Get a site

برچسب: سازگاری زناشویی

پایان نامه مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در مزدوجین شرکت کننده درجشن ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان سال ۱۳۸۸

پایان نامه مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در مزدوجین شرکت کننده درجشن ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان سال ۱۳۸۸

دانلود متن کامل پایان نامه  مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در مزدوجین شرکت کننده درجشن ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان سال ۱۳۸۸

چکیده:

 

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی است.جامعه آماری شامل ۵۰۰ زوج دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان (سنندج، سقز، قروه، مریوان و بیجار) که در سال ۱۳۸۸ با مراجعه به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جهت شرکت در جشن ازدواج دانشجویی ثبت نام نمودهاند. حجم نمونه شامل ۲۰۰ زوج دانشجو با بهره گرفتن از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در زمان اجرای آزمون حداقل یک سال از ازدواج رسمی آنها گذشته بود.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و آزمون سازگاری زناشویی لاک ـ والاس است .برای تحلیل داده ها از روش های آماری واریانس یکطرفه وآزمون توکی ـ کرامر استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد زمانی که هر زوج با ثبات باشند سازگاری زناشویی در گروه مردان و گروه های زنان و مردان بیشتر از زمانی است که هر دو زوج روان آزردهخو باشند.یافتههای دیگر پژوهش در بررسی تفاوت سازگاری زناشویی در بعد شخصیتی همسازی نشان داد که سازگاری زناشویی زمانی که مرد همساز و زن ناهمساز باشد بیش از زمانی است که هر دو زوج همساز باشندودر گروه زنان و همچنین گروه های زنان و مردان زمانی که مرد همساز و زن ناهمساز باشد سازگاری زناشویی بیش از زمانی است که هر دو زوج ناهمساز باشند.

 

کلیده واژه ها

 

پنج عامل شخصیت ،شباهت وتضاد شخصیتی، سازگاری زناشویی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده فارسی ۳

 

تشکر و قدردانی. ۴

 

فصل اول

 

بیان مسأله ۹

 

اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰

 

اهداف تحقیق ۱۱

 

پیشینیه پژوهش

 

مرور منابع یا ادبیات تحقیق ۱۱

 

اهمیت و ضرورت ازدواج. ۱۱

 

چرا افراد ازدواج میکنند؟. ۱۲

 

دلایل ازدواج ۱۲

 

اهداف ازدواج. ۱۳

 

ملاکها و شرایط ازدواج. ۱۵

 

جایگاه و نقش رشد در ازدواج. ۱۹

 

رابطه ملاکهای گزینش همسر با موفقیت در زندگی. ۲۱

 

زناشویی

 

موفقیت زندگی در رابطه با اهداف ازدواج ۲۱

 

همسان همسری یک قاعده جهانی. ۲۲

 

عوامل مؤثر بر گزینش همسر. ۲۳

 

نقش والدین در ازدواج جوانان. ۲۴

 

عوامل مؤثر در زندگی زناشویی موفق ۲۵

 

ویژگیهای یک ازدواج موفق. ۲۶

 

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار میسازد ۲۷

 

مفهوم شخصیت. ۲۸

 

رویکردهای اصلی شخصیت ۲۹

 

رویکردهای روان پویشی ۲۹

 

دیدگاه ساختاری ۲۹

 

دیدگاه پویشی ۲۹

 

دیدگاه اقتصادی. ۳۰

 

رویکرد پدیدارشناختی. ۳۰

 

 

 

۵

 

رویکرد شناختی ۳۱

 

رویکرد رفتاری ۳۲

 

رویکرد یادگیری اجتماعی. ۳۲

 

رویکرد صفات. ۳۲

 

نظریه آلپورت ۳۲

 

نظریه کتل. ۳۳

 

نظریه آیزنک. ۳۴

 

مدل پنج عاملی شخصیت ۳۵

 

پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت

 

مدل پنج عاملی مک کری و کاستا ۳۶

 

ابعاد شخصیت در مدل پنج عاملی مک کری ۳۷

 

وکاستا

 

نوروزگرایی ۳۷. (N)

 

برونگرایی ۳۷ (E)

 

گشودگی ۳۷. (O)

 

مقبولیت ۳۸. (A)

 

وظیفه شناسی ۳۸ (C)

 

تفسیرهای نظری مدل پنج عاملی شخصیت ۳۸

 

سنجش شخصیت ۳۹

 

پرسشنامههای خود سنجی یا عینی شخصیت ۳۰

 

آزمونهای فرافکن ۳۰

 

مصاحبه بالینی ۳۰

 

سنجش رفتاری. ۴۱

 

پژوهش های داخلی ۴۱

 

پژوهش های خارجی ۴۸

 

فرضیه ها یا پرسشهای تحقیق. ۵۶

 

ملاحظات اخلاقی. ۵۶

 

محدودیت های تحقیق ۵۷

 

متغیر های تحقیق. ۵۷

 

تعاریف واژه ها ۵۷

 

فصل دوم: روش شناسی

 

طرح پژوهش. ۵۹

 

جامعه آماری و گروه نمونه ۵۹

 

ابزار گردآوری داده ها:. ۵۹

 

۶

 

شیوه تجزیه و تحلیل آماری:. ۶۲

 

فصل سوم یافتههای پژوهش

 

یافتههای پژوهش. ۶۴

 

الف: یافتههای توصیفی. ۶۴

 

ب: یافتههای استنبا طی ۶۴

 

فصل چهارم بحث و نتیجهگیری

 

تحلیل نتایج ۷۲

 

کاربرد نتایج ۷۳

 

پیشنهادات پژوهش. ۷۳

 

منابع و مأخذ فارسی. ۷۵

 

منابع و مأخذ لاتین. ۷۶

 

پیوستها. ۸۰

 

چکیده لاتین                                                                                                                                  ۸۲

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه

 

 

بیان مسئله

 

سازگاری زناشویی با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی، ارتباط آن با کیفیت زندگی و تأثیرگذاری بر جنبه­ های مختلف زندگی از جمله سلامت جسمی و روانی از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سینها  و ماکرجک(۱۹۹۰)  سازگاری زناشویی را وضعیتی میدانند که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر را دارند. سازگاری در ازدواج از طریق علاقه متقابل، مراقبت از

یکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد میشود (احمدی،   .(۱۳۸۴ در واقع سازگاری زناشویی

 

فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر بوجود میآید، و لازمه آن انطباق سلیقهها، شناخت صفات

شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای مراودهای است (قربانعلیپور، .(۱۳۸۷ مطالعات نشان می – دهد که سازگاری زناشویی به سازگاری کلی فرد کمک میکند. همسران سازگار عزت نفس بالاتری را دارند و در روابط اجتماعی رضایت بیشتری از زندگی دارند. که در رفتار آنان بصورت ابراز عشق و محبت، احترام متقابل، روابط جنسی رضایتبخش، تشابه نگرش، ارتباط مناسب و حل مسأله جلوهگر میشود. در مطالعات انجام شده

 

تلاشهایی در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین صورت گرفته است (فوورس و السن، ۱۹۸۶؛

 

هلمن و همکاران، ۱۹۹۴؛ برادباری و فینچام، .(۲۰۰۰ از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی، متغیرهای شخصیتی است. ویژگیهای شخصیتی در تمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوهگر میشوند و

 

مسائل پر اهمیتی چون ازدواج، سازگاری زوجین و رضایت آنها را تحت تأثیر قرار میدهند (دانش، .(۱۳۸۴

 

شخصیت به صورت مستقیم و به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرایند ارتباطی زوجها اثر میگذارد. شخصیت یک نفر انواع معین و متفاوتی از واکنشها را از طرف متقابل فرا میخواند و بالطبع رضایت زناشویی و میزان سازگاری آنها را متأثر میسازد (کاگلین، هاستون وهاست، .(۲۰۰۰ تحقیقات نشان میدهند که عوامل شخصیتی پیشبینیهای تجربی در سازگاری زناشویی هستند. وجود روابط بین عوامل شخصیتی و بازده زناشویی زوجین با بهره گرفتن از طرحهای طولی و مقطعی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشانگر آن است که ویژگیهای شخصیتی زوجین از جمله مؤثرترین عوامل میزان رضایت از زندگی است که در تبیین تغییرات رضایتمندی زناشویی اهمیت ویژهای دارد (کوردک، ۱۹۹۳؛ بورچارد و لوزیر، ۱۹۹۹؛ امانالهیفرد، ۱۳۸۴ ؛ دونلان، ۲۰۰۴، گاتیس، ۲۰۰۴؛ لویز، ۲۰۰۵؛ عباسی، ۱۳۸۹؛ احدی، ۱۳۸۶؛ شکرکن، ۱۳۸۵؛ عطاری، ۱۳۸۵؛ محمدزاده ابراهیمی، .(۱۳۸۷ نتایج کلی پژوهشهای متعدد بیانگر آن است که پنج عامل شخصیتی روانآزدهخویی ، برونگرایی ، گشودگی، همسازی

�. marital adjustment

. Sinha.sp.

Mukerjec. N. . 

� .Neuroticism.

� .Extraversion.

� .Openness.

۹

 

و وظیفهشناسی  پیشبینی کننده سازگاری زناشوییاند (شکرکن، .(۱۳۸۵ پژوهشهای جدیدتر در بررسی ویژگیهای شخصیتی متمرکز بر نقش تفاوت و شباهت ویژگیهای شخصیتی با سازگاری و رضایت از زندگی زوجین است (شیوتا و لونسون، ۲۰۰۷؛ السن و نمچک، ۱۹۹۹؛ ویسمن، ابلاکر و ینستک، ۲۰۰۴؛ رابینز، کاسپی و موفیت،۲۰۰۲؛ گاتیس، ۲۰۰۴؛ لوو و کلونن، ۲۰۰۵؛ واتسون، .(۲۰۰۴ یافتههای برخی از پژوهشها نشان میدهد که ازدواجهایی از پایداری و سلامت برخوردارند که هنگام شروع زندگی مشترک، ویژگیهای شخصیتی زوجها مشابه باشند (کاسپی هرنز، .(۱۹۹۰ یافتههای نمیچک و السن (۱۹۹۹) با بهره گرفتن از مدل پنج عاملی شخصیت بیانگر آن است که سازگاری زوجها در شباهت و تفاوت عوامل شخصیتی همسازی، روانآزردهخویی و گشودگی و برونگرایی متفاوت است. پژوهش سیمپسون و چرستنس ( (۲۰۰۴ و لوووکلونن ( (۲۰۰۵ نشانداد که شباهت زوجین در عامل شخصیتی همسازی با رضایت بیشتری در روابط زناشویی همراه است. یافتههای پژوهش محمدزاده ابراهیمی (۱۳۸۷) نشانداد بین مشابه بودن در خوشایندی و برونگرایی با رضایت زناشویی رابطه معنی – دار وجود دارد و بین مکمل بودن در عامل روانآزردهخویی با رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد. با توجه به پیشینه پژوهشهای انجام شده، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی تأثیر شباهت و تضاد ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در زوجهای دانشجو بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

رضایت و سازگاری زناشویی عاملی مهم در حفظ و پایداری خانواده به شمار می رود. با نگرش بیشتر به ریشه های نارضایتی زناشویی در زن و شوهر میتوان از طلاق در سالهای آینده پیش گیری کرد.

 

رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانوادگی است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم، و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود.

 

بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردی محسوب می گردد. وینچ۱۹۷۴) ، به نقل از معتمدین، (۱۳۸۳ معتقد است که ارتباط با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است. و نارضایتی زناشویی میتواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایتمندانه با بچه ها و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند. اهمیت این مسأله ایجاب میکند که هنگام همسر گزینی علاوه بر عوامل مانند مذهب، طبقه اجتماعی، نحوه لباس پوشیدن، سن، قیافه و سطح تحصیلات به عوامل زیربنایی از جمله ویژگیهای شخصیتی نیز توجه شود تا با انتخابی درست در سایه خشنودی و رضایت زناشویی از ازدواجی مناسب، محیطی سالم و سازنده فراهم شود که پایه و اساس نسل-های آینده، پیشرفت جامعه، اعتلای فرهنگ و انتقال ارزشها در آن فراهم گردد.

 

 .Agreeableness.

 .Conscientiousness.

. winch.

۱۰

 

اهداف تحقیق اهداف کلی: مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی

 

تعداد صفحه : ۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.