Get a site

برچسب: مدارس هوشمند

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت) ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو اراک در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۱-۹۲

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی

پایان نامه ای جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت اسلامی

عنوان:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۱-۹۲

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

تحقیق حاضر با هدف  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک ۱انجام شد. روش این تحقیق به صورت علی – مقایسه ای   بود. آزمودنی های این تحقیق را ۵۶ نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه ۲ اراک تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ ۲۸ نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و ۲۸ نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به منظورارزیابی گروه ها از آزمون خلاقیت عابدی  برای سنجش میزان سیالیت(خلاقیت)  و آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شد و در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادآوری دانش آموزان نیز یک آزمون متناسب با اهداف دوره آموزشی انجام شد تا میزان تاثیرکاربرد فاوا  بر عوامل فوق را مورد برسی قرار دهد. نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون t گروه های مستقل نشان داد که کاربرد فاوا بر میزان سیالیت ذهن ، انگیزه پیشرفت ، یادآوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  در زمینه درس  فیزیک تاثیرگذار نبوده است.

 

کلید واژه ها : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، درس فیزیک ۱، خلاقیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                 شماره صفحه                                                                           

 

چکیده : ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۲-۱- بیان مسئله. ۴

۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق ۶

۴-۱- اهداف پژوهش. ۹

۵-۱- فرضیه های پژوهش. ۱۰

۶-۱- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی ۱۱

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

 

۱-۲- تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش. ۱۵

۲-۲- اهمیت و نقش فناوری در آموزش. ۱۸

۳-۲- جایگاه و نقش حیاتی فناوری در آموزش وپرورش. ۲۰

۴-۲-موانع و مشکلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش. ۲۱

۵-۲- هوشمند‌سازی مدارس. ۲۲

۶-۲-اسناد پشتیبان هوشمند سازی مدارس. ۲۳

۷-۲- پیشینه هوشمند‌سازی مدارس. ۲۵

۸-۲-پیشینه هوشمند‌سازی مدارس در ایران ۲۶

۹-۲- انگیزه پیشرفت. ۲۸

۱۰-۲- سیالیت. ۳۱

۱۱-۲- پیشرفت تحصیلی ۳۲

۱۲-۲- یادآوری ۳۴

۱۳-۲- پیشینه تحقیق ۳۶

۱۴-۲- جمع بندی و نتیجه گیری ۴۵

فصل سوم: طرح تحقیق

۱-۳  روش تحقیق ۴۷

۲-۳ -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری ۴۸

۳-۳ -ابزارهای اندازه گیری و گرد آوری داده ها ۴۸

 

۴-۳-روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- داده های توصیفی ۵۳

۲-۴-آزمون فرضیه ها ۵۷

فصل پنجم: استنتاج داده ها

۱-۵- یافته های پژوهش. ۶۲

۲-۵- بحث و نتیجه گیری ۶۴

۲-۵-پیشنهادات    .۶۵

۳-۵- محدودیت های پژوهش : ۶۶

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست منابع : ۷۶

چکیده انگلیسی ۷۸

 

فهرست جداول:

    عنوان                                                                               شماره صفحه

 

جدول(۱- ۲)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها( تیرماه ۹۰) ۲۷

جدول (۱-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه خلاقیت(سیالیت) ۵۳

جدول (۲-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای یادآوری محتوی درس. ۵۴

جدول (۳-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه پیشرفت تحصیلی ۵۵

جدول (۴-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای پیشرفت تحصیلی ۵۶

جدول (۵-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان خلاقیت(سیالیت) ۵۷

جدول (۶-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان یادآوری محتوای درس فیزیک. ۵۸

جدول (۷-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی ۵۹

جدول (۸-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان پیشرفت تحصیلی ۶۰

 

 

فهرست نمودارها:

عنوان                                                                                     شماره صفحه

نمودار۱-۴- مقایسه میانگین نمرات سیالیت دو گروه. ۵۴

نمودار۲۴– مقایسه میانگین نمرات یادآوری دو گروه. ۵۴

نمودار۳-۴- مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دو گروه. ۵۵

نمودار۴-۴- مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دو گروه. ۵۶

 

۱-۱- مقدمه

 

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی مشهور است آغاز شده که زندگی بشر، مناسبات آن،آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت‌ تأثیر قرار داده است.امروزه مهمترین دغدغه‌ی نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه‌های فکری در جامعه‌ی اطلاعاتی و دانایی ‌محور می‌باشد. برای آنکه همه‌ی گروه‌های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه‌ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده‌‌ی اجتماعی را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلی‌ترین نهادهای آموزشی در جامعه می‌باشد.

امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسه‌ا‌ی نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (فاوا)‌، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت‌های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه‌ی زندگی در جامعه‌ی اطلاعاتی قرار ‌دهد، به گونه‌ای که این فناوری‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز برای تعلیم و آموزش حرفه‌ای محسوب ‌‌شود.(هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰،ص ۵).

بکارگیری گسترده‌ی فاوا در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه‌‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی‌های کلیدی جوامع دانش‌ بنیان می‌باشند و رویکردهای توسعه‌ی مهارت‌های دانشی و کارآفرینی دانش‌آموزان را دنبال می‌نمایند. در این مدارس‌، فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت‌های کلیدی دانش‌آموزان با تکیه بر فعالیت‌های گروهی، در عصر دانایی محور فراهم می‌شود.

ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزکردن مدارس، استفاده ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقیت‌های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهمیت دادن به توانایی‌های دانش‌آموزان، لازمه این تحوّل می‌باشد.

پیشرفت‌های فن‌آوری‌ منجربه تحولاتی در صلاحیت‌ها و شایستگی‌های موردنیاز و متناسب با دنیای متغیر فعلی در دانش‌آموزان گشته است.صلاحیت‌هایی که امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی، صلاحیت‌های عمومی،حل مسأله و تصمیم‌گیری(قورچیان،۱۳۸۲(. امروزه از آموزش و پرورش انتظار می‌رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش‌آموزان‌ را فراهم آورد.برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییر رویه‌های سابق است.شیوه‌های‌ آموزش قدیمی مسلما پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر سبز فایل نیست؛بنابراین یکی از تلاش‌های‌ سازمان‌های آموزشی باید در ارتباط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه درسی‌ باشد(نیاز آذری،۱۳۸۳).فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که‌ شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان،مشارکت بیشتر دانش‌آموزان با همسالان،افزایش استفاده از منابع‌ خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت‌های طراحی و ارائه مطالب می‌باشد(افضل‌نیا،۱۳۸۷).به‌ طورکلی نقش دانش‌آموز در محیط یادگیری مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییر می‌گردد و در این فرایند دانش‌آموزان فعالند و به تولید دانش می‌پردازند(آرمیتاژ[۱]،۲۰۰۳).فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه،عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع‌ خستگی و کسالت دانش‌آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش‌ها نقش مؤثری‌ دارد(امیر تیموری،۱۳۸۶).فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات مجموعه‌ای از روش‌ها،قواعد و ابزار و تجهیزات جهت شناسایی،جمع‌ آوری،ذخیره،تولید و توزیع،سازماندهی،باز تولید و نگه‌داری‌ اطلاعات است(نواب‌زاده،۱۳۸۰).فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی از یک‌سو برای‌ بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و سواد رایانه‌ای و از سوی دیگر برای تجدید حیات و غنی‌سازی‌ محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می‌باشد(سراج،۱۳۸۳).یکی از شایع‌ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری این فن‌آوری در کلاس درس آماده کردن بهتر نسل فعلی‌ دانش‌آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و به تبع آن‌ نیازهای شغلی در بازار کار آینده است.با روش سنتی و وقت‌گیر بودن این روش‌های آموزشی، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به‌روز،معلمان به‌طور صحیح قادر به آماده‌سازی دانش‌آموزان‌ برای یک محیط کاری ایده‌آل نیستند.لذا استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌ کلاس‌های درسی می‌تواند پایه و اساسی به‌عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی‌ شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهانی،سیاسی و آموزشی شود (عزیزی،۱۳۸۵).

واژه‌ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما ایران  وارد شده است و فعالیت‌های ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراکنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در سال ۱۴۰۴ و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود.

هوشمند‌سازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجرای پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشوراست که اعمال تغییرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود (هوشمند سازی مدارس ،۱۳۹۰،ص ۶).

[۱] Armitage

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۸۹

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان

پایان نامه مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

موضوع‌ :

 مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-      مقدمه. ۲

۱-۲-      بیان مسئله. ۴

۱-۳-      ضرورت و اهمیت پژوهش. ۴

۱-۴-      اهداف پژوهش. ۴

۱-۵-      سوالات پژوهش. ۴

۱-۶-      فرضیه های پژوهش. ۵

۱-۷-      متغیرهای پژوهش. ۶

۱-۸-      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش. ۶

۱-۸-۱-        تعریف مفهومی ۶

۱-۸-۲-        تعریف عملیاتی ۷

۱-۹-      قلمرو تحقیق ۷

فصل دوم: ادبیات  پژوهش

۲-۱-      مقدمه. ۹

۲-۲-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. ۱۱

۲-۲-۱-        مدرسه هوشمند. ۱۴

۲-۲-۲-        مفهوم مدارس هوشمند. ۱۵

۲-۲-۳-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. ۱۴

۲-۲-۴-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. ۱۵

۲-۲-۵-        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند. ۱۶

۲-۲-۶-        مراحل هوشمند سازی مدارس. ۱۸

۲-۲-۶-۱-     برنامه ریزی و هدف گذاری ۲۱

۲-۲-۶-۲-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. ۱۸

۲-۲-۶-۳-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی ۱۸

۲-۲-۶-۴-     آماده سازی محتوا ۱۹

۲-۲-۶-۵-     برگزاری کلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای ۱۹

۲-۲-۶-۶-     ارزیابی و سنجش. ۱۹

۲-۲-۷-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس. ۱۹

۲-۲-۸-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. ۱۹

۲-۲-۹-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات. ۲۱

۲-۲-۱۰-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی ۲۲

 

۲-۲-۱۱-      اهداف مدارس هوشمند. ۲۴

۲-۲-۱۲-      بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. ۲۵

۲-۲-۱۲-۱-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. ۲۶

۲-۲-۱۲-۲-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. ۲۶

۲-۲-۱۳-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. ۲۶

۲-۲-۱۴-      آمادگی الکترونیکی ۲۷

۲-۲-۱۵-      پیشینه هوشمند سازی مدارس. ۳۰

۲-۲-۱۵-۱-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. ۳۰

۲-۲-۱۵-۲-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. ۳۱

۲-۲-۱۶-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی ۳۶۳

۲-۳-      مبانی نظری توانمند سازی ۳۵

۲-۳-۱-        تعاریف و مفاهیم توانمند سازی ۳۵

۲-۳-۲-        اهداف توانمند سازی ۳۷

۲-۳-۳-        رویکرد های توانمند سازی ۳۸

۲-۳-۴-        مدل های توانمند سازی ۴۴

۲-۳-۵-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی ۵۰

۲-۳-۵-۱-     احساس شایستگی  (خود اثر بخشی). ۵۰

۲-۳-۵-۲-     احساس خود سامانی ۵۱

۲-۳-۵-۳-     پذیرفتن شخصی نتیجه. ۵۲

۲-۳-۵-۴-     معنی دار بودن. ۵۳

۲-۳-۵-۵-     اعتماد. ۵۴

۲-۳-۶-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. ۵۵

۲-۴-      پیشینه تجربی تحقیق ۵۷

۲-۴-۱-        پیشینه داخلی تحقیق ۵۷

۲-۴-۲-        پیشینه خارجی تحقیق ۵۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱-      مقدمه. ۶۱

۳-۲-      روش تحقیق ۶۲

۳-۳-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات. ۶۲

۳-۴-      مدل مفهومی تحقیق ۶۴

۳-۵-      روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق ۶۴

۳-۶-      مقیاس اندازه گیری ۶۶

۳-۷-      جامعه و نمونه آماری تحقیق ۶۶

۳-۸-      روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

۴-۱-      مقدمه. ۷۰

۴-۲-      بخش تحلیل استنباطی تحقیق  .۷۰

۴-۳-    اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان ۷۱

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-      مقدمه. ۷۹

۵-۲-      نتایج تحقیق ۷۹

۵-۳-      پیشنهادات تحقیق ۸۲

۵-۳-۱-        پیشنهادات اجرایی ۸۲

۵-۳-۲-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی ۸۳

۵-۴-      محدودیت‏های تحقیق ۸۴

فهرست منابع و مأخذ. ۸۵

منابع فارسی ۸۵

منابع انگلیسی ۸۶

پیوست ها و ضمائم. ۹۰

چکیده انگلیسی ۹۱

 

چکیده

منشأ اصلی مزیت رقابتی در فناوری نهفته نیست، بلکه در فداکاری، کیفیت، تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترین منابع هر جامعه ای می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت تحصیل کرده های آن اشاره کرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی این افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور ۶۷۰ نفر (۳۳۵ نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و ۳۳۵ نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

 

 

 

۱-۱-     مقدمه

قرن۲۱ به سمتی می‌رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی بخصوص آنچه هم اکنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای جهان به تاسیس مدارس الکترونیکى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش کنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند؛ دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند(رحیمی نیا، ۱۳۸۸: ۴۹). همچنین مدارس هوشمند این قابلیت را دارد که سیستم آموزشى را به شکل سیستم مشارکتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل کنند.  فرایند کار در مدرسه هوشمند روش آموزش را تغییر می دهد. تنوع دانش آموزان نه تنها عامل محدود کننده در تدریس نیست بلکه به عنوان یک نقطه قوت مورد توجه قرار می گیرد. نیازها، استعدادها، تفاوتهای فردی وسبک یادگیری دانش آموزان در ابتدای کار تشخیص داده می شود تا معلمان را قادر به برنامه ریزی برنامه درسی اثر بخش بنماید لذا یادگیری برای هر دانش آموز بهینه می شود.  مدرسه هوشمند متعهد است که فرصتهای آموزشی برابری را برای همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونیازها فراهم کند. این تعهد به همه افراد دست اندرکار تعلیم وتربیت مربوط می شوداین افراد عبارتند از معلمان، مدیران مدارس، کارکنان پشتیبانی، اولیاء ، جامعه . همه این افراد باید بتوانند وآماده کمک به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند (محمودی و همکاران، ۱۳۸۷: ۶۲).

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سؤالات تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تعریف می شود.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *