Get a site

برچسب: رقابت پذیری

پایان نامه پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

گرایش :مالی

عنوان : پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

پیش ­بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

استاد راهنما:

 آقای دکتر عزت ا. اصغری زاده

استاد مشاور :

آقای دکتر سید محمود حسینی

بهمن ۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم ­گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران(۱۱.۵ درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۱

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق ۴

۱-۳- سوالهای ویژه تحقیق ۹

۱-۴-پیشینه تحقیق ۹

۱-۵-ضرورت انجام تحقیق ۱۰

۱-۶-کاربرد نتایج تحقیق ۱۱

۱-۷-اهداف تحقیق ۱۲

۱-۸- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات ۱۳

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳

۱-۱۰- محدودیت های تحقیق ۱۴

۱-۱۱- قلمرو تحقیق ۱۵

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی ۱۵

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی ۱۵

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی ۱۵

۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق ۱۵

۱-۱۳- جمع بندی فصل ۱۹

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری ۱۹

۲-۱-۱-مقدمه ۱۹

۲-۲-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی ۱۹

۲-۲-۱- بازارهای مالی ۱۹

۲-۲-۱-۱- مفهوم بازارهای مالی ۱۹

۲-۲-۱-۲- تاریخچه بازارهای مالی ۱۹

۲-۲-۱-۳- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان ۱۹

۲-۲-۲- رشد و توسعه اقتصادی ۱۹

۲-۲-۲-۱- تعریف رشد و توسعه ۱۹

۲-۲-۲-۲-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران ۱۹

۲-۲-۲-۳-رشد اقتصادی ۱۹

۲-۲-۲-۴-توسعه و ابعاد آن ۱۹

۲-۲-۳- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ) 19

۲-۳- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری ۱۹

۲-۳-۱-جهانی شدن ۱۹

۲-۳-۱-۱ -تعریف مفهومی جهانی شدن ۱۹

۲-۳-۱-۲-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها ۱۹

۲-۳-۲-رقابت و رقابت پذیری ۱۹

۲-۳-۲-۱- تعریف و مفهوم رقابت پذیری ۱۹

۲-۳-۲-۲- بینش رقابتی ۱۹

۲-۳-۲-۳- رقابت پذیری در سطح ملی ۱۹

۲-۳-۲-۴- رقابت پذیری صنعت ۱۹

۲-۴- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد ۱۹

۲-۴-۱- معرفی مجمع جهانی اقتصاد ۱۹

۲-۴-۲- گزارشات رقابت پذیری جهانی ۱۹

۲-۴-۳- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها ۱۹

۲-۴-۴-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری ۱۹

۲-۵- بخش چهارم: سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۲-۵-۱-مقدمه ۱۹

۲-۵-۲- ساختار چشم انداز ۱۹

۲-۵ ۳- مبانی علمی چشم انداز ۱۹

۲-۵-۴- پیشینه مفهومی چشم انداز ۱۹

۲-۵-۵-مبانی تجربی چشم انداز ۱۹

۲-۵-۵- سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۲-۵-۵-۱-مقدمه ۱۹

۲-۵-۵-۲- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران ۱۹

۲-۵-۵-۳-پیشینه چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۲-۵-۵-۴- فرایند تهیه چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ۱۹

۲-۵-۵-۵- متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۲-۵-۵-۶- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه ۱۹

۲-۶- بخش پنجم: صنعت خودروسازی ۱۹

۲-۶-۱-مقدمه ۱۹

۲-۶-۲-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان ۱۹

۲-۶-۳-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع ۱۹

۲-۶-۴-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی ۱۹

۲-۶-۵-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان ۱۹

۲-۶-۶-صنعت خودرو در ایران ۱۹

۲-۶-۶-۱-مقدمه ۱۹

۲-۶-۶-۲- تاریخچه ورود خودرو به ایران ۱۹

۲-۶-۶-۳-مروری بر صنعت خودروی کشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو ۱۹

۲-۶-۶-۴-شرکت های خودرو ساز در ایران ۱۹

۲-۶-۶-۵- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران ۱۹

۲-۶-۶-۶- چشم انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ ۱۹

۲-۷ -مروری بر ادبیات تجربی ۱۹

۲-۸ – جمع بندی ۱۹

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۱۹

۳-۲- روش تحقیق ۱۹

۳-۳- مراحل انجام تحقیق ۱۹

۳-۴- مکان تحقیق ۱۹

۳-۵- روش های جمع‌ آوری اطلاعات ۱۹

۳۵۱- مطالعات کتابخانه‌ای ۱۹

۳۵۲- پایگاه ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت ۱۹

۳۵۳- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۳-۶- جامعه و نمونه آماری ۱۹

۳-۷- معرفی تکنیک استفاده شده در این تحقیق ۱۹

۳-۷-۱- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی ۱۹

۳-۷-۲-اجزاء تشکیل دهنده سری زمانی ۱۹

۳-۷-۳-مدلهای سری زمانی: ۱۹

۳-۷-۴-مدل پیش بینی هلت وینترز ۱۹

۳-۷-۵-میانگین مجذور خطاها ۱۹

۳۷۶- ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۹

۳-۷-۷- ضریب همبستگی پیرسون ۱۹

۳-۸- معرفی شاخص های تحقیق ۱۹

۳-۹- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) ۱۹

۳-۱۰- جمع بندی ۱۹

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۱۹

۴-۲-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

۴-۳- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز ۱۹

۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری ۱۴۲ کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز ۱۹

۴-۵- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

۴-۷-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۴-۸- جمع بندی ۱۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۹

۵-۲- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش ۱۹

۵-۳-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن ۱۹

۵-۴-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۵- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۶- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۷- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۹

منابع ۱۹

منابع فارسی ۱۹

منابع لاتین ۱۹

 

فهرست نمودارها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

نمودار ۲-۱- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۴۵

نمودار ۲-۲ – ساختار چشم انداز ۵۲

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار ۳-۱- مراحل انجام تحقیق ۹۲

نمودار ۳-۲- نمودار سری زمانی ۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمودار ۴-۱- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ژاپن تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۷

نمودار ۴-۲- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مصر تا سال ۲۰۲۵ .127

نمودار ۴-۳- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور اسرائیل تا سال ۲۰۲۵ .128

نمودار ۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۸

نمودار ۴-۵- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مالزی تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۹

نمودار ۴-۶- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کره تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۹

نمودار ۴-۷- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور زامبیا تا سال ۲۰۲۵ .130

نمودار ۴-۸- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور امریکا تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۰

نمودار ۴-۹- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور بحرین تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۱

نمودار ۴-۱۰- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کانادا تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۱

نمودار ۴-۱۱- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ترکیه تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۲

نمودار ۴-۱۲- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور سنگاپور تا سال ۲۰۲۵ .132

نمودار ۴-۱۳- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور دانمارک تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۳

نمودار ۴-۱۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور آلمان تا سال ۲۰۲۵ .133

 

فهرست جداول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

جدول شماره ۲ -۱- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

جدول شماره ۲-۲- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری ۱۹

جدول ۲-۳- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی ۱۹

جدول ۲-۴- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی ۱۰ سال ۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول شماره ۴-۱- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ .118

جدول شماره ۴-۲- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۱۲۰

جدول شماره ۴-۳- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ ۱۲۲

جدول شماره ۴-۴- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ۱۲۴

جدول شماره ۴-۵- محاسبه MSE برای ۵ کشور نمونه ۱۲۶

جدول ۴-۶- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ ۱۳۵

جدول ۴-۷- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ۱۳۶

جدول ۴-۸- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ۱۳۷

جدول ۴-۹- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ۱۳۸

جدول ۴-۱۰- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ۱۳۹

جدول ۴-۱۱- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ .140

جدول ۴-۱۲- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ۱۴۱

جدول ۴-۱۳- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ۱۴۲

جدول ۴-۱۴- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ۱۴۳

جدول ۴-۱۵- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ۱۴۴

جدول ۴-۱۶- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ۱۴۵

جدول ۴-۱۷- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ ۱۴۶

جدول ۴-۱۸- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ ۱۴۷

جدول ۴-۱۹- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ ۱۴۸

جدول ۴-۲۰ – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران ۱۴۹

جدول ۴-۲۱- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۱۰ ۱۵۱

جدول ۴-۲۲- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۰۹ .152

جدول ۴-۲۳- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۰۸ .153

جدول ۴-۲۴- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی ۱۵۴

جدول ۴-۲۵- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۵۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جدول ۵-۱ – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران ۱۹

جدول ۵-۲- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی ۱۹

جدول ۵-۳- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

 

۱-۱-مقدمه

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای ۶۸ تا ۷۶ تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال ۱۳۸۲ پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۳ و۸۴ به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( ۱۱.۵ درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه ۱۳ جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ ( $ ۱۲۵٬۵۲۶٬۷۲۸٬۰۶۶٬۸۳۷ ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۴٫۵۸۶ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، ۱۳۸۳ )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر ۲۶درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۴/۱ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد ۲۶ در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۱۴۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، ۱۳۸۱)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، ۱۳۸۸ )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[۳] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گرفتن از ۱۲ شاخص تصمیم گیری (نهادها[۴]، زیر ساخت ها[۵]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [۶]، سلامتی و تحصیلات اولیه [۷]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[۸]، کارایی بازار کالا[۹]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[۱۰]، توسعه بازارهای مالی[۱۱]، آمادگی تکنولوژیکی[۱۲]، اندازه بازار[۱۳] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[۱۴]، نوآوری[۱۵] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و ۱۱۱ زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و. )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از ۹ شاخص دسترسی به خدمات مالی[۱۶]، توانایی ارائه خدمات مالی[۱۷]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[۱۸]، سهولت دسترسی به وام[۱۹]، ریسک دسترسی به سرمایه[۲۰]، محدودیت جریان سرمایه[۲۱]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[۲۲]، مقررات مبادله اوراق بهادار[۲۳]، شاخص حقوق قانونی[۲۴]استفاده شده است.

[۱]. GROSS DOMESTIC PRODUCT

[۲]. GROSS DOMESTIC PRODUCT

[۳]. World Economist Forum

[۴]. Institution

[۵]. Infrastructure

[۶]. Macroeconomic environment

[۷]. Health and primary education

[۸]. Higher education and training

[۹]. Goods market efficiency

[۱۰]. Labor market efficiency

[۱۱]. Financial market development

[۱۲]. Technological readiness

[۱۳]. Market size

[۱۴]. Business sophistication

[۱۵]. Innovation

[۱۶]. Availability of financial services

[۱۷]. Affordability of financial services

[۱۸]. Financing through local equity market

[۱۹]. Ease of access to loans

[۲۰]. Venture capital availability

[۲۱]. Restriction on capital flows

[۲۲]. Soundness of banks

[۲۳]. Regulation of securities exchanges

[۲۴]. Legal rights index

تعداد صفحه : ۱۸۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

گرایش : بازاریابی

عنوان : تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری  گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت بازرگانی          گرایش :بازاریابی

 

 عنوان:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

 

استاد راهنما

دکتر حسین گنجی نیا

  

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. ۱

فصل  اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقّدمه ۳

۱ـ۲) بیان مساله ۴

۱ـ٣) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱ـ۴) اهداف تحقیق ۷

۱ـ۵) چارچوب نظری تحقیق ۸

۱ـ۶) فرضیه ها ۹

۱ـ۷) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹

۱ـ۸ قلمرو تحقیق ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: عملکرد ۱۲

۲-۱-۱) مقدمه ۱۲

۲-۱-۲) تشریح مفهوم عملکرد ۱۳

۲-۱-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد ۱۵

۲-۱-۴) فرایند ارزیابی عملکرد ۱۷

۲-۱-۴-۱) مزایای سنجش عملکرد ۱۸

۲-۱-۴-۲) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد ۱۸

۲-۱-۵) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ۳۰

۲-۱-۶) عملکرد بازار ۳۱

۲-۱-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار ۳۳

بخش دوم: یکپارچگی زنجیره تامین ۴۰

۲-۲-۱) یکپارچگی زنجیره تامین ۴۰

۲-۲-۲) ضرورت استقرار نظام یکپارچه ۴۳

۲-۲-۳) پیش نیازهای استقرار سیستم یکپارچگی ۴۴

۲-۲-۴) مولفه های تشکیل دهنده ی نظام یکپارچگی در زنجیره تامین ۴۷

۲-۲-۵) انواع یکپارچگی ۵۲

۲-۲-۶) مدل توسعه ی یکپارچگی با تامین کنندگان ۵۶

۲-۲-۷) ایجاد سیستم یکپارچه و شبکه اطلاعاتی ۵۹

۲-۲-۸) منافع حاصل از استقرار یکپارچگی ۵۹

۲-۲-۹) عوامل کلیدی موفقیت و شکست زنجیره تامین یکپارچه ۶۱

بخش سوم: رقابت پذیری ۶۳

۲-۳-۱) مقدمه ۶۳

۲-۳-۲) رقابت پذیری ۶۳

۲-۳-۳) عوامل موثر بر رقابت پذیری ۶۴

۲-۳-۴) مطالعات انجام شده در خصوص رقابت پذیری ۶۷

بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۶۸

۲-۴-۱) تحقیقات داخلی ۶۸

۲-۴-۲) تحقیقات خارجی ۶۹

فصل سوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۳-۱) مقدمه ۷۳

۳-۲) فرایند اجرای تحقیق ۷۳

۳-۳) روش تحقیق ۷۴

۳-۴) جامعه و نمونه آماری ۷۴

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ۷۶

۳-۵-۱) روایی پرسشنامه ۷۷

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه ۷۷

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۷۹

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۸۱

۴-۲) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ۸۲

۴-۳) تحلیل عاملی تائیدی ۸۶

۴-۴) مدل های تحقیق ۹۵

۴-۴-۱) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد ۹۵

۴-۴-۲) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری ۹۶

۴-۴-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل ۹۷

۴-۵) آزمون فرضیه‏ های تحقیق ۱۰۰

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۱۰۳

۵-۲) نتیجه گیری ۱۰۳

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۱۰۳

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی ۱۰۷

۵-۳) پیشنهادات ۱۰۸

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی ۱۰۹

۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۰۹

منابع و ماخذ ۱۱۰

ضمائم ۱۱۵

فهرست جداول

 

جدول (۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد ۱۷

جدول (۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۲۹

جدول (۲-۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی ۳۹

جدول (۲-۴) مقایسه زنجیره تامین سنتی و زنجیره تامین یکپارچه ۴۴

جدول (۲-۵) منافع یکپارچگی زنجیره تامین ۴۶

جدول (۲-۶) مروری بر مطالعات قبلی در خصوص رقابت پذیری ۶۷

جدول (۳-۱) صفات طیف پاسخی پرسشنامه ۷۶

جدول (۳-۲) مشخصه ابزار سنجش تحقیق ۷۶

جدول (۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه ۷۸

جدول (۴-۱) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۲

جدول (۴-۲) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۳

جدول (۴-۳) توصیف متغیر رقابت پذیری ۸۴

جدول (۴-۴) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر رقابت پذیری ۸۴

جدول (۴-۵) توصیف متغیر عملکرد تجاری ۸۵

جدول (۴-۶) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر عملکرد تجاری ۸۵

جدول (۴-۷) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۸

جدول (۴-۸) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۸

جدول (۴-۹) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر رقابت پذیری ۹۱

جدول (۴-۱۰) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری ۹۱

جدول (۴-۱۱) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر عملکرد تجاری ۹۴

جدول (۴-۱۲) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد تجاری ۹۴

جدول (۴-۱۳) شاخص های برازش مدل های تحقیق ۹۹

جدول (۵-۱) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۱۰۴

جدول (۵-۲) توصیف متغیر رقابت پذیری ۱۰۵

جدول (۵-۳) توصیف متغیر عملکرد ۱۰۶

فهرست نمودارها

 

نمودار (۴-۱) هیستوگرام  متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۲

نمودار (۴-۲) هیستوگرام  متغیر رقابت پذیری ۸۴

نمودار (۴-۳) هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری ۸۵

نمودار (۴-۴) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در حالت استاندارد ۸۶

نمودار (۴-۵) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در حالت اعداد معنی داری ۸۷

نمودار (۴-۶) مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری در حالت استاندارد ۸۹

نمودار (۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری در حالت اعداد معنی داری ۹۰

نمودار (۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت استاندارد ۹۲

نمودار (۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت اعداد معنی داری ۹۳

نمودار (۴-۱۰) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد ۹۵

نمودار (۴-۱۱) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۹۶

 

 

فهرست اشکال

 

شکل (۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق ۸

شکل (۲-۱) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی ۲۰

شکل (۲-۲) الگوی کارت امتیازی متوازن ۲۳

شکل (۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج ۲۶

شکل (۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۲۸

شکل (۲-۵) چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ۳۰

شکل (۲-۶) جریان های عملکرد شرکت ۳۲

شکل (۲-۷) ماهیت معیارها ۳۴

شکل (۲-۸) مؤلفه های تشکیل دهنده نظام همکاری استراتژیک زنجیره تأمین ۵۱

 

چکیده

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره تأمین کارآ باشد، در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود. امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. زنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها و فعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. یکپارچگی درزنجیره  تأمین  محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین نهفته است.ازسوی دیگر یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره  تأمین دارد. عملکرد در این تحقیق متغیر وبسته در نظر گرفته شده و رقابت پذیری شرکت ها به عنوان متغیر میانجی می باشد. با توجه به موارد فوق هدف این پژوهش آن است که تأثیر  یکپارچگی زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری مورد مطالعه قراردهد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است.  برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی شرکت های تولیدی قطعات وابسته به خوردو بوده  حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. نمونه‌ی به دست آمده ۷۴ شرکت محاسبه گردید. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های جمع‌ آوری شده با اسفده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت  که مشخص گردید یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  هم به صورت مستقیم و هم از طریق قابلیت رقابت پذیری عملکرد تجاری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

واژگان کلیدی:  یکپارچه سازی زنجیره  تأمین،  قابلیت رقابت پذیری،  عملکرد تجاری

 

۱-۱) مقّدمه

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش ها ی جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین[۱] گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است (معبودی وهمکاران، ۱۳۸۸). به همین دلیل امروزه حوزه مدیریت زنجیره تامین مورد توجه بسیاری در حوزه توسعه کسب وکار وهمچنین محافل علمی قرار گرفته است (زنجیرانی فراهانی وکاردر، ۱۳۸۹). از دیگر سو درشرایط حاضر بهبود عملکرد ،  به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت ها مبدل شده است . آنها می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. عملکرد شرکت می تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازاررانشان دهد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار تعیین می شود (Cohen and Roussel, 2005). در این فصل ابتدا به بیان مساله، پرداخته خواهد شد و سپس اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از آن به تشریح چارچوب نظری تحقیق که کل بنیان تحقیق بر آن استوار است پرداخته و مدل تحلیلی آن در ادامه ی مطالب آورده خواهد شد. پس از آن به تدوین فرضیه های تحقیق با توجه به چارچوب نظری و ادبیات موضوع اشاره شده و اهدافی را که  با انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هاست به اختصار بیان مس شود. قلمرو تحقیق که شامل قلمرو موضوعی مکانی و زمانی است ، بخش پایانی فصل حاضر است.

 

 

۱-۲) بیان مساله

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره  تأمین  کارآ باشد،  در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر کریستوفر[۲] امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها وفعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک، مدیریت عملیات، تدارکات و یا ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم[۳]  (۲۰۰۶) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره  تأمین  ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره  تأمین  نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته  باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت  در زنجیره  تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین  نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک[۴](۲۰۰۱) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.۱-داخلی[۵] ۲- پیرامون[۶] ۳- عرضه کننده ۴[۷]– مشتری[۸]  و۵- به سمت بیرون[۹].رزنسویگ[۱۰] (۲۰۰۳) به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (۲۰۰۷) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین  دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

 

با توجّه موارد ذکر شده سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:

آیایکپارچگی  زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق  افزایش رقابت پذیری آنهاتأثیر  دارد؟

[۱] SCM(Supply Chain Management)

[۲] Christopher

[۳] Kim

[۴]  Frohlich and Westbrook

[۵]  inward

[۶]  periphery

[۷]  Supplier

[۸] customer

[۹] outward-facing

[۱۰]  Rosenzweig

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

 دانلود متن کامل پایان نامه  برنامه ریزی و طراحی شهری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

پایان نامه برنامه ریزی شهری

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی رفیعیان

زمستان ۱۳۹۲

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده رساله:
 
رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها، بر سر جذب سرمایه های موثر در توسعه، و با تاکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. این رویکرد ابزاری است بسیار کارآمد که می تواند با مطالعه عمیق جنبه های گوناگون سیستم شهری، ضمن شناسایی عوامل ریشه ای تاثیر گذار در توسعه یک شهر و برآورد میزان تاثیر گذاری آنها، سمت و سوی راهبردهای توسعه شهری را در برنامه ریزی برای نیل به توسعه ای پایدار یاری رساند. اراضی عباس آباد تهران به عنوان یکی از محورهای  فرهنگی- تفرجگاهی بالقوه شهر تهران، علیرغم کوششهای سالهای اخیر، کماکان از عامل رقابت پذیری بی بهره است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عواملی است که در رقابت پذیری گردشگری این اراضی مشارکت دارند.
این پژوهش در گام نخست با بررسی ادبیات نظری و تجربی موضوع شاخص های ارزیابی رقابت پذیری گردشگری را تدوین کرده و در گام بعد با کاربست این شاخص ها و تدقیق آنها بر اساس معیارهای یک مدل ارزیابی رقابت پذیری، ضمن تحلیل داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه بین دو گروه استفاده کنندگان و نخبگان و فعالان در این زمینه گردآوری شده بود، به ارزیابی و سنجش رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد پرداخته است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اول شاخص های مربوط به عامل “تجربه محیطی” و در سطح دوم شاخص های عامل “ارتباطات و نام گذاری تجاری” ، بیشترین تاثیر را در ارتقای رقابت پذیری گردشگری اراضی عباس آباد دارند و در عین حال همین شاخص ها، بیشترین فاصله را از وضع مطلوب دارند.

واژگان کلیدی : رقابت پذیری گردشگری شهری، برنامه ریزی، اراضی عباس آباد تهران
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                    صفحه
فهرست جداول.۶
فهرست شکل ها ۸
فهرست نقشه ها ۹
فهرست نمودارها ۱۰
فصل اول: کلیات پژوهش ۱۱
۱-۱- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش ۱۲
۲-۱-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه. ۱۴
۳-۱- اهداف پایان‌نامه. ۱۴
۴-۱- معرفی و بیان فرضیه‌های پایان‌نامه. ۱۵
۵-۱- معرفی روش کار پایان‌نامه. ۱۵
۶-۱- مسائل و مشکلات پژوهش ۱۷
فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش ۱۹
مقدمه. ۲۰
۱-۲- روند عمومی شهرسازی ۲۰
۱-۱-۲- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای. ۲۰
-۲-۱-۲گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی. ۲۱
۳-۱-۲-  نیاز به برنامه ریزی. ۲۳
۴-۱-۲-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی. ۲۳
۵-۱-۲-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی. ۲۴
۶-۱-۲-  برنامه ریزی برای آینده. ۲۵
۲-۲- جهانی شدن ۲۶
۱-۲-۲-  تاریخچه جهانی شدن ۲۶
۲-۲-۲-  مفهوم جهانی شدن ۲۷
۳-۲-۲- روند جهانی شدن شهرها ۲۸
۴-۲-۲-  ظهور جهان شهرها ۲۸
۵-۲-۲- خصوصیات شهرهای جهانی. ۲۹
۶-۲-۲-  شهرهای جهانی معاصر. ۳۱
۷-۲-۲- جهانی شدن و تحولات شهری. ۳۲
۸-۲-۲- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها ۳۲
۹-۲-۲- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری. ۳۴
۳-۲- برند شهری ۳۵
۱-۳-۲- برند مکان ۳۶
۲-۳-۲- کونکنیک ۳۷
۴-۲- رقابت پذیری شهری ۴۲
۱-۴-۲-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری. ۴۲
۲-۴-۲- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری. ۴۷
۳-۴-۲- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی. ۵۱
۴-۴-۲- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری. ۵۳
۱-۴-۴-۲- فضاهای عمومی شهر. ۵۳
۲-۴-۴-۲- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات) ۵۴
۳-۴-۴-۲- مفهوم عرصه عمومی. ۵۵
۴-۴-۴-۲- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی. ۵۵
۵-۴-۴-۲- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی. ۵۸
۶-۴-۴-۲- متغیرهای فرهنگ شهری. ۵۹
۷-۴-۴-۲- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی. ۵۹
-۲-۴-۵اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری. ۶۰
-۲-۴-۵۱تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) ۶۰
-۲-۴-۵-۲تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم ۶۱
-۲-۴-۵-۳عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری. ۶۱
-۲-۴-۵-۴عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری. ۶۳
-۲-۴-۶ابعاد ر
قابت پذیری گردشگری. ۶۴
-۲-۴-۷شهرهای رقابت پذیر اروپا ۶۵
۵-۲- خلاقیت ۶۶
-۲-۵-۱تئوری های خلاقیت در شهرسازی. ۶۷
-۲-۵-۲نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت. ۶۹
-۲-۵-۳عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا ۶۹
-۲-۵-۴تحقیق مونتگومری. ۷۲
۶-۲- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی ۷۴
مقدمه. ۷۴
-۲-۶-۱آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۴ ۷۴
۲-۶-۲- پروژه Superklin در دانمارک ۸۲
۳-۶-۲- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی. ۸۵
۱-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک ۸۵
۲-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر ۲۰۱۰ – ۲۰۰۵ (سیدنی) ۸۷
۳-۳-۶-۲- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. ۸۹
۴-۶-۲- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری. ۹۱
۱-۴-۶-۲- تجربه روین. ۹۱
۲-۴-۶-۲- روتردام (Rotterdam) 92
3-4-6-2 – کپنهاگ ۹۳
۷-۲- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق ۹۵
فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش ۹۷
مقدمه. ۹۸
۱-۳- روش تحقیق ۹۸
۲-۳- معرفی روش های مختلف ۹۸
۳-۳- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA. 101
1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA 103
1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها ۱۰۳
۲-۱-۳-۳- تسهیلات حمایتی. ۱۰۳
۳-۱-۳-۳- تجربه محیطی. ۱۰۳
۴-۱-۳-۳- ارتباطات. ۱۰۴
۵-۱-۳-۳- عملکرد گردشگری. ۱۰۵
۶-۱-۳-۳- رضایت گردشگران ۱۰۵
۴-۳- معیارها و شاخص های تحقیق ۱۰۶
۵-۳- روش های گرد اوری داده ها ۱۰۷
۱-۵-۳- پرسشنامه. ۱۰۷
۱-۱-۵-۳- پایایی پرسشنامه. ۱۰۸
۲-۱-۵-۳- روایی پرسشنامه. ۱۰۹
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل ۱۰۹
۱-۶-۳- تحلیل رگرسیون تک متغیره. ۱۱۰
۷-۳- جمع بندی ۱۱۰
فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه. ۱۱۱
مقدمه. ۱۱۲
۱-۴- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران ۱۱۲
۲-۴- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی ـ کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران ۱۱۳
۳-۴- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. ۱۱۷
۱-۳-۴- تاریخچه عباس آباد. ۱۱۷
۲-۳-۴- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی. ۱۱۷
۴-۴- مطالعات پایه. ۱۱۹
۱-۴-۴- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی. ۱۱۹
۱-۱-۴-۴- تحلیل بخش اقلیم و محیط طبیعی. ۱۲۰
۲-۴-۴- سازمان فضایی ـ ادراکی. ۱۲۰
۱-۲-۴-۴- تحلیل بخش مطالعات سازمان فضایی و ادراکی. ۱۲۱
۳-۴-۴- ساختارِ عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی. ۱۲۳
۱-۳-۴-۴- تحلیل ساختار عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی. ۱۲۳
۴-۴-۴- حمل و نقل و ترافیک ۱۲۴
۱-۴-۴-۴- تحلیل حمل و نقل و ترافیک ۱۲۴
۵-۴- انجام مطالعات تکمیلی برای شناخت و تحلیل وضعیت و موقعیت زمین‌های عباس‌آباد. ۱۲۶
۶-۴- خلاصه‌ای از نتایج طرح‌های فرادست. ۱۳۰
۱-۶-۴- طرح مجموعه شهری تهران ۱۳۰
۲-۶-۴- طرح جامع شهر تهران ۱۳۰
۳-۶-۴- طرح جامع اراضی عباس‌آباد. ۱۳۳
۱-۳-۶-۴- نتایج تحلیل گروه‌های مطالعاتی. ۱۴۰
۴-۶-۴- طرح تفصیلی اراضی عباس‌آباد. ۱۴۱
۱-۴-۶-۴- فرایند برنامه‌ریزی در طرح جامع فضایی کالبدی عباس‌آباد. ۱۴۱
۲-۴-۶-۴- ویژگی‌های تعیین شده برای حوزه‌های هفت‌گانه. ۱۴۳
۳-۴-۶-۴- ساختار عمومی طرح جامع فضایی ـ کالبدی اراضی عباس‌آباد. ۱۴۳
-۴-۶-۴-۴مشخصات قطعات زمین در عباس‌آباد. ۱۴۶
۷-۴- جمع بندی ۱۶۲
فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. ۱۶۳
مقدمه. ۱۶۴
۱-۵- پرسشنامه. ۱۶۵
۱-۱-۵- ساختار پرسشنامه. ۱۶۵
-۵-۱-۲ توزیع  پرسشنامه. ۱۶۶
۲-۵- پرسش نامه استفاده کنندگان ۱۶۶
۱-۲-۵- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان ۱۶۶
۲-۲-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171
3-2-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی. ۱۷۳
۱-۳-۲-۵- ترکیب فعالیت ها ۱۷۳
۲-۳-۵-۲- تسهیلات حمایتی. ۱۷۴
۳-۳-۲-۵- تجربه محیطی. ۱۷۵
۴-۳-۲-۵- ارتباطات. ۱۷۶<
/a>
۵-۳-۲-۵- عملکرد گردشگری. ۱۷۷
۶-۳-۲-۵- رضایت گردشگران ۱۷۸
۳-۵- پرسشنامه متخصصان ۱۸۱
۱-۳-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181
2-3-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با بهره گرفتن از معادله رگرسیون ۱۸۲
۱-۲-۳-۵- ارزیابی میزان رقابت پذیری. ۱۸۲
۲-۲-۳-۵- ارزیابی میزان جذابیت. ۱۸۳
فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۱۸۷
۱-۶- آزمون فرضیات پژوهش ۱۸۸
۲-۶- پیشنهادهای اجرایی ۱۸۸
۱-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی. ۱۸۸
۲-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات. ۱۸۹
۱-۲-۲-۶- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری. ۱۹۰
۳-۲-۶- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. ۱۹۱
-۳۶- پیشنهادهای پژوهشی ۱۹۱
منابع فارسی ۱۹۲
منابع انگلیسی ۱۹۳
منابع اینترنتی ۱۹۶
پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا ۱۹۷
پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان ۲۰۰

