Get a site

برچسب: حاکمیت شرکتی

پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت

با موضوع :

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

بیان مسئله

اخیرا موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بین ­المللی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است         (گا، ۲۰۰۷). اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی «Kyberman» به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می­باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت «Gubernare» و فرانسه قدیم به «Governer» تبدیل شده است. اما این کلمه به گونه­های مختلف توسط سازمان­ها یا کمیته­ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابوتپانچه، ۲۰۰۹).

حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت­ها از طریق آن هدایت و کنترل می­شوند. ساختار حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت­ها بین بخشهای مختلف در شرکت مثل اعضای هیات مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه های تصمیم گیری در امور شرکت را روشن می­ کند.

بنابراین بایستی بر عملکرد کلی شرکت و در نتیجه بر مدیریت درآمدی آن تاثیر مستقیم داشته باشد. تدوین­کنندگان مقررات و دست­ اندرکاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده در این رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است (رجبی و گنجی، ۱۳۸۹).

کیفیت اقلام تعهدی به عنوان جایگزینی برای کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفته میشود؛ چرا که اطلاعاتی را در مورد جریان نقدی مورد انتظار برای آگاهی سرمایه ­گذاران فراهم می­ کند و میتواند معیاری برای مدیریت بهینه وجه نقد باشد (خواجوی و همکاران، ۱۳۹۱ و گارسیا ترول و همکاران، ۲۰۰۹).

۱-۲ ضرورت و اولویت تحقیق

در فرایند اندازه ­گیری سود از سیستم حسابداری تعهدی استفاده میشود که در آن اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه ­گیری کنند. اقلام تعهدی مذکور بر مبنای برآوردهایی است که اگر این برآوردها اشتباه باشند، باید در دوره های بعدی در اقلام تعهدی آتی و سودهای آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعد آن، از مفید واقع شدن اقلام تعهدی (کیفیت اقلام تعهدی) می کاهد.

به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک طلب کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می دهد و هم خطای برآورد را اصلاح می کند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد ( نوروش و همکاران، ۱۳۸۵).

با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ موسسه ای در ایران وجود ندارد که شاخصی برای حاکمیت شرکتی برای تمام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین کند، لذا در این تحقیق فقط از چند ویژگی که اطلاعات آنها در دسترس بود برای اندازه گیری رویه­ های حاکمیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. بررسی مجموعه محدودی از ویژگیهای حاکمیت شرکتی می­بایست در زمان تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرد. اگر سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی وجود داشته باشند که به درستی با اندازه های حسابداری ارتباط داشته باشند، در این صورت برآورد پارامترها در این تحقیق ممکن است اریب دار باشد. لذا در صورتی که آیین نامه حاکمیت شرکتی در ایران تصویب و به مرحله اجرا درآید، فرصتی برای تحقیقات بیشتر از طریق بررسی سایر ویژگی­های حاکمیت شرکتی، پیش خواهد آمد.

با توجه به مطالب ذکر شده، تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به این مساله که خطای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعد آن، از مفید واقع شدن اقلام تعهدی (کیفیت اقلام تعهدی) می­کاهد، انجام می گردد. به عبارتی کاملتر، در این مطالعه به دنبال پاسخ این مطلب هستم که آیا بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر.

۱-۳ سوالات تحقیق

سوالاتی که ما در این پایان نامه به دنبال پاسخ به آنها هستیم عبارتند از:

سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱-آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

۱-۱ آیا بین ساختار هیات مدیره و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

۲-۱ آیا بین ساختار مالکیت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

۳-۱ آیا بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

۴-۱ آیا بین میزان استقلال کمیته حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

۲- آیا بین حاکمیت شرکتی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

۱-۲ آیا بین ساختار هیات مدیره و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

۲-۲ آیا بین ساختار مالکیت و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

۳-۲ آیا بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

۴-۲ آیا بین میزان استقلال کمیته حسابرسی داخلی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

۳- آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

۴- آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت حاکمیت شرکتی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد ؟

۱-۴ آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت هیات مدیره با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

۲-۴ آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت مالکیت با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

۳-۴ آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت کیفیت حسابرسی با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

۴-۴ آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت میزان استقلال کمیته حسابرسی داخلی با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

۱-۴ اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می‌گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود (خاکی، ۱۳۸۸). در اجرای پژوهش‌های علمی، پس از بیان مسئله تحقیق پژوهشگر قصد خود را به صورت عملیاتی که از طریق مشاهده‌های عینی قابل دستیابی است، بیان می‌کند (بازرگان، ۱۳۸۵، ص ۳۷). اهداف این پژوهش، شامل : ۱) اهداف کلی ۲) اهداف ویژه (خاص) ۳) اهداف کاربردی می‌باشد.

اهداف کلی: بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام.

اهداف ویژه (خاص):

۱- بررسی تاثیر بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

۲- بررسی تاثیر بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بازده سهام

۳- بررسی تاثیر بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

۴- بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت حاکمیت شرکتی

۵- بررسی تاثیر بین کیفیت اقلام تعهدی و ویژگیهای کمیته­ی حسابرسی.

اهداف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده کلیه مدیران ودست اندرکاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان بازار سرمایه، سهامداران، فعالان بازار سهام، سرمایه گذاران، پژوهش­گران و مجامع علمی که به دنبال پژوهش های آتی و مرتبط با موضوع­اند، قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۲۶

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته و گرایش: حسابداری

عنوان تحقیق:

تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر فرزانه حیدر پور

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زهرا لشگری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[۱] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[۲] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[۳] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۴] و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:

  • تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
  • حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
  • رفتاریکسان با سهامداران
  • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
  • افشاء و شفافیت
  • مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره

وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرارمی دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.
۲-۱. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند(نصیری ،۱۳۸۹).
به دلیل اهمیت تأثیرارقام مالی برارزیابی عملکرد موضوع دستکاری و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است، که مهمترین آنها عبارتند از:
اسکات(۲۰۰۳) مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف    کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با بهره گرفتن ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست) علی کهندل ، ۱۳۹۰).
تعداد صفحه :۱۷۰
قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

عنوان

بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن‌زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تشریح و بیان موضوع. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۴- سوالات تحقیق. ۵
۱-۵- اهداف تحقیق. ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۶
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶
۱-۸- متغیرهای مورد بررسی. ۷
۱-۹- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. ۸
۱-۱۰- استفاده کنندگان از تحقیق. ۹
۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق. ۹
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- ادبیات تحقیق. ۱۰
۲-۲- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. ۱۱
۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی. ۱۱
۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. ۱۳
۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی. ۱۵
۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. ۱۷
۲-۴-۱- نظریه نمایندگی. ۱۸
۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. ۱۹
۲-۴-۳- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. ۲۱
۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. ۲۴
۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۲۶
۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. ۲۶
۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. ۲۷
۲-۵-۳- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. ۳۰
۲-۵-۴- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. ۳۱
۲-۵-۵- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. ۳۲
۲-۵-۶- مالکیت نهادی و انواع آن. ۳۳
۲-۶- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. ۳۴
۲-۶-۱- تعریف ورشکستگی (درماندگی) ۳۵
۲-۳-۲- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. ۳۸
۲-۳-۲-۱- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. ۳۸
۲-۶-۱-۱- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. ۳۹
۲-۳-۲-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها ۴۵
۲-۶-۱-۲- سیاست‌های قانون ورشکستگی. ۴۶
۲-۶-۱-۳- تئوری های ‌ ورشکستگی. ۴۹
۲-۶-۱-۴- تئوری جدید ورشکستگی. ۵۱
۲-۶-۱-۵- دلایل ورشکستگی. ۵۳
۲-۶-۱-۵-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. ۵۴
۲-۶-۱-۵-۲-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. ۵۷
۲-۶-۱-۵-۳- مدل دی کین. ۶۰
۲-۶-۱-۵-۴- مدل اسپرینگیت.. ۶۰
۲-۶-۱-۵-۵- مدل اوهلسون. ۶۱
۲-۶-۱-۵-۶- مدل تافلر. ۶۱
۲-۶-۱-۵-۷-  مدل زمیجوسکی. ۶۲
۲-۶-۱-۵-۸- مدل فالمر. ۶۲
۲-۶-۱-۵-۹- مدل سی اسکوار ۶۳
۲-۶-۱-۵-۱۰- مدل گرایس… ۶۳
۲-۶-۱-۵-۱۱- مدل زاوگین. ۶۴
۲-۶-۱-۵-۱۲- مدل فیلوسوفو. ۶۶
۲-۷- پیشینه تحقیق. ۶۷
۲-۷-۱- پژوهشهای خارجی. ۶۷
۲-۷-۲- پژوهشهای داخلی. ۷۱
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- روش تحقیق. ۷۷
۳-۲-۱- قلمرو تحقیق. ۷۸
۳-۲-۱-۱- قلمرو موضوعی. ۷۸
۳-۲-۱-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۷۸
۳-۲-۱-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۷۸
۳-۳- فرضیه های تحقیق: ۷۸
۳-۳-۱- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. ۷۹
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها ۸۱
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
۳-۶- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. ۸۴
۳-۷- خلاصه فصل. ۸۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴- ۲- توصیف نمونه آماری. ۸۷
۴-۳- آزمون فرضیه اول (مدل اول): ۸۸
۴-۳-۱- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره ۸۸
۴-۳-۲- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره ۹۰
۴-۳-۳- تخمین مدل. ۹۰
۴-۳-۴- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. ۹۱
۴-۳-۵- آزمون رمزی. ۹۲
۴-۳-۶- برازش مدل. ۹۳
۴-۵- خلاصه‌ فصل. ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۹۵
۵- ۲- خلاصه مبانی نظری در این خصوص… ۹۶
۵- ۳- خلاصه نتایج آزمون داده ها ۹۷
۵-۴- نتیجه گیری: ۹۹
۵-۵- محدودیت های محقق: ۱۰۱
۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. ۱۰۲
۵-۶-۱- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۰۳
منابع. ۱۰۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود،  شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۱ (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط ۹۸ شرکت در قالب ۵۸۸ مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری ۱/۰ و ۳/۰ بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.
کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۱۲).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،۱۳۸۷،۴۴).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند مالکان نهادی در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می کنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،۱۴,۲۰۰۸)
از طرف دیگر عدم اطمینان یکی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی ۴۰ سال اخیر پیش بینی ورشکستگی به یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف کنند(قدیری مقدم و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۱۲).
توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۸ ،۴۲).
اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  بنابراین  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت : 14700 تومان ۱۴۷۰۰

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه رشته مدیریت MBA

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت MBA

عنوان/ موضوع:

بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر ایرج مهدوی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱) مقدمه. ۲

۱-۲) اهمیت موضوع ۲

۱-۳) تعریف و بیان موضوع تحقیق. ۳

۱-۴) اهداف تحقیق. ۵

۱-۵) قلمرو تحقیق ۵

۱-۶) فرضیات تحقیق ۵

۱-۷) جامعه مورد نظر تحقیق ۶

۱-۸) نمونه آماری ۶

۱-۹) روش تحقیق. ۶

۱-۱۰) چشم‌انداز کلی تحقیق ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ۱۰

عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی. ۱۲

مالکیت شرکت های سهامی عام ۱۲

جدا شدن مالکیت از مدیریت ۱۳

پراکندگی سهامداران. ۱۳

ساختار مالکیت ۱۴

هیئت مدیره. ۱۴

سرمایه ی فکری. ۱۶

تعریف سرمایه فکری. ۱۷

سنجش سرمایه فکری. ۱۹

دلایل سنجش سرمایه فکری ۲۰

شاخص­های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری ۲۱

مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۹

مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری. ۳۰

۱- ترازنامه نامرئی (ناملموس). ۳۰

۲- کنترل دارایی­های ناملموس ۳۰

۳- کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)

۴- شاخص سرمایه فکری. ۳۱

۵- کارگزار تکنولوژی. ۳۱

۶- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا. ۳۱

۷- مدل مدیریت سرمایه فکری. ۳۲

۸- روش جویا ۳۲

۹- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی ۳۳

مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. ۳۳

۲- نرخ بازده دارایی ها (ROI) 35

۳- روش تشکیل سرمایه بازار. ۳۵

۴- روش سرمایه فکری مستقیم. ۳۵

۵- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری. ۳۵

۶- روش q توبین (q Tobin)

۷- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)

ارزیابی عملکرد. ۳۸

تعاریف. ۳۸

تعاریف عملکرد ۳۸

تعریف ارزیابی ۳۸

تعریف ارزیابی عملکرد ۳۸

روش های ارزیابی عملکرد. ۳۸

اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد ۳۹

مبنای ارزیابی عملکرد ۳۹

تکنیک های ارزیابی عملکرد. ۴۰

اهداف ارزیابی عملکرد. ۴۰

مروری بر پیشینه تحقیق ۴۱

تحقیقات خارجی. ۴۱

تحقیقات داخلی ۴۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۴۹

۳-۲) نوع پژوهش. ۴۹

۳-۳) طرح مسأله پژوهش. ۴۹

۳-۴) فرضیات تحقیق ۵۰

۳-۵) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ۵۰

۳-۶) ابزار جمع‌ آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق ۵۱

۳-۷) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها ۵۱

سرمایه فکری ۵۱

حاکمیت شرکتی ۵۲

مدلهای جهت آزمون فرضیات تحقیق ۵۴

۳-۸) روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش. ۵۴

۳-۸-۱) روش‌های تخمین با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی ۵۵

۳-۸-۲) آزمون لیمر ۵۵

۳-۸-۳)آزمون چاو. ۵۶

۳-۸-۴) آزمون هاسمن. ۵۷

۳-۸-۴-۱) اثرات ثابت. ۵۷

۳-۸-۴-۲) اثرات تصادفی ۵۷

۳-۸-۵) آزمون‌های آماری. ۵۸

۳-۸-۵-۱) آزمون t

۳-۸-۵-۲) آزمون F فیشر ۵۸

۳-۸-۵-۳) آزمون دوربین- واتسون. ۵۸

۳-۹) تحلیل رگرسیون ۵۹

رگرسیون چند متغیره. ۵۹

ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ۶۰

مدل رگرسیون ۶۰

آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۶۱

آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. ۶۱

آزمون معنادار بودن ضرایب. ۶۲

عدم خود همبستگی ۶۲

تحلیل همبستگی ۶۴

۳-۱۰) خلاصه فصل سوم. ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۶۷

۴-۲- نتایج آمار توصیفی ۶۷

۴-۳- تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق ۶۸

۴-۴- مدل اول تحقیق (فرضیه اول). ۶۸

۴-۴-۱- بررسی خود همبستگی ۶۸

۴-۴-۲- بررسی ناهمسانی واریانس. ۶۹

۴-۴-۳- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت ۶۹

۴-۴-۳- آزمون فرضیه اول تحقیق. ۷۰

۴-۴-۳-۱- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق. ۷۱

۴-۴-۳-۲- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق. ۷۲

۴-۵- مدل دوم تحقیق (فرضیه دوم) ۷۲

۴-۵-۱- بررسی خود همبستگی ۷۲

۴-۵-۲- بررسی ناهمسانی واریانس. ۷۲

۴-۵-۳- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت ۷۳

۴-۵-۳- آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۷۳

۴-۵-۳-۱- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق ۷۴

۴-۵-۳-۲- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق. ۷۵

۴-۶- مدل سوم تحقیق (فرضیه سوم). ۷۵

۴-۶-۱- بررسی خود همبستگی ۷۵

۴-۶-۲- بررسی ناهمسانی واریانس. ۷۵

۴-۶-۳- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت ۷۶

۴-۶-۳- آزمون فرضیه سوم تحقیق ۷۶

۴-۶-۳-۱- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق ۷۷

۴-۷- مدل چهارم تحقیق (فرضیه چهارم). ۷۸

۴-۷-۱- بررسی خود همبستگی ۷۸

۴-۷-۲- بررسی ناهمسانی واریانس. ۷۸

۴-۷-۳- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت ۷۹

۴-۷-۳- آزمون فرضیه چهارم تحقیق. ۷۹

۴-۷-۳-۱- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق. ۸۱

۴-۷-۳-۲- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق. ۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۸۳

۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۳

۵-۲-۱- تدوین فرضیه تحقیق. ۸۳

 

۵-۲-۲- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق ۸۳

۵-۳- مراحل بررسی فرضیه تحقیق ۸۴

۵-۴- نتایج تحقیق ۸۴

۵-۴-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۸۵

۵-۴-۲- نتایج حاصل از بخش دوم. ۸۵

۵-۴-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم. ۸۵

۵-۴-۴- نتایج حاصل از بخش چهارم. ۸۶

۵-۶- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق. ۸۶

۵-۶- پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی. ۸۶

۵-۷- محدودیتها در کاربرد نتایج تحقیق ۸۶

منابع و مأخذ. ۸۸

منابع فارسی ۸۸

منابع لاتین ۸۹

پیوست. ۹۲

چکیده انگلیسی. ۱۰۷

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. سپس با اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار Excelو Eviews اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیر سرمایه فکری (طبق مدل پولیک) و حاکمیت شرکتی و عملکردشرکت های جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سرمایه فکری طبق رابطه مثبت معنادار با عملکرد شرکت ها دارد همچنین رابطه مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد و نیز بین سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی وجود دارد، در نهایت نیز شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها تاثیر گذار می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

حسابداری همواره در فرایند تهیه و ارائه‌ی اطلاعات سودمند برای قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ابزار موثری تلقی می‌شود. در این راستا، بیان می‌شود که تمرکز بسیاری از استدلال‌های مطرح شده در حمایت از فلسفه وجودی دانش حسابداری تأکید بر فرایند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. بر پایه‌ی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و همچنین در ایران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی به شمار می‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که بر پایه‌ی آن ارزیابی مخاطره و بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر شود. [۲]

استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و خصوصاً سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پیش‌بینی عملکرد آتی، تصمیم‌گیری می‌کنند. لذا ارزیابی عملکرد گذشته، همواره یکی از مبانی شکل‌گیری انتظارات آتی و پیش‌بینی آینده است. گزارشات مالی اطلاعاتی را در خصوص میزان سود و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه می‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی بر اساس این اطلاعات نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش‌بینی و سنجش مخاطرات اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب حسابداری مالی با ارائه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات تفضیلی در خصوص سود و عوامل تعیین‌کننده آن را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. [۵]

۲-۱- اهمیت موضوع

با توجه به فرایند خصوصی‌سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکت‌ها، ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف‌پذیری مالی در یک سرمایه‌گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آن‌ها در نتیجه سرمایه‌گذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری باید سؤالات متعددی را پی‌جو باشند که: سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا روند سوددهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ سیاست‌های تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟

انتخاب یک مساله و صورت بندی آن، در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با بهره گرفتن از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر یعنی نزدیک کردن اندیشه ها و نظریه های تجریدی و انتزاعی به ذهنیت کسانی است که باید از دستاوردهای تحقیق استفاده کرده و آن را اجراکنند، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. پس بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مساله تحقیق در قالبی روشن و دقیق بر اساس ضوابط علمی است.[۷]

