Get a site

برچسب: شناخت درمانی

پایان نامه اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

پایان نامه اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی مشاوره

پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

استاد راهنما:

دکتر بهمن بهمنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۱۲

۱-۴ اهداف پژوهش. ۱۳

۱-۴-۱ هدف کلی ۱۳

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۱۳

۱-۴-۳ اهداف کاربردی ۱۴

۱-۵ سؤال ها و فرضیه‌ها ۱۴

۱-۵-۱ فرضیه‌ها ۱۴

۱-۶ تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ۱۴

۱-۶-۱ شناخت درمانی هستی نگر. ۱۴

۱-۶-۲ نشانگان افت روحیه. ۱۵

۱-۶-۳ تحریفهای شناختی ۱۵

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۲ مبانی نظری HIV 17

۲-۲-۱ ماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز. ۱۷

۲-۲-۲ عامل بیماری و بیماری‌زایی: ۱۸

۲-۲-۳ انتقال HIV 19

۲-۲-۳-۱ انتقال از طریق تماس جنسی ۲۰

۲-۲-۳-۲ انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات ۲۱

۲-۲-۳-۳ انتقال از مادر به کودک ۲۱

۲-۲-۴ سیر طبیعی عفونت: ۲۲

۲-۲-۵ سندرم حاد HIV 23

۲-۲-۶ دورهی بدون علامت (نهفتگی). ۲۴

۲-۲-۷ بیماری آشکار بالینی ۲۵

۲-۲-۸ وضعیت HIV/AIDS در جهان ۲۵

۲-۲-۹ وضعیت همه‌گیر HIV/AIDS در ایران ۲۶

۲-۲-۱۰ درمان بالینی ۲۸

۲-۲-۱۱ انواع مشاوره HIV. 28

۲-۲-۱۱-۱ مشاوره‌ی پیشگیری از عفونت HIV. 28

۲-۲-۱۱-۲ مشاورهی پیش از آزمایش. ۲۹

۲-۲-۱۱-۳ مشاوره بعد از آزمایش. ۲۹

۲-۲-۱۱-۴ مشاوره‌ی مستمر برای افراد دچار HIV. 30

۲-۲-۱۱-۵ مشاوره برای پایبندی به درمان ۳۰

۲-۲-۱۲ سلامت روان و عفونت HIV 30

۲-۲-۱۲-۱ افسردگی ۳۳

۲-۲-۱۲-۲ اضطراب ۳۳

۲-۳ مبانی نظری نشانگان افت روحیه. ۳۴

۲-۳-۱ اضطرابهای وجودی ۳۴

۲-۳-۲ آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن ۳۶

۲-۳-۳ معرفی و تاریخچه نشانگان افت روحیه. ۳۸

۲-۴ تحریفات شناختی ۴۲

۲-۵ رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه. ۴۳

۲-۵-۱ نظریهی درمان بک: ۴۳

۲-۵-۲ رویکرد وجودی: ۴۵

۲-۵-۲-۱- درمان وجودی: ۴۷

۲-۵-۳ شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی: ۴۹

۲-۵-۴ درمان‌های تلفیقی ۵۱

۲-۵-۴-۱ شناخت درمانیهای تلفیقی ۵۲

۲-۵-۵ شناخت درمانی هستی نگر. ۵۲

۲-۵-۶ ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹). ۵۴

۲-۶ نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور. ۵۵

۲-۶-۱ تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور: ۵۵

۲-۶-۲ تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور: ۵۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۶۱

۳-۲ روش مطالعه. ۶۱

۳-۳ جامعه آماری و گروه نمونه. ۶۳

۳-۳-۱ ملاک‌های شمول: ۶۳

۳-۳-۲ ملاک‌های عدم شمول: ۶۴

۳-۴ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۶۴

۳-۴-۱ شرکت‌کننده اول: ۶۴

۳-۴-۲ شرکت‌کننده دوم: ۶۵

۳-۴-۳ شرکت‌کننده سوم: ۶۵

۳-۵ مکان و زمان انجام تحقیق ۶۶

۳-۶ متغیرها و شیوه سنجش آن‌ها ۶۶

۳-۷ ابزار جمع‌ آوری داده‌ها ۶۶

۳-۷-۱ فرم اطلاعات جمعیت نگاری(بیوگرافی). ۶۶

۳-۷-۲ مقیاس نشانگان افت روحیه (DS). 67

۳-۷-۳ مقیاس سنجش تحریفات شناختی ۶۷

۳-۷-۴ پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI). 68

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹

۳-۹ شیوه انجام کار. ۷۰

۳-۱۰ محتوای طرح درمان ۷۱

۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی ۷۳

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۷۵

۴-۲- بیوگرافی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان ۷۵

۴-۲-۱- آزمودنی اول. ۷۵

۴-۲-۲- آزمودنی دوم. ۸۰

۴-۲-۳- آزمودنی سوم. ۸۴

۴-۳ تجزیه و تحلیل یافتهها ۸۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه. ۹۶

۵-۲ بحث ۹۶

۵-۳ نتیجهگیری ۱۱۳

۵-۴ محدودیتها ۱۱۳

۵-۵ پیشنهاد‌ها ۱۱۴

۵-۵-۱ پیشنهاد‌های کاربردی ۱۱۴

۵-۵-۲ پیشنهاد‌های پژوهشی ۱۱۵

منابع۱۱۶

منابع فارسی ۱۱۷

منابع انگلیسی.۱۲۰

پیوست۱۲۵

فرم رضایتنامه زنان مبتلا به HIV برای شرکت در جلسات مداخلهای رویکرد شناختدرمانی هستینگر. ۱۲۶

شیوه نامه(پروتکل)شناخت درمانی هستی نگر: ۱۲۷

فرم اطلاعات جمعیت شناختی ۱۳۲

پرسشنامه نشانگان افت روحیه. ۱۳۳

پرسشنامه تحریفات شناختی ۱۳۵

پرسشنامه افسردگی بک. ۱۳۷

Abstract 14

فهرست جداول و نمودار

جدول ۴-۱ ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها ۸۷

جدول و نمودار ۴-۲ نمرات خام نشانگان افت روحیه و نمودار روند تغییرات نمرات خام. ۸۸

جدول ۴-۳- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس نشانگان افت روحیه. ۸۹

جدول و نمودار روند ۴-۴، نمرات خام و نمودار روند تغییرات بی‌معنایی ۹۰

جدول ۴-۵- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس بی‌معنایی ۹۰

جدول و نمودار روند ۴-۶ نمرات خام و نمودار روند تغییرات ملالت ۹۱

جدول ۴-۷- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس ملالت ۹۲

جدول و نمودار روند ۴-۸ نمرات خام و نمودار روند تغییرات یاس. ۹۳

جدول ۴-۹- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه یاس. ۹۴

جدول و نمودار روند ۴-۱۰ نمرات خام و نمودار روند تغییرات مؤلفه شکست ۹۴

جدول ۴-۱۱- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه شکست ۹۵

جدول و نمودار روند ۴-۱۲ نمرات خام و نمودار روند تغییرات درماندگی ۹۶

جدول ۴-۱۳- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه درماندگی ۹۶

جدول و نمودار روند ۴-۱۴ نمرات خام و نمودار روند تغییرات تحریفات شناختی ۹۷

جدول ۴-۱۵- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در تحریفات شناختی ۹۸

 

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود.

روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با بهره گرفتن از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج مراجعه  کرده بودند، انتخاب شده و تحت روش مداخله­ای شناخت­درمانی هستی­نگر به مدت ده جلسه فردی نود دقیقه­ای قرار گرفتند، و طی ۷ بار (۲ بار خط پایه، ۳ بار مداخله، ۲ بار پیگیری) به وسیله­ی ابزار نشانگان افت روحیه کیسان (۲۰۰۴) و تحریفات شناختی عبدالله زاده و همکاران (۱۳۸۹) ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از تحلیل چشمی و شاخص‌های تغییرات روند، شیب، اندازه اثر و شاخص کوهن استفاده گردید.

یافته­ ها: نتایج حاکی از کاهش قابل ملاحظه نشانگان افت روحیه و افزایش قابل توجه نمرات تحریفات شناختی نسبت به خط پایه بوده و بیش‌ترین میزان تغییر در جلسه پایان درمان مشاهده شد. در دو جلسه پیگیری نمرات نشانگان افت روحیه نسبت به جلسه آخر درمان افزایش داشت، اما نسبت به خط پایه کاهش چشمگیر بود. در دو جلسه پیگیری مقیاس تحریفات شناختی کاهش نسبت به جلسه آخر درمان مشاهده شد اما نسبت به خط پایه افزایش چشمگیر بود.

نتیجه ­گیری: شناخت درمانی هستی نگر باعث کاهش نشانگان  افت روحیه  و تحریفات شناختی بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان گردید، در نتیجه این روش مداخله می ­تواند در کاهش آلام روان­شناختی بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان  موثر باشد.

۱-۱ مقدمه
طبق تعریف مرکز بین‌المللی آمارهای بهداشتی آمریکا[۱](٢٠۱۱) بیماری مزمن[۲] از جمله بیماری‌هایی است که برای مدت طولانی فرد را درگیر کرده و به مدت سه ماه یا بیشتر طول می­کشد. علی‌رغم این­که علم پزشکی پیشرفت‌های چشم‌گیری در توسعه درمان‌های مؤثر برای تبعات جسمانی این بیماری‌ها داشته است، بسیاری از قربانیان همچنان با چالش‌هایی در ارتباط با سلامت روانی و هیجانی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از بیماری­های ناتوان‌کننده‌ی دستگاه ایمنی بدن، بیماری نشانگان اکتسابی نقص دستگاه ایمنی بدن (AIDS) است. همان طور که از اسم آن پیداست، در اثر نوعی نقص در دستگاه ایمنی بدن به وجود می­آید و یک سندرم محسوب می­شود زیرا در آن علائم متفاوتی وجود دارد که در همه­ی بیماران یکسان و به یک شکل نیستند. همچنین اکتسابی است به علت آن که ایدز یک بیماری عفونی مسری ویروسی است که ویروس آن به طریق مختلف از فردی به فرد دیگر منتقل می­شود (هابلی[۳]، ۱۹۴۸/ ۱۳۸۶). ویروس HIV مثبت به سیستم ایمنی بدن حمله می­ کند و به مرور زمان، سیستم ایمنی بدن را به قدری ضعیف می­ کند که دیگر نمی ­تواند بدن را در برابر آن محافظت کند. این همان عفونت پیشرفته ویروس HIV مثبت، یعنی بیماری کشنده ایدز است (هابلی، ۱۹۴۸/ ۱۳۸۶).

آگاهی از آلوده شدن به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان فشارهای روان‌شناختی و مشکلات اجتماعی زیادی از جمله افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی را در پی دارد (ایوانز[۴]، ۲۰۰۳). به این ترتیب افراد مبتلا به HIV مثبت با عوامل روان‌شناختی بسیار زیادی روبرو هستند که شامل عدم سازگاری با بیماری HIV مثبت، کاهش سلامت روانی، خود مدیریتی ضعیف، آشفتگی هیجانی، افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیتی، باورهای پایین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی ضعیف و روبرو شدن با مفاهیم وجودی مانند اضطراب مرگ، بی‌معنایی و بی­هدفی در زندگی و بی­مسئولیتی است.

بر اساس آمار جمع‌ آوری شده از دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تا تاریخ ۱/۷/۱۳۹۲ مجموعاً ۲۷۰۴۱ نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده ­اند که ۸۹.۳ درصد آنان را مردان و ۱۰.۷ درصد را زنان تشکیل می­ دهند.۱/۴۶ درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال قرار داشتند که بالاترین نسبت در بین گروه­های سنی را به خود اختصاص می­ دهند. علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال ۱۳۹۲ گزارش شده است، اعتیاد تزریقی ۱/۵۲ درصد، برقراری روابط جنسی ۶/۳۳ درصد و انتقال از مادر به کودک ۲/۳ را تشکیل داده است. در ۱/۱۱ درصد از موارد شناسایی‌شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده­های خونی گزارش نشده است (مرکز مدیریت بیماری­ها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۹۲).
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۱

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد