Get a site

برچسب: جغرافیای سیاسی

پایان نامه جغرافیای سیاسی : تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه جمهوری آذربایجان

پایان نامه جغرافیای سیاسی : تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه جمهوری آذربایجان

پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

رشته: ‌جغرافیای سیاسی

 موضوع

تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه جمهوری آذربایجان

در استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران

 استاد راهنما

دکتر سید عباس احمدی

استاد مشاور

دکتر یوسف زین العابدین عموقین

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات تحقیق ۴
۱-۱- بیان مسئله ۵
۱-۲ – سوال تحقیق ۶
۱-۳- فرضیه‌ها ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- دلایل انتخاب موضوع تحقیق ۷
۱-۶- روش تحقیق و مراحل انجام آن ۷
۱-۷- ضرورت های انجام تحقیق ۷
۱-۸- سوابق ادبیات تحقیق ۹
۱-۹- محدوده مورد مطالعه ۱۲
۱-۱۰- سازمان دهی تحقیق ۱۲
۱-۱۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۲
۱-۱۱-۱- جغرافیای سیاسی ۱۲
۱-۱۱-۲- ژئوپلیتیک ۱۳
۱-۱۱-۳- منطقه گرایی ۱۳
۱-۱۱-۴- استراتژی ۱۳
۱-۱۱-۵- ایران ۱۴
۱-۱۱-۶- جمهوری آذربایجان ۱۴
فصل دوم – مبانی نظری ۱۹
۲-۱- منطقه گرایی ۲۰
۲-۲- استراتژی ژئوپلیتیکی ۲۲
۲-۳- مفهوم ژئوپلیتیک ۲۳
۲-۳-۱- تبار شناسی مفهوم ژئوپلیتیک ۲۳
۲-۳-۲- رویکرد ژئوپلیتیک از بدو تولد تا کنون ۲۴
۲-۴- عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک ۲۷
۲-۴-۱- عوامل ثابت ۲۷
۲-۴-۲- عوامل متغیّر ۳۰
۲-۵- نظریه‏های ژئوپولیتیک ۳۲
۲
۲-۵-۱- ژئوپولیتیک؛ اهمیت سیاسی فضای جغرافیایی
فصل سوم – ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و بررسی مشترکات دو کشور ایران و آذربایجان ۳۷
۳-۱-بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان ۳۸
۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۳۸
۳-۲- جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان ۴۲
۳-۳- جمعیت ۴۳
۳-۴- مذهب در جمهوری آذربایجان ۴۴
۳-۵- فرهنگ وآموزش در جمهوری آذربایجان ۵۰
۳-۶- تاریخ کشور جمهوری آذربایجان ۵۰
۳-۷- اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و آذربایجان ۵۴
۳-۸-همجواری و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک ۵۶
۳-۹- مواضع ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان در مورد رژیم حقوقی دریای خزر ۵۷
۳-۱۰- منافع مشترک در دریای خزر ۵۹
۳-۱۱- آذربایجان به عنوان همسایه­ای با اهمیت ۶۰
۳-۱۲- روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان ۶۱
۳-۱۳- فرصت­ها و تهدیدات در روابط ایران و جمهوری آذربایجان ۶۱
۳-۱۴ سمت­گیری ژئوپلیتیک دو کشور ایران و آذربایجان ۶۲
۳-۱۵- افزایش سطح واقع گرایی در هیئت حاکمه دو کشور ۶۴
۳-۱۶- وجود پتانسیل مناسب برای همکاری اقتصادی ۶۶
۳-۱۷- مهمترین واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک موثر در روابط دو کشور ایران وآذربایجان ۶۸
۳-۱۷-۱-عامل همسایگی ۶۸
۳-۱۸- بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان ۷۱
۳-۱۸-۱- سوابق تاریخی ۷۱
۳-۱۸-۲- مشکلات استراتژیک ۷۲
فصل چهارم – بررسی استراتژی­های قدرت­های فرا منطقه­ای در جمهوری آذربایجان ۷۵
۴-۱- قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای ۷۶
۴-۲- روابط با قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای ۷۷
۴-۲-۱- روابط با ایران ۷۷
۴-۲-۲- روابط با آمریکا ۷۹
۴-۲-۳- روابط با روسیه ۸۱
۴-۲-۴- روابط با رژیم صهیونیستی ۸۱
۴-۲-۵- روابط با ترکیه ۸۴
۴-۳- سیاست (داخلی و خارجی) جمهوری آذربایجان ۸۷
فصل پنجم – آزمون فرضیات ونتیجه ­گیری ۹۰
۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- ارزیابی فرضیه ­ها ۹۱
۵-۳- نتیجه گیری ۹۳
۵-۴- پیشنهادات ۹۶
منابع و ماخذ ۹۷
چکیده انگلیسی ۱۰۳

چکیده
در تحقیق حاضر نگارنده سعی بر آن دارد تا با استناد به اسناد و واقعیت­های موجود در روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به یک جمع بندی در روابط دو کشور برسد. بدین منظور سوالی با این عنوان که «از دیدگاه ژئوپلیتیک، جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟» مطرح گردید.
بر اساس سوال مطرح شده فوق فرضیاتی با عناوین زیر مطرح است:
۱- تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان می ­تواند بر استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.
۲- مشترکات دو کشور بر روند تحقق استراتژی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار خواهد بود.
۳- استراتژی قدرت­های فرامنطقه­ای در جمهوری آذربایجان از موانع اساسی تحقق قدرت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شناخت جامع موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان از سوی ایران موجب تبیین اهداف و تحقق استراتژی­های منطقه­ای این کشور خواهد شد. هر چند در بین دو کشور اختلافات زیادی نیز وجود دارد. جمهوری آذربایجان از دو همسایه غربی (ارمنستان) و همسایه شمالی (روسیه) احساس تهدید می کند و از آنجایی که آذربایجان بیش از ۹۰ درصد از جمعیت شیعه دارد مسئولین این کشور از نفوذ مذهبی ایران بر مردم کشورشان می ترسند؛ لذا از جانب ایران نیز امنیت را احساس نمی کنند. از طرف دیگر ایران با دو کشور ارمنستان و روسیه دارای روابط حسنه است که این عامل و شیعه هراسی آذربایجان باعث ایجاد شکاف عمیق در روابط دو کشور بوده و آذربایجان را بر آن داشته تا با کشورهای فرا منطقه ای همکاریهای مشترک داشته باشند. از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا از دشمنان ایران محسوب می شوند و این عامل شکاف بین روابط این دو کشور را دو چندان نموده است.
واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، استراتژی، جمهوری آذربایجان، ایران، منطقه گرایی.
مقدمه
در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک که از نظر لغوی به معنای سیاست زمین است، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می­شود. بدون تردید یکی از متغیرهای موثر در شکل­ گیری خط­مشی سیاست خارجی، مباحث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور، محیط منطقه­ای و ابعاد مختلف آن
می­باشد. اگر چه امروزه منافع ملی کشورها مهم­ترین معیار برای تصمیم ­گیری سیاسی است، اما نباید فراموش کرد که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت­ها تعریف می­شود و اغراق نیست اگر گفته شود جوهر ژئوپلیتیک را قدرت و توان ملی تشکیل می­دهد. به این معنا که موضوع ژئوپلیتیک رابطه میان عوامل جغرافیایی ثابت و متغیر با سیاست دولت­ها در پرتو قدرت بالقوه و بالفعل است. کشورها سعی می­ کنند از طریق تحلیل ظرفیت قدرت و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی زمینه دستیابی به قدرت بیشتر را به منظور پشتیبانی لازم از منافع خود فراهم آورند.
در میان دولت­های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این کشور با دارا بودن بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه دارای خصوصیات جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، تاریخی و فرهنگی خاص خود می­باشد، دارای منابع قابل توجه نفت و گاز و دومین کشور شیعه در جهان بعد از ایران دارای اهمیت در همسایگی شمال ایران محسوب می­شود. بنابراین لازم است جمهوری اسلامی ایران در استراتژی منطقه گرایی خود نسبت به عوامل اساسی و ژئوپلیتیکی موجود میان دو کشور شناخت کافی و دقیقی کسب نماید و در اتخاذ تصمیم گیری­های استراتژیکی و سیاست خارجی خود با جمهوری آذربایجان توجه قابل ملاحظه­ای به آنها داشته باشد.
۱-۱- بیان مسأله
کشور جمهوری آذربایجان با داشتن اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران محسوب می‌گرددکه حدود۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک بایکدیگردارند. هردوکشوردارای ارزش­های مشترک متقابل وبعضی ازعناصرفرهنگی مشترک هستند. آذربایجان بعد ازایران دومین کشور شیعی جهان از لحاظ جمعیت است.عضویت دوکشور در سازمان­های منطقه­ای همچون سازمان کنفرانس اسلامی وسازمان اکو از شاخص­های مهمی است که دوکشور را به نحوی به هم وابسته و پیوسته کرده است.
اما باوجود واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک مثبت و پیوند دهنده، قرار گرفتن این کشور در منطقه قفقاز و مجاورت با کشورهای دارای قدرت و اثرگذار مانند روسیه و ترکیه و نیز تاثیر پذیری این کشور از استراتژی های قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت جهانی باعث پیدایش رویکردها وسیاستهای خصمانه ازسوی کشورآذربایجان درمقابل جمهوری اسلامی ایران شده است. گسترش پیوندهای این کشور با غرب وتمایل شدید آنان برای درگیرساختن بیشتر منافع ایالات متحده وحضور نظامی این کشور و نیز ناتودر منطقه ومهم­تر از آن تقویت هیجانات واحساسات ناسیونالیستی وض
د ایرانی دراین جمهوری اختلاف برسرتعیین رژیم حقوقی دریای خزر- طرح موضوع آذربایجان واحد باشعارآذربایجانی­های جهان، ترس از اسلام شیعه و نفوذ اندیشه­ های انقلابی به داخل کشورشان و نیز روابط ایران و ارمنستان ازدیدگاه جمهوری آذربایجان از دیگرسوو روابط جمهوری آذربایجان با ایالات متحده امریکا ورژیم صهیونیستی وفعالیت گسترده این کشور در لائیک نمودن مردم و نیزتلاش برای ایجاد اختلافات وگرایشات قومی و فرهنگی در داخل مرزها ازدیدگاه ج.ا.ایران باعث گردیده غالبا روابط دوکشورسرد و بر مبنای بی اعتمادی باشد.
عدم تبیین استراتژی­های کارآمد و همه جانبه نگر از سوی ج.ا.ایران عملا راه را برای اجرائی نمودن اهداف دیگرکشورها هموارنموده و این کشورها (قدرت­های منطقه­ای وجهانی) با بهره گرفتن ازحداکثر زمان ممکن فرصت­ها وبهره­برداری­های لازم راخواهند نمود و این امر را می­توان به عنوان اصلی­ترین عامل در روابط کنونی فی مابین تلقی کرد.
به هرحال وضعیت ژئوپلیتیک این کشور برای تبیین استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیتی بسیار زیاد است.به عبارتی دیگر استراتژی ژئوپلیتیک، راهبرد و خط مشی اتخاذ شده از سوی یک دولت یا سازمان و ائتلاف بین المللی بر علیه رقبای خود برای رسیدن به اهداف و منافع ملی با بهره گرفتن از عوامل جغرافیایی است(حافظ­نیا، ۱۳۷۹: ۱۲۲).در این تحقیق سعی شده است علاوه برآشکارنمودن فرصت‌ها و چالش‌های مابین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران با یک بررسی جامع نگرانه در جهت وضعیت و شرایط ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه شمالی ایران از یک سو و نیز جایگاه منطقه‌ای و جهانی ژئوپلیتیک این کشور در نگرش و تدوین استراتژی‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اهمیت جمهوری آذربایجان در جهت ترسیم استراتژی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران به عنوان متغیر مستقل، جمهوری آذربایجان به عنوان متغیر وابسته و روسیه، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به عنوان متغیر میانجی بررسی خواهد شد.
۱-۲ – سوال تحقیق
از دیدگاه ژئوپلیتیک، جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه گرایی ج. ا. ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟
۱-۳- فرضیه‌ها

  • به نظر می­رسد تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان می ­تواند بر استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.
  • به نظر می­رسد مشترکات دو کشور بر روند تحقق استراتژی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار خواهد بود.
  • به نظر می­رسد استراتژی قدرت­های فرامنطقه­ای در جمهوری آذربایجان از موانع اساسی تحقق قدرت منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق
۱- تبیین جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران
۲- تحلیل تاثیر قدرت­های فرامنطقه­ای بر ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان
۳- تحلیل علائق ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان
۴- تحلیل موانع تحقق استراتژی قدرت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان
۵- تحلیل مولفه های اثر گذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

  • دلایل انتخاب موضوع تحقیق

۱-قرار گرفتن ایران بین دو منطقه مهم انرژی جهان (کاسپین و خلیج فارس) و شرایط ویژه ای که به ایران داده است.
۲- حضور قدرت های فرا منطقه ای به ویژه ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش جهت تسلط در منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان
۱-۶- روش تحقیق و مراحل انجام آن
روش تحقیق در این پایان نامه ، کیفی می باشد که داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به پژوهش های انجام گرفته و با بررسی اسناد، مجلات، مقالات، کتاب ها و سایت های علمی توسط فیش برداری گرد آوری گردیده است.
۱-۷- ضرورت های انجام تحقیق
یکی از متغیر های موثر در شکل گیری خط مشی سیاست خارجی کشورها، ویژگی های ژئوپلیتیک آنهاست، به عبارت دیگر سیاست خارجی تا اندازه زیادی متاثر از محدودیت های ژئوپلیتیک است. اگر چه امروزه منافع ملی کشورها مهم ترین معیار برای تصمیم گیری سیاسی است و نباید فراموش کرد که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت ها تعریف می شود، اما یکی از اساسی ترین عوامل در تعیین توان ملی، ژئوپلیتیک است(اطاعت، ۱۳۷۶: ۲۵) در این میان واقعیت های جغرافیایی محیط پیرامونی و جهانی (ژئوپلیتیک) و نظام بین الملل (روابط بین الملل) به عنوان یکی از مهم­ترین و شاخص­ترین بارزه­های محیط جغرافیایی- سیاسی هر کشوری در امر گزینش استراتژی تاثیر حیاتی دارند.
تعداد صفحه : ۱۱۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]