کمیته ‏Basel‏ (‏BCBS‏) توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏موسسات مالی نموده است. پیام اصلی ‏BCBS‏ این است که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد است حاکمیت شرکتی برای گارانتی یک سیستم مالی صحیح مورد نیاز است. تا به حال مطالعات زیادی در ‏حوزه حاکمیت شرکتی انجام گرفته است ولی در حوزه بانکداری این مطالعات اندکند [۱۲]، [۲۱]، [۲۴]، [۲۷] و [۳۰]. می دانیم که بانک ها به دلیل سیستم های اقتصادی که در انها فعالند با مشکلات و موانعی در سطح ‏انجام امور تجاری خود مواجهند که وظیفه حاکمیت شرکتی در این تنگنا خود را نشان می دهد و با چنین مشکلاتی دست و ‏پنجه نرم می کند و سعی در رفع انها دارد.‏

هدف اصلی قانون گذار که سعی در کاهش ریسک سیستماتیک دارد، ممکن است با هدف اصلی سهام داران که سعی ‏و خواستشان افزایش ارزش سرمایه گذاریشان است در تضاد باشد. نقش هیئت مدیره به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی در ‏بانک ها با دیگر هیئت ها تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از رقابت محدودتر در این صنعت، قوانین سفت و سخت تر و عدم ‏تقارن اطلاعاتی بالاتریست که ناشی از ویژگی ها و وظایف خاص این است، می باشد. بنابراین، هیئت مدیره یک مکانیزم ‏کلیدی در نظارت بر رفتار مدیران است و به انها در تدوین استراتژی و اجرا کمک می رسانند. دانش خاص مدیران در مورد ‏پیچیدگی تجارت بانکداری به انها کمک می کند تا به صورت کارا و بهینه مدیران را نظارت کرده و به انها توصیه نمایند.

با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستم­های حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شده ­اند. یکی از این مشکلات اساسی، عدم کفایت و ناتوانی آن­ها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمایه­ های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها است [۲]. در سبز فایل، تنها با تکیه بر سرمایه ­های فیزیکی و دارایی­های مشهود نمی­توان به کارآیی و بهره­وری رسید، بلکه در بدبینانه­ترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایه­ های فکری را مد نظر قرار داد تا از این طریق بتوان بر مزیت­های رقابتی شرکت­ها افزود. به تعبیری، سرمایه­ های فکری به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیک­ترین سرمایه ­های سازمان­های عصر حاضر به ویژه برای مراکز پژوهشی و سازمان­های دانش­محور، مطرح می­ باشند. لذا سازمان­های دانش­محور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام­مند سرمایه ­های فکری خود می­ باشند [۳۰]. شرکت­هایی که سرمایه فکری را به طور مؤثر اندازه ­گیری، گزارش و مدیریت می­ کنند، مزیت رقابتی برای خود ایجاد می­ کنند چرا که همه دارایی­های خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسایی کرده­اند و لذا در وضعیت بالقوه کامل برای استفاده حداکثری از دارایی­ هایشان هستند. علاوه بر این، درک ارزش واقعی تمام دارایی ­ها، انعکاس صحیحی از ثروت شرکت بوده و در راستای هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران، سرمایه­ گذاران بالقوه و تحلیل­گران بازار می­باشد [۳۱].

۳-۱- تعریف و بیان موضوع تحقیق

با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایه­ های فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است .در طول عصر صنعت، بهای تمام شده دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات و مواد خام بود که برای موفقیت یک تجارت لازم بود، اما در عصر اطلاعات این استفاده­ی مؤثر از سرمایه‌های فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه، مؤثر است. این موضوع تا به آن­جا پیش می‌رود که پژوهش­گران در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترین و مهم­ترین منابع یک شرکت را سرمایه‌های فکری و دارایی‌های نامشهود آن می‌دانند. به نظر آن­ها دارایی‌های مشهود می‌توانند به راحتی کپی‌برداری شوند و یا در یک بازار آزاد خریداری گردند، بنابراین آن­ها نمی‌توانند دارایی‌های استراتژیک یک شرکت باشد و مزیت‌های رقابتی برای آن شرکت ایجاد کنند [۳۶].