فهرست جداول
جدول شماره ۱: مهم ترین تغییرات در رهیافت برنامه ریزی از سال ۱۹۶۷. ۲۲
جدول شماره ۲ : شهرهای رتبه یک تا پنج در فهرست رتبه بندی اخیر. ۳۱
جدول شماره ۳: مولفه های برند سازی از دید کونکنیک. ۴۰
جدول شماره ۴ : سطوح رقابت پذیری ۴۵
جدول شماره ۵ : تعاریف رقابت پذیری ۴۶
جدول شماره ۶ : عوامل درونی موثر بر رقابت پذیری شهری ۴۹
جدول شماره ۷: عوامل ضروری و معیارهای موفقیت از دید مونتگومری ۷۳
جدول شماره ۸: معیارها و شاخص های تحقیق ۱۰۶
جدول شماره ۹: نتایج تحلیل گروه های مطالعاتی ۱۴۰
جدول شماره ۱۰ :  کاربری حوزه ها ۱۵۱
جدول شماره ۱۱: مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۵۸
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۵۹
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۶۰
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۶۱
جدول شماره ۱۲ :  آزمون KMO and Bartlett’s Test. 171
جدول شماره ۱۳ : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی ۱۷۲
جدول شماره ۱۴: عوامل اصلی پرسشنامه استفاده کنندگان ۱۷۲
جدول شماره ۱۵: اثر ترکیب فعالیت ها بر رقابت پذیری ۱۷۳
جدول شماره ۱۶: اثر ترکیب فعالیت ها بر جذابیت ۱۷۳
جدول شماره ۱۷: اثر تسهیلات حمایتی بر رقابت پذیری ۱۷۴
جدول شماره ۱۸: اثر تسهیلات حمایتی بر جذابیت ۱۷۴
جدول شماره ۱۹: اثر تجربه محیطی بر رقابت پذیری ۱۷۵
جدول شماره ۲۰: اثر تجربه محیطی بر جذابیت ۱۷۵
جدول شماره ۲۱: اثر ارتباطات بر رقابت پذیری ۱۷۶
جدول شماره ۲۲: اثر ارتباطات بر جذابیت. ۱۷۶
جدول شماره ۲۳: اثر عملکرد گردشگری بر رقابت پذیری ۱۷۷
جدول شماره ۲۴: اثر عملکرد گردشگری بر جذابیت ۱۷۷
جدول شماره ۲۵: اثر رضایت گردشگر بر رقابت پذیری ۱۷۸
جدول شماره ۲۶: اثر رضایت گردشگر بر جذابیت. ۱۷۸
جدول شماره ۲۷:  آزمون KMO and Bartlett’s Test 181
جدول شماره ۲۸ : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی ۱۸۱
جدول شماره ۲۹: عوامل اصلی پرسشنامه متخصصان. ۱۸۲
جدول شماره ۳۰: معناداری گویه های مورد پرسش با رقابت پذیری ۱۸۲
جدول شماره ۳۱: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با رقابت پذیری ۱۸۳
جدول شماره ۳۲: معناداری گویه های مورد پرسش با جذابیت. ۱۸۳
جدول شماره ۳۳: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با جذابیت ۱۸۴

فهرست شکل ها
شکل شماره ۱ :  چرخه پیدایش شهر جهانی ۲۹
شکل شماره ۲: گروه های دخیل در شکل گیری برند شهری ۳۷
شکل شماره ۳: شهر بعنوان یک سیستم. ۴۳
شکل شماره ۴: مدل عمومی رقابت پذیری شهری ۴۷
شکل شماره ۵: سطوح فضایی سه گانه مفهوم رقابت پذیری ۵۱
شکل شماره ۷: مدل  TDCA و پروسه مشتمل بر آن ۱۰۱
شکل شماره ۷: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن ۱۶۵
شکل شماره ۸: اثر گذاری عوامل اصلی  و اثر پذیری عوامل وابسته بر رقابت پذیری و جذابیت ۱۷۹
شکل شماره ۹: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید استفاده کنندگان ۱۸۰
f=”#_Toc379079305″>شکل شماره ۱۰: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید متخصصان ۱۸۵
شکل شماره ۱۱: اجزای تجربه محیطی ۱۸۹

فهرست نقشه ها
نقشه شماره ۱: موقعیت زمین‌های عباس‌آباد در پهنه گسترده شهر تهران ۱۱۵
نقشه شماره ۲: موقعیت زمین‌های عباس‌آباد در محورهای طبیعی و تاریخی شهر تهران ۱۱۵
نقشه شماره ۳: محورهای سبز شرقی – غربی ۱۱۶
نقشه شماره ۴: محورهای سبز شمالی – جنوبی پیشنهادی طرح جامع شهر تهران. ۱۱۶
نقشه شماره ۵: سازمان فضایی ادراکی ۱۲۲
نقشه شماره ۶: شیکه ارتباطات شهری در محدوده عباس آباد. ۱۲۵
نقشه شماره ۷: ساختار توپوگرافیک زمین‌های عباس‌آباد پیش از تغییرات سال‌های اخیر. ۱۲۷
نقشه شماره ۸: ساختار توپوگرافیک زمین‌های عباس‌آباد پس از تغییرات سال‌های اخیر. ۱۲۸
نقشه شماره ۹: آخرین عکس ماه‌واره‌ای از زمین‌های عباس‌آباد ـ سال ۱۳۸۵. ۱۲۹
نقشه شماره ۱۰: محور‌های شمالی ـ جنوبی رود ـ دره‌های تهران در  طرح جامع تهران. ۱۳۱
نقشه شماره ۱۱ و ۱۲: موقعیت اراضی عباس آباد در ساختار طبیعی شهر تهران ۱۳۲
نقشه شماره ۱۳: طرح جامع اراضی عباس‌آباد. ۱۳۵
نقشه شماره ۱۴: وضع موجود اراضی عباس آباد. ۱۳۶
نقشه شماره ۱۵: عناصر بخش شمالی محدوده اراضی عباس آباد. ۱۳۷
نقشه شماره ۱۶: باغات فرهنگی در محدوده اراضی ۱۳۸
نقشه شماره ۱۷: عناصر بخش غربی مجموعه اراضی عباس آباد. ۱۳۹
نقشه شماره ۱۸:  حوزه‌های هفت‌گانه زمین‌های عباس‌آباد. ۱۴۲
نقشه شماره ۱۹: ZONE A 152
نقشه شماره ۲۰: ZONE B 153
نقشه شماره ۲۱: ZONE C & E 154
نقشه شماره ۲۲:  ZONE D 155
نقشه شماره ۲۳: ZONE F 156
نقشه شماره ۲۴: ZONE G 157

فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱ : فرایند پژوهش۱۶
نمودار شماره ۲ :  فرایند تحلیل ۱۶۴
نمودار شماره ۳ : نسبت جنسی استفاده کنندگان ۱۶۶
نمودار شماره ۴ : نسبت سنی استفاده کنندگان ۱۶۷
نمودار شماره ۵ : وضعیت تاهل استفاده کنندگان ۱۶۷
نمودار شماره ۶ : شغل استفاده کنندگان۱۶۸
نمودار شماره ۷ : میزان تحصیلات استفاده کنندگان۱۶۸
نمودار شماره ۸ : محل سکونت استفاده کنندگان ۱۶۹
نمودار شماره ۹ : وسایل نقلیه استفاده کنندگان۱۶۹
نمودار شماره ۱۰ : انگیزه سفر استفاده کنندگان۱۷۰
نمودار شماره ۱۱ : نحوه شناخت استفاده کنندگان۱۷۰
نمودار شماره ۱۲ : تسهیلات اقامتی استفاده کنندگان۱۷۱

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش
بدون تردید یکی از مهمترین وقایع اواخر قرن بیستم، شکل گیری پدیده جهانی شدن و رقابت بین شهر ها است، که تحولات چشمگیری را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده است. به دنبال کارهای اخیر هال(۱۹۸۴،۱۹۶۶)، و ساسن (۱۹۹۱)پژوهش های قابل توجه دیگری در مورد ایده­ی “شهرهای جهانی” صورت گرفته است. این محققان، برای این شهرها به مثابه ی مراکز فرمان دهی اقتصاد جهانی و کانون های حیاتی جریان کالاها، افراد و عقاید نظریه پردازی کرده اند. (جان رنی شورت، ۲۰۰۴)
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻮ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ از دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﻣﻴﻼدی ﺑﺪﻳﻦﺳﻮ، حیات اجتماعی و اقتصادی و همچنین زندگی سیاسی و فرهنگی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ »، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻮر زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن از دﻫﻪ ۱۹۹۰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤـﺮو ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮی ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺠﻠﻲ و اﻧﻌﻜﺎس تاثبرات مثبت و منفی پدیده ﺟﻬـﺎﻧﻲﺷـﺪن ﺿﺮوری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
مسئله جهانی شدن در ابعاد مختلف شهرها را به تلاشی دیگرگونه برای ادامه حیات واداشته است. شهر جهانی به عنوان مهمترین فضای فعالیت، قلب تپنده اقتصاد
ی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای امروز است. در عصر کنونی، شهرها به عرصه­های رقابت در مقیاس کلان بدل شده اند، رقابت بر سر جذب بیشترین­ها، که به کسب بیشترین سرمایه، بیشترین سود، و در نهایت بیشترین اعتبار می­انجامد. چنان­که می­توان پنداشت، جنگ هزاره سوم “جنگ بر سر جذب مردم (ساکنین، سرمایه گذاران، شاغلان و .) در شهر” است.
مسئله رقابت پذیری شهری که خود دارای رابطه دو سویه با جهانی شدن و شهر جهانی است، مفاهیم جدیدی در رابطه با برنامه ریزی شهری پدید آورده است، که یکی از آنها الحاق برند فرهنگی و تفرجگاهی به منطقه ای در شهر است. چنین شهری دارای ویژگی­هایی از جمله، داشتن داستان یا پیشینه، ویژگی منحصر به فرد، ارزش، تصویر و است.
رقابت پذیری گردشگری را می توان به ابعاد زیر دسته بندی کرد: رقابت پذیری اقتصادی، رقابت پذیری اجتماعی، رقابت پذیری فرهنگی، رقابت پذیری سیاسی، رقابت پذیری فنی(تکنولوژیکی) و رقابت پذیری محیطی.
در رقابت پذیری اجتماعی – فرهنگی، ویژگی های مقاصد اجتماعی و فرهنگی برای خلق یک مقصد که افراد تمایل به بازدید داشته باشند، مهم تر است. تمایل به بازدید از این مقاصد به دلیل تجربه ای است که هیج جای دیگر نمی توان آن را یافت. نقاط قوت اجتماعی-فرهنگی یک مقصد می تواند یک تعیین کننده غالب در رقابت پذیری باشد.
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﻳﻪاﻧﺪ. از یک سو جریان جهانی شدن در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری اش ﺑﺮﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد، وازﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ (و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ) در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن واراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﻳﺮی ﺷـﻬﺮی ﻳـﺎری ﻣـﻲرﺳـﺎﻧﻨﺪ.
تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه که افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ اثر فزاینده بر رشد سراسر کشور خواهد داشت برای کشورهای در حال توسعه مؤثر نبوده است. علت اصلی این وضعیت را به میزان زیادی می توان به نبود ساختار مناسب برای پیشبرد و گسترش توسعه در کشورهای در حال توسعه دانست. تصمیمات مکانی در بیشتر کشورهای درحال توسعه  محدود به چند نقطه خاص بوده است.برای  برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه، در جهت افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ ،الگویی از توسعه مورد نیاز است که منجر به عدم تمرکز شود و نیز توجه به این اصل که مفهوم رقابت پذیری الزاما مناطق یا شهرهای در رقابت با یکدیگر نیست.بلکه توانایی شهر برای پرورش،جذب و حمایت از فعالیتهایی است که استانداردهای زندگی در آن شهر را افزایش می دهند.
شهر تهران به عنوان اولین “سیاهچاله”­ در جمع شهرهای بزرگ دنیا قرار دارد. بر اساس تعریف “جان رنی شورت”، منظور از سیاهچاله، شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر است، که توسط گروه [۱]GAWC به عنوان شهر جهانی شناخته نشده و همتایی در سطح ملی خود ندارند. این سه معیار، شهرهایی از تهران با جمعیت ۱۰.۷ میلیون نفر تا چیتاگونگ با جمعیت ۳.۱ میلیون نفر را شامل می شود.
پنج مورد “فقر، فروپاشی، عدم ریسک پذیری، طرد شدن و مقاومت کردن” از عوامل مهم قرار گرفتن در چنین سطحی معرفی شده است. (جان رنی شورت،۲۰۰۴)
از طرف دیگر با مطالعه اسناد فرادست شهر تهران، این شهر دارای ویژگی­های منحصر به فردی در سطح جهان و منطقه (خاور میانه) است. ویژگی­هایی نظیر موقعیت استراتژیک ویژه به لحاظ جغرافیایی، ویژگی­های فرهنگی-توریستی کارآمد، ویژگی­های بارز در زمینه علمی به طور خاص علوم پزشکی  و جز آن،  است. این ویژگی­ها همواره به ترسیم چشم­انداز “شهر جهانی” توسط برنامه ریزان شهری در اسناد مختلف این شهر انجامیده است. شهر دانش­پایه، شهر خلاق، شهر جهانی و . تابلویی از تهران در آینده میان مدت چند ده ساله آن، متصور است.
شهرتهران بدلیل نداشتن مرکزیت فرهنگی که پاسخگوی مطالبات روزافزون همه اقشار مردم باشد،هنوز شایسته نام یک شهر قرن بیست و یکمی نیست.برای ارزیابی تهران بعنوان شهری جهانی جایگاه کنونی آن را باید در مقیاس جهانی و در ارتباط با امکانات و کیفیت های آن تعریف کرد.اراضی عباس آباد در مجموعه فرصتهای مکانی مرتبط با توسعه پهنه مرکزی شهر تهران از جایگاه و ارزش بی بدیلی برخوردار است و اتخاذ هر تصمیمی در خصوص آن به لحاظ موقعیت زیست محیطی،ارتباطی،فضایی،اجتماعی و ارزش های اقتصادی اثری تعیین کننده در ساختار اجتماعی،فضایی و زیست محیطی شهر خواهد داشت. از سویی دیگر اراضی عباس آباد ظرفیت جذب نیازها و مطالبات خاصی از فعالیتها و عملکردهای برتر کلانشهر را دارد.با توجه به تغییر جایگاه شهر تهران به عنوان یک کلانشهر دارای پتانسیل های قابل رقابت با شهرهای جهانی همانگونه که در محور دوم چشم انداز طرح جامع تهران(۱۳۸۶) عنوان شده است و تغییر ابعاد کمی و کیفی نیازها،حال این مساله مطرح است که تعریف نقشی جدید برای پهنه مرکزی تهران تا چه اندازه توانسته به هدف خود که افزایش توان رقابت پذیری شهر تهران بوده است نزدیک شود.

2-1-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه

 • آیا تدوین سیاستهایی با محوریت فرهنگ در پهنه مرکزی اراضی عباس آباد توانسته است مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود در تهران را تقویت نماید؟
 • کدام یک از عوامل و فاکتورهای شاخص رقابت پذیری گردشگری بیشترین تاثیر را بر ارتقای رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد دارند؟

3-1- اهداف پایان‌نامه
هدف کلان:

 1. مشخص کردن مفهوم رقابت پذیری شهری
 2. ارزیابی رقابت پذیری شهری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد

اهداف خرد:

 1. تدوین شاخص های ارزیابی رقابت پذیری فرهنگی – تفرجگاهی

[۱]Globalization and World Cities
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۲۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی

(مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصر صدر آبادی

آبان ماه ۱۳۸۹

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با ان روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله ان ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند.

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید. دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [۱]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد.

همچنین، یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و روز بروز، این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید رشد بسزایی دارد. از این رو، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیرهای موثر بر رقابت پذیری سازمانی پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار می گیرد و شدت تأثیر این مؤلفه ها بر رقابت پذیری بدست خواهد آمد و به منظور دستیابی به این اهداف از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  و تحلیل عاملی تاییدی با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL بهره گرفته می شود.

فهرست

فصل اولکلیات تحقیق

۱.۱. مقدمه ۲

۲.۱. ضرورت و اهمیت تحقیق. ۳

۳.۱. بیان مسئله ۴

۴.۱. هدف تحقیق. ۵

۵.۱. سئوالات و فرضیات پژوهش. ۶

۶۱ .قلمرو پژوهش. ۶

۷.۱. روش انجام پژوهش ۶

۸.۱. تعریف عملیاتی متغیرها ۸

۹.۱. جمع بندی ۸

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق

۱.۲. مقدمه ۱۱

۲.۲.کلیاتی پیرامون تولید ناب. ۱۴

۱.۲.۲. ناب بودن. ۱۵

۲.۲.۲.تعاریف تولید ناب. ۱۵

۳.۲.۲. تاریخچه تولید ناب. ۱۸

۴.۲.۲. نتایج بکارگیری تولید ناب ۲۳

۵.۲.۲. تولید ناب و صنایع ایران. ۲۶

۶.۲.۲. تولید ناب و صنایع کاشی و سرامیک ۲۷

۷.۲.۲. مؤلفه های تولید ناب ۲۹

۳.۲. چابکی سازمانی ۳۸

۱.۳.۲. مفهوم چابکی و تولید چابک. ۴۰

۲.۳.۲.خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک ۴۳

۳.۳.۲. -قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان ۴۶

۴.۳.۲. مؤلفه‌های شکل گیری تولید چابک ۴۷

۴.۲. رقابت پذیری. ۵۱

۱.۴.۲. مفهوم رقابت‌پذیری. ۵۲

۲.۴.۲. مدل الماس‌ پورتر. ۵۳

۳.۴.۲.  استراتژی رقابتی . ۵۷

۱.۳.۴.۲.  تمرکز بر هزینه. ۵۹

۱.۱.۳.۴.۲. استفاده حد اکثر از ظرفیت تولید ۵۹

۲.۱.۳.۴.۲. صرفه جویی در مقیاس. ۶۰

۳.۱.۳.۴.۲.  پیشرفت های تکنولوژیکی. ۶۰

۴.۱.۳.۴.۲.  تأثیرات یادگیری/ تجربه ۶۱

۲.۳.۴.۲. استراتژی تمایز محصول ۶۲

۴.۴.۲. استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن ۶۳

۵.۴.۲.  استراتژی تمرکز ۶۴

۶.۴.۲. جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی. ۶۵

۵.۲.  نتیجه گیری ۶۷

فصل سومروش شناسی تحقیق

۱.۳.  مقدمه ۶۹

۲.۳. معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی. ۷۰

۳.۳. معرفی مؤلفه های های تعیین نابی. ۷۲

۴.۳. معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری ۷۴

۵.۳. سئوالات و فرضیات پژوهش. ۷۶

۶.۳. روش تحقیق. ۷۶

۷.۳. جامعه آماری. ۷۷

۸.۳. حجم منطقی گروه نمونه ۷۷

۹.۳. ابزار گردآوری داده ها ۷۹

۱۰.۳. روش تجزیه و تحلیل ۷۹

۱.۱۰.۳. تحلیل عاملی ۷۹

۲.۱۰.۳. آزمون KMO و کرویت بارتلت ((Bartlett. 82

۳.۱۰.۳. جدول اشتراکات (Communalities) 83

۴.۱۰.۳. جدول واریانس کل استخراج شده ((Total Variance Explained. 83

۵.۱۰.۳. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه . ۸۳

۶.۱۰.۳ چرخش دورانی و تفسیر. ۸۴

۷.۱۰.۳. جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix) 84

۱۱.۳. مدل یابی معادلات ساختاری ۸۵

۱۲.۳.  نوع پژوهش ۸۶

۱۳.۳. روایی و پایایی ابزار پژوهش ۸۷

۱۴.۳. نتیجه گیری ۹۳

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

۱.۴. مقدمه. ۹۵

۲.۴. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی ۹۵

۱.۲.۴. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 99

۲.۲.۴. جدول اشتراکات(Communalities) 100

۳.۲.۴. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) 100

۴.۲.۴. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه . ۱۰۱

۵.۲.۴. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) . 103

۶.۲.۴. تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی. ۱۰۷

۷.۲.۴. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی. ۱۰۹

۸.۲.۴. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی ۱۰۹

۳.۴. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی. ۱۱۲

۱.۳.۴. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 115

۲.۳.۴. جدول اشتراکات (Communalities) . 116

۳.۳.۴. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) 116

۴.۳.۴. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ۱۱۷

۵.۳.۴. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix). 119

۶.۳.۴. تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی. ۱۲۳

۷.۳.۴. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی. ۱۲۵

۸.۳.۴. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی. ۱۲۵

۴.۴.  دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری ۱۲۹

۱.۴.۴.  آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 132

۲.۴.۴. جدول اشتراکات (Communalities) . 133

۳.۴.۴. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained). 133

۴.۴.۴. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ۱۳۴

۵.۴.۴. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix). 136

۶.۴.۴.  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری. ۱۴۰

۷.۴.۴.  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری. ۱۴۲

۸.۴.۴.  تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری. ۱۴۲

۵.۴. دسته بندی متغیر های تحقیق. ۱۴۶

۱.۵.۴. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett). 149

۲.۵.۴. جدول اشتراکات (Communalities) . 149

۳.۵.۴. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained). 150

۴.۵.۴. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix). 150

۵.۵.۴. تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق  . ۱۵۴

۶.۵.۴. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق. ۱۵۶

۷.۵.۴. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق. ۱۵۶

۶.۴. تعیین نوع ارتباط بین نابی-چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی.۱۵۸

۱.۶.۴.  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق. ۱۶۲

۲.۶.۴. تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق . ۱۶۲

۳.۶.۴. تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی. ۱۶۵

۶.۴. جمع بندی ۱۶۹

 

فصل پنجمنتیجه گیری

۱.۵. مقدمه. ۱۷۴

۲.۵. محدودیتهای پژوهش ۱۷۴

۳.۵. نتایج تحقیق. ۱۷۵

۱.۳.۵.  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی . ۱۷۶

۲.۳.۵. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی ۱۷۷

۳.۳.۵.  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی ۱۷۷

۴.۳.۵. تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی. ۱۷۸

۵.۳.۵. تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری ۱۷۹

۴.۵.  پیشنهادات. ۱۸۰

۵.۵. تحقیقات آینده. ۱۸۲

۶.۵.  جمع بندی ۱۸۳

فهرست منابع و مآخذ    ۲۰۸

۱.Leanness

 • مقدمه

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال ۱۹۹۰ ووماک[۱] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،۱۳۸۳) (Mieir & Forrester, 2002).

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید(Suzaki,  ۲۰۰۰)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [۲]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).

همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

۲.۱. ضرورت و اهمیت تحقیق

هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرایند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می‌دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟

با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به‌صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد.

۳.۱.  بیان مسئله

با توجه به موارد مذکور در زمینه اهمیت تحقیق و به دلیل توسعه تولید صنعت کاشی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی، و پویایی محیط، سازمآنهایی توانایی بدست گیری بازارهای جدید و افزایش تولید و در نهایت حفظ بقای طولانی مدت سازمان را دارند که در زمینه رقابت پذیری و استفاده درست و به موقع استراتژی های رقابت پذیری موفق تر باشند و همچنین همگام با تعییرات محیطی(چابکی) و در جهت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه (تولید ناب)، گامی موثر بردارند. در این تحقیق میزان رقابت پذیری صنعت مورد نظر با توجه به ابعاد استخراج شده در تحقیقات مشابه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با چابکی و نابی مورد بررسی قرار می گیرد.

۴.۱. هدف تحقیق

با توجه به انچه در راستای اهمیت رقابت پذیری سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه بر فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، بیان شده است بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد.  همچنین، چابکی سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه برچالشهایی ناشی ازعدم انعطاف پذیری، زمان تدارک طولانی و تنوع کم محصولات و خدمات و همچنین لزوم یکپارچگی و همگام شدن سازمآنها با تغییرات سریع در عرصه جهانی شدن، بیان شده است(Sharif & Zhang, 1999; Arteta & Giachetti, 2004; Ramesh & Devadasan, 2007; Vazquez-Bustelo, Avella, & Fernandez, 2007; Prince & Kay, 2003; Ren, ،Yusuf, & Burns, 2003)

و همچنین، با توجه به اهمیت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه و به کارگیری تولید ناب با توجه به کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها و مسایل مربوط به حفظ منابع انرژی، اهداف انجام این پژوهش را می توان در قالب موراد زیر بیان نمود:

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی

تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی

تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری

۵.۱.  سئوالات و فرضیات پژوهش

۱- شاخص های مورد نیاز از هر حوزه( ناب بودن و چابک بودن ) برای صنعت کاشی کدامند؟

۲- شاخص های سنجش رقابت پذیری کدامند؟

۳- نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی چگونه است؟

۴- شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری چگونه است؟

۶.۱.  قلمرو پژوهش

از نظر موضوعی، این پژوهش در حوزه پژوهشهای کاربردی حوزه کاشی و سرامیک استان یزد قرار می گیرد. از نظر زمانی، نمونه مورد مطالعه شامل کلیه شرکتهای خوشه کاشی استان یزد می باشد که در فاصله زمانی بهمن ماه ۱۳۸۸ الی مهر ۱۳۸۹ به صورت فعال مشغول به کار می باشند. از نظر مکانی، این پژوهش در محدوده استان یزد و بر روی کلیه شرکتهای فعال خوشه کاشی و سرامیک استان یزد (اعم از شرکتهای حاضر در شهرک صنعتی یزد و شرکتهای مستقر در سطح استان یزد) انجام شده است.

۷.۱. روش انجام پژوهش

روش تحقیق، تحلیل توصیفی و  از لحاظ استراتژی اجرا پیمایشی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات و روش به کار گرفته شده در این پژوهش، آمیزه ای از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی می باشد.  عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت نابی و چابکی سازمانی و ابعاد سنجش رقابت پذیری از از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

روش میدانی، به منظور شناخت عملکرد فعلی صنعت از لحاظ نابی و چابکی و تأثیر بکارگیری آن در رقابت پذیری به کار گرفته خواهد شد. بدین منظور متخصصین و مشاورین خبره با بهره گرفتن از مصاحبه­های نیمه‌هدایت شده به کمک طلبیده خواهند شد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، پیمایشی بر روی تحقیق انجام خواهد شد.

روش میدانی با واقع‌گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد و در نهایت روش پیمایشی، جمع بندی و نتیجه گیری آیتم ها به منظور پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده را امکان‌پذیر خواهد نمود.

برای این منظور از تمامی شرکت‌های فعال کاشی در استان یزد در تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان فعال در تمامی شرکت ها که دارای مدرک حد اقل لیسانس و سابقه کاری بالای ۳ سال هستند، می‌باشد.

۱- آیتم های چابکی، نابی و رقابت پذیری با استفاده مطالعه کتابخانه ای تعیین شد.

۲-  پرسشنامه ای در سه بخش نابی سازمانی، چابکی سازمانی و ابعاد رقابت پذیری طراحی و

۳- بعد از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، در میان مدیران و کارشناسان فعال در صنعت کاشی وسرامیک استان یزد توزیع شد.

۴- با بهره گرفتن از داده های گرد آوری شده ارتباط بین نابی و چابکی سازمانی و میزان رقابت پذیری این صنعت بدست آمده و در مرحله آخر،

۵- عوامل رقابت پذیری را با بهره گرفتن از دیدگاه نابی و چابکی استخراج می گردد. 

 • تعریف عملیاتی متغیرها

چابکی سازمانی: توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری میباشد(Zhang, & Sharif .1999) همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی . در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی تعریف میکنند)۰۱.(Maskell 20

ناب بودن: واژه ناب یا Lean در لغت به معنی لخم و بی چربی می باشد. این اصطلاح بیانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبیات کشورهای مختلف برای هر شی یا چیزی که بدون بیهودگی و اضافات باشد، این واژه به کار گرفته می شود. در فرهنگ تخصصی ناب بودن عبارتست از تولید بیشترین محصولات یا خدمات قابل فروش تحت کمترین هزینه های عملیاتی در حالی که سطح موجودی در حد بهینه باشد.

رقابت پذیری سازمانی: “رقابت‌پذیری درجه‌ای است که بر اساس آن توانمندی یک کشور در تولید کالاها و خدمات در شرایط اقتصاد آزاد، سنجیده می‌شود به گونه‌ای که این تولیدات بتواند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و ارتقای درآمد واقعی مردم آن کشور در درازمدت منجر گردد”.

 • جمع بندی

در این فصل به کلیات تحقیق به این شرح پرداخته شد، در ابتدا دلیل انتخاب متغیرها ( نابی، چابکی و رقابت پذیری) و پیاده سازی و بررسی ارتباط آنها در صنعت کاشی و سرامیک مطرح شد و ضرورت بررسی آنها در قالب موضوع انتخابی بیان گردید. سپس ضرورت و اهمیت این متغیر ها در صنعت و سازمان های تولیدی بیان شد. در بخش «بیان مسئله» موضوع و چالش موجود جهت بررسی و تحلیل آن د رتحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفت و در بخش«اهداف تحقیق» ، اهداف اصلی که در طی تحقیق به آنها پرداخته شده است بیان و  سپس اهداف، در قالب سؤالاتی که تحقیق جهت پاسخ گویی به آنها صورت گرفته بیان گردید. سپس قلمرو پژوهش ذکر گردید و در ادامه مراحل انجام پژوهش در قالب پنج مرحله بخش بندی شد و در بخش نهایی متغیر های تحقیق در قالب تعریف عملیاتی معرفی گردید.

۱.Womack

 1. Leanness

تعداد صفحه :۲۲۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه پیش ­بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

پیش ­بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

استاد راهنما:

 آقای دکتر عزت ا. اصغری زاده

استاد مشاور :

آقای دکتر سید محمود حسینی

بهمن ۱۳۹۰

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم ­گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران(۱۱.۵ درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۱

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق ۴

۱-۳- سوالهای ویژه تحقیق ۹

۱-۴-پیشینه تحقیق ۹

۱-۵-ضرورت انجام تحقیق ۱۰

۱-۶-کاربرد نتایج تحقیق ۱۱

۱-۷-اهداف تحقیق ۱۲

۱-۸- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات ۱۳

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳

۱-۱۰- محدودیت های تحقیق ۱۴

۱-۱۱- قلمرو تحقیق ۱۵

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی۱۵

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی۱۵

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی۱۵

۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق ۱۵

۱-۱۳- جمع بندی فصل ۱۹

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری ۱۹

۲-۱-۱-مقدمه ۱۹

۲-۲-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی ۱۹

۲-۲-۱- بازارهای مالی۱۹

۲-۲-۱-۱- مفهوم بازارهای مالی۱۹

۲-۲-۱-۲- تاریخچه بازارهای مالی۱۹

۲-۲-۱-۳- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان ۱۹

۲-۲-۲- رشد و توسعه اقتصادی۱۹

۲-۲-۲-۱- تعریف رشد و توسعه ۱۹

۲-۲-۲-۲-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران ۱۹

۲-۲-۲-۳-رشد اقتصادی۱۹

۲-۲-۲-۴-توسعه و ابعاد آن ۱۹

۲-۲-۳- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP )19

۲-۳- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری ۱۹

۲-۳-۱-جهانی شدن ۱۹

۲-۳-۱-۱ -تعریف مفهومی جهانی شدن ۱۹

۲-۳-۱-۲-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها۱۹

۲-۳-۲-رقابت و رقابت پذیری۱۹

۲-۳-۲-۱- تعریف و مفهوم رقابت پذیری۱۹

۲-۳-۲-۲- بینش رقابتی۱۹

۲-۳-۲-۳- رقابت پذیری در سطح ملی۱۹

۲-۳-۲-۴- رقابت پذیری صنعت۱۹

۲-۴- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد. ۱۹

۲-۴-۱- معرفی مجمع جهانی اقتصاد۱۹

۲-۴-۲- گزارشات رقابت پذیری جهانی۱۹

۲-۴-۳- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها۱۹

۲-۴-۴-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری۱۹

۲-۵- بخش چهارم: سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۲-۵-۱-مقدمه ۱۹

۲-۵-۲- ساختار چشم انداز۱۹

۲-۵ ۳- مبانی علمی چشم انداز۱۹

۲-۵-۴- پیشینه مفهومی چشم انداز۱۹

۲-۵-۵-مبانی تجربی چشم انداز۱۹

۲-۵-۵- سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۲-۵-۵-۱-مقدمه ۱۹

۲-۵-۵-۲- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران ۱۹

۲-۵-۵-۳-پیشینه چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۲-۵-۵-۴- فرایند تهیه چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ۱۹

۲-۵-۵-۵- متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۲-۵-۵-۶- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه۱۹

۲-۶- بخش پنجم: صنعت خودروسازی ۱۹

۲-۶-۱-مقدمه ۱۹

۲-۶-۲-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان ۱۹

۲-۶-۳-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع ۱۹

۲-۶-۴-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی۱۹

۲-۶-۵-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان ۱۹

۲-۶-۶-صنعت خودرو در ایران ۱۹

۲-۶-۶-۱-مقدمه ۱۹

۲-۶-۶-۲- تاریخچه ورود خودرو به ایران ۱۹

۲-۶-۶-۳-مروری بر صنعت خودروی کشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو۱۹

۲-۶-۶-۴-شرکت های خودرو ساز در ایران ۱۹

۲-۶-۶-۵- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران ۱۹

۲-۶-۶-۶- چشم انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ ۱۹

۲-۷ -مروری بر ادبیات تجربی ۱۹

۲-۸ – جمع بندی ۱۹

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۱۹

۳-۲- روش تحقیق ۱۹

۳-۳- مراحل انجام تحقیق ۱۹

۳-۴- مکان تحقیق ۱۹

۳-۵- روش های جمع‌ آوری اطلاعات ۱۹

۳۵۱- مطالعات کتابخانه‌ای۱۹

۳۵۲- پایگاه ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت۱۹

۳۵۳- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۳-۶- جامعه و نمونه آماری ۱۹

۳-۷- معرفی تکنیک استفاده شده در این تحقیق ۱۹

۳-۷-۱- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی۱۹

۳-۷-۲-اجزاء تشکیل دهنده سری زمانی۱۹

۳-۷-۳-مدلهای سری زمانی: ۱۹

۳-۷-۴-مدل پیش بینی هلت وینترز۱۹

۳-۷-۵-میانگین مجذور خطاها۱۹

۳۷۶- ضریب همبستگی اسپیرمن۱۹

۳-۷-۷- ضریب همبستگی پیرسون ۱۹

۳-۸- معرفی شاخص های تحقیق ۱۹

۳-۹- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) ۱۹

۳-۱۰- جمع بندی ۱۹

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه. ۱۹

۴-۲-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

۴-۳- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز. ۱۹

۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری ۱۴۲ کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز. ۱۹

۴-۵- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

۴-۷-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۴-۸- جمع بندی ۱۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۱۹

۵-۲- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش. ۱۹

۵-۳-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن ۱۹

۵-۴-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو. ۱۹

۵-۵- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو. ۱۹

۵-۶- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو. ۱۹

۵-۷- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۹

منابع ۱۹

منابع فارسی۱۹

منابع لاتین۱۹

مقدمه

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای ۶۸ تا ۷۶ تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال ۱۳۸۲ پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۳ و۸۴ به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( ۱۱.۵ درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه ۱۳ جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ ( $ ۱۲۵٬۵۲۶٬۷۲۸٬۰۶۶٬۸۳۷ ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۴٫۵۸۶ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، ۱۳۸۳ )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر ۲۶درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۴/۱ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد ۲۶ در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۶۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، ۱۳۸۱)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، ۱۳۸۸ )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[۲] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گرفتن از ۱۲ شاخص تصمیم گیری (نهادها[۳]، زیر ساخت ها[۴]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [۵]، سلامتی و تحصیلات اولیه [۶]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[۷]، کارایی بازار کالا[۸]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[۹]، توسعه بازارهای مالی[۱۰]، آمادگی تکنولوژیکی[۱۱]، اندازه بازار[۱۲] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[۱۳]، نوآوری[۱۴] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و ۱۱۱ زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و. )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از ۹ شاخص دسترسی به خدمات مالی[۱۵]، توانایی ارائه خدمات مالی[۱۶]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[۱۷]، سهولت دسترسی به وام[۱۸]، ریسک دسترسی به سرمایه[۱۹]، محدودیت جریان سرمایه[۲۰]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[۲۱]، مقررات مبادله اوراق بهادار[۲۲]، شاخص حقوق قانونی[۲۳]استفاده شده است.

بنابر گزارشات این سازمان از میان ۱۴۲ کشور مورد بررسی، ایران با امتیاز ۴.۲۶ در رتبه ۱۲۳ توسعه بازارهای مالی و در نهایت در رتبه ۶۲ رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد، از سوی دیگر سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سویی توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با پیش ­بینی موقعیت تمامی ۱۴۲ کشور مورد بررسی و با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها ( گزارشات سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱) رتبه و امتیاز رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها با بهره گرفتن از روش پیش بینی هلت وینترز[۲۴] محاسبه و پیش بینی می گردد و با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی )تعیین می گردد تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص ملی [۲۵]در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران (۱۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید ۱،۵۹۹،۴۵۴ دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه ۱۳ جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010 )و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

۱-۳- سوال­های ویژه تحقیق

 1. رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
 2. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
 3. آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
 4. آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
 5. جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ چگونه است؟

ضرورت انجام تحقیق

امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند بنابراین تلاش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، بررسی هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب میکند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را طی کند.

از سوی دیگر لزوم کمی کردن و اندازه گیری علم اقتصاد را بیش از پیش به سمت علوم دقیقه گرایش داده است به نحوی که اکنون دیگر صرف دانستن جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر، در امر انتقال دقیق و منظم اطلاعات نمی تواند مفید باشد بلکه دانستن میزان اثر متغیرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو به کار بستن روش های آماری و ریاضی به عنوان ابزاری جهت تحلیل مسایل اقتصادی کارگشای اقتصاد دانان خواهد بود از این رو استفاده از تکنیک­های تصمیم گیری چند شاخصه و روش­های آماری وپیش بینی جهت تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی و همچنین جایگاه ایران در صنعت خودرو سازی جهان بسیار مهم و حیاتی است.

به عبارتی می توان گفت با توجه به تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (۱۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛ لذا بررسی و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و تعیین میزان شکاف آن با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ میزان همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­گردد.

۱-۶-کاربرد نتایج تحقیق

از آنجا که نتایج تحقیق منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ می­گردد لذا این نتایج می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفت و تعالی ملی گردد. از جمله استفاده کنندگان نتایج تحقیق می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

۱-۷-اهداف تحقیق

در شرایط دنیای کنونی و پیشرفت علم و تکنولوژی و شفافیت اطلاعات، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشور­ها جهت ورود و سرمایه گذاری سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران و اهداف تعیین شده در آن ورود به بازارهای جهانی را برای ایران در تمامی صنایع لازم الاجرا می­داند لذا تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران و تدوین استراتژی­های مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ از اهمیت زیادی برخوردار است لذا اهداف این تحقیق که قابل تقسیم به ۲ دسته اهداف اصلی و فرعی می باشند عبارتند از:

هدف اصلی :

ارزیابی، مطالعه و بررسی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی

اهداف فرعی : 

 1. پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی ۱۴۲ کشور مورد بررسی برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ برحسب گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز
 2. پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم­انداز ۱۴۰۴ با توجه به هدف کسب رتبه اول در منطقه
 3. تعیین همبستگی GDP با رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
 4. تعیین همبستگی توسعه بازارهای مالی با حجم تولید خودرو در جهان
 5. پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴

۱-۸- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است. با توجه به ماهیت تحقیق و روش انجام کار داده ها و اطلاعات مورد نیاز به سه صورت ذیل گردآوری می شود.

 • اطلاعات و آمار مورد نیاز برای رتبه بندی توسعه بازار مالی کشورها از طریق بانک­های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری گردیده است.
 • اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین جایگاه صنعت خودرو سازی و حجم تولید خودرو از طریق بانک های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات World Automaker و سازمان بین المللی سازندگان خودرو[۱] (OICA)جمع آوری گردیده است.
 • برای تعیین و پیش بینی جایگاه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، سند چشم انداز ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوطه استخراج گردیده است.

تعداد صفحه :۱۹۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی -گرایش  مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی

سال:

بهمن ماه ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه .۲

 • بیان مسئله ۳
 • ضرورت انجام تحقیق ۴
 • اهداف تحقیق .۶
 • سوالات تحقیق .۶
 • فرضیات تحقیق ۷
 • الکوی نظری تحقیق .۷
 • تعاریف علمی و عملیاتی متغیرها ۸
 • روش شناسی تحقیق ۱۰
 • قلمرو تحقیق ۱۱

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

مقدمه .۱۴

۲-۱ رقابت پذیری ۱۵

۲-۱-۱ سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری ۱۵

۲-۱-۲ مفهوم رقابت .۱۵

۲-۱-۳ مفهوم رقابت پذیری .۱۶

۲-۱-۴ تعاریف رقابت پذیری ۱۸

۲-۱-۵ سطوح رقابت پذیری ۲۰

۲-۱-۵-۱ رقابت پذیری در سطح ملی .۲۰

۲-۱-۵-۲ رقابت پذیری در سطح صنعت .۲۲

۲-۱-۵-۳ رقابت پذیری در سطح بنگاه ۲۴

۲-۱-۶ نظریات رقابت پذیری ۲۵

۲-۱-۷ ابعاد و جنبه های رقابت پذیری ۲۹

۲-۱-۸ عوامل موثر بر رقابت پذیری ۳۱

۲-۱-۸-۱ عوامل محیطی ۳۱

۲-۱-۸-۲ عوامل درون سازمانی .۳۲

۲-۱-۸-۳ عوامل ایجاد ارزش ادراکی .۴۰

۲-۲ معرفی صنعت بیمه ۴۲

۲-۲-۱ پیدایش بیمه ۴۲

۲-۲-۲ مفهوم بیمه ۴۳

۲-۲-۳ سیر تحول بیمه در جهان ۴۵

۲-۲-۴ پیدایش و تحول بیمه در ایران ۴۶

۲-۲-۵ بیمه و نقش آن در اقتصاد .۴۸

۲-۲-۶ تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ۵۱

۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری .۵۶

۲-۳-۱ تحقیقات داخلی ۵۴

۲-۳-۲ تحقیقات خارجی ۵۹

۲-۴ الگوی نطری تحقیق ۶۱

۲-۵ جمع بندی .۶۲

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه .۶۴

۳-۱ روش تحقیق ۶۴

۳-۲ جامعه و نمونه آماری ۶۴

۳-۲-۱ جامعه آماری .۶۴

۳-۲-۲ نمونه آماری ۶۵

۳-۳ روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ۶۷

۳-۳-۱ مطالعات کتابخانه ای ۶۷

۳-۳-۲ پرسشنامه ۶۸

۳-۳-۲-۲ معرفی پرسشنامه ۶۹

۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه ۶۹

۳-۴-۱ تعیین پایایی پرسشنامه ۷۰

۳-۴-۲ تعیین روایی پرسشنامه ۷۱

۳-۵ روش تجزیه تحلیل داده ها .۷۲

۳-۵-۱ تحلیل عاملی تاییدی .۷۲

۳-۵-۲ مدل سازی معادلات ساختاری ۷۲

۳-۶ جمع بندی .۷۴

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه .۷۶

۴-۱ بررسی توصیفی داده ها .۷۶

۴-۲ بررسی آمار استنباطی ۸۶

۴-۲-۱ بررسی برازش مدل اندازه گیری .۸۶

۴-۲-۲ بررسی فرضیه های تحقیق ۸۷

۴-۳ جمع بندی .۹۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه .۹۸

۵-۱ نتایج آمار توصیفی .۹۸

۵-۲ نتایج آمار استنباطی ۹۹

۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۰۳

۵-۴ پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق .۱۰۶

۵-۵ نوآوری تحقیق . ۱۱۰

۵-۶ محدودیت های تحقیق ۱۱۱

۵-۷ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۱

منابع و مأخذ فارسی .۱۱۳

منابع و مأخذ انگلیسی .۱۱۶

ضمائم .۱۱۹

چکیده

در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. بنابراین عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.

هدف تحقیق حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بررسی شد. داده های تحقیق در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه ۱۳۷ نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی رابطه معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این میان عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری ۷۶/۰ می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری ۶۵/۰ در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری ۵۳/۰ در مرتبه سوم الویت قرار دارد.

واژگان کلیدی:

رقابت پذیری ، مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی ، شرکت های بیمه.

مقدمه

در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می کند. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یاقته یا در حال توسعه است. ( مهرگان ، ۱۳۸۷، ص ۶ )

بررسی های انجام شده نشان داده است که شرکت ها یا بنگاه های تولیدی که بتوانند از منابع موجود ( سرمایه ، نیروی کار و تکنولوژی ) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه های عرضه کنندگان ، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالاها و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند. به هر حال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز ، شرکت ها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.(لی[۱] ،۲۰۰۹، ص ۳۰۸)

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع مهم ، پیچیده و حیاتی در سطح جهان است. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی بنحوی شکل گرفته است که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه ، با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب ، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزادسازی تعرفه های بیمه ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است. این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات گسترده ای در سایر بازار ها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی باشد. ( حنیفه زاده ، ۱۳۸۹،ص۳۶ )

بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه به بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آن پرداخته و با ارائه راهکارهای موثر اجرایی در جهت افزایش توانایی رقابتی بتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

۱-۱بیان مسئله

وجود پدیده هایی مانند اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، طرح تحول اقتصادی دولت به علاوه اجرای برنامه های کلان توسعه کشور ، برنامه هایی مانند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، وجود تحولات در سیستم مالی ، اقتصادی، گسترش بازارها و شکل گیری رقابت های شدید جهانی و . شرکت های بیمه کشور را در وضعیت رقابتی پرچالش قرار داده است (حنیفه زاده ،۱۳۸۹،ص۴۲) .

امروزه نگرش های سنتی امور بیمه ای از بین رفته و نگرش های مدرن مبتنی بر مشتری مداری جایگزین آنها شده است ، که همین امر باعث شده شرکت های بیمه با چالش های رقابتی شدیدتری روبرو شوند.

امروزه باقی ماندن و موفقیت در فضای رقابتی میان شرکت های بیمه در ایران به عنوان یک دغدغه بسیار مهم مدیران این شرکت ها شده است که هر چقدر آن ها در مسیر آینده پیش بروند اهمیت آن بیشتر می شود.

رقابت پذیری ؛ بهره وری ، نوآوری ، اثربخشی و رضایت مشتری و . را با خود به همراه دارد به این مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن ، منابع در دسترس اعم از سرمایه ، نیروی کار و فن آوری را تلفیق کند محصولات مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید ، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود. از آنجایی که رقابتپذیرییک مفهوم تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را در زمینه عرضه کالا یا خدمات خود به یک بازار را مشخص می کند (لازلو و همکاران ، ۲۰۰۹ ، ص ۱۲۵).بنابراین چنانچه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری شرکتهای بیمه را شناسایی و مورد بررسی قرار داد ، می توان راهکارهایی را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری این شرکتها در فضای کسب و کار کشور پیشنهاد نمود.

برای بالا بردن توان رقابتی شرکت های بیمه ، شناخت عوامل و بررسی مولفه های اصلی رقابت پذیری برای آنها امری حیاتی بوده و تحلیل مداوم این عوامل را نیز به نوبه خود طلب می نماید. در صورت عدم شناخت آگاهانه این عوامل ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و اجرای آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره شرکت هایبیمه وارد می سازد. بنابراین با توجه به اینکه رشد ساختار صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه­یافتگی آن کشور از طریق سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی به منظور ارتقا رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشد لذا می توان با بهبود عملکرد صنعت بیمه از طریق بهره­وری نیروی انسانی ، خصوصی سازی بیشتر شرکت های بیمه و توسعه فعالیت های بیمه ای ، سطح رقابت پذیری را در کشور افزایش و متقابلا بهبود بخشید.

در این پژوهش متغیر وابسته رقابت پذیری و متغیر های مستقل شامل: عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی می باشد که شرح آنها در فصل دوم به تفصیل آمده است و مورد بررسی قرار گرفته تا از بین متغیر های نام برده در بالا اهمیت متغیر های عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی  و عوامل ایجاد ارزش ادراکی در شرکت های بیمه مشخص گردد. ازین رو ، با نگرش کسب و کاری که صنعت بیمه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی ، نسبت به توسعه مقیاس رقابت پذیری دارد ، این پژوهش سعی نموده است ضمن توجه به مشکلات بیان شده ، اقدام به تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل موثر و کلیدی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه بپردازد و با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری نحوه ارتباط این متغیرها را بر رقابت پذیری مورد بررسی قرار دهد که ،از میان عوامل موثر بر رقابت پذیری ، کدام متغیر بیشترین تاثیر ممکن را می تواند بر رقابت پذیری شرکت های بیمه داشته باشد؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

فرایند جهانی شدن، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک ، پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات ، افزایش تغییرات سریع در الگو های مصرف و تقاضا ، منابع انرژی ، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبه رو هستند و ادامه حیات آنها ، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت ، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. وجود این تغییرات مستمر ، فضای رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار را بیش از پیش تشدید کرده است.( زارع ، ۱۳۸۹ ، ص۲۳). با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ، بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهینماید بنابراین باید بتواند توان رقابتی خود را با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری خود نسبت به رقبا افزایش دهد چرا که عملکرد نامناسب این صنعت ، علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد ، بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت؛ از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی جهت انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود چرا که صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان فعالیت های اقتصادی ، تضمین شده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی می باشد(حنیفه زاده ، ۱۳۸۹، ص۳۷).

اکثر شرکت های بیمه ، از عوامل موثر بر رقابت پذیری خود در داخل کشور ، اطلاعات درست ، به موقع و مناسبی ندارند از طرفی هم در حال حاضر شرکت های بیمه در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند که تنوع خدمات ارائه شده در این صنعت رو به افزایش است. هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند در زمینه های مختلف ، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. همچنین یک شرکت بیمه نمی تواند خدمات خویش را به کل بازار بالقوه و مشتریان بالقوه ارائه دهد. شرکت های بیمه باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های بیمه ای برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند.

به همین دلیلشناخت و بررسی موضوع فوق می تواند نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری و همچنین کمک بسیار مهمی در انتخاب راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان در شرکت های بیمه داشته باشد. لذا با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارائه گردید و با توجه به ، نواقص و مشکلات و مسائل ذکر شده در صنعت بیمه کشور ، انجام پژوهش های دانشگاهی در رابطه با بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد.

۱-۳        اهداف تحقیق

·        هدف اصلی

۱.     سنجش ارتباط بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

۲.     سنجش ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

 1. سنجش ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

·        اهداف فرعی

 1. سنجش ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
 2. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
 3. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
 4. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
 5. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت­های بیمه.
 6. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

۱-۴سوالاتتحقیق

 • سوالات اصلی تحقیق
 1. آیا بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 3. آیا بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

 • سوالات فرعی تحقیق
 1. آیا بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 3. آیا بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 4. آیا بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 5. آیا بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
 6. آیا بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

۱-۵فرضیاتتحقیق

 • فرضیات اصلی تحقیق
 1. بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 3. بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 • فرضیات فرعی تحقیق
 1. بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 3. بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 5. بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
 6. بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱-۶        الگوی نظری تحقیق

مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، ۲۰۱۱) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، ۲۰۰۳) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، ۲۰۰۶)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.

 • تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱ رقابت پذیری

با توجه به اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکت­های بیمه) مورد بررسی قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می شود.

تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرایندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.

اسکات[۱]، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،۲۰۰۷،ص۱۱۷)

پیس و استفان[۲] ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،۲۰۰۹،ص۱۰)

تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرایندی است که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این تحقیق (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) است که هر چه میزان بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.

ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه ۷ گویه می باشد.

      ۱-۷-۲ عوامل محیطی

تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.

تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،۲۰۱۱). که در این تحقیق عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.

ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق ۷ گویه می باشد.

۱-۷-۳ عوامل درون سازمانی

تعریف مفهومی : عوامل درون سازمانی به عوامل قابل کنترل داخل سازمان یا بنگاه اطلاق می شود. (دس و لامپکین ، ۲۰۰۳)

تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این تحقیق مشتمل بر سه عامل اساسی نگرش مبتنی بر منابع ، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد.

ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق ۸ گویه می باشد.

     ۱-۷-۴ عوامل ایجاد ارزش ادراکی

تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود.

تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این تحقیق ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.

ابزار سنجش عوامل ایجاد ارزش ادراکی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق ۸ گویه می باشد.

 • روش شناسی تحقیق

۱-۸-۱ نوع روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.

۱-۸-۲روش گردآوری اطلاعات و داده ها

جهت مطالعات کتابخانه ای مراجعه به اینترنت ، مطالعه پایان نامه ها ، کتاب ها ، مقالات موجود در مجلات داخلی و خارجی ، مطالعه آمار و اسناد مندرج و منتشر شده توسط بیمه مرکزی و بیمه های دولتی و خصوصی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. جهت مطالعات استفاده از پرسش نامه ، از پرسش نامه استاندارد در کتاب مقیمی و رمضان (۱۳۹۰) استفاده شده است.

۱-۸-۳جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری پژوهش متشکل از ۲۱۲ نفر از کارکنان و کارشناسان شعب مرکزی شرکت های بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز ، پاسارگاد ، سامان) مستقر در استان گیلان است.

روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه در این پژوهش ، برابر با ۱۳۷ نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت های بیمه می باشد.

۱-۸-۴روش تجزیه تحلیل داده ها

در این پژوهش از دو دسته از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی برای نشان دادن تراکم داده ها و اطلاعات پاسخ دهندگان استفاده می گردد و برای اندازه گیری سازه­های پژوهش و تعیین مهمترین شاخص ها و آزمون فرضیه هااز مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرل[۳]استفاده شده است.

۱-۹        قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

۱-۹-۱قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال ۱۳۹۳ لغایت بهمن ماه ۱۳۹۳ می باشد.

۱-۹-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شاملشرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد.

۱-۹-۳ قلمرو موضوعی

این تحقیق به بررسی حوزه رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می پردازد.

 

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت بازرگانی  بین الملل

عنوان :

  عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها

 زمستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۳-اهمیت تحقیق ۵

۱-۴)اهداف تحقیق ۶

۱-۴-)فرضیه اصلی ۶

۱-۴-۱)فرضیه فرعی ۷

۱-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۷

۱-۸-۱-روش تحقیق ۷

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات ۷

۱-۹-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷

۱-۱۰-قلمرو زمانی تحقیق ۸

۱-۱۱- قلمرو مکانی تحقیق ۸

۱-۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۸

۱-۱۲-۱- تعاریف نظری متغیر ها ۸

۱-۱۲-۲- تعاریف عملیاتی متغیر ها ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲-۱- مبانی نظری ۱۱

۲-۲-۲- نظریه های سنتی تجارت ۱۲

۲-۲-۳- نظریه های جدید تجارت ۱۳

۲-۲-۳-۱- نظریه تشابه ترجیحات ۱۴

۲-۲-۴- رقابت پذیری ۱۴

۲-۲-۴-۱- رویکردهای رقابت پذیری ۱۵

۲-۲-۴-۲- عوامل موثر بررقابت پذیری ۱۶

۲-۲-۴-۴- ۱- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن ۱۷

۲-۲-۴-۵- نظریه های مزیت رقابتی ۱۷

۲-۲-۴-۵-۱- نظریه سازمان صنعتی ۱۸

۲-۲-۴-۵-۲- نظریه منبع مدار ۱۹

۲-۲-۴-۶- مدیریت دانش ۱۹

۲-۲-۴-۶-۱- وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی ۲۰

۲-۲-۴-۷- مدل رقابت پذیری پورتر ۲۰

۲-۲-۴-۷-۱- تهدید ورود رقبای جدید ۲۱

۲-۲-۴-۷-۲- شدت رقابت بین رقبای موجود ۲۲

۲-۲-۴-۷-۳- تحلیل رقابت پذیری جهانی(GCI) 23

۲-۲-۴-۷-۴- روش محاسبه قدرت رقابت پذیری ۲۴

۲-۲-۴-۷-۴-۱- بررسی قدرت رقابت پذیری فعا لیت ها ی صنعتی کشور ۲۵

۲-۲-۴-۷-۴-۲- موقعیت رقابت پذیری در ایران براساس شاخصGCI 27

۲-۲-۴-۷-۵- عوامل موثر بر رقابت پذیری ۲۷

۲-۲-۴-۷-۶- رویکرد مبتنی بر منابع ۲۸

۲-۲-۴-۷-۷- رویکرد مبتنی بر بازار ۲۹

۲-۲-۴-۷-۸- رویکرد مبتنی بر دانش ۲۹

۲-۲-۴-۷-۹- ایجاد ارزش ادراکی ۳۰

۲-۳-مزیت رقابتی ۳۰

۲-۳-۱-قابلیتهای محیطی ۳۱

۲-۳-۲-زیر ساختارهای ملی ۳۲

۲-۳-۳- استراتژی توسعه صنعتی کشور ۳۲

۲-۳-۴-شرایط تقاضای ملی ۳۳

۲-۳-۵-ساختارصنعت ۳۳

۲-۳-۶-صنایع مرتبط و تأمین کننده ۳۴

۲-۳-۷-قابلیتهای سازمانی ۳۴

۲-۳-۸-نگرش بر مبنای منابع ۳۵

۲-۳-۹- رقابت بر مبنای شایستگی ۳۵

۲-۴- اهداف صنعت خودرو در افق ١۴٠۴ ۳۶

۲-۴-۱- خودروهای سبک ( سواری و وانت ) ۳۶

۲-۴-۲- اهم پیش فرض های اهداف ۳۶

۲-۴-۳- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف ۳۷

۲-۴-۶- اصلاح ساختار صنعت خودرو ۴۰

۲-۴-۷-هماهنگی و پیگیری ایفای تعهدات سایر ذینفعان صنعت خودرو ۴۱

۲-۵- پیشینه تحقیق ۴۳

۲-۶- مدل مفهومی تحقیق ۴۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ۴۹

۳-۲- روش تحقیق ۴۹

۳-۳- جامعه آماری ۴۹

۳-۴- نمونه آماری ۴۹

۳-۶-ابزار اندازه گیری ۵۰

۳-۷- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه ۵۰

۳-۸-روش گردآوری اطلاعات ۵۰

۳-۹- پایایی (Reliability) 51

۳- ۹- ۱- ثبات سنجه‌ها ۵۱

۳-۹ -۲- سازگاری درونی سنجه ها ۵۱

۳-۱۰: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۵۴

۴-۲-۱) وضعیت تاهل نمونه آماری ۵۴

۴-۲-۲) وضعیت تحصیلات نمونه آماری ۵۵

۴-۲-۳) وضعیت سنی نمونه آماری ۵۶

۴-۲-۴) وضعیت سابقه کاری نمونه آماری ۵۷

۴-۲-۵) وضعیت پست سازمانی نمونه آماری ۵۸

آزمون فرضیه چهارم تحقیق ۶۲

۴-۳-۴- آزمون فرضیه هفتم تحقیق ۶۴

۴-۴)تحلیل رتبه ای داده ها ۶۴

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه ۶۷

۵-۲)بحث و تفسیر نتایج ۶۷

۵-۳)پیشنهادات تحقیق ۷۲

منابع ۷۳

منابع فارسی ۷۳

منابع انگلیسی ۷۵

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده مورد استفاده از نوع توصیفی پیمایشی بوده جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تعداد ۱۵۰ نفر تشکیل داده­اند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر به کمک جدول مورگان(۱۹۷۲) بوده که برای تعداد کل جامعه ، حجم ۱۱۱ نفر برآورد گردید.ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه ۲۴ سوالی تهیه شده توسط (فروزنده و رحیمی،۱۳۸۹، پاکدامن،۱۳۷۷،حق شناس و سعیدی،۱۳۹۰) بود که  قبلاً روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده پس از تایید سوالات پرسشنامه از روش آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید نتایج آزمون رگرسیون خطی برای فرضیات تحقیق نشان داد عامل فنی با ضریب بتای ۴۶۸/۰ بیشترین تاثیر را  بر روی رقابت پذری صنعت خودرو داشته و پس از آن عامل های حقوقی – سیاسی و توان خلاقیت و نوآوری در مرتبه های بعدی قرار داشتند.

 کلید واژه ها: رقابت پذیری، صنعت خودرو، عامل فنی، موقعیت بازار و ورودی بنگاه

۱-۱- مقدمه

اساسی­ترین بستر برای ورود به فرایند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی است.به عبارتی،حاکم شدن اقتصاد بازار در سطح ملی و حذف اختلال­ها،زمینه لازم را جهت ورود به فرایند جهانی شدن فراهم می­آورد.باتوجه به شرایط جدید جهانی،ایجاد فضای رقابتی در کشور وبه تبع آن افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی از مهمترین وظایف دولت ها به ویژه در کشور های درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای رقابتی دولت­ها به ویژه در کشور باعث رشد کشورهای درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای  رقابتی در کشور باعث رشد بخش های دارای مزیت از طریق گسترش بازار محصولات این بخش ها از داخل به سطح بین المللی خواهد شد. توانایی کسب وکارها با کشورها در ایحاد درآمدها صادراتی،غالباً به عنوان شاخص اصلی رقابت پذیری وقابلیت ایجاد ثروت و رفاه دیده می شود. در فصل نخست پس از بیان کلیات پژوهش در فصل اول، به طور مختصر به بیان مسئله و اهمیت پژوهش پرداخته و سئوال اصلی پژوهش را تحت این مورد که کدام عامل در صنعت رقابت پذیری خودرو چیست؟ را مطرح و فرضیه های تحقیق را که بر این راستا بیان کرده و در آخر نیز به بررسی محدودیت های تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم ابتدا مبانی نظری پژوهش به صورت جامع تشریح گردیده و در ادامه نتایج پژوهش های پیشینه داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش به اختصار بیان شده است.

در فصل سوم به بیان روش پژوهش پرداخته و سپس فرضیه ها و سوالهای پژوهش مطرح شده،در ادامه متغیرهای مورد مطالعه جامعه و نمونه آماری مورد نظر،قلمرو پژوهش و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح گردیده است.

در فصل چهارم به معرفی روش های بکار گرفته شده در پژوهش جهت آزمون فرضیه ها پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از این آزمون ها بیان شده است.

در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان شده و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش مطرح گردیده است.

۱-۲- بیان مسئله

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، افزایش تعداد رقبا در صنایع مختلف و افزایش سطح انتظارات مشتریان موجب با اهمیت تر شدن مفهوم رقابت­پذیری شده است. رقابت­پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه­ها در میدان­های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می­آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می­توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار می­باشد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان­هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی­ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند

صنعت خودرو اهمیت ویژه ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است . در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است(نیلی، ۱۳۸۲) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

سه رویکرد کاربردی مرتبط با رقابت­پذیری عبارتند از دیدگاه مبتنی بر منابع،دیدگاه موقعیت در بازار و دیدگاه مبتنی برخلاقیت و نوآوری. مطالعات انجام گرفته در خصوص رقابت پذیری، عوامل متعدد موثر برآن را شناسایی نموده است.

پورتر(۱۹۹۰) عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری را شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی،صنایع مرتبط و حمایت کننده و استراتژی،ساختار و رقابت می­داند. وی در ادامه مطالعات خویش دوعامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش بینی نشده را به آنها اضافه می کند. در این میان به موازات کمرنگ شدن اقتصادهای ملی و گشایش مرزهاو آسانتر و روان­تر شدن مقررات تجاری عرصه رقابت در بازار برای فعالان تولید و تجارت در صنعت خودرو هرروز تنگ­تر و پیچیده تر می شود.بدون شک شرکت­ها و بنگاه­هایی در چنین محیطی موفق خواهند بود که بتوانند قدرت رقابت پذیری خویش را بهبود دهند. باتوجه به اینکه صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع جهان بوده و پس از بانکداری دومین صنعت پردرآمد است، تجقیق حاضرسعی خواهد نمود تا پس از معرفی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران در عرصه بین الملل، این عوامل را رتبه بندی نماید.

۱-۳-اهمیت تحقیق

رقابت و رقابت پذیری از الزامات رشد هرموجودیت اقتصادی است.این رویکرد،به استفاده بهینه از منابع و قابلیت­ها و رشد و توسعه آن، توجه به فضای پیرامونی و تطابق با لیکن فضا کمک خواهد کرد.

در واقع،ضرورت رشد و رقابت پذیری،دیدگاه استراتژیک قوی­ترین را بر مدیران وتصمیم­گیرندگان یک مجموعه اعم از بنگاه، صنعت یا کشور حاکم می­ کند و در این مسیر مدیریت استراتژیک ابزار خوبی برای مدیریت و برنامه ­ریزی بهینه فرایندهای داخلی سازمان­ها و کشورها است. استراتژی صنعتی در ایران با رویکردی حمایتی،منجربه عدم رشد پتاسیل­ها در جامعه صنعتی کشور شده است.دنیای امروز و ضروریت توسعه صادرات برای کشوری نظیر ایران،نیازمند مطالعه در خصوص رقابت­پذیری به ویژه در عرصه  صنایع تولیدی است. از سال های دور کشور ایران گام هایی را جهت توسعه صنعت برداته که عمدتاً به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی،این تلاش­ها نتیجه مانده و به رشد تولیدات صنعتی منجر نشده است در عوض،بازارهای داخلی از انواع کالاهای وارداتی اشباع و جانشین تولیدلت صنایعی شد که در برنامه های پیشین ایجاد شده بودند و توانایی رقابت در عرصه بین المللی را نداشتند. به دلیل اهمیت مقوله رقابت­پذیری،موسسات بین ­المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مدیریت  هرساله گزارش­هایی از رتبه بندی شرکت ها براساس رقابت پذیری ارائه می کنند.اقتصاد جهانی و از میان برداشتن مرزهای تجارت در بین کشورها،و بروز تلاطم های محیطی،باعث گسترده شدن محیط تخصصی شرکت­ها و تغییر قواعد بازی در کسب و کار برای مدیران شده است.سازمان­هایی که می­خواهند، باقی مانند ودر شرایط بازار رقابتی و در سطحی جهانی به حیات خود ادامه دهند،به مدیران شایسته و مدیریتی اثربخش نیاز دارند. زیرا عمل در سطح جهانی،اندیشه جهانی را می­طلبد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت-های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند.

صنعت خودرو اهمیت ویژه­ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است. در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است (نیلی، ۲۰۰۲) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

در ایران، بالغ بر ۴۴۴ میلیارد تومان در شرکت­های خودروسازی و ۳ شرکت قطعه سازی، سرمایه گذاری شده است و بیش از ۴ هزار نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو به کار اشتغال دارند. صنعت قطعه سازی خودرو بعنوان زیربنای اصلی شکل دهنده صنایع خودروسازی به شمار می­آید (انجمن قطعات و مجموعه های خودرو، ۱۳۸۱) بخش عظیمی از متعلقات خودرو توسط شرکت های قطعه ساز تولید می شود و کیفیت خودرو ها به مقدار زیادی بستگی به کیفیت محصولات تولیدی شرکت های قطعه ساز دارد. علیرغم تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه مزیت رقابتی و رقابت­پذیری صنعت قطعات خودرو ایران صورت گرفته تاکنون کمتر به مباحث رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت این صنعت مخصوصاً در تحقیقات دانشگاهی پرداخته شده است. از اینرو تحقیق حاضر با چنین ضروریتی صورت گرفته شده است.

۱-۴)اهداف تحقیق

تبیین تاثیر عوامل برون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– تبیین تاثیر عوامل درون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– رتبه بندی این عوامل براساس تکنیک تاپسیس

۱-۴-)فرضیه اصلی

عوامل برون سازمانی(خارج از صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

عوامل درون سازمانی(داخل صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

۱-۴-۱)فرضیه فرعی

عوامل اقتصادی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل فنی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

منابع ورودی بنگاه بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

موقعیت در بازار بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

توان خلاقیت و نوآوری بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

۱-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

۱-۸-۱-روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر توصیفی – پیمایشی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی،پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات

ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:

بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایان نامه ها، سایت­های اینترنتی و.) استفاده شده است.

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است ازمجموعه ­ای از پرسش­های هدفدار که با بهره­ گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، ۱۳۷۸)

۱-۹-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع  نموده سپس با طراحی الگوی مفهومی و ریاضی تحقیق، پرسشنامه­ای برای نمونه آماری تحقیق طراحی می­گردد. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براساس آزمون های آماری زیر به تفسیر داده ها می پردازد:

آزمون آلفای کرونباخ

 1. آزمون رگرسیون خطی
 2. .آزمون رتبه بندی فریدمن

۱-۱۰-قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش  در سال ۱۳۹۳ شمسی انجام گرفته است.

۱-۱۱- قلمرو مکانی تحقیق

پژوهش حاضر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران انجام گرفته است.

۱-۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۱۲-۱- تعاریف نظری متغیر ها

رقابت پذیری: رقابت پذیری قابلیت­ها و توانمندی­هایی است که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و یا کشور دارا است و می ­تواند آنها را حفظ کند تا در عرصه رقابت بین ­المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دهد. به عبارت دیگر، رقابت پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است(کاراکسونی،۲۰۰۸).

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی ارزش­های قابل ارائه برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش­ها از هزینه پرداختی مشتری مزیت رقابتی میزان فزونی بالاتر بوده و رقبا از سطح کمی و کیفی پایین­تری در این حوزه برخوردارند.

۱-۱۲-۲- تعاریف عملیاتی متغیر ها

عامل فنی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱ الی۵ پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن ۳۷ و حداکثر نمره آن ۹۲ می باشد.

عامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۶ الی۹ پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۶ و حداکثر نمره آن ۲۱ می باشد.

عامل حقوقی و سیاسی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱۰ الی۱۶ پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۷ و حداکثر نمره آن ۱۹ می باشد.

عامل خلاقیت و نوآوری: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱۷ الی۱۹پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۳ می باشد.

عامل بازاری و موقعیت بنگاه: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۲۰ الی۲۴ پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۴ و حداکثر نمره آن ۱۶ می باشد.

۲-۱- مقدمه

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، ۱۳۸۳) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با بهره گرفتن از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، ۱۳۸۷)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، ۱۳۸۸).

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­ کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرایند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،۱۳۹۰).

۲-۲-۱- مبانی نظری

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­ های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

۲-۲-۲- نظریه های سنتی تجارت

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد[۱]،۱۹۹۵) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

ریکاردو (۱۸۱۷) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، ۳۳ ).

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین[۲] در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، ۱۲۳ – ۱۲۲).

۲-۲-۳- نظریه های جدید تجارت

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، ۱۹۶۶) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی[۳]،۲۰۰۴) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر[۴]،۱۹۹۰)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۲-۳-۱- نظریه تشابه ترجیحات

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،۲۰۰۴).

۲-۲-۴- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با بهره گرفتن از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، ۱۳۸۸ ). آکیمو ا(۲۰۰۰)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، ۱۳۸۷)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، ۱۳۸۱).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،۱۹۸۸ )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،۱۹۸۹ ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (۱۹۹۶)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، ۲۰۰۰)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( ۱) اندازه گیری می شود.

۲-۲-۴-۱- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­ دهند.(بوث،۱۹۸۸)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و. و تطابق آنها با یکدیگر می ­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،۲۰۰۰).

همانگونه که ملاحضه می شود رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری صنایع به دو گروه دسته بندی کرد؛رویکرد مبتنی برمنابع و رویکرد دانشی که مربوط به داخل سیستم هستند در گروه رویکردهای درونگر و رویکرد بازار را با عنوان رویکرد خارجی یا برون نگر قلمداد کرد.

۲-۲-۴-۲- عوامل موثر بررقابت پذیری

تحقیقات اولیه در زمینه مدیریت استراتژیک،منابع متعددی را برای ایجاد مزیت رقابتی برشمرده اند.قدرت بازار،منابع منحصربه فرد،نو ایجاد مزیت هستن.نوآوری .کارایی از جمله منابع ذکر شده برای ایحاد مزیت هستند.کتاب سالانه رقابت پذیری جهانی،رقلبت پذیری را به عنوان توانایی کشور درایحاد ارزش افزوده و افزایش رفاه از طریق مدیریت دارایی هل و فرایندها،جذابیت­ها وفشارها،نگاه دور و نزدیک(دیدگاه جهانی و داخلی) و ادغام این روابط د یک مدل اقتصادی/اجنماعی تعریف کرده است.رقابت پذیری در یک کشور به بسیاری از عوامل توان صنایع آن همپایی یا بیشتر بودن از صنایع مشابه  در بازارهای مقصد بستگی دارد.از طرفی،رقایت پذیری صنایع و قدرت ناشی از آن به واسطه توان بنگاه های فعال در یک صنعت در استفاده از منابع،فرصت­ها، بهبود فرایندها ایجاد شبکه ­های دانشی کسب می شود. بنابراین عوامل موثر بر رقابت پذیری در هر سه حوزه(کشور ،صنعت،بنگاه)قابل برسی هستند .(آکیموا،۲۰۰۰ ).

۲-۲-۴-۴- ۱- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن

در نظریه هایی که تاکنون درباره دلایل تجارت مطرح گردید، فناوری ثابت در نظر گرفته می شد. اما اکنون تغ ییر فناوری، یکی از دلایل مهم تجارت بین کشورها است و بر مزیت نسبی در این دسته از کشورها، تأثیر می­گذارد. ورنن در سال ۱۹۶۶ ، با متغیر فرض کردن فناوری، نظریه چرخه زندگی محصول را بیان کرد. وی معتقد است که مزیت نسبی محصولات جدید با حرکت از طریق چرخه محصول تغییر می کند که این مراحل عبارت است از:

۱- توسعه محصول و فروش در بازار داخلی

۲- با افزایش تقاضای خارجی، صادرات محصول در کشور تولیدکننده محصول افزایش میی‌ابد.

۳- برخی کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از تولید این کالا، تولید آن را آغاز م یکنند و بدین ترتیب، صادرات کشور نوآور در تولید کالای مذکور، کاهش میی‌ابد. بنابراین کشور نوآور که در مراحل اول و دوم، از مزیت نسبی برخوردار بوده است، در این مرحله، مزیت خود را از دست می دهد.

۴- با کاهش قیم تهای خارجی، کشور نوآور واردکننده آن محصول می شود.

در سال های اخیر، مراحل مربوط به چرخه محصول در محصولاتی مانند رادیو، تلویزیون، ترانزیستورها و ماشین حساب های جیبی وجود داشته است. همچنین شواهدی درباره امکان کوتاه تر شدن فواصل زمانی بین مراحل ۱ تا ۴، وجود دارد. گرچه طول این چرخه، برای محصولات مختلف، متفاوت است (همان، ۹۱ – ۸۹ ).

۲-۲-۴-۵- نظریه های مزیت رقابتی

نظریه های مطرح شده درباره مزیت رقابتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱- نظریه سازمان صنعتی IO) ) 2- نظریه منبع مدار((RBV

[۱] . Appelyard & Alfred

[۲] Hekcher & ohlin

[۳] . Dunn & Mutti

[۴] . Porter

تعداد صفحه :۹۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]