فکر کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (فضلی خانی،۱۳۸۲).در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به طور کامل تغییر کرده‌است. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند که ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالی است که در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است. اما پدیده‌های بزرگی همچون انفجار اطلاعات و گسترش روزافزون فناوری و نفوذ آن در تمامی ابعاد زندگی انسانی، پیشرفت‌های اخیر صورت گرفته در علوم تربیتی و روش های ترویج و آموزش علوم، نشان داده‌است که با توجه به ضرورت زمان، باید تمامی دانش‌آموزان برای زندگی در یک جامعه پیچیده و پیشرفته امروزی که ارتباط تنگاتنگی با مسائل علمی و فناوری دارد، آماده شوند(ساک،۲۰۱۰)در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگروتربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل استفاده تبدیل نمایند(احمدی،۱۳۹۰).درپژوهش های متعددی نشان داده شده است که آموزش درس علوم تجربی درسی عملی وآزمایشگاهی است امادر ایران بیشتر از روش های سنتی استفاده می شود ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است (یوسفی،۱۳۸۹).
فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی است ؛لذا دانش آموزان ممکن است به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هرگز دانش آموزان را برای مواجهه با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد کرد.دورین وکرد (۲۰۰۹)درتحقیق خودبه این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود استفاده کنندشمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده است وبالغ بر۹۰/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی باید متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت کردد.موالم(۲۰۱۰)درتحقیق خود بیان داشته است که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها استفاده کنند،ودر حل مسایل جدید ناتوان هستند.این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش های کلسی ،فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها میباشد(امام قلی وند،۱۳۸۵).درمقابل روش سنتی ،روش های دیگری وجود داردکه درآنها برخلاف روش تدریس غیرفعال ،دانش آموزان بیشتر فعالیت دارند وقسمت اعظم کارآموزش وتدریس به عهده خودشان است(اوجی نژاد۱۳۸۳).درواقع یک تعامل چندسویه بین دانش آموزان ومعلم ودانش آموزان بایکدیگر وجود دارد.ایجاد چنین محیط هایی است که باعث پیشرفت تحصیلی می شود.   یکی ازاین روش های فعال وخلاقیت محور ،روش بدیعه پردازی است یدیعه پردازی کلمه ای متشکل ازدوکلمه یونانی (syn)یعنی با هم آوردن و(ektos) یعنی عناصر متفاوت،وبه معنی اتصال وپیونداجزای متفاوت ودرظاهر بی ربط است(ویور،پرنیس۱۹۹۰،نولان،۲۰۰۳،سلیگمن،۲۰۰۷).روش تدریس بدیعه پردازی  ازجمله روش های پرورش خلاقیت محسوب می شود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون  وهمکارانش(۱۹۶۱)ابداع شد.گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی راآغاز کرد که بطور همزمان درپروژه ای مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند.نتایج مصاحبه ها گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت رابرای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می کرد(سلیگمن،۲۰۰۷). پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود رابرای تخیل وایجادبصیرت درفعالیت های روزانه رهاسازند .گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید،یعنی فرد تلاش می کند تابادیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد.اساس تفکربدیعه پردازی فعالیت  استعاری وتمثیلی است که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می شود(حسینی،۱۳۸۷).روش تدریس بدیعه پردازی مانند سایر روش های خلاق ،به وسیله راهنمایی های آموزشی وپرورشی خلاقیت راشکوفامی کند،به این صورت که چون دراین روش،مهارت های زندگی با بهره گرفتن از تشبیه ،استعاره،وقیاس تدریس می شود،لذا دانش آموزان آزادی بیشتری در پاسخ به سوالات این درس داشته واین امر منجر به رشد وتوسعه مهارت های مبتنی بر خلاقیت ونوآوری دانش آموزان خواهد شدبنی عقیل۱۳۸۳).پژوهشهای بسیاری درخارج ازکشور برکارایی روش بدیعه پردازی صحه گذاشته اند(جنتر۱۹۸۳،وداگر۱۹۹۵)وپژوهشهایی هم که در داخل کشور انجام یافته اند ،حکایت ازاثربخشی این روش دارند(رحیمی۱۳۷۹،دستجردی،۱۳۸۱،اوجی نژاد۱۳۸۲).
آلان وریچارد(۲۰۰۶)بیان داشته اند،هنگامی که دانش آموزان برخی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها وبعضی ازمعلومات فرضی وجود نداردوهمچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب ،استفاده ازیک قیاس بامدل است(شریفی،داوری،۱۳۸۷).زمانی که راه حل های قدیمی یا راه های ابراز وجودبرای انجام کاری مناسب نباشند،استفاده از روش بدیعه پردازی پیشنهاد می شود،زیرااین روش فرد راتاحدی به دنیای غیر منطقی می کشاند.(اوجی نژاد،۱۳۸۳ ،امام قلی وند،۱۳۸۵،میرشمشیری،۱۳۸۴،قوشلی،۱۳۸۴،رشیدآبادی ،۱۳۸۶،بنی عقیل،۱۳۸۰،).تاثیر الگوی بدیعه پردازی رابر پیشرفت تحصیلی را در درس انشا وعلوم تجربی مورد تایید قرار داده اند.روش بدیعه پردازی درپژوهش ناو(۲۰۰۷)افزایش خلاقیت وحل مشکلات رابه دنبال می آورد.دیوید،ا،والکر(۲۰۰۹)انگیزه پیشرفت تحصیلی  ازطریق روش تدریس بدیعه پردازی رامورد تاییدقرار داد.استفاده ازروش تدریس بدیعه پردازی  برای تدریس درس انگلیسی براساس پژوهش دیکزکی (۲۰۰۶)منجر به کسب دانش جدید ازطریق اشتراک گذاری داستان ها وروایات فردی وقدرت بخشیدن به شرکت کنندگان در بیان داستان ها شد.درسال های اخیر درکشور ما پژوهش هایی در زمینه تاثیر روش های فعال تدریس در درس های انشا وعلوم تجربی وهنر صورت گرفته که همه آن ها نشان دهنده اثر معنی دار این روش ها برافزایش خلاقیت وانگیزش پیشرفت تحصیلی  در این دروس است(میرشمشیری،۱۳۸۴،شریفی وداوری،۱۳۸۸،قوشلی،۱۳۸۴). اما به دلیل محدودیت هایی تاکنون پژوهشی در این زمینه در شهرستان دالاهو صورت نگرفته است.سازه انگیزه تحصیلی درمحیط های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت مربوط است اطلاق می شود(پینتریچ،۲۰۰۴)دسی ورایان (۲۰۰۲)انگیزه تحصیلی راتمایل یادگیرنده به مشغول ودرگیر شدن در فعالیت های یادگیری وتلاش مستمر در انجام دادن وپایان رساندن آن فعالیت می دانند.در زمینه انگیزه تحصیلی نظریه های فراوانی وجود دارد ولی متداول ترین نظریه در این خصوص نظریه خود مختاری دسی ورایان(۱۹۸۵) است.براساس این نظریه ،انگیزه به ندرت دربرگیرنده پدیده واحدی است .افراد نه تنها از میزان انگیزش متفاوتند ،بلکه ازنظرجهت ونوع انگیزش نیز اختلاف دارندواین تعارض درنوع انگیزش به نظرها واهداف اساسی که باعث انجام کار می شود،ارتباط دارد(دسی ورایان،۲۰۰۰).بنابراین نظریه خود مختاری بیان می کند که عملکردتحصیلی فراگیران می تواندبرانگیختگی درونی،برانگیختگی بیرونی، ویا بی انگیزگی باشد.انگیزش درونی یعنی اینکه شخص عملی رابه خاطر کسب رضایت ،خشنودی،علاقه مندی ولذت درونی انجام می دهد وتنها خودعمل مهم است (ولراند وهمکاران۱۹۹۳،رایان ودسی۲۰۰۰).انگیزه بیرونی مربوط به زمانی است که فعالیت به منظور دستیابی به برخی پیامدهای مجزا از آن انجام می گیرد که با انگیزش درونی در تضاداست (والراند وهمکاران ،۱۹۹۳).وبی انگیزگی یافقدان نگیزه حالتی رابیان می کند که قصد وعمدی در عمل وجود ندارد ورفتار فرد ،فاقد تعهد واحساس علیت شخصی است(والراند ،فورتیروگی،۱۹۹۷،دسی ورایان۲۰۰۲).اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه اندازه تدریس به شیوه بدیعه پردازی ،که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده است ،در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان دالاهو می شود؟
1-2-بیان مسئله
درس علوم تجربی باتمرکز برپرورش وتوسعه مهارت های یادگیری مادام العمر برآن است تاشاگردان خلاق تری تحویل جامعه دهدوآنان رابرای جهان همواره درحال تغییر آماده کند(امام قلی وند،۱۳۸۵). پس معلم به عنوان رکن اصلی آموزش پرورش در کلاس باید از نظر علمی ورفاهی درسطح بالایی قرار گیرد که بتواند با تکیه  بردانش خود جهت بهبود شیوه های یاد گیری تلاش کند. از آنجایی که کودکان  سنین ۱۰ تا ۱۲ ساله پیشرفت قابل توجهی از لحاظ  ذهنی نشان میدهند می توانند با پدیده های پیچیده  روبرو شوند و عقاید تازه ای را کسب کنند. یکی  از روش های موثر برای این منظور الگوی تدریس بدیعه پردازی می باشد و با فعال نمودن دانش آموزان باعث درگیر شدن بیشتر آنها با مباحث آموزشی این دروس می گردد(مرادی نژاد،۱۳۸۶)درمدارس امروزی معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند ولی بعداً متوجه می‌شوند دانش‌آموزان تنها مقدار کمی از آنچه که را که مطرح شده است بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟ در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روش های یاددهی- یادگیری یعنی به کار نگرفتن روش های مناسب در آموزش را دلیل اصلی قلمداد کرد .به همین دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می‌کند . بکارگیری روش های فعال تدریس باعث می‌شود تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته‌ها وکشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند . با توجه به ویژگیهای عصر کنونی که انسان با انفجار اطلاعات و توسعه فناوری مواجه است، نظام آموزش و پرورش وظیفه دارد برنامه‌های آموزشی و درسی علوم را به نحوی ساماندهی کند که همه تواناییهای شناختی و شخصیتی دانش‌آموزان رشد کرده و با بهره گیری از مزایای علوم و فناوری، توانمندیهای لازم را برای رویارویی با تحولات جدید کسب نمایند(سعیدی به نقل از هارلن، ۱۳۸۲). اما شواهد موجود نشان می‌دهد که اغلب دانش‌آموزان فاقد این ویژگی هستند و به عبارت دیگر ،برنامه‌های آموزشی علوم نتوانسته است روحیه علمی و کاوشگری، آفرینندگی و خلاقیت را در دانش‌آموزان پرورش دهد (پرویزیان، ۱۳۸۴). یافته‌های سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم در سال ۲۰۰۳ که در ایران و تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام گرفت، نتایج بسیار ضعیف دانش‌آموزان ایران را در تمام آزمون‌های علوم دوره‌های ابتدایی و راهنمایی نشان داد. این مطالعه می‌رساند که کیفیت آموزش علوم در کشور ما پایین‌تر از استانداردهای جهانی است(کیامنش و خیریه، ۱۳۸۱). مطالعه میدانی تیمز در سال ۲۰۰۳ نشان داد که دانش‌آموزان ایرانی در مجموعه ۲۸۶ پرسش آزمون عملکردی متناسب با برنامه‌های رسمی کشورمان، از نظر به خاطر سپردن و فهمیدن، در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند، اما در مهارت‌هایی چون ساختن نظریه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها، حل مسئله و بکارگیری ابزار و روش‌های علمی و یا تحقیق درباره طبیعت و محیط زیست، در سطح بسیار پایینی قرار دارند صاحب نظران تربیتی معتقدند که فقر تفکر دانش آموزان، نتیجه حاکمیت روش های تدریس سنتی در مدارس است.( فضلی خانی،۱۳۸۲).الگوهای تدریس الگوهای یادگیری هستند و یادگیری مفاهیم علوم تجربی از انواع یادگیری است.
پس برای اینکه این نوع از یادگیری حاصل آید باید الگوی تدریس را انتخاب نمود که متناسب با اهداف آموزش این درس باشد مطمئنا مفاهیم علوم تجربی را با روش سخنرانی یا حفظ و تکرار نمی توان آموزش داد بنابراین انتخاب الگوی مناسب از جانب معلم امری کاملا ضروری است.(خورشیدی،فهرجی،۱۳۷۹).بلوم،که از ارائه دهندگان نظریه یادگیری در حد تسلط است معتقد است دست کم ۹۰ درصد از دانش آموزان می توانند به هدف های یادگیری دست یابند فقط به این شرط که  زمان کافی و روشها و مواد مناسب را در اختیارشان قرار دهیم (میرزامحمدی،۱۳۹۰).با وجودی که بسیاری از صاحب نظران  عرصه تعلیم و تربیت براستفاده از الگوهای فعال یادگیری و برانگیختن مشارکت دانش آموزان در یادگیری تاکید دارند هنوز هم مشاهده می شود که بسیاری از معلمان توجه کافی به این موضوع ندارند بنابر این روش های آموزشی ما نیازمند تغییراتی است تا زمینه رشد پردازش اطلاعات در ذهن دانش آموزان، تقویت ساخت شناخت،مهارتهای تفکر انتقادی،منطقی حل مساله،تصمیم گیری، قضاوت و داوری در حین یادگیری گردد(رشیدآبادی،۱۳۸۶).تدریس علوم تجربی در دوران ابتدایی و خصوصا پایه ششم در کشور ما دارای هدف هایی می باشد هر چند که متاسفانه یافته های تحقیقاتی انجام شده مبین آن است که آنچه در نظام آموزشی ما به وضوح دیده می شود عملا مبتنی برنظام  روانشناختی محرک و پاسخ است و بدون توجه به ویژگیهای روانی کودک،مطالب درسی طبقه بندی و به تدریج به وی تحمیل می شود و در او عادت به حفظ کردن ایجاد می شود.
روش بدیعه پردازی(نوآفرینی) قوه خلاقیت دانش آموزان را افزایش میدهد،زیرا راهبردهای آن ذهن آنان را به تفکر در زمینه ابعاد گوناگون موضوع ترغیب می کند و درهرموقعیتی به تولید ایده های جدید و درک نحوه ارتباط  بین مفاهیم می پردازد و در این روش برای دریافت جدید و کاربرد متعدد  آنها مشابه سازی می گردد(حسینی،معماریان،۱۳۸۶).پژوهشهای بسیاری درخارج ازکشوربرمقایسه روش تدریس بدیعه پردازی وروش های رایج تدریس صحه گذاشته اندوپژوهشهایی هم در داخل کشور دراین زمینه صورت گرفته اماپژوهشی که مستقیمآبه مطالعه دراین زمینه درشهرستان محروم از امکانات آموزشی،رفاهی دالاهو پرداخته باشد،انجام نیافته است ونیاز به انجام دادن پژوهش دراین زمینه ضروری به نظر می رسد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

رشته تکنولوژی آموزشی – پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

استاد راهنما :
جناب آقای دکتر یحیی صفری
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر محمد جواد کرم افروز
توسط :
تابستان ۹۰
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

صفحه

عنوان
تقدیم ب
تشکر و قدر دانیج
چکیده .د
1- فصل اول : کلیات

 • مقدمه۱
 • بیان مسأله۲
 • اهمیت و ضرورت تحقیق.۳
 • اهداف تحقیق۴
 • سوالات تحقیق.۴
 • تعاریف نظری.۵
 • عملیاتی واژگان بکار رفته در تحقیق.۹

۲- فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مبانی نظری پژوهش۱۱
۲-۱-۱- مقدمه۱۱
۲-۱-۲- تعریف سواد اطلاعاتی۱۲
۲-۱-۳- تاریخچه سواد اطلاعاتی۱۴
۲-۱-۴- پیشینه آموزش سواد  اطلاعاتی در جهان.۱۵

 • امریکا و اروپا.۱۵
 • انگلستان.۱۷
 • دانمارک و هلند۱۷
 • آسیا و اقیانوسیه۱۸
 • سنگاپور و مالزی۱۸
 • چین و استرالیا۱۹
 • آفریقا۲۰
 • عنوان
  صفحه

  یونسکو.۲۱

۲-۱-۵- سواد اطلاعاتی در ایران.۲۱
۲-۱-۶- سواد اطلاعاتی در آموزش عالی۲۳
۲-۱-۷- جامعه اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی ۲۵
2-9- مدلهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی۳۴

 • مدل بروس.۳۴
 • مدل شش مهارت بزرگ.۳۵
 • مدل جستجوی اطلاعات۳۶

۲-۱-۱۰- نظریه های یادگیری خواستگاه اصلی سواد اطلاعاتی۳۷
۲-۱-۱۱- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری.۴۱
۲-۱-۱۲- تجربه گرایی بنیاد فلسفی سواد اطلاعاتی۴۱
۲-۱-۱۳- پیشینه نظریه ای یادگیری۴۲
۲-۱-۱۴- نظریه کارکرد گرایی بنیاد علمی خود-راهبری یادگیری۴۴
۲-۱-۱۵- خود-راهبری یادگیری۴۶
۲-۱-۱۵-۱-تعریف خود-راهبری یادگیری.۴۷
۲-۱-۱۵-۲-  تاریخچه خود-راهبری یادگیری۴۶
۲-۱-۱۵-۱-ابعاد خود-راهبری یادگیری.۵۱
۲-۱-۱۵-۲- الگوی  خود-راهبری چهار عاملی کندی.۵۲
۲-۱-۱۵-۳- الگوی  خود-راهبری مسئولیت شخصی محور ۵۲
۲-۱-۱۵-۴- الگوی  خود-راهبری سه بعدی گاریسون ۵۳
۲-۱۵-۵- موقعیتهایی که یادگیری خودراهبر گسترش پیدا می کند۵۴
۲-۱-۱۶- اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش عالی۵۴
۲-۱-۱۷- رابطه مفهومی سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری ۵۷
۲-۲- پیشینه تجربی ۵۹
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی در حوزه سواد اطلاعاتی.۵۹
۲-۲-۲- تحقیقات داخلی در حوزه خود-راهبری یادگیری.۵۹
۲-۲-۳- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی.۶۳

صفحه
عنوان

۲-۲-۴- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی.۶۹
۲-۲-۵- جدول خلاصه پیشینه های داخلی و خاری بکالر رفته در تحقیق.۷۲
۳- فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه.۷۶
۳-۲- روش بررسی.۷۷
۳-۳- جامعه آماری .۷۷
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۷
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.۷۸
۳-۷- ابزار مورد استفاده و نحوه تعیین پایایی ۷۹
۳-۸- روایی و ابزار اندازه گیری۸۰
۳-۹- روش های پایایی پرسشنامه.۸۱
۳-۱۰- روشها و فرمولهای اماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها۸۲
۴- فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۸۳
۴-۲- تحلیل متغیر جنسیت۸۳
۴-۳- تحلیل متغیر سن۸۵
۴-۴-  تحلیل متغیر معدل۸۵
۴-۵- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری.۸۶
۴-۶- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه سواد اطلاعاتی.۸۸
۴-۷- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری۹۰
۴-۷- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات سواد اطلاعاتی.۹۲
۴-۸- نمره خود-راهبری یادگیری دانشجویان.۹۴
۴-۹- نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان.۹۵
۴-۱۰- آمار استنباطی شامل ( تحلیل آماری سوالات تحقیق)۹۶


۵- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

صفحه
عنوان

۵-۱- مقدمه.۱۰۳
۵-۲- خلاصه پژوهش و تحلیل نتایج۱۰۳
۵-۳- نتایج حاصل از تحلیل آماری سوالات پژوهش  .104
5-4- نتیجه گیری کلی .۱۱۱
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۲
۵-۶- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی .۱۱۳
۵-۷- محدودیتها.۱۱۴
۶- فهرست منابع ۱۱۵
۶-۱- منابع فارسی.۱۱۵
۶-۲- منابع انگلیسی۱۲۴
 
7- پیوست ها
۷-۱- پرسشنامه سواد اطلاعاتی
۷-۲- پرسشنامه خود-راهبری یادگیری


فهرست جداول

صفحه
عنوان
۷۷
۸۶
۸۸
۸۸
۹۰
۹۳
94
95
96
97
98
99
100
101
103
108

 
جدول ۳-۱- جدول نمونه گیری مورگان
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جدول ۴-۲- رنج سنی پاسخگویان
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب معدل آنها
جدول ۴-۵-  توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
ادامه جدول ۴-۶- توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
جدول ۴-۷-  توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
ادامه جدول ۴-۸- توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
جدول ۴-۹-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
ادامه جدول ۴-۱۰- شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
جدول ۴-۱۱-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
جدول ۴-۱۲-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
جدول ۴-۱۳-  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها
جدول۴- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها
۴-۱۵-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود راهبری یادگیری دانشجویان

صفحه
عنوان
۱۰۹
۱۱۰
111
112
113
114

۴-۱۶-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین معدل و سواد اطلاعاتی دانشجویان
۴-۱۷-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین معدل و خود راهبری یادگیری دانشجویان
۴-۱۸- جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سن و سواد اطلاعاتی دانشجویان
۴-۱۹-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سن و خود راهبری یادگیری دانشجویان
جدول ۴-۲۰-  مقایسه میانگین سواد اطلاعاتی بر حسب جنسیت با بهره گرفتن از آزمون t با نمونه های مستقل
جدول ۴-۲۱- مقایسه میانگین خود راهبری یادگیری بر حسب جنسیت با بهره گرفتن از آزمون t با نمونه های مستقل


فهرست نمودارها

صفحه
عنوان
۶۰
۸۷
۸۹
۹۱
۱۰۲
۱۰۵

 
نمودار ۲-۱- دامنه سواد اطلاعاتی
نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معدل آنها
نمودار۴-۴-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها
نمودار ۴-۵-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها

 • مقدمه

کسب مهارت‌های سواد اطلاعاتی، فرصت‌های دانشجویان در امر یادگیری خود-راهبر را چند برابر می‌کند، چرا که آنان به استفاده از طیف متنوعی از منابع اطلاعاتی به‌منظور گسترش دانش خود می‌پردازند، پرسش‌های آگاهانه می‌پرسند، و توان تفکر انتقادی خود را به‌منظور اقدام باز هم بیش‌تر به یادگیری خود‌- راهبر، تقویت می‌کنند. نیل به قابلیت‌های سواد اطلاعاتی مستلزم درک این نکته است که این مجموعه توانمندی‌ها فرع بر برنامه درسی نیست، بلکه با محتوا، توالی، و ساختار برنامه درسی درهم‌تنیده شده است. این تلفیق با برنامه درسی تدارک‌کننده زمینه‌های بسیار در ارتقای میزان نفوذ و اثرگذاری روش‌های گوناگون تدریس دانشجومحور (همچون یادگیری مسئله‌مبنا، یادگیری شواهدمبنا، و یادگیری کندوکاوی) می‌باشد. دانشجویان با راهنمایی اعضای هیئت علمی و دیگران در طی شیوه‌های مسئله‌مبنا، در سطحی عمیق‌تر از آنچه که با به‌کارگیری تمام و کمال متون درسی کتبی و شفاهی امکانپذیر است، به استدلال در باره محتوای درس خود می‌پردازند. برای بهره‌برداری بیشینه از یادگیری مسئله‌مبنا، دانشجویان غالباً باید از مهارت‌های تفکر استفاده کنند و این امر مستلزم آن است که به کاربران ماهری در کار با منابع اطلاعاتی- در هر جا و هر قالبی که هست- تبدیل شوند و بدین ترتیب مسئولیت‌پذیری خویش را در جهت یادگیری خویش افزایش دهند(هاشمیان،۱۳۸۴)
در این مطالعه برای رسیدن به مفاهیم قابل درک در رابطه با سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری برداشت ها و نظرات دیگران را در یک نگاه اجمالی مرور می شود تا بتوان هرچه بهتر از دانش های پیشین بهره مند شد. و از نهایت قدرت انتقال محقق استفاده می شود و در نهایت این یافته ها را در جهت موضوع تحقیق یعنی سنجش رابطه سواد اطلاعاتی با خود-راهبری شدن یادگیری، بکار گرفته شد .


۱-۲- بیان مساله
در شرایط امروز، یادگیری دیگر نمی تواند محدود به دوره مطالعات رسمی باشد. اینک بیش از هر زمان دیگری نیاز به یادگیری مداوم وجود دارد، یادگیری که محدودیت سنی، مکانی و زمانی نداشته باشد؛ این نوع یادگیری یادگیری خود-راهبری نام دارد. یادگیری خود-راهبر به معنای چرخه مداوم یادگیری از دوران کودکی و زمان آموزش رسمی تا دوران بزرگسالی و یادگیری مستقل در سرتاسر زندگی از طریق فرصتهای در دسترس (به شکل رسمی و غیررسمی) است. این نوع یادگیری شامل تلاش عمدی و ارادی یادگیرندگان با برنامه آگاهانه و عموماً متناسب با انگیزه ها، تجربه ها، دانش و تواناییهای آنان در یادگیری است. پیشنیاز و عامل اصلی یادگیری مادام العمر، مجهز بودن به مهارتهای سواد اطلاعاتی است(کدیور،۱۳۸۲).
نظر به اینکه امروزه مهارت های سواد اطلاعاتی در زندگی شخصی و حرفه ای نقش تعیین کننده ای دارد، از جمله مهارت های زندگی به شمار می رود. یادگیری در جهان متحول کنونی روندی مداوم دارد. آنجایی که نمی توان در تمام طول عمر از آموزش های رسمی بهره مند بود، افراد باید بتواند به صورت خود-راهبر به یادگیری بپردازند و اطلاعات، دانش و مهارت خود را با تغییرات همخوان کنند. برای این که بتوان به صورت خود-راهبر به یادگیری پرداخت، باید بتوان نیازهای اطلاعاتی خود را شناسایی کرد، و نسبت به راه های دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و چگونگی ارزیابی و استفاده از این اطلاعات در زمان نیاز، آگاهی کافی پیدا کرد .از آنجایی که سواد اطلاعاتی، توانایی شناسایی، دسترسی و استفاده موثر از اطلاعات، باسوادان اطلاعاتی فراگیران مادام العمر به شمار می آیند و این امر، با توجه به تسلط گسترده فناوری نوین در تولید، ذخیره و توزیع اطلاعات از اهمیت خاصی بر خوردار است(حیدری موسی نارنجی،۱۳۸۸)
سواد اطلاعاتی شامل مهارتهایی است که موجب استفاده موِّثراز اطلاعات می شود،دردهه اخیر عمدتابه دلیل ایجاد پیوندبین سواد اطلاعاتی وخودراهبرشدن یادگیری گرایش به سواداطلاعاتی رشد قابل توجهی داشته بطوریکه بدون آن توانایی راه یابی هدفمند به دریای پهناور اطلاعات بخصوص برای دانشگاهیان غیر ممکن است (فیکست۲۰۰۱)
موسسه های آموزش عالی ملزم به کمک رسانی به دانشجویان هستند تا بتوانند توانایی اهی لازم را برای کسب مهارت سواد اطلاعاتیرا بدست آورندو تحقق یادگیری مادام العمر ماموریت محوری این موسسات است(قاسمی۱۳۸۵).
سواد اطلاعاتی مرز آموزش و یادگیری رااز محدوده کلاس درس فراتر می برد و به فرد این قدرت را می دهد که به راه جویی های خودراهبر وقابل اعتماد اقدام کند(لفس و پارتکر۱۹۹۵).
لذا ما در این مطالعه به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا سواد اطلاعاتی می تواند دانشجویانی را تربیت نماید که در امر یادگیری خود راهبر شوند ؟
 
1-3- ضرورت  و اهمیت تحقیق
سواد اطلاعاتی ابزار ارتباط با دنیا در عصر حاضر است، دنیایی که اطلاعات عنصر اولیه همه فعالیتهای بشری و عامل راهبردی در رقابتهای اقتصادی، سیاسی و غیره است کسب سواد اطلاعاتی به زمان خاصی محدود نمی شود، بلکه همیشگی است و به همین دلیل مبنای یادگیری خود-راهبر به شمار می آید.
در حال حاضر اگر شخصی بخواهد از تمام اطلاعات جدید منتشر شده در زمینه تخصصی خود آگاه شود ، به طور قطع نخواهد توانست و تنها راه پیش روی او مطالعه گزینشی خواهد بود تخصصی شدن و گسترش موضوعات دانش بشری ، آسان شدن نشر مطالب و کارآیی زیاد وسایل نوین ارتباطی از قبیل شبکه های محلی ، اینترنت و . را می توان دلایل دیگر این مسئله به شمار آورد(سان پینگ،۲۰۰۴)
کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی توسط دانشجویان موجب خواهد شد مهارتهای ارزیابی و مدیریتی آنان افزایش یابد و فناوری های اطلاعاتی به فراگیر کمک خواهد کرد تا فارغ از محدودیتهای زمانی ومکانی به یادگیری بپردازند(زمانی۱۳۸۲)
تبدیل فراگیرن به یادگیران خودراهبر باعث خواهد شد که آنان خود بتوانند نیازها واهداف خود رامتناسب با دانش موجود تعیین کنندوافزایش خودراهبری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی ودرنهایت تداوم یادگیری همیشگی در دانشجویان خواهد شد
دانشجویان خودراهبر مسؤلیت رفع نیازهای یادگیری خود را بر عهده میگیرند وسواد اطلاعاتی یکی از ملزومات مدیریت دانش است که می تواند مبنای توسعه دانش مدار قرارگیرد(صفوی۱۳۸۵)
حال در چنین فضایی که اطلاعات به سرعت در حال تولید و نشر در قالب های گوناگون الکترونیکی و غیرالکترونیکی، آن هم در ابعاد وسیع جغرافیایی است و جهان به سمت و سوی تبدیل به دهکده جهانی و شکستن مرزهای جغرافیایی و سیاسی در حرکت است ، چگونه یک شخص تحصیل کرده و نیازمند اطلاعات می تواند اطلاعات جدید را به موقع کسب کرده و دانش خود را روزآمد نگاه دارد ؟ افراد جامعه چگونه میتوانند یادگیری مادام العمر را در چرخه یادگیری خویش جای دهند؟ برای پاسخ به این سئوال ها و دیگر سئوال های مشابه ابتدا باید به این سئوال پاسخ داد که یادگیری خود-راهبر چیست ؟ با به دست آوردن شناخت از یادگیری خود-راهبر می توان تمامی مسائل مطرح شده را بهتر درک نمود و فهمید که چرا امروزه خواندن و نوشتن به تنهایی معیار باسوادی نمی باشد .
 
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
تعیین میزان رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
1-4-2- اهداف جزئی
۱- تعیین میزان برخورداری دانشجویان از سواد اطلاعاتی.
۲- تعیین میزان برخورداری دانشجویان از خود راهبری یادگیری.
۳- تعیین میزان رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان( سن- جنسیت – معدل)
1-5- سوالات تحقیق
۱- دانشجویان تا چه اندازه از سواد اطلاعاتی برخوردار هستند؟
۲- دانشجویان تا چه اندازه از خود-راهبری یادگیری برخوردار هستند
۳- تا چه اندازه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری دانشجویان با توجه به ویژگیهای فردی آنها(سن،جنس و معدل) رابطه وجود دارد؟
(استثنائا این پایان نامه فصل ۵ و منابع ندارد)

تعداد صفحه :۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه تکنولوژی آموزشی -گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ

متن کامل پایان نامه

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی
عنوان پایان نامه :
بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ
(مطالعه موردی دانشگاه ایلام)
استاد راهنما :
دکتر ملکیان
 
استاد مشاور:
دکتر حسین مهدی‌زاده
 
نگارش :

سال تحصیلی :۹۱ -۱۳۹۰
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
نوآوری و خلاقیت به عنوان نیروی حرکتی تمام موسسات و سازمان های یک جامعه بخصوص برای دانشگاه ها که وظیفه تربیت نیروی انسانی را دارند امری ضروری می باشد.تحقیق حاضر باهدف شناخت و معرفی راهکارهای ارتقاء نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته در بین۷۸ نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام صورت گرفته است.سوالات این پژوهش شامل هفت سوال در باره ی راهکارهای گسترش نوآوری بر مبنای هفت معیار بالدریچ است که در نهایت با بهره گرفتن از نرم افزار spss به محاسبه میانگین رتبه ای راهکارهای به دست آمده پرداخته ایم که برای این کار از فرمول همبستگی رتبه ای فریدمن استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از ارائه راهکارهایی برای ارتقاء نوآوری در دانشگاه بودهئ به علاوه اینکه معیار رهبری در این مدل دارای بیشترین امتیاز از نظر پاسخگویان بوده است و این موضوع به معنای اهمیت نقش رییس دانشگاه در گسترش نوآوری نسبت به سایر معیارهای این مدل بوده است.
کلید واژه ها
نو آوری، موسسات آموزش عالی، مدل مالکوم بالدریچ
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱. مقدمه ۲
۱-۲. بیان مسئله ۴
۱-۳. ضرورت واهمیت انجام تحقیق: ۷
۱-۴. اهداف تحقیق: ۸
۱-۴-۱. اهداف جزئی تحقیق. ۸
۱-۵. سوالات تحقیق: ۹
۱-۶. تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: ۹
۱-۷. معیارهای هفت گانه مدل تعالی بالدریج. ۱۰
۱-۷-۱. معیار یک (رهبری) ۱۰
۱-۷-۲. معیار دو (خط مشی و استراتژی) ۱۰
۱-۷-۳. معیار سه ( تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار) ۱۱
۱-۷-۴. معیار چهارم (اندازه گیری، آنالیز و مدیریت دانش) ۱۱
۱-۷-۵. معیار پنج ( تمرکز بر نیروهای کاری) ۱۱
۱-۷-۶. معیار شش (مدیریت فرایندها) ۱۲
۱-۷-۷. معیار هفت (نتایج) ۱۲
۱-۸. تعاریف عملیاتی تحقیق. ۱۲
۱-۸-۱. معیار رهبری. ۱۲
۱-۸-۲. معیار برنامه ریزی راهبردی. ۱۲
۱-۸-۳. معیار تمرکز بر دانشجویان. ۱۳
۱-۸-۴. معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش ۱۳
۱-۸-۵. معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی. ۱۳
۱-۸-۵. معیار مدیریت فرایندها ۱۳
۱-۸-۶. معیار نتایج عملکرد ۱۴
فصل دوم:  پیشینه تحقیق
پیش درآمد فصل دوم ۱۶
مدل مالکوم بالدریج. ۱۶
نگاهی بر مدل کانجی. ۱۷
نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM 18
الف)معیارهای توانمندی سازمان: ۱۸
ب) نتایج: ۱۹
نگاهی بر مدل ادوارد دمینگ. ۱۹
تاریخچه ی نوآوری و خلاقیت در سازمان ها ۲۰
سیر تکامل موضوع نوآوری را می توان در ۵ موج خلاصه نمود: ۲۱
موج اول: دیدگاه شومپیتر. ۲۱
موج دوم: نوآوری تکنولوژیک. ۲۲
موج سوم: نوآوری صنعتی. ۲۲
موج چهارم: ۲۲
موج پنجم: نوآوری علمی ۱۹۹۳. ۲۲
امواع مدل های نوآوری در سازمان. ۲۳
انواع روش های نوآوری. ۲۴
۱- مهارگسلی ذهنی  یا بارش فکری(Br  St) 24
2-قوانین افزایش کیفیت اجرایی روش (( Br  St 24
3-شکل نوشتاری مهار گسلی ذهنی (BrW) 25
4- فرایند بازتعریف اکتشافی(HRP) 25
5- مرور قیاس ها ۲۵
۶-نظریه ابداعانه حل مساله (TIPS) 25
7-  مدل (IMS) 26
نتیجه گیری از مطالب فصل. ۲۹
فصل سوم: روش شناسی
۳-۱. پیش درآمدی برفصل سوم ۳۱
۳-۲. روش تحقیق. ۳۱
۳-۳. جامعه و نمونه آماری. ۳۲
۳-۴. روشها یا ابزارهای گردآوری داده‌ها ۳۳
۳-۵. نحوه ساخت پرسش‌نامه محقق‌ساخته ۳۳
۳-۶. روایی و پایایی روش و ابزار: ۳۴
۳-۷. روش های آمار توصیفی: ۳۴
۳-۸. روش های آمار استنباطی: ۳۴
فصل چهارم: نتایج تحقیق
پیش درآمدی برفصل چهارم ۳۷
جامعه آماری. ۳۷
نتایج جدول: ۹۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
پیش درآمدی بر فصل پنجم ۱۰۲
خلاصه تحقیق. ۱۰۳
نتایج. ۱۰۶
نتیجه‌گیری و بحث: ۱۱۵
مقایسه نتایج تحقیق با موارد مشابه ۱۱۷
محدویت‌های تحقیق: ۱۲۱
محدودیت‌های در اختیار و کنترل محقق: ۱۲۱
محدودیت‌های خارج از کنترل و اختیار محقق: ۱۲۱
پیشنهادات تحقیق. ۱۲۲
پیشنهادات کاربردی: ۱۲۲
پیشنهادات پژوهشی: ۱۲۳
منابع و ماخذ ۱۲۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول۱-۳ .   انطباق سؤالات تحقیق با سؤالات پرسشنامه
جدول ۱-۴ .  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری
جدول ۲-۴ .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
جدول۳-۴.   اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه
جدول ۴-۴.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان
جدول۵-۴.  نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژی
جدول ۶-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
جدول ۷-۴.   نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
جدول ۸-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌ها
جدول ۹-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان
جدول ۱۰-۴.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
جدول ۱۱-۴.   ایجاد راهکار برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان
جدول ۱۲-۴.  نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان و بازار کار
جدول ۱۳-۴.  نظرات نمونه آماری درباره مدیریت دانش
جدول ۱۴-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد مفید واقع شدن مدیریت دانش
جدول ۱۵-۴. گسترش نوآوری با توجه به مدیریت دانش
جدول ۱۶-۴.  راهکارهای نوآوری با توجه به مدیریت دانش
جدول ۱۷-۴.  نقش نیروهای کاری در ارتقاء نوآوری
جدول ۱۸-۴.  اثرگذاری تمرکز بر نیروهای کاری در گسترش نوآوری
جدول ۱۹-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد چگونگی گسترش نوآوری در دانشگاه
جدول ۲۰-۴.  ایجاد راهکاری برای ارتقاء نوآوری از طریق نیروهای کاری
جدول ۲۱-۴.   نظرات نمونه آماری در مورد معیار مدیریت فرایند
جدول ۲۲-۴.  افرادی که می‌توانند با مدیریت فرایندها منجر به نوآوری در دانشگاه گردند
جدول۲۳-۴.  فرایندهایی که منجربه خلاقیت در دانشگاه می‌شوند
جدول ۲۴-۴.   اهمیت فعالیت‌هایی که منجربه خلاقیت می شوند
جدول ۲۵-۴.   نتایج مؤثر در ایجاد نوآوری در دانشگاه
جدول ۲۶-۴.  نتایج برنامه‌ریزی دانشگاه
جدول ۲۷-۴.  چگونگی تبدیل نتایج بدست آمده به راهکاری برای نوآوری
جدول ۲۸-۴.   نتیجه ای خوب از فعالیت‌های دانشگاه که منجر به نوآوری گردد
جدول ۲۹-۴.  نتایج آمار توصیفی
جدول ۳۰-۴ .  آزمون فریدمن  برای ارزش های سازمانی مربوط به رهبر
جدول ۳۱-۴   آزمون فریدمن  برای فعالیت های مربوط به رییس دانشگاه
جدول ۳۲-۴.   آزمون فریدمن  برای فعالیت های نوآورانه رییس دانشگاه
جدول ۳۳-۴.   آزمون فریدمن برای اختیارات رییس برای تشویق کارکنان
جدول ۳۴-۴ .  آزمون فریدمن  برای تدوین اهداف بر اساس منافع ذینفعان
جدول ۳۵-۴.   آزمون فریدمن  برای اهداف دانشگاه منجر به گسترش نوآوری
جدول۳۶-۴.   آزمون فریدمن  برای اصول مربوط به خط مشی دانشگاه
جدول۳۷-۴.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به اهداف
جدول۳۸-۴   آزمون فریدمن برای تمرکز بر بازار کار و ذینفعان
جدول ۳۹-۴.   راهکار های گسترش نوآوری با تمرکز بر بازار کار
جدول ۴۰-۴.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با تمرکز بر منافع  ذینفعان
جدول ۴۱-۴.   آزمون فریدمن برای راهکارهای  نوآوری  با توجه به و بازار کار
جدول ۴۲-۴ .  آزمون فریدمن برای  موارد مربوط به مدیریت دانش
جدول ۴۳-۴.   آزمون فریدمن برای  مدیریت دانش برای ارتقاء نوآوری
جدول ۴۴-۴.   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به مدیریت دانش
جدول ۴۵-۴.   آزمون فریدمن برای راهکار ارتقاء نوآوری در دانشگاه
جدول ۴۶-۴   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به تمرکز بر  اعضاء هیات علمی
جدول ۴۷-۴.   آزمون  فریدمن برای اهمیت تمرکز بر نیروهای کاری
جدول ۴۸-۴.   آزمون فریدمن برای تمرکز بر نیروهای کاری
جدول ۴۹-۴.   آزمون فریدمن برای اشاعه نوآوری توسط نیروهای کاری
جدول ۵۰-۴   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به معیار مدیریت فرایندها
جدول ۵۱-۴.   آزمون فریدمن در مورد مدیریت فرایند ها
جدول ۵۲-۴.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به مدیریت فرایندها
جدول ۵۳-۴.   آزمون همبستگی فریدمن برای نوآوری با توجه به فرایندها
جدول ۵۴-۴.   آزمون فریدمن برای معیار نتایج
جدول ۵۵-۴.   آزمون فریدمن برای نتایج دانشگاه که حاصل برنامه ریزی دانشگاه است
جدول ۵۶-۴.   آزمون  فریدمن در موردتبدیل معیار نتایج بدست آمده
جدول ۵۷-۴   آزمون فریدمن در مورد بهترین نتیجه از فعالیت های دانشگاه
جدول ۵۸-۴  نتایج سوالات تحقیق
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
نمودار ۱-۴.  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری
نمودار ۲-۴. .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
نمودار ۳-۴.  اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه
نمودار۴-۴.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان
نمودار۵-۴.  توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف
نمودار۶-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
نمودار ۷-۴. نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
نمودار ۸-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاه
نمودار ۹-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه
نمودار ۱۰-۴.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
نمودار۱۱-۴.   ایجاد راهکا برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان
نمودار ۱۲-۴.  نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان
نمودار ۱۳-۴.  نظرات نمونه آماری درباره مدیریت دانش و اطلاعات
نمودار۱۴-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد مفید واقع شدن مدیریت دانش
نمودار ۱۵-۴ . گسترش نوآوری با توجه به مدیریت دانش
نمودار ۱۶-۴.  راهکارهای نوآوری با توجه به مدیریت دانش
نمودار۱۷-۴.  نقش نیروهای کاری در ارتقاء نوآوری در دانشگاه
نمودار ۱۸-۴.  اثرگذاری تمرکز بر نیروهای کاری
نمودار ۱۹-۴. چگونگی گسترش نوآوری در دانشگاه
نمودار ۲۰-۴. راهکاری برای ارتقاء نوآوری از طریق نیروهای کاری
نمودار۲۱-۴.   نظرات نمونه آماری در مورد معیار مدیریت فرایندها
نمودار ۲۲-۴.  افرادی که با مدیریت فرایندها منجر به نوآوری می گردند
نمودار۲۳-۴.  فرایندهایی که منجربه خلاقیت در دانشگاه می‌شوند
نمودار ۲۴-۴. اهمیت فعالیت‌هایی که منجربه خلاقیت می شوند
نمودار ۲۵-۴. نتایج مؤثر در ایجاد نوآوری در دانشگاه
نمودار ۲۶-۴.  نظرات نمونه آماری در مورد نتایج برنامه‌ریزی دانشگاه
نمودار۲۷-۴.  چگونگی تبدیل نتایج بدست آمده به راهکاری برای نوآوری
نمودار ۲۸-۴.   نتیجه ای خوب از فعالیت‌های دانشگاه
نمودار ۲۹-۴.  نتایج  تحقیق
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                        صفحه
1- 1. مدل قشه مفهومی مالکوم بالدریچ
۱-۴.  مدل مفهومی نتایج تحقیق
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
با پیشرفت های روز افزون علم و فناوری و جریان گستردگی اطلاعات و ارتباطات جوامع امروزی بیش از پیش دچار پیچیدگی و چالش شده است.لذا هر جامعه و سازمانی برای بقاء و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی نیازمند تحول و نوآوری است. و از آنجا که نو آوری تغییری است معنی دار که برای بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها صورت می گیرد برای دستیابی به تمامی ابعاد مقوله ی نوآوری باید بر تمامی بخش های یک سازمان متمرکز شد.)شرفی،۱۳۸۷)
در این بین دانشگاه ها به عنوان سازمان هائی که نقش اساسی در تولید اندیشه های جدید و نیز انباشت و انتقال دانش جدید دارند و به صورتی روزافزون نیازمند به روزسازی و ارتقاء نوآوری هستند که  مورد توجه ما در مطالعه ی پیش رو قرار گرفته اند. از میان مدل های تعالی کیفیت و نوآوری نیز مدل مالکوم بالدریج[۱] را در نظر گرفته ایم که بر مبنای این مدل سازوکارها و مجموعه ارزشها و مفاهیم کلیدی در قالب ۸ معیار برای ارتقاء نوآوری تعریف شده است.از جمله مزایای عمده این مدل بر سایر مدل های تعالی عملکرد موجود مانند: مدل کانجی[۲]، EQFM [3]و یا دمینیگ[۴] این است که با توجه به مطالعه ما در حوزه ی محیط آموزشی دانشگاه این مدل مراکز آموزشی را دربرگرفته و شامل می گردد.(صفایی فخری وجلال وندی،۱۳۸۹)
از طرفی کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغه هائی است که همیشه نظام های دانشگاهی برای دستیابی به آن تلاش می کنند.
بنابراین ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است و لزوم استقرار یک سیستم ارزیابی کارآمد و هدفمند در نظام آموزشی عالی به منظور بررسی و ارزشیابی کیفیت و نوآوری های آموزشی امری اساسی است که شاید امروزه بیش از پیش نیاز به آن از طرف دانشگاه ها و مراکز آموزشی احساس می شود.(لبانی مطلق،۱۳۸۷)
بر این اساس آنچه که نیاز است یک مدل یا ابزار است که فرایندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت که با هدف بهبود عملکرد سازمانها در کلیه ابعاد و ارتقای کیفیت طراحی شده باشد.اگر چه هیچ یک از الگوهای بهبود کیفیت بدون محدودیت نیست مفید بودن مدل بالدریج در آموزش عالی نسبت به سایر مدل های مشابه به روشنی مشخص است زیرا این معیار با شروع فرایند بهبود و ارزیابی نظام یافته چهارچوب قابل اعتمادی را از طریق تغییرات همراه با نوآوری فراهم می کند.(لبانی مطلق،۱۳۸۷)
پژوهش حاضر بنا بر تعاریفی که از مقوله نوآوری در موسسات آموزش عالی وجود دارد به بررسی راهکارها و روش هایی می پردازدکه بر مبنای اصول هشت گانه مدل مالکوم بالدریج منجر به گسترش نوآوری در این موسسات می گردد.در این راستا با طرح پرسشنامه هایی در ارتباط با هر یک از معیار های مدل و نیز انجام مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه تحقیق به جمع آوری اطلاعات لازم پرداخته ایم که در نهایت بتوانیم بتوانیم به جمع بندی و نتیجه گیری از این نظرات راهکارهای مقتضی و مورد استفاده برای نوآوری را که بنابر تعریف فرایند هدایت شده طرح ایده های جدید و دانش جدید در باب تولیدات و خدمات یک سازمان است بر مبنای مدل مالکوم بالدریج بیابیم. (احدی و مسچی،۱۳۸۷)
1-2. بیان مسئله
رشد بی وقفه دانش و تکنولوژی در جهان فرامدرن کنونی و گستردگی دامنه آن کشورهای در حال توسعه را ملزم به سرمایه گذاری در تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور نموده است تا بنیادهای علمی جامعه را مستحکم نموده و به ارتقاء تکنولوژیک کشور همت گذارند. از آنجا که موفقیت شرکت ها و سازمانها در گرو افزایش نوآوری آنهاست ضرورت توجه به نوآوری و کاربست آن درجامعه ، تسهیل گر دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. ( امیدیان زاده، ۱۳۸۷) و از آنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرکز تحولات یک جامعه هستند باید باید به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان دانشی ضروری مطرح گردیده و گسترش داده شود. ( صالحی امیدی۱۳۸۷)
با توجه به این مطالب مسئله تحقیق پیش رو این است که با توجه به انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و در محیط پر رقابت امروزی که تقاضا برای ورود به دانشگاه پیش از پیش بالا رفته و انتظارات مشتریان آموزش عالی با چالش های فراوانی مواجه شده نیاز به نوآوری در آموزش عالی الزامی است! دانشگاه ها باید به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخشی از فعالیت های روزانه درآید( هریس[۵] به نقل از نصر آزادانی،۱۳۸۷).
واضح است که بسیاری مؤسسات آموزشی فاقد یک چهارچوب سیستماتیک برای ایجاد تغییرات و مدیریت نوآوری هستند که در این بین مالکوم بالدریج مدل مناسبی را برای تعالی عملکرد ارائه می دهد و می توان قسمت مجهول مسئله را که همان ایجاد راهکارهائی برای ارتقاء نوآوری در یک سازمان است را بر اساس آن روشن ساخت، هدف از تحقیق حاضر بررسی استراتژی های ممکن برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های نوآورانه در آموزش عالی بر پایه مدل بالدریج است. معیار مذکور معیار جامعی برای تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزشها، اهداف و چالش های راهبردی فراهم می سازد که تا کنون مؤسسات آموزشی زیادی برای بهبود درونی و ارتقاء سطح کیفیت استفاده نموده اند( لبانی مطلق، ۱۳۸۷)و متغیری که در این تحقیق سعی در بررسی آن داریم راهکارهای گسترش نوآوری در مراکز آموزش عالی می باشد و به طور موردی دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفته است.
طبیعی است که آموزش عالی دارای همه ی عناصری است که برای تغییر و نوآوری ضروری است و آنچه که نیاز است یک مدل یا ابزار است که فرایندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد که ما از میان مدل های تعالی عملکرد موجود مدل مالکوم بالدریج را به این منظور انتخاب کرده ایم.
مساله اصلی تحقیق حاضر یافتن راهکارها و روش هایی است که بر مبنای مدل انتخابی ما تحت عنوان مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج و بر اساس معیارهای هفت گانه این مدل به صورتی سیستماتیک و نظام یافته بتواند نوآوری و خلاقیت را در یک موسسه آموزش عالی اشاعه دهد چراکه موسسات آموزش عالی بعنوان مرکز تحولات در جامعه نیازمند به روز سازی و بهبود اوضاع برای رویارویی با مسائل و چالش های پیش رو هستند.
[۱] – malkom Baldrige
[2] -Kanji
[3] – europen    foundation   for  quality  managment
[4] -Deming
[5] – haris crise
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]