در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based). بر اساس دیدگاه خروجی-محور که یک دیدگاه اندازه ­گیری (Measurement) است، ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است [۳]. ادوینسون و سولیوان (Edvinsson & Sullivan) که از پیش­گامان پژوهش در زمینه سرمایه فکری به حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف می­ کنند. از این دیدگاه (دیدگاه خروجی-محور) سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل شده است.

از دیدگاه ورودی-محور که یک رویکرد فرایند-محور (Process-based) است، سرمایه فکری ترکیبی از منابع نامشهود بوده که به قابلیت­ها و رقابت­پذیری منحصر به فرد شرکت کمک می­ کند که در خدمات و محصولات شرکت ریشه دوانیده و باعث ارزش افزوده اقتصادی می­شود [۳].

سرمایه فکری، دانشی است که می ­تواند به ارزش تبدیل شود [۱۱]. [۱۱] سرمایه فکری را ترکیبی از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری می­ دانند. بونتیس و همکاران سرمایه فکری را در مفهومی که تمامی منابع نامشهود و ارتباطات داخلی آن­ها را شامل می­شود، معرفی می­ کنند [۱۱]. [۹]سرمایه ساختاری را مشتمل بر سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه سازمانی می­دانند [۹] و هم­چنین بوخ و همکاران (۲۰۰۱) سرمایه سازمانی را ترکیبی از سرمایه نوآوری و سرمایه رویه­ای معرفی می­ کنند [۱۰].

چن معتقد است که سرمایه ­های فکری، شامل طبقه دارایی­های غیرملموس می­باشد و از نظریه بازی­ها می­توان جهت ارزش­یابی سرمایه فکری بهره گرفت [۱۵]. در مدلی بنام جای­گاه ارزش، سرمایه فکری متشکل از سه جزء اصلی دانسته شده که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می­باشند. این اجزاء سه­گانه عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه مشتری (ارتباطی). به اعتقاد [۱۱]، جای­گاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فوق­الذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد می­گردند [۱۱]. در درون این جای­گاه ارزش، سرمایه فکری شرکت دارای خواصی به شرح زیر می­باشد:

۱- سرمایه فکری می ­تواند مانند اختراع ثابت و یا مانند ظرفیت­های انسانی منعطف باشد.

۲- سرمایه فکری می ­تواند هم شامل ورودی­ ها و هم شامل خروجی­های فرایند ایجاد ارزش باشد، لذا سرمایه فکری دانشی است که می ­تواند به ارزش تبدیل شود و یا محصول نهایی فرایند انتقال دانش باشد.

۳- سرمایه فکری از کنش و واکنش سرمایه­ های انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ایجاد می­شود.

۴- ارزش مستقیماً و به تنهایی از طریق یکی از این عوامل ناشی نمی­ شود، بلکه تنها از طریق برقراری تعاملی نظام­مند و بهینه میان این سه جزء ایجاد می­گردد. لذا برای این­که سازمان قادر به تبدیل سرمایه فکری به ارزش باشد، ضروری است تا در هر سه زمینه فوق قدرتمند باشد. سرمایه انسانی زیر بنای سرمایه سازمانی است و این دو با هم برای ایجاد سرمایه مشتری در تعامل می­باشند. در مرکز این سرمایه، سرمایه مالی یا ارزش قرار می­گیرد که از تعامل آن­ها ایجاد می­گردد. این تعامل، پویا، مستمر و در حال توسعه می­باشد [۱۱]. بنابراین، سرمایه فکری شامل سه جزء می­باشد:

۱- سرمایه انسانی: شامل آموزش، دانش کاری، ویژگی­ها و خصوصیات حرفه­ای.

۲- سرمایه ساختاری: شامل سرمایه سازمانی، سرمایه تولید و سرمایه نوآوری است. مانند: سیستم­های اطلاعاتی، علائم تجاری، حق امتیازها و دارایی­های برنامه­ای .

۳- سرمایه ارتباطی: شامل دارایی­های بازار، مانند: وفاداری مشتری و مشتری مداری، رضایت مشتری و تکرار معامله تجاری است [۲۰].

با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می ­پردازد که آیا شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آن­ها رابطه ای با یکدیگر دارند؟

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *