Get a site

برچسب: زنجیره تأمین

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه MBA گرایش استراتژی

عنوان:

طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

استاد راهنما:

دکتر علی رجب­زاده قطری

استاد مشاور:

دکتر منوچهر منطقی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش. ۲

۱-۲-۱- مدیریت زنجیره تأمین. ۳

۱-۲-۲- ریسک. ۴

۱-۲-۳- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین. ۴

۱-۲-۴- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین. ۶

۱-۲-۵- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو. ۸

۱-۳- اهداف پژوهش. ۹

۱-۴- بیان مسأله و سؤالات پژوهش. ۹

۱-۵- فرضیه های پژوهش. ۱۱

۱-۶- کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش. ۱۱

۱-۷- روش انجام پژوهش. ۱۲

۱-۸- واژگان تخصصی. ۱۲

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش. ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- زنجیره تأمین. ۱۵

۲-۲-۱- اهداف زنجیره تأمین ۱۹

۲-۲-۲- مدیریت زنجیره تأمین. ۲۰

۲-۳- ریسک و مدیریت ریسک. ۲۲

۲-۳-۱- اجزا گسترده ریسک. ۲۴

۲-۴- مدیریت ریسک زنجیره تأمین. ۲۶

۲-۴-۱- ریسکهای زنجیره تأمین. ۲۸

۲-۴-۲- مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین. ۳۷

۲-۵- عوامل انتخاب تأمین کننده برتر ۴۵

۲-۶- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو سازی. ۴۷

۲-۶-۱- اجزا زنجیره تأمین صنعت دارو. ۴۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش. ۵۱

۳-۱- مقدمه ۵۲

۳-۲- فرضیه ها و چارچوب پژوهش. ۵۲

۳-۲-۱- ارائه چارچوب پژوهش. ۵۲

۳-۲-۲- فرضیه ها/سؤالات ۵۵

۳-۲-۳- روش پژوهش. ۵۵

۳-۳- جامعه آماری و نمونه ۵۶

۳-۳-۱- هولدینگ داروپخش. ۵۷

۳-۳-۲- شرکت سرمایه گذاری البرز. ۵۸

۳-۳-۳- هولدینگ پارس دارو. ۶۰

۳-۴- متغیرهای اصلی پژوهش. ۶۳

۳-۵- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. ۶۳

۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. ۶۴

۳-۶-۱- آزمون T تک نمونه ای. ۶۴

۳-۶-۲- ضریب همبستگی پیرسون. ۶۴

۳-۶-۳- آزمون فریدمن. ۶۵

۳-۶-۴- تکنیک تاپسیس فازی ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها .۷۱

۴-۱- مقدمه ۷۲

۴-۲- آمار توصیفی خبرگان جهت اصلاح چارچوب اولیه ۷۳

۴-۳- اطلاعات جمعیت شناختی. ۷۳

۴-۴- آمار توصیفی. ۷۷

۴-۴-۱- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده. ۷۷

۴-۴-۲- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی۸۳

۴-۵- ضریب همبستگی پیرسون. ۸۵

۴-۶- الویت بندی مؤلفه های تحقیق. ۸۸

۴-۶-۱- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی. ۸۸

۴-۶-۲- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن. ۹۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۴

۵-۱- مقدمه ۹۵

۵-۲- خلاصه پژوهش. ۹۵

۵-۳- نتایج پژوهش. ۹۶

۵-۴- مدل نهایی پژوهش ۱۰۰

۵-۵- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین. ۱۰۲

۵-۶- پیشنهادات ۱۰۸

۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی. ۱۰۸

۵-۵-۲- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده. ۱۰۹

منابع و مآخذ لاتین. ۱۱۱

منابع و مآخذ فارسی. ۱۱۵

چکیده:

در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه ­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و ۳۰ شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و ۹ شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با ۲۴ شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با ۸ شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.

۲-۱- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.

به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرایندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه ۹۰ این تلاش­ها با توسعه روش های مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)

در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست که به این مسئله مهم پی برده اند که برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن که رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمرکز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشکل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان که بر رو ی عوامل مذکور تأثیر مستقیم دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرایند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر که از جمله دغدغه­های فکری مدیران می­باشد.

افزایش تعداد شرکت­های عرضه­کننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شرکت­های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در کنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرایندهای خود در تمامی جنبه­ های رقابتی توجه بیشتری نمایند که این توجه شامل انتخاب تأمین کنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­کننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب کنند که بتواند به بهترین وجه ممکن تمامی نیازهای فرایند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, ۱۳۸۷)

۱-۲-۱- مدیریت زنجیره تأمین

تشدید رقابت از دهه ۱۹۹۰ شرکتها را تحت فشار قرارمی­داد تا کارایی خود را در تمامی جنبه­ هایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیش ­بینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین می­گشت.

محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب می­گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)

مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرایندهای مرتبط و به منظور:

  • دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
  • تبدیل مواد اولیه به محصول
  • ارزش گذاری محصولات
  • توزیع محصولات به مشتریان

ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان) می­باشد. (شفیع زاده, ۱۳۸۳)

۲-۲-۱- ریسک

سیتکین و پابلو در سال ۱۹۹۲ ریسک را بعنوان “دامنه­ای که در آن عدم قطعیت وجود دارد درباره اینکه آیا به شکل بالقوه خروجی­های موفق یا مأیوس­کننده از تصمیمات محقق خواهد شد یا نه” تعریف کردند. (Sitkin B.,Pablo A., 1992)

اقداماتی که احتمالا اثرات سودآوری تولید می­ کنند اغلب شامل ریسک­ها نیز می­شوند. ریچی و برندلی ریسک کسب و کار را این گونه تعریف می­ کند: سطح مواجهه با عدم قطعیت­هایی که شرکت می­بایست آن را درک کند و به هنگام پیاده­سازی استراتژی­ هایش برای دستیابی به اهداف کسب و کارش به شکل مؤثری مدیریت نماید. (Ritchie B., Brindley C., 2007).

۳-۲-۱- مدیریت ریسک در زنجیره تامین

 

امکان تغییر در زمینه برآمدها و نتایج مورد انتظار زنجیره تأمین، احتمال رخداد تغییرات و اثرات آنها را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف ­کننده نهایی ختم می­شود. بنابراین به طور کلی ریسک­های زنجیره تأمین به احتمال و اثر یک عدم تناسب و تعادل بین تأمین و تقاضا بر می­گردد.

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین یک موضوع مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. مهم بودن این موضوع مربوط می­گردد به افزایش استراتژی برون سپاری در کارخانه ها ، جهانی سازی بازارها، افزایش اعتماد بر تأمین کننده ها برای توانایی های مخصوص و نوآوری­ها، تکیه بر شبکه تأمین برای مزیت رقابتی و ظهور و بروز تکنولوژی اطلاعات که کنترل کردن و گسترده کردن زنجیره تأمین را ممکن می­سازد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین (SCRM) به عنوان یک فعالیت استراتژی مدیریتی می ­تواند در نظر گرفته شود که بر عملکرد اجرائی، بازاریابی و مالی کارخانه تأثیرگذار است. (Duncan, 1972)

تا هنگامی که روند برون سپاری به عنوان استراتژی مهمی در کارخانه­ها وجود داشته باشد، کار بر روی هر دو ناحیه ارزیابی و شناسایی ریسک و کم کردن ریسک( روش­ها و تئوری­ها) ادامه دارد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

فیزال و همکارانش و همچنین تانگ (۲۰۰۶) معتقدند که مدیریت ریسک اثرگذار در یک زنجیره تأمین امروزه برای کارخانه ها یک نیاز است. کارخانه­هایی مانند اریکسون و نوکیا ، مدت زیادی است که به این مسئله پی برده­اند. تحقیقات اولیه در هر زمینه ای اصولاً با شناسایی و معرفی مفاهیم و مشخص کردن دسته بندی یا طبقه بندی­ها آغاز می­گردد. کارهای اولیه در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین نیز این شیوه را پیمود. اولین حرکت توسط لی (۲۰۰۲) آغاز شد، او چارچوبی را بر اساس ریسک های زنجیره تأمین و ریسک­های تقاضا در محدوده ای از محصولات اساسی یا ابداعی فراهم کرد. همچنین عنوان کرد که استراتژی­های زنجیره تأمین نیازمند اتصال به سطح درست و مشخصی از ریسک­های تأمین و تقاضا می­باشد. (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009)

نورمن و جانسون (۲۰۰۴)، کلیندرفر و ساد (۲۰۰۵) و کوپرا و سودهی (۲۰۰۴) و دیگر پژوهشگران دسته بندی­های متنوعی را برای ریسک­ها بیان کردند.

زنجیره تأمین در معرض ریسک­هایی ست که در ارتباط با مشکلات تأمین و تقاضا افزایش می­یابند. (Kleindorfer, P.R., Saad,G.H., 2005)

زنجیره تأمین همچنین در معرض خطرات توزیع یا ریسک­هایی با تأثیر زیاد و احتمال وقوع کم و یا تأثیر کم و احتمال وقوع بالا نیز می­باشند. این ریسک­ها بر روی سازمان به طور گسترده ­ای تأثیر می­گذارد. (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)

همانطور که ونگر و بد (۲۰۰۸) بیان کردند “قرارداد مالی یک تأمین کنننده و زمین لرزه ای که ظرفیت تولید را از بین برده است، موقعیت­های مختلفی هستند و بنابراین تأثیرات مختلفی بر زنجیره تأمین دارد”. بنابراین این مطالعات به شناسایی نیاز به متدولوژی به منظور پیشگویی، شناسایی، دسته­بندی و ارزیابی ریسک­ها در زنجیره تأمین منجر شد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

مقالات زیادی در مورد مدیریت ریسک در زنجیره تأمین در بیست سال گذشته منتشر گردیده است که اولین آنها مربوط به کرالجیک در سال ۱۹۸۳ بود. پالسون (۲۰۰۴) مقالات موجود را به ۳ دسته تقسیم کرد: تجزیه و تحلیل انواع ریسک، رسیدگی به ریسک و کنترل ریسک. از زمان پالسون تاکنون مقالات مختلف دیگری نیز منتشر شده است.

تا سال ۲۰۰۰، مقالات به مدیریت زنجیره تأمین می­پرداختند. بعد از آتش سوزی یکی از تأمین­کنندگان اریکسون در نیومکزیکو که منجر به از دست دادن ۴۰۰ میلیون یورو گشت، ورشکستگی یکی از تأمین کنندگان لندرور در سال ۲۰۰۱ که منجر به اخراج ۱۴۷۰۰کارگر شد و حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در مرکز تجارت جهانی همه و همه باعث مشکلات عمده ای در زنجیره تأمین در جهان گشت. (Tang, 2006)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۰

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

استاد راهنما :

پروفسور ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۴-فرضیات مسأله. ۵
۱-۵-پرسش تحقیق ۶
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۷
۲-۱-مقدمه. ۸
۲-۱۱-۲- مفهوم تسلط(چیرگی) ۲۶
۲-۱۱-۴-۶-الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چند هدفه. ۳۱
۲-۱۲-روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه. ۳۲
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله وروش تحقیق ۳۹
۳-۱-مقدمه. ۴۰
۳-۳-۲- پارامترها ۴۳
۳-۳-۳- متغیرها ۴۳
۳-۳-۵- محدودیت های مدل. ۴۵
۳-۴-اعتبار سنجی مدل. ۴۸
۳-۵- ساختار کلی الگوریتم مرتبسازی نامغلوب ژنتیک (NSGA-II) 57
۳-۶-تشریح مراحل الگوریتم (NRGA) 65
فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی ۶۸
۴-۱- مقدمه. ۶۹
۴-۲-۲- نحوه تولید جمعیت اولیه. ۷۲
۴-۲-۵-۱- عملگرهای تقاطعی ۷۴
۴-۵-مقایسه وتحلیل نتایج ۷۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی ۷۹
۵-۱-نتیجه گیری ۸۰
مراجع. ۸۲
پیوست. ۸۷
پیوست .بخشی از کد لینگو. ۸۸
Abstract(چکیده انگلیسی) ۹۱

فهرست جداول
جدول۳-۱- هزینه خرید یک واحد مواد اولیه از تأمین کننده s با سطح کیفی L  48
جدول۳-۲- هزینه تولیدمحصول با سطح کیفیq در کارخانه j  48
جدول۳-۳- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j. 49
جدول۳-۴- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j 49
جدول۳-۵-هزینه نگهداری یک واحد محصول در کارخانه j  49
جدول۳-۶-هزینه اپراتور با سطح مهارت k  در دوره t درکارخانه  j 49
جدول۳-۷-هزینه اخراج اپراتور سطح k از کارخانه j در دوره t   50
جدول۳-۸-هزینه استخدام اپراتور سطح k در کارخانه j در دوره t  50
جدول۳-۹-هزینه آموزش اپراتور سطح k’ به سطح k در کارخانه j در دوره t 50
جدول۳-۱۰-امکان پذیر بودن آموزش ۵۱
جدول۳-۱۱-تقاضای مشتریc در دوره  t. 51
جدول۳-۱۲-ماکزیمم  ظرفیت فراهم کردن مواد اولیه نوع r با کیفیت L 51
جدول۳-۱۳-تعداد کارگر مورد نیاز سطحk  در صورت کار ۵۲
جدول۳-۱۴-میزان تولید محصول با کیفیت q .  53
جدول ۳-۱۵-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره اول . ۵۴
جدول ۳-۱۶-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره دوم. ۵۴
جدول ۳-۱۷-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم ۵۵
جدول ۳-۱۸-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم ۵۵
جدول ۳-۱۹-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره اول. ۵۶
جدول ۳-۲۰-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره دوم. ۵۶
جدول ۳-۲۱- برنامه نیروی انسانی به دست آمده از حل مدل. ۵۷
جدول۴-۱- مقادیر متغیر   70
جدول ۴-۲- ماتریس اولویتها ۷۱
جدول ۴-۳- قیمت خرید ماده نوع L از تأمین کننده s. 71
جدول ۴-۴- بخش دوم کروموزوم. ۷۱
جدول ۴-۵-ماتریس اولویتها بخش دوم. ۷۲
جدول۴-۶-مقایسه عملکرد الگوریتم های NSGAII وNRGA 77

فهرست شکل ها
شکل ۱-۱- یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحلهای ۵
شکل ۲-۱- نمایی از یک زنجیره تامین ۹
شکل ۲-۲- شبکه سری ۱۶
شکل۲-۳- شبکه زنجیره تأمین واگرا ۱۷
شکل۲-۴-شبکه زنجیره تأمین همگرا ۱۷
شکل۲-۵- شبکه زنجیره تأمین مختلط ۱۸
شکل ۲-۵.مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف. ۲۵
شکل۲-۶. بیان تصویری بهینگی پارتو در فضای هدف (الف) و ۲۶
شکل ۲-۷-نمایش حل های مناسب. ۳۵
شکل ۳-۱- نحوه مرتب سازی جواب های نامغلوب یک جمعیت. ۵۹
شکل۳-۲. شبه کد رویه مرتبسازی نامغلوب سریع. ۶۰
شکل۳-۲. فاصله تراکمی ۶۱
شکل۳-۳. شبه کد محاسبه فاصله تراکمی ۶۲
شکل۳-۵. شبه کد رویه تولید نسل بعد. ۶۴
شکل۳-۴ . نمایشی از عملکرد NSGA-II 64
شکل۳-۶. فلوچارت الگوریتم NSGA-II 65
شکل ۴-۶- عملگر تقاطع. ۷۴
شکل۳-۸- نخبه گرایی ۷۵
چکیده
در رقابت جهانی عصر حاضر ، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری و در کمترین زمان، در دسترس وی قرار داد.بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین SCM)) اهمیت پیدا کرد ،زیرا ارضای نیاز ها وعلایق مشتریان نه فقط توسط آخرین موجودیت چسبیده به مشتری ،یعنی محصول نهایی است ، بلکه توسط تأمین کنندگان بالادست صورت می گیرد.در تحقیق حاضر ، به توسعه یک برنامه ریزی  سه سطحی پرداخته شده است که به دنبال بهینه کردن دو هدف متناقض ودارای تعارض مسأله  شامل: ۱-مینیمم سازی هزینه ها و۲- ماکزیمم سازی ارزش کل تولید که به عنوان تابع هدف کیفی در مدل پیشنهادی، در نظرگرفته شده و به معنی ماکزیمم کردن کیفیت است، می باشد.فرمول بندی مسئله، مدلهای ارائه شده در پیشینه پژوهش را به منظور ارائه مدلی واقع بینانه تر توسعه می دهد. به همین منظور در تحقیق پیش رو کیفیت نه تنها به مواد اولیه بلکه به تجربه وکارائی اپراتور نیز وابسته است .همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده ونتایج آنها مورد مقایسه قرار می گیرد.روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه بکار برده شده منجر به جبهه پارتوی نزدیک به بهینه یا اصطلاحا بهینه کارا می شوند ولی در زمان بسیار کم.الگوریتم های NSGAII وNRGA از جمله الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چند هدفه بکار رفته هستند که نتایج محاسباتی حاکی از برتری الگوریتم NSGAII نسبت به الگوریتمNRGA است ودر نتیجه می توان به این الگوریتم در یافتن جبهه های پارتوی کارآمد در مدت زمان منطقی وکوتاه اعتماد کرد.
مقدمه
در سالیان نه چندان دور، رقابت بین سازمانها وجود داشته ولی در طی سالیان اخیر رقابت بین سازمانی جای خود را به رقابت بین زنجیره تأمین آنها داده است.در رقابتهای جهانی عصر حاضر، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری ودرکمترین زمان دردسترس وی قرار داد.خواست مشتری بر کیفیت بالاوخدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه سازمانها قادر نیستند به تنهایی از عهده ی برآوردنیازهای مشتریان خود برآیند. دربازار رقابتی امروز، بنگاه های اقتصادی وتولیدی علاوه بر توجه به سازمان ومنابع داخلی، خودرابه مدیریت ونظارت برمنابع وارکان مرتبط خارج ازسازمان نیازمندیافته اند. علت این امردرواقع دستیابی به مزیت یامزایای رقابتی باهدف کسب سهم بیشتری از بازار است. براین اساس، فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا، تهیه ی مواد، تولیدوبرنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل وخدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شداینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیداکرده است. تأثیرگذاری وتأثیرپذیری تولیدکنندگان، تأمین کنندگان ومشتریان بریکدیگرونیزنتیجه این آثارکه درهزینه ها، کیفیت، زمان تولیدوتحویل نمایان می شوند، موجب شده است تازنجیره تأمین به عنوان یک نظام یکپارچه وهمبسته مطرح گردد.]۴[
مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. ]۵[  با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

استاد راهنما :

دکتر نیکبخش جوادیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
– مقدمه و کلیات تحقیق۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- ضرورت انجام طرح.۲
۱-۳- بیان مسئله.۳
۱-۴- فرضیات مدل۵
۱-۵- مختصری پیرامون مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین.۵
۱-۶- پیشینه روش های حل شبکه زنجیره تأمین.۷
۲- ادبیات و پیشینه تحقیق۹
۲-۱- سیر تکاملی مدیریت زنجیره تأمین.۱۰
۲-۲- تعریف مدیریت زنجیره تأمین۱۱
۲-۳- یکپارچه سازی زنجیره تأمین.۱۲
۲-۴- عوامل سوق دهنده سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تأمین۱۴
۲-۴-۱- نیاز برای فعالیت های بهبود۱۴
۲-۴-۲- افزایش سطح برون سپاری۱۵
۲-۴-۳- افزایش هزینه حمل و نقل.۱۵
۲-۴-۴- فشارهای رقابت۱۵
۲-۴-۵- افزایش جهانی شدن۱۵
۲-۴-۶- افزایش اهمیت تجارت جهانی۱۶
۲-۴-۷- پیچیدگی زنجیره های تأمین۱۶
۲-۴-۸- نیاز برای مدیریت موجودی ها.۱۶
۲-۵- عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره های تأمین.۱۷
۲-۵-۱- مدیریت اطلاعات۱۷
۲-۵-۲- مدیریت لجستیک۱۸
۲-۵-۳- مدیریت روابط۱۸
۲-۶- فرایندهای زنجیره تأمین.۱۹
۲-۶-۱- دیدگاه سیکلی.۱۹
۲-۶-۲- دیدگاه فشاری – کششی.۲۰
۲-۷- انواع زنجیره تأمین۲۰
۲-۸- عوامل مؤثر در پیاده سازی زنجیره تأمین رقابتی۲۲
۲-۸-۱- خرید.۲۲
۲-۸-۲- انتخاب تأمین کننده.۲۲
۲-۸-۳- انعطاف پذیری در تغییر زنجیره تأمین.۲۳
۲-۸-۴- توزیع۲۳
۲-۹- چالش های زنجیره تأمین.۲۴
۲-۱۰- مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین.۲۹
۲-۱۱- مروری بر الگوریتم ژنتیک.۳۱
۲-۱۱-۱- مقدمه۳۱
۲-۱۱-۲- مکانیسم الگوریتم ژنتیک۳۲
۲-۱۱-۳- عملگرهای الگوریتم ژنتیک۳۵
۲-۱۱-۴- کد کردن.۳۸
۲-۱۱-۵- ایجاد جمعیت اولیه.۴۰
۲-۱۱-۶- تابع برازندگی۴۲
۲-۱۱-۷- انتخاب۴۲
۲-۱۱-۸- ترکیب.۴۷
۲-۱۱-۹- احتمال ترکیب۵۰
۲-۱۱-۱۰- جهش.۵۰
۲-۱۱-۱۱- استراتژی برخورد با محدودیت ها۵۱
۲-۱۱-۱۲- شرایط توقف الگوریتم.۵۳
۳- بیان مسئله و ارائه مدل ریاضی آن.۵۴
۳-۱- شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای۵۵
۳-۲- تقاضای فازی.۵۷
۳-۳- ارائه مدل ریاضی مسئله۶۱
۳-۳-۱- اندیس های مدل.۶۲
۳-۳-۲- پارامترهای مدل.۶۲
۳-۳-۳- متغیرهای مدل.۶۳
۳-۳-۴- تابع هدف۶۳
۳-۳-۵- محدودیت های مدل.۶۶
۴- روش حل و نتایج محاسباتی۶۸
۴-۱- مقدمه.۶۹
۴-۲- روش کدگذاری اولویت محور.۷۰
۴-۳- ارزیابی، انتخاب و مکانیسم جایگزینی.۸۲
۴-۴- عملگرهای ژنتیک۸۳
۴-۴-۱- عملگر ترکیب.۸۳
۴-۴-۲- عملگر جهش۸۳
۴-۵- حل مسائل و کارایی الگوریتم۸۵
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات۹۱
۵-۱- مروری بر مسئله و نتیجه گیری۹۲
۵-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده.۹۴
منابع و مآخذ.۹۵
فهرست جداول
جدول ۴-۱- نتایج حاصل با تابع هدف OB1 .88
جدول ۴-۲- نتایج حاصل با تابع هدف OB2 .88
جدول ۴-۳- نتایج حاصل با حداقل درجه تأمین ۴۰% و تابع هدف OB1 .89
جدول ۴-۴- نتایج حاصل با حداقل درجه تأمین ۴۰% و تابع هدف OB2 .89
فهرست تصاویر و نمودارها
شکل ۱-۱- نمایی از یک شبکه زنجیره تأمین۴
شکل ۱-۲- شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله.۶
شکل ۲-۱- شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله.۳۰
شکل ۲-۲- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده.۳۸
شکل ۲-۳- چرخ رولت.۴۵
شکل ۲-۴- عملگر ترکیب تک نقطه ای۴۸
شکل ۲-۵- عملگر ترکیب دو نقطه ای۴۸
شکل ۲-۶- عملگر جهش وارونه سازی بیت۵۱
شکل ۲-۷- عملگر جهش تغییر ترتیب۵۱
شکل ۳-۱- تقاضای فازی .۵۹
شکل ۳-۲- درجه تأمین تقاضای مشتری.۶۰
چکیده
شبکه زنجیره تأمین امکان ایجاد یک بستر مؤثر و کارا برای مدیریت زنجیره تأمین را فراهم می کند. این شبکه مجموعه ای از تسهیلاتی است که در شکل گیری زنجیره تأمین نقش دارند. در این شبکه مجموعه ای از تأمین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان حضور دارند که هدف شبکه کمینه کردن کل هزینه های موجود در شبکه است به گونه ای که به تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. هزینه های موجود در شبکه به دو صورت می باشنـد که نوع اول شامـل هزینه های ایجـاد و احداث کارخانه هـا و مـراکز توزیع می باشد و نوع دوم شامل هزینه های خرید، تولید، توزیع و حمل و نقل کالا در هر مرحله از شبکه زنجیره تأمین است.
در این پایان نامه مدل شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله را با تقاضاهای فازی مشتریان و با دو هدف توأم کمینه کردن هزینه شبکه و بیشینه کردن درجه تأمین تقاضای مشتریان ارائه کرده ایم. برای حل مدل مسئله ، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و برای کدگذاری کروموزوم ها در الگوریتم از روش کدگذاری اولویت محور استفاده نموده ایم. در نهایت، چندین مسئله نمونه مطرح شده و با بهره گرفتن از این الگوریتم حل شده اند و نتایج حاصل از آن با نتایج نرم افزار لینگو مقایسه و کارایی الگوریتم به اثبات رسیده است.
۱-۱- مقدمه
مسئله زنجیره تأمین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تأمین شامل خرید و تأمین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی،شبکه،مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد[۱۰]. با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مسئله اصلی در زنجیره تأمین می باشد. با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت مؤثر این زنجیره در صنعت، یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سال های اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تأمین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تأمین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند[۱۱].
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:‌

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

استاد راهنما:

دکتر هاشم عمرانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
۱ فصل اول کلیات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱
۱ـ۱   بیان مسئله ۲
۱ـ۲   اهداف تحقیق- ۴
۱ـ۳   فرضیه ها ۴
۱ـ۴   چارچوب نظری تحقیق ۵
۱ـ۵   مدل تحلیلی تحقیق ۶
۱ـ۶   قلمرو تحقیق – ۶
۱ـ۶ـ۱     قلمرو موضوعی تحقیق – ۶
۱ـ۶ـ۲     قلمرو مکانی تحقیق ۶
۱ـ۶ـ۳     قلمرو زمانی ۶
۲ فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق ———- ۷
۲ـ۱   مقدمه ۸
۲ـ۲   زنجیره تأمین – ۹
۲ـ۳   تعریف مدیریت زنجیره تأمین ۱۰
۲ـ۴   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین ۱۱
۲ـ۵   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت ۱۱
۲ـ۶   مشکلات زنجیرۀ تأمین – ۱۲
۲ـ۷   مفهوم اثر شلاقی – ۱۴
۲ـ۸   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین ۱۵
۲ـ۹   راه های مقابله با اثر شلاقی – ۱۶
۲ـ۱۰ راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی ۱۸
۲ـ۱۱ معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – ۱۹
۲ـ۱۲ موجودی در زنجیره تأمین – ۲۰
۲ـ۱۳ مدل پویای زنجیره تأمین – ۲۴
۲ـ۱۴ مدیریت زنجیره تأمین سبز ۲۴
۲ـ۱۵ رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- ۲۶
۲ـ۱۶ مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- ۲۷
۲ـ۱۷ نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- ۲۹
۲ـ۱۸ مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- ۳۱
۲ـ۱۹ پوشش گسترده ۳۱
۲ـ۲۰ کانال های دستیابی بیشتر ۳۱
۲ـ۲۱ اطلاعات با کیفیت بالا ۳۲
۲ـ۲۲ بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین ۳۲
۲ـ۲۳ فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین ۳۴
۲ـ۲۴ وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور ۳۵
۲ـ۲۵ یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۶
۲ـ۲۶ یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت – ۳۶
۲ـ۲۷ یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۷
۲ـ۲۸ پیشینه پژوهش – ۳۷
۲ـ۲۹ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۳۷
۲ـ۳۰ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۲
۳ فصل سوم  روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۵۲
۳ـ۱   روش اجرای تحقیق- ۵۳
۳ـ۲   جامعه و نمونه آماری- ۵۴
۳ـ۳   ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۵
۳ـ۴   مقیاسهای پرسشنامه ۵۶
۳ـ۵   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۶
۳ـ۶   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- ۵۶
۴ فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- ۵۸
۴ـ۱   مقدمه ۵۹
۴ـ۲   توصیف نمونه ۶۰
۴ـ۲ـ۱     جنسیت- ۶۰
۴ـ۲ـ۲     تأهل- ۶۰
۴ـ۲ـ۳     سن- ۶۱
۴ـ۲ـ۴     تحصیلات- ۶۲
۴ـ۲ـ۵     سابقه خدمت- ۶۲
۴ـ۳   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳
۴ـ۴   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- ۶۴
۴ـ۵   آزمون فرضیه ها ۶۵
۴ـ۵ـ۱     فرضیه اول- ۶۵
۴ـ۵ـ۲     فرضیه دوم ۶۶
۴ـ۵ـ۳     فرضیه سوم ۶۸
۴ـ۵ـ۴     فرضیه چهارم ۶۹
۴ـ۵ـ۵     فرضیه پنجم- ۷۱
۴ـ۵ـ۶     فرضیه ششم- ۷۲
۴ـ۵ـ۷     فرضیه اصلی- ۷۴
۴ـ۶   تحلیل ساختاری- ۷۵
۵ فصل پنجم  بحث و نتیجه ­گیری یافته­ ها ۷۶
۵ـ۱   بحث و نتیجه ­گیری یافته­ ها ۷۷
۵ـ۱ـ۱     فرضیه اول- ۷۷
۵ـ۱ـ۲     فرضیه دوم ۷۷
۵ـ۱ـ۳     فرضیه سوم ۷۸
۵ـ۱ـ۴     فرضیه چهارم ۷۹
۵ـ۱ـ۵     فرضیه پنجم- ۸۰
۵ـ۱ـ۶     فرضیه ششم- ۸۱
۵ـ۱ـ۷     فرضیه اصلی- ۸۲
۵ـ۲   محدودیت های تحقیق- ۸۳
۵ـ۳   پیشنهادات تحقیق- ۸۳
۵ـ۴   پیشنهادات پژوهشی- ۸۴
منابع و ماخذ ۱
فهرست جداول
جدول ‏۳‑۱: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه- ۵۶
جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- ۶۰
جدول ‏۴‑۲ : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه- ۶۰
جدول ‏۴‑۳ : توزیع فراوانی سن افراد نمونه- ۶۱
جدول ‏۴‑۴ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- ۶۲
جدول ‏۴‑۵ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- ۶۲
جدول ‏۴‑۶ : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳
جدول ‏۴‑۷ : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- ۶۴
جدول ‏۴‑۸ : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۴
جدول ‏۴‑۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵
جدول ‏۴‑۱۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵
جدول ‏۴‑۱۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶
جدول ‏۴‑۱۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷
جدول ‏۴‑۱۳ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸
جدول ‏۴‑۱۴ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۹
جدول ‏۴‑۱۵ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۶۹
جدول ‏۴‑۱۶ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۷۰
جدول ‏۴‑۱۷ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۱
جدول ‏۴‑۱۸ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۲
جدول ‏۴‑۱۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۲
جدول ‏۴‑۲۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۳
جدول ‏۴‑۲۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴
جدول ‏۴‑۲۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۵
فهرست نمودارها
نمودار ‏۴‑۱: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه- ۶۰
نمودار ‏۴‑۲ : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه- ۶۱
نمودار ‏۴‑۳ : نمودار توزیع سن در افراد نمونه- ۶۱
نمودار ‏۴‑۴ : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه- ۶۲
نمودار ‏۴‑۵ : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه- ۶۳
نمودار ‏۴‑۶ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶
نمودار ‏۴‑۷ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷
نمودار ‏۴‑۸ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸
نمودار ‏۴‑۹ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۰
نمودار ‏۴‑۱۰ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس– ۷۱
نمودار ‏۴‑۱۱ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس– ۷۳
نمودار ‏۴‑۱۲ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴
نمودار ‏۴‑۱۳ : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق- ۷۵
چکیده
به دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکدیس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است که تعداد آنها ۴۵۰ نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۲۰۹ نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه­ها، جمع­آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی

پایان نامه توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
کلیات تحقیق .۱
۱-۱. مقدمه .۲
۱-۲. ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳. تعریف مسأله ۵
۱-۴. کاربرد تحقیق .۶
۱-۵. روش کار ۶
۱-۶. ساختار تحقیق .۶

  1. مرور ادبیات و پیشینه تحقیق .۸

۲-۱. مقدمه .۹
۲-۲. تعاریف .۹
۲-۲-۱. زنجیره تأمین ۹
۲-۲-۲. مدیریت زنجیره تأمین .۱۱
۲-۲-۳. زنجیره ارزش، عرضه و تقاضا ۱۳
۲-۲-۴. نیاز به مدیریت زنجیره تأمین ۱۴
۲-۲-۵. شبکه زنجیره تأمین .۱۶
۲-۳. مروری بر تحقیقات پیشین ۱۸
۲-۴. بهینه سازی و انواع روش های آن ۳۳
۲-۵. بررسی روش های جستجو و بهینه سازی .۳۵
۲-۵-۱. روش های شمارشی .۳۶
۲-۵-۲. روش های محاسباتی .۳۶
۲-۵-۳. روش های ابتکاری ۳۷
۲-۵-۴. روش های فرا ابتکاری .۳۹
۲-۵-۴-۱. الگوریتم ژنتیک (GA) .40
۲-۵-۴-۲. الگوریتم شبیه سازی تبریدی (SA) 43
۲-۵-۴-۳. الگوریتم جستجوی ممنوعه (TS) 45
۲-۵-۴-۴. الگوریتم جستجوی پرندگان (PSO) .48
۲-۶. مروری بر الگوریتم حل .۴۹
۲-۷. پیشینه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب (NSGA) .51
۲-۸. جمع بندی .۵۴

  1. ۳. مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل .۵۵

۳-۱. مقدمه ۵۶
۳-۲. مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در مدل ارائه شده .۵۶
۳-۳. ویژگی و شرایط مساله مورد نظر .۵۶
۳-۴. هدف طراحی مدل ریاضی ۵۹
۳-۵. نتایج مورد انتظار از حل مدل ریاضی طراحی شده ۵۹
۳-۶. نمادها و تعاریف ۵۹
۳-۷. پارامترها .۶۰
۳-۸. متغییرهای تصمیم .۶۴
۳-۹. تابع هدف و محدودیت های مساله مورد نظر .۶۵
۳-۱۰. تفسیر محدویت های مساله ۶۷
۳-۱۱. بررسی روش حل مدل ۶۹
۳-۱۱-۱. الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (چند هدفه) .۷۰
۳-۱۱-۲. گام های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب ۷۱
۳-۱۲. جمع بندی ۷۳

  1. نتایج محاسباتی و تحلیل آن ها ۷۴

۴-۱. حل مثال ۷۵
۴-۱-۱. بخش اول ۷۵
۴-۱-۲. بخش دوم .۸۳
۴-۱-۲-۱. توسعه روش حل بر پایه الگوریتم ژنتیک چند هدفه .۸۳
۴-۱-۲-۲. گام های الگوریتم ۸۳
۴-۱-۲-۲-۱. تعریف کروموزوم ۸۵
۴-۱-۲-۲-۲. ایجاد جمعیت اولیه .۸۵
۴-۱-۲-۲-۳. شیوه رمز گشایی یک کروموزوم ۸۵
۴-۱-۲-۲-۴. تابع برازش ۸۵
۴-۱-۲-۲-۵. مکانیزم نمونه گیری .۸۵
۴-۱-۲-۲-۶. عملگرهای تقاطعی .۸۵
۴-۱-۲-۲-۷. عملگرهای جهشی .۸۶
۴-۱-۲-۲-۸. استراتژی برخورد با محدودیت ها .۸۷
۴-۱-۲-۳. حل مدل بوسیله الگوریتم .۸۷
۴-۱-۲-۳-۱. مثال عددی .۸۷
۴-۱-۲-۳-۲. نتایج محاسباتی ۸۹
۴-۱-۲-۳-۳. آنالیز تابع هدف ۹۰
۴-۲. جمع بندی ۹۲

  1. نتیجه گیری و پیشنهادهای آتی .۹۳

۵-۱. نتیجه گیری ۹۴
۵-۲. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۹۴
فهرست منابع ۹۶
پیوست ها .۱۰۲
پیوست الف : کد لینگو مربوط به مثال عددی بخش اول .۱۰۲
فهرست جداول
جدول ۴-۱ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی (تعداد کالاها وتسهیلات) ۷۵
جدول ۴-۲ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(تقاضاها) ۷۶
جدول ۴-۳ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(نرخ های مصرف) ۷۶
جدول ۴-۴ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت) ۷۶
جدول ۴-۵ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(پارامترهای مربوط به تواناییهای کیفی واحدها) ۷۷
جدول ۴-۶ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت تخصیص) ۷۷
جدول ۴-۷ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت تهیه) ۷۸
جدول ۴-۸ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های واحد تهیه) ۷۸
جدول ۴-۹ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(حد بالای ارسالی واحدها) .۷۹
جدول ۴-۱۰ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(حد بالای ارسالی واحدها به واحدهای دیگر) ۷۹
جدول ۴-۱۱ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(ظرفیت واحدها) .۸۰
جدول ۴-۱۲ پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(منبع مورد استفاده در هر واحد) ۸۰
جدول ۴-۱۳ مقادیر متغییرهای تصمیم گیری مربوط به انتخاب تسهیلات(پیکربندی شبکه) ۸۱
جدول ۴-۱۴ بهترین مقدار توابع هدف در مجموعه جواب های پارتو در تکرارهای مختلف .۸۸
جدول ۴-۱۵ مقادیر متغییرهای تصمیم گیری مربوط به انتخاب تسهیلات(پیکربندی شبکه) ۹۰
جدول ۴-۱۶ مقدار جواب های پارتو به ازای وزن های مختلف .۹۱
 
فهرست تصاویر و نمودار
نمودار ۲-۱ طبقه‌بندی انواع روش‌های بهینه‌سازی ۳۵
نمودار ۲-۲ مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک .۴۲
نمودار ۳-۱ الگوریتم بهینه سازی ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) .72
شکل ۲-۱ نحوه رفتار دسته جانوران هنگام برخورد با خطر و الگو گیری الگوریتم PSO از این مطلب ۴۸
شکل ۲-۲ بهینه محلی و بهینه کلی ۵۰
شکل ۳-۱ شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه .۵۸
شکل ۴-۱ شبکه بهینه زنجیره تأمین مثال عددی فوق( بخش اول) .۸۱
شکل ۴-۲. شبکه بهینه زنجیره تأمین مثال عددی فوق( بخش دوم) ۸۹
شکل ۴-۳. نمودار پارتو حاصل از اجرای الگوریتم ۹۰
چکیده
طراحی شبکه زنجیره تأمین یکی از مسائل کلیدی در برنامه‌ریزی استراتژیک زنجیره تأمین می‌باشد که به پیکر بندی شبکه زنجیره تأمین اشاره دارد و به عنوان مسأله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تأمین، اثرات دیرپایی روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد. به عبارت دیگر، یک طراحی مناسب شبکه زنجیره تأمین منجر به دستیابی به یک ساختار بهینه می‌شود که این امر مدیریت موثر و رقابتی زنجیره تأمین را امکان‌پذیر می کند.
در این پایان نامه یک مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند هدفه[۱]، چند مرحله ای [۲] و چند محصولی[۳] با در نظر گرفتن سطوح کیفی مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از ساخت آن تعیین بهترین واحدهای هر سطح (تامین کننده ها،کارخانه ها، .) از شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه با توجه به پارامترها و معیارهای در نظر گرفته شده در راستای بهینگی مدل و شبکه، طراحی و تعیین بهترین مسیرهای (شبکه) ارتباطی بین واحدهای منتخب هر سطح با سطوح دیگر و همچنین تعیین حجم کالاهای انتقالی در این مسیرهای بهینه می باشد. همچنین در این مساله چندین پارامتر مهم از قبیل تقاضای مشتریان، هزینه های عملیاتی و ظرفیت تولیدی و ارسالی تسهیلات به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده اند. در ابتدا مروری جامع بر ادبیات طراحی شبکه زنجیره تأمین با رویکردهای متفاوت انجام می شود و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید، تولید و توزیع در شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه می شود. سپس با توجه به پیچیدگی حل این مسأله و NP-hard بودن آن روش فرا ابتکاری [۴] الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی   نا مغلوب ((NSGA-II[5] تشریح و در انتها نیز نحوه عملکرد مدل با یک مثال عددی و نیز حل آن در نرم افزار متلب[۶] مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه
در دهه هشتاد میلادی، سازمان ها جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، بیشتر روی سیستم هایی مانند تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع وغیره تمرکز داشتند. اما از آن جایی که این مزایای رقابتی به وسیله رقبا تقلید می شدند از پایداری لازم برخوردار نبودند. در واقع تلاش برای بهینه سازی فرایندهای سازمانی بدون در نظر گرفتن شرکت های بیرونی به خصوص تأمین کنندگان و مشتریان امری بی فایده به نظر می رسید و سازمان هایی که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام بر می داشتند عملکرد بهتری داشتند. اینجا بود که مفهوم زنجیره تأمین متولد شد.[۱]. فارازل زنجیره تأمین را از جدیدترین و بهترین موضوعات که سازمان ها با بهره گرفتن از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذینفعان خود هستند، می داند. [۲].
زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای به مشتریان را انجام می دهد.زنجیره های تأمین در سازمان های تولیدی و خدماتی وجود دارند، هر چند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر شدیدا تغییر کنند. در سالیان اخیر توجه زیادی به مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین صورت گرفته است. در گذشته معمولا برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد عناصر موجود در تولید و توزیع یک محصول شامل مراکز تأمین، مراکز تولید و مراکز توزیع یک محصول، هر یک بطور جداگانه انجام می گرفت که این امر مشکلات و هزینه های گوناگونی را در یک چرخه تولید محصول به بار می آورد. از نواقص چنین برنامه ریزی هایی می توان به عدم هماهنگی بین تولید کننده، توزیع کننده، مشتری وفروشنده در دریافت و ارسال کالا، تولید و توزیع کالا و عدم ارسال به موقع کالا اشاره کرد.
در این فصل مروری بر ضرورت و اهمیت مساله، بیان مساله، کاربردهای آن در مسائل واقعی، روش انجام تحقیق و همچنین ساختار فصل های آتی انجام می گیرد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]