Get a site

برچسب: سازمان یونسکو

پایان نامه با عنوان نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین­ الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی

حقوق بین­ الملل 

                         نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­ المللی                               

به کوشش

افشین مردانی 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر فرهاد طلایی 

تیر ۱۳۹۳

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین ­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و  موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد  شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بین ­المللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند. در این میان سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاری های میان دولت ها در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین ­المللی ایفاء می نماید. بر این اساس این پایان نامه نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بررسی نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به جنین هدفی تشریح می نماید. همچنین پایان نامه حاضر چالش های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد بحث قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که برای رفع این چالش ها دولت های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش همکاری ها در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفای نقش موثرتر در تداوم حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری دهند.

فصل اول: کلیات                                                                                       ۱

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین ­المللی   مقدمه فصل دوم                                                                                           ۲۰

مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن                                                  ۲۳

گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو                                                                  ۲۳

بند۱- پیش از جنگ جهانی اول                                                                                                            ۲۴

بند ۲- دوران بین دو جنگ جهانی                                                                                             ۲۵

بند۳- دوران پس از جنگ جهانی دوم                                                                                         ۲۷

گفتار دوم: تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان                                                       ۳۱

بند ۱- کنفرانس عمومی                                                                                                         ۳۱

بند ۲- شورای اجرایی                                                                                                                        ۳۵

بند ۳- دبیرخانه                                                                                                                   ۳۶

مبحث دوم: نگاهی به اهداف، فعالیت ها و اهم اقدامات یونسکو                                                    ۳۷

گفتار اول: بررسی اهداف و حوزه فعالیت های یونسکو                                                                ۳۸

بند ۱- آموزش                                                                                                                     ۳۹

بند ۲- فرهنگ                                                                                                                    ۴۳

بند ۳- علوم طبیعی                                                                                                              ۴۶

بند ۴- علوم انسانی و اجتماعی                                                                                                 ۴۸

بند ۵- ارتباطات و اطلاع رسانی                                                                                                            ۵۰

 

عنوان                                                                                                صفحه

گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو                                                                                   ۵۲

بند۱- حفاظت از میراث فرهنگی                                                                                               ۵۳

بند۲- یونسکو و نابودی آپارتاید                                                                                                            ۵۸

بند۳- یونسکو و آموزش حقوق بشر                                                                                            ۶۰

بند۴- بهبود وضعیت زنان                                                                                                       ۶۳

بند ۵-یونسکو و جوانان                                                                                                          ۶۶

بند ۶-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته                                                                      ۶۸

نتیجه‌گیری فصل دوم                                                                                                                                                        ۷۱

فصل سوم: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و نهادهای تضمین کننده آن                   

مقدمه فصل سوم                                                                                                                  ۷۳

مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی      ۷۴

گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی                                                                                                         ۷۵

بند ۱- صلح منفی                                                                                                                ۷۶

بند ۲- صلح مثبت                                                                                                                ۷۷

بند ۳-  میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بین‌المللی                                                                       ۷۹        بند ۴- حفظ صلح و امنیت بین ­المللی در منشور سازمان ملل متحد                                                    ۸۵

گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر                       ۸۸

بند ۱-  ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با دموکراسی                                                                                           ۸۹

بند ۲- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر                                                                                                               ۹۸

مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی                                                                         ۱۰۴

گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن                                                                                                                ۱۰۴

بند ۱- شورای امنیت                                                                                                                                                 ۱۰۵

بند ۲- مجمع عمومی                                                                                                                                                                ۱۱۱

 

عنوان                                                                                                 صفحه

  بند ۳- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      ۱۱۳

بند ۴- دیوان بین‌المللی دادگستری                                                                                                                        ۱۱۵

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصی سازمان ملل متحد                                                                  ۱۱۸

بند ۱- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     ۱۱۹

بند ۲- سازمان بین‌المللی کار (ILO)                                                                                                             ۱۲۲

بند ۳- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)                                                                                                              ۱۲۷        نتیجه ­گیری فصل سوم                                                                                                                                             ۱۳۲

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین ­المللی

مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    ۱۳۵

مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت  بین المللی                                                  ۱۳۵

گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن                                                                                       ۱۳۶

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             ۱۴۰

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 ۱۴۵

بند ۱- نقش مشورتی                                                                                                             ۱۴۷

بند ۲- نقش ارتباطی                                                                                                             ۱۴۷

بند ۳- نقش اجرایی                                                                                                              ۱۴۸

بند ۴- نقش اطلاع رسانی                                                                                                       ۱۴۸

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         ۱۴۹

مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو                                                                                                            ۱۵۲

گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 ۱۵۳

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی                                                                                                                            ۱۵۷

گفتار سوم فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها                                                                                           ۱۶۱

عنوان                                                                                                 صفحه

نتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    ۱۶۶

نتیجه گیری نهایی                                                                                       ۱۶۷

منابع و مآخذ                                                                                            ۱۷۰

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۹۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *