Get a site

برچسب: مدیریت سرمایه

پایان نامه رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان

پایان نامه رشته علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه علوم تربیتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.A.

عنوان:
رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان

استاد راهنما:
دکتر رضا یوسفی سعیدآبادی
استاد مشاور:
دکتر مریم تقوایی یزدی

آبان ۱۳۹۳

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله . ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴) اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱) هدف اصلی ۷
۱-۴-۲) اهداف فرعی . ۷
۱-۵) مدل مفهومی پژوهش ۷
۱-۶) فرضیه های تحقیق . ۸
۱-۶-۱) فرضیه اصلی ۸
۱-۶-۲) فرضیه های فرعی ۸
۱-۷) قلمرو تحقیق . ۹
۱-۷-۱) قلمرو زمانی . ۹
۱-۷-۲) قلمرو مکانی . ۹
۱-۷-۳) قلمرو موضوعی ۹
۱-۸) تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰
۱-۸-۱) تعریف واژه های کلیدی ۱۰
۱-۸-۲) تعریف متغیرهای عملیاتی ۱۰
۱-۹) جمع بندی فصل . ۱۱
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول- ادبیات تحقیق ۱۳
۲-۱) مقدمه ۱۳
۲-۲)توانمندسازی ۱۳
۲-۳) توانمندسازی کارکنان . ۱۴
۲-۴) تاریخچه توانمندسازی . ۱۶
۲-۵) دلایل توانمندسازی ۱۷
۲-۶) رویکردهای توانمندسازی . ۱۸
۲-۶-۱) رویکرد مکانیکی ۱۸
۲-۶-۲) رویکرد ارگانیکی . ۱۹
۲-۷) دیدگاه های توانمندسازی . ۲۰
۲-۷-۱) دیدگاه عقلایی . ۲۰
۲-۷-۲) دیدگاه انگیزشی . ۲۱
۲-۷-۳) دیدگاه فوق انگیزشی . ۲۱
۲-۸) مدل های توانمندسازی ۲۲
۲-۸-۱) مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمندسازی تاکید دارند ۲۲
۲-۸-۲) مدل های اقتضایی ۲۶
۲-۹) رویکرد ساختاری به توانمندسازی . ۲۹
۲-۱۰) رویکرد روانشناختی به توانمندسازی . ۲۹
۲-۱۱) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها ۳۱
۲-۱۲) مزایای توانمندسازی نیروی انسانی ۳۱
۲-۱۳) رفتار شهروندی سازمانی . ۳۳
۲-۱۴) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی . ۳۳
۲-۱۴-۱) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ۳۴
۲-۱۵) انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ۳۶
۲-۱۶) مدل های رفتار شهروندی سازمانی ۳۸
۲-۱۶-۱) مدل رفتارهای شهروندی گراهام . ۳۹
۲-۱۶-۲) مدل رفتارهای شهروندی پادساکف . ۳۹
۲-۱۷) سرمایه فکری و مدیریت آن ۴۱
۲-۱۸) انواع طبقه بندی های سرمایه فکری . ۴۲
۲-۱۹) سنجش سرمایه های فکری ۴۶
۲-۲۰) ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی‬‬‬‬‬‬‬ ۴۷
۲-۲۱) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی‬‬‬‬‬‬‬ ۴۸
۲-۲۲) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه‬‬‬‬‬‬‬ ۵۴
۲-۲۲-۱) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ادوﯾﻨﺴﻮن و ﻣﺎﻟﻮن‬‬‬‬‬‬‬ . ۵۴
۲-۲۲-۲) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺮوﮐﯿﻨﮓ‬‬‬‬‬‬‬ ۵۵
۲-۲۲-۳) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل روس و ﻫﻤﮑﺎران‬‬‬‬‬‬‬ ۵۵
۲-۲۲-۴) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل اﺳﺘﯿﻮارت‬‬‬‬‬‬‬ ۵۶
۲-۲۲-۵) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎﻟﯿﻮان‬‬‬‬‬‬‬ ۵۷
۲-۲۲-۶) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﻮﻧﻔﺮر‬‬‬‬‬‬‬ ۵۷
۲-۲۲-۷) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﻨﺘﯿﺲ‬‬‬‬‬‬‬ ۵۸
۲-۲۲-۸) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎﻧﺲ و ﻻواﻧﺪال‬‬‬‬‬‬‬ . ۵۸
۲-۲۲-۹) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﯿﻦ‬‬‬‬‬‬‬ ۵۹
۲-۲۳) ﻣﺪل ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﺑﻪ ﻓﮑﺮی‬‬‬‬‬‬‬ ۶۱
۲-۲۴) رابطه میان متغیرهای پژوهش . ۶۳
بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق ۶۴
۲-۲۵) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ۶۴
۲-۲۶) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ۶۵
۲-۲۷) جمع بندی و خلاصه فصل دوم . ۶۶
فصل سوم- متدولوژی پژوهش
۳-۱) مقدمه ۶۸
۳-۲) نوع تحقیق ۶۸
۳-۳) جامعه آماری ۶۹
۳-۳-۱) روش نمونه گیری . ۶۹
۳-۴) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۰
۳-۵) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات . ۷۱
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۲
۳-۷) جمع بندی فصل سوم ۷۳
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ۷۵
۴-۲) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها ۸۱
۴-۳) بررسی فرضیه های اصلی پژوهش . ۸۲
۴-۴) بررسی فرضیه های فرعی پژوهش ۸۳
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) جمع بندی پژوهش ۹۰
۵-۲) یافته های پژوهش ۹۰
۵-۳) جمع بندی و تفسیر یافته های پژوهش . ۹۲
۵-۴) محدودیت های پژوهش ۹۳
۵-۴-۱) محدودیت های در قلمرو پژوهش . ۹۳
۵-۴-۲) محدودیت های اجرایی پژوهش ۹۳
۵-۵) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر تجارب پژوهش ۹۳
۵-۶) پیشنهادها پژوهش ۹۴
منابع و مآخذ ۹۹
پیوست . ۱۰۸
چکیده انگلیسی . ۱۲۴

 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان، صورت گرفته است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان آموزش و پرورش لاریجان به حجم ۲۰۶ نفر هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد ۱۳۶ پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحدود صورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵) و میشرا (۱۹۹۷)، رفتار شهروندی سازمانی پودسکاف و همکاران (۱۹۹۰) و پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (۱۹۹۸) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری کارکنان آموزش و پرورش لاریجان رابطه معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گرایش : حسابداری

                        دانشگاه آزاد اسلامی

                      واحد علوم وتحقیقات ساوه

 

                پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

              در رشته : حسابداری

           عنوان:

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن                     زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا شماخی

استاد مشاور:

دکتر محسن  تنانی

 

تابستان۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول. ۲
کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ تاریخچه مطالعاتی.. ۳
۱-۳ بیان مسئله. ۵
۱-۴چارچوب نظری پژوهش…. ۷
۱-۵ مدل مفهومی پژوهش…. ۸
۱-۶فرضیه های پژوهش…. ۹
۱-۷اهداف پژوهش…. ۱۰
۱-۷-۱ اهداف ویژه ۱۰
۱-۷-۲ اهداف علمی.. ۱۰
۱-۷-۳ اهداف کاربردی.. ۱۱
۱-۸اهمیت وضرورت پژوهش…. ۱۱
۱-۹ قلمرو مطالعاتی.. ۱۱
۱-۱۰ تعاریف مفهومی متغیرها ۱۲
۱-۱۱ ساختار پژوهش…. ۱۴
فصل دوم. ۱۵
۲-۱ مقدمه. ۱۶
۲-۲گفتار نخست: سرمایه  درگردش…. ۱۷
۲-۲-۱تعاریف سرمایه درگردش…. ۱۷
۲-۲-۲ماهیت سرمایه درگردش…. ۱۸
۲-۲-۳استراتژی های سرمایه درگردش…. ۱۸
۲-۲-۳-۱ استراتژی دارایی های جاری.. ۱۹
۲-۲-۴راهبردهای سرمایه درگردش…. ۲۱
۲-۲-۵ سیاست های مطلوب سرمایه درگردش…. ۲۲
۲-۲-۶ عوامل مؤثردرتعیین میزان  سرمایه درگردش…. ۲۳
۲-۲-۷ فروش وسرمایه درگردش…. ۲۶
۲-۳ گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش…. ۲۷
۲-۳-۱اهمیت مدیریت سرمایه درگردش…. ۲۷
۲-۳-۲مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل.. ۲۸
۲-۴ گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش…. ۲۹
۲-۴-۱ دوره وصول مطالبات… ۲۹
۲-۴-۱-۱اهداف استفاده از حساب های دریافتنی.. ۳۲
۲-۴-۲ دوره گردش موجودی ها ۳۳
۲-۴-۲-۱انواع موجودی ها ۳۴
۲-۴-۲-۲عوامل تعیین کننده میزان موجودی.. ۳۵
۲-۴-۳ چرخه تبدیل وجه نقد. ۳۶
۲-۴-۴ دوره پرداخت بدهی ها ۳۹
۲-۵گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود. ۳۹
۲-۵-۱محافظه کاری.. ۳۹
۲-۵-۲ تعاریف محافظه کاری.. ۴۰
۲-۵-۳ معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. ۴۳
۲-۵-۳-۱معیارهای خالص دارائی ها ۴۴
۲-۵-۳-۲ معیارهای سود و اقلام تعهدی.. ۴۴
۲-۵-۳-۳ معیارهای رابطه سود و بازده سهام. ۴۵
۲-۵-۴ عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.. ۴۶
۲-۵-۵ پیامدهای محافظه کاری.. ۴۷
۲-۶گفتارپنجم: هموارسازی سود. ۴۸
۲-۶-۱ تعاریف هموارسازی سود. ۴۸
۲-۶-۲ انواع هموار سازی سود. ۴۸
۲-۶-۲-۱سود هموار طبیعی.. ۴۸
۲-۶-۲-۲هموارسازی واقعی.. ۴۹
۲-۶-۲-۳هموارسازی مصنوعی.. ۴۹
۲-۶-۳ هموارسازی ازطریق طبقه بندی.. ۵۰
۲-۶-۴ انگیزه های هموار سازی.. ۵۱
۲-۶- ۵ نظریه های”آناند موهان جول” و” آنجان وی . تاگور”. ۵۱
۲-۶-۶ نظریه های ” داس چر” و “مالکوم”. ۵۱
۲-۶-۷ مدل “روزن بوم” ، “ون درگوت” و” مرتنز”. ۵۲
۲-۶-۸ نظریه های “میلک” و “جیاکومینو”. ۵۳
۲-۷ گفتار ششم :پیشینه پژوهش…. ۵۵
۲-۷-۱پیشینه داخلی.. ۵۵
۲-۷-۲ پیشینه خارجی.. ۶۰
فصل سوم. ۶۷
روش‌ اجرای پژوهش…. ۶۷
۳-۱ مقدمه. ۶۸
۳-۲ روش پژوهش…. ۶۸
۳-۳ سؤالات پژوهش…. ۶۹
۳-۴ فرضیه های پژوهش…. ۷۰
۳-۵ جامعه مطالعاتی ونمونه آماری پژوهش…. ۷۱
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات… ۷۲
۳-۷ تعریف متغیر های پژوهش ونحوه اندازه گیری آنها ۷۳
۳-۸ مدل تحقیق.. ۷۷
۳-۹روش تجزیه وتحلیل داده ها ۷۸
۳-۹-۱روش تخمین با بهره گرفتن از داده های ترکیبی.. ۸۰
۳-۹-۲آزمون Fلیمر. ۸۱
۳-۹-۳آزمون هاسمن.. ۸۲
۳-۹-۴روش تخمین.. ۸۴
۳-۹-۵آزمون های آماری.. ۸۵
۳-۹-۵-۱آزمون جارک. برا ۸۵
۳-۹-۵-۲آزمون مانایی.. ۸۵
۳-۹-۵-۳آزمونt 86
۳-۹-۵-۴آزمونFفیشر. ۸۶
۳-۹-۵-۵آزمون دوربین واتسون. ۸۷
۳-۹-۶تحلیل رگرسیون. ۸۷
۳-۹-۶-۱مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک…. ۸۸
فصل چهارم. ۸۸
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۹
۴-۱ مقدمه‏. ۹۰
۴-۲آمار توصیفی.. ۹۱
۴-۳ معرفی مدل و متغیرها ۹۳
۴-۵ مفروضات رگرسیون. ۹۴
۴-۵-۱آزمون مانایی.. ۹۴
۴-۵-۲آزمون جارکو-برا ۹۷
۴-۵-۳بررسی فرض نرمال بودن(آزمونK-S) 98
۴-۶آزمونFلیمر وهاسمن.. ۱۰۰
۴-۷خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه: ۱۰۴
۴-۷-۱ فرضیه اول. ۱۰۴
۴-۷-۱-۱فرضیه فرعی اول از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۰۷
۴-۷-۱-۲فرضیه فرعی دوم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۰۹
۴-۷-۱-۴فرضیه فرعی چهارم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۱۳
۴-۷-۲-۱فرضیه فرعی پنجم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۱۷
۴-۷-۲-۲فرضیه فرعی ششم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۱۹
۴-۷-۲-۳فرضیه فرعی هفتم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۲۱
فصل پنجم. ۱۲۸
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۱۲۸
۵-۱ مقدمه. ۱۲۹
۵-۲نتایج حاصل از آزمون فرضیات… ۱۲۹
۵-۲-۱نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۲۹
۵-۲-۲ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۰
۵-۲-۳ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۰
۵-۲-۴ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱
۵-۲-۵نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۱
۵-۲-۶ نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. ۱۳۱
۵-۲-۷ نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۲
۵-۲-۸ نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۳۲
۵-۲-۹ نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم. ۱۳۳
۵-۲-۱۰ نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم. ۱۳۳
۵-۳پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش…. ۱۳۴
۵-۴پیشنهاد هابرای تحقیقات آتی.. ۱۳۶
منابع و مآخذ. ۱۳۸
منابع فارسی: ۱۳۹
منابع لاتین: ۱۴۲
پیوست ها ۱۴۴
پیوست الف: خروجی نرم افزار. ۱۴۵
پیوست ب: لیست شرکت های هموار ساز سود. ۱۶۶
A
bstract: 169

نگاره(۱-۲) ویژگی های مخاطره و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش…. ۲۳
جدول۳-۱ نحوه انجام غربالگری.. ۷۲
جدول ۴-۱: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی عدم تقارن. ۹۱
جدول ۴-۲: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی هموارسازی.. ۹۲
نگاره( ۴-۳)نتایج آزمون مانایی متغیرهای عدم تقارن. ۹۵
نگاره( ۴-۴)نتایج آزمون مانایی متغیرهای هموارسازی.. ۹۶
نگاره (۴-۵ )نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای اصلی و فرعی.. ۱۰۲
نگاره (۴-۶)نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول. ۱۰۴
جدول (۴-۷ )نتایج همخطی فرضیه اصلی اول مدل (۱) ۱۰۶
نگاره (۴-۸ )نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. ۱۰۷
جدول ۴-۹ نتایج همخطی فرضیه فرعی اول مدل (۱) ۱۰۸
نگاره ۴-۱۰نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم. ۱۰۹
جدول ۴-۱۱ نتایج همخطی فرضیه فرعی دوم مدل (۱) ۱۱۰
نگاره (۴-۱۲)نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم. ۱۱۱
جدول (۴-۱۳) نتایج همخطی فرضیه فرعی سوم مدل (۱) ۱۱۲
نگاره (۴-۱۴)نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم. ۱۱۳
نگاره (۱۶ -۴)نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم. ۱۱۵
جدول (۱۴-۱۷) نتایج همخطی فرضیه اصلی دوم مدل (۲) ۱۱۶
نگاره (۴-۱۸)نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم. ۱۱۷
جدول (۴-۱۹) نتایج همخطی فرضیه فرعی پنجم مدل (۲) ۱۱۹
نگاره (۴-۲۰)نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم. ۱۱۹
جدول (۴-۲۱) نتایج همخطی فرضیه فرعی ششم مدل (۲) ۱۲۱
نگاره (۴-۲۲)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم. ۱۲۱
نگاره (۴-۲۳)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هشتم. ۱۲۳
جدول (۴-۲۴)نتایج همخطی فرضیه فرعی هشتم مدل (۲) ۱۲۵

نمودار۱-۱ مدل مفهویی پژوهش…. ۹
نمودار۲-۲ چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008) 39
نمودار( ۴-۳)آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. ۱۰۰

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد ۱۰۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۶ انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش در قالب ۴ شاخص دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالاو دوره تبدیل وجه نقد را بر عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود  در ۲ فرضیه اصلی و۸ فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار داده شد؛ همچنین ۳ متغیر اندازه شرکت، رشد شرکت واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرارگرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره باداده های تابلویی و اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود رابطه ای معنادار وجود دارد، بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد و رابطه معناداری بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود مشاهده نشد. همچنین رابطه معکوس ومعناداری بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها با هموار سازی سود تایید شد. اما بین دوره پرداخت بدهی ودوره تبدیل وجه نقد با هموار سازی سود رابطه معناداری مشاهده نشد. لازم به توضیح است که نتایج فرضیه ها تحت وجود متغیرهای کنترلی مورد سنجش قرار گرفتند.

واژ گان کلیدی:مدیریت سرمایه درگردش،دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ، دوره تبدیل وجه نقد، عدم تقارن زمانی سود، هموارسازی سود
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلند مدت شرکت ها بر مواردی مانند سرمایه گذاری  ساختار‌سرمایه ، تقسیم سود یا ارزشیابی شرکت ها  متمرکز شده اند و سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت ها در دارایی های جاری و یا منابع تامین مالی شده آنها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده ای از اقلام صورت وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در صورتی که این اقلام از عوامل اصلی صورت وضعیت مالی هستند (تروئل و سولانو،۲۰۰۶، ص۱).[۱]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری; که از آن به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان‌نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش به تعریف موضوع پژوهش پرداخته و در ادامه بیان اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می شود. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف ویژه، علمی وکاربردی بیان می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است.

۱-۲ تاریخچه مطالعاتی

۱- پیشکاری (۱۳۷۵) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های منتخب ایرانی ” که از طریق پرسشنامه انجام شده است سؤالات زیر را مطرح کرده است:
آیا مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی وجود دارند؟
۲-آیا روش های مختلفی که در ارزیابی سرمایه در گردش استفاده می شود بر بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها تأثیر دارد؟
۳-آیا میزان سرمایه در گردش مناسب در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟
در کل از پرسشنامه های بیست شرکت که به طـور نمـونه انتخـاب شده بودند، دریافتند که ۶۷ درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه در گردش خود استفاده می کنند، باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز این که ۷۱ درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.
۲- ایزدی نیا و تاکی (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر قابلیت سوددهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۰ پرداختند. بازده کل دارایی ها به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده است، نتایج رگرسیون نشان می دهد چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی ها یک رابطه معکوس ومعنی داری را به وجودآورده است وهمچنین سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا وحساب های در یافتنی منجر به پایین آمدن سوددهی می شود.
۳-آناند و پراکاش گوپتا (۲۰۰۲)[۲] در پژوهش خود عملکرد مدیریت ســرمایه در گردش شــرکــت هــا را بــین ســـال های ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۱ مــورد بـررسی قرار دادند. در این پـــژوهش تعداد ۴۲۷ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده بود. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها را از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخش عملیاتی و گردش سرمایه در گردش استفاده شده بود. نتایج پژوهش حاکی از این بود که معیارهای انتخاب شده برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش علاوه بر اینکه برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش مفید می باشند، به تجزیه و تحلیل مخاطره و بازدید شرکت ها کمک می‌کند.
۴-سامیلوگ ودیمیرنس (۲۰۰۸)[۳]  مطالعه صورت گرفته توسط ایشان برروی یک نمونه از شرکت های تولیدی ترکیه ای طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۸ به منظور بررسی ارتباط بین سود آوری ومدیریت سرمایه درگردش نشان داد که دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا واهرم ها بطور منفی و با اهمیتی برسودآوری شرکت تأثیر می گذارد. درحالیکه رشد شرکت (درغالب فروش ها) بطور مثبت و با اهمیتی برسودآوری شرکت تأثیر می گذارد. با این وجود چرخه تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و دارایی های مالی ثابت از لحاظ آماری تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت های مورد بررسی ندارد. نتایج نشان می دهد که سودآوری شرکت از طریق کاهش دوره حساب های دریافتنی وموجودی  کالا افزایش می یابد.

تعداد صفحه : ۱۸۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه :بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

غیر انتفاعی- غیر دولتی

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

موضوع:

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی پور آقاجان

استاد مشاور:

دکتر یوسف تقی پوریان

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه
فصل اول کلیات تحقیق. ۱
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسئله. ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۷
۱-۴ مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق. ۸
۱-۵ اهداف اساسی انجام پژوهش… ۹
۱-۶ سوال ها و فرضیه های پژوهش… ۱۰
۱-۷ قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) ۱۱
۱-۸ کلید واژه های فارسی.. ۱۱
۱-۹ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. ۱۳
۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق. ۱۳
فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۵
۲-۱ مقدمه. ۱۶
۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… ۱۷
۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… ۱۹
۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش… ۲۱
۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… ۲۳
۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. ۲۴
۲-۷ استراتژی چیست؟. ۲۵
۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی.. ۲۶
۲-۷-۲ سلسله مراتب و انواع استراتژی ها ۲۷
۲-۷-۳ عوامل اساسی در استراتژی مالی.. ۲۸
۲-۸ روند سرمایه در گردش… ۳۰
۲-۹ تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش… ۳۲
۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… ۳۳
۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش… ۳۴
۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه ۳۴
۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت.. ۳۵
۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت.. ۳۶
۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) ۳۷
۲-۱۰-۱ شرایط درونی.. ۳۷
۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. ۳۹
۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… ۴۱
۲-۱۲ استراتژی های سرمایه در گردش… ۴۵
۲-۱۲-۱ استراتژی های دارایی جاری.. ۴۶
۲-۱۲-۲ استراتژی های بدهی جاری.. ۴۷
۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه) ۴۸
۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. ۴۹
۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط.. ۵۰
۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. ۵۱
۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری.. ۵۳
۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. ۵۴
۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. ۵۴
۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی.. ۵۵
۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی.. ۶۰
۲-۱۷ تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش… ۷۰
۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. ۷۲
۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… ۷۳
۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام. ۷۴
۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام. ۷۵
۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام. ۷۷
۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. ۷۸
۲-۲۱-۱ عوامل کلان. ۷۸
۲-۲۱-۲ عوامل خرد. ۸۱
۲-۲۲ منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. ۸۶
۲-۲۳ ارزش افزوده نقدی.. ۸۷
۲-۲۳-۱  ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. ۸۸
۲-۲۳-۲ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. ۸۸
۲-۲۴ چارچوب نظری پژوهش… ۸۸
۲-۲۵ پیشینه تحقیق. ۹۰
۲-۲۵-۱ تحقیقاتی داخلی.. ۹۰
۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۹۵
فصل سوم روش شناسی تحقیق. ۱۰۸
۳-۱ مقدمه. ۱۰۹
۳-۲ روش تحقیق. ۱۱۰
۳-۳ جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. ۱۱۱
۳-۴ قلمرو پژوهش… ۱۱۲
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات.. ۱۱۳
۳-۶ اهداف اساسی انجام پژوهش… ۱۱۴
۳-۷ فرضیه های پژوهش… ۱۱۵
۳-۸ متغیرهای تحقیق. ۱۱۶
۳-۸-۱ متغیر وابسته. ۱۱۶
۳-۸-۲ متغیر مستقل.. ۱۱۹
۳-۸-۳ متغیرهای کنترلی.. ۱۲۰
۳-۹ مدل پژوهش… ۱۲۱
۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.. ۱۲۳
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. ۱۲۵
۴-۱ مقدمه. ۱۲۶
۴-۲ آمار توصیفی.. ۱۲۶
۴-۳ روش دیکی- فولر تعمیم یافته. ۱۲۹
۴-۴ بررسی ناهمسانی واریانس… ۱۳۰
۴-۵ تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. ۱۳۱
۴-۵-۱  آزمون آماره F. 131
۴-۵-۲  آزمون هاسمن.. ۱۳۱
۴-۶ آزمون فرضیه اول. ۱۳۲
۴-۷ آزمون فرضیه دوم. ۱۳۳
۴-۸ آزمون فرضیه سوم. ۱۳۵
۴-۹ آزمون فرضیه چهارم. ۱۳۶
۴-۱۰ آزمون فرضیه پنجم. ۱۳۸
۴-۱۱ آزمون فرضیه ششم. ۱۳۹
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. ۱۴۲
۵-۱ مقدمه. ۱۴۳
۵-۲ خلاصه تحقیق. ۱۴۳
۵-۳  نتیجه، بحث و مقایسه. ۱۴۴
۵-۳-۱ نتایج حاصل از فرضیه اول. ۱۴۴
۵-۳-۲ نتایج حاصل از فرضیه دوم. ۱۴۵
۵-۳-۳ نتایج حاصل از فرضیه سوم. ۱۴۵
۵-۳-۴ نتایج حاصل از فرضیه چهارم. ۱۴۶
۵-۳-۵ نتایج حاصل از فرضیه پنجم. ۱۴۷
۵-۳-۶ نتایج حاصل از فرضیه ششم. ۱۴۷
۵-۴ محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق. ۱۴۷
۵-۵ پیشنهادهای تحقیق. ۱۴۸
۵-۵-۱ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. ۱۴۸
۵-۵-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۱۵۰
منابع و ماخذ. ۱۵۱
منابع لاتین: ۱۵۵
پیوست ها ۱۵۸
چکیده انگلیسی.. ۱۶۸

 
فهرست شکل ها
صفحه
شکل(۲-۱) استراتژی موفق……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
 
فهرست نمودارها                                                                                               صفحه
نمودار(۲-۱) ساختار دارایی ها در طول زمان…………………………………………………………………………………………………………….۲۱
نمودار(۲-۲) ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان………………………………………………………………………………………………….۲۱
نمودار(۲-۳)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش………………………………………………………….۴۹
نمودار(۴-۱)استراتژی شرکت های نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

فهرست جدول ها                                                                                                  صفحه
جدول(۲-۱)خلاصه  ای از  تحقیقات داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول(۳-۱)نرخ سود اوراق مشارکت در سال های ۱۳۸۷ لغایت۱۳۹۱……………………………………………………………………۱۱۷
جدول(۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
جدول(۴-۲)تقسیم بندی شرکت ها براساس نوع استراتژی…………………………………………………………………………………….۱۲۸
جدول(۴-۳) آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش دیکی فولر……………………………………………………………..۱۲۹
جدول(۴-۴) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با بهره گرفتن از آماره اصلاح شده والد……………………………………………………..۱۳۰
جدول(۴-۵)نتایج آزمون آماره F……………………………………………………………………………………………………………………..131
جدول(۴-۶) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
جدول(۴-۷) آزمون رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
جدول(۴-۸)  قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
جدول(۴-۹) آزمون رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

جدول(۴-۱۰) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
جدول(۴-۱۱) آزمون رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
جدول(۴-۱۲) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

جدول(۴-۱۳) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
فهرست جدول ها                                                                                                  صفحه
جدول(۴-۱۴) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
جدول(۴-۱۵) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
جدول(۴-۱۶)قابلیت تبیین و معناداری کل مدل……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
جدول(۴-۱۷) آزمون رگرسیون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
جدول(۴-۱۸)  قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
جدول(۵-۱)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۴۴
 

فصل اول کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده، استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می باشد.  لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی و کیائی،۱۳۸۷). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،۱۳۸۸). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال های اخیر یک ابداع حرفه ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است(اتوسون[۱]۱۹۹۶). مدیریت به عنوان یکی از ارکان مهم هر شرکتی می تواند تصمیم گیری و استراتژی شرکت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شرکت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شرکت، سهامدار را به این سمت سوق می دهد که درباره سهام خود تصمیم گیری نماید . قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد،که غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار،گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت هم غالبا موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم،رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد.

۱-۲ بیان مسئله

یکی از مهم ترین بحث های مدیریت یک واحد انتفاعی مدیریت سرمایه در گردش آن است، که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه ای است. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارایی های جاری و مدیریت بدهی های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارایی ها و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگر تاثیر می گذارد(جهانخانی،طالبی،۱۳۷۸). سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید. (رهنمای رودپشتی و کیائی،۱۳۸۷). به عبارت دیگر سرمایه در گردش خالص، مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،۱۳۸۱).
در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

  • استراتژی محافظه کارانه
  • استراتژی جسورانه
  • استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر[۲]،۱۹۸۹).
استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد:

  • اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.
  • اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، ۱۳۷۶).

بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند.
یک ابداع حرفه ای که اخیرا در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است، که بهترین معیار جهت اندازه گیری عملکرد دوره ای شرکت می باشد. همچنین هدف اساسی این معیار ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده است(اتوسون[۳]،۱۹۹۶). از طرفی نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار، عادی و روزمره است. قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی است و با هر کدام به گونه ای دچار نوسان و تغییرات می شود. منظور از عوامل درون سازمانی، انتخاب گونه های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش می باشد که می تواند به صورت تغییرات نسبت آنی، تغییرات نسبت جاری و تغییرات نسبت بدهی باشد. بطوری که انجام تغییرات در مورد یکی از این سه عامل بر روی سایر عوامل و نیز قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد. بنابراین انتظار می رود انتخاب استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش اثرات، با اهمیتی بر تغییرات قیمت سهام و همچنین ارزش افزوده نقدی داشته باشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا انتخاب سیاست های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد؟
[۱] Ottosson
[۲] Scherr
[۳] . Ottosson
تعداد صفحه : ۱۸۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مهاباد
دانشکده­کشاورزی-گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد M.A
گرایش: مالی
 عنوان:
مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زمستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه. ۱
۱-۲ بیان مساله‏ پژوهش. ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
۱-۴ اهداف تحقیق. ۴
۱-۵ چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۶ فرضیه پژوهش. ۷
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش. ۸
۱-۸  تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات کلیدی. ۸
۲-۱مقدمه. ۱۱
۲-۲ تاریخچه بورس دنیا و ایران. ۱۲
۲-۲-۱ تاریخچه بورس دنیا. ۱۲
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران. ۱۴
۲-۳  ادبیات تحقیق تحقیق. ۲۰
۲-۵ مدیریت بهینه سرمایه در گردش. ۲۵
۲-۶ مدیریت نقدینگی. ۲۶
۲-۷ چرخه تبدیل وجه نقد. ۲۷
۲-۸ پیش بینی جریان وجه نقد. ۲۹
۲-۹ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. ۳۲
۲-۱۰ مدیریت وجوه نقد. ۳۵
۲-۱۱ نسبت بدهی. ۳۶
۲-۱۲ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  ۳۹
۲-۱۳ سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. ۳۹
۲-۱۴ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. ۴۱
۲-۱۵راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. ۴۴
۲-۱۶ سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. ۴۶
۲-۱۷ روند فروش و سود. ۵۷
۲-۱۸ روند سرمایه در گردش. ۵۷
۲-۱۹ رشد دارایی‌های بلند مدّت. ۶۷
۲-۲۰ اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. ۶۹
۲-۲۱ دارایی‌های مشهود. ۷۲
۲-۲۲ پیشینه پژوهش. ۸۱
۲-۲۲-۱پژوهش های داخلی. ۸۱
۲-۲۲-۲ پیشینه خارجی. ۸۴
۳-۱ مقدمه. ۹۰
۳-۲ نوع روش تحقیق. ۹۰
۳-۳ قلمرو پژوهش. ۹۱
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی پژوهش. ۹۱
۳-۳-۲ قلمرو مکانی پژوهش. ۹۱
۳-۳-۳ قلمرو زمانی پژوهش. ۹۱
۳-۴ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۹۲
۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات. ۹۴
۳-۶ متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. ۹۵
۳-۶-۱ متغیر های کنترلی. ۹۷
۳-۷ روش آزمون فرضیه های پژوهش. ۹۸
آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  ۹۸
آزمون t، آزمون F فیشر، ضریب تعیین. ۹۸
۳-۸ استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  ۹۸
۳-۹ مدل عملیاتی. ۹۹
۴-۱  مقدمه. ۱۰۱
۴-۲ یافته های پژوهش. ۱۰۴
۴-۲-۱  نتایج توصیفی. ۱۰۴
۴-۲-۱-۲ آزمون ریشه واحد. ۱۰۶

۴-۲-۲ نتایج  استنباطی و برآورد مدل. ۱۰۸
۴-۳ جمع بندی. ۱۲۱
۵-۱ مقدمه. ۱۳۳
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۳۳
۵-۳ نتیجه گیری کلی و بحث. ۱۳۵
۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۳۸
۵-۵ پیشنهادات تحقیق. ۱۳۹
۵-۵-۲  پیشنهادات تحقیقات آتی. ۱۴۱
منابع و ماخذ. ۱۴۲
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار ۸ Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.
  ۱-۱مقدمه
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش[۱] به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل ۴ مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.
با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند [۲]مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.
۱-۲ بیان مساله‏ پژوهش
مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،۲۰۰۶). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، ۲۰۱۰).
مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،۲۰۰۳). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، ۱۳۸۷).
۱- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.
۳- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.
در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اصلی
۱: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی
۲: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۴: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۵: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۶: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۷: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۸: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵ چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر[۳]، ۲۰۰۵).
برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش[۴]، ۲۰۰۲).
برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، ۲۰۱۱). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن[۵]، ۲۰۰۹). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران[۶]، ۲۰۱۰). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار،[۷] ۲۰۰۹ ).
در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.
۱-۶ فرضیه پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:
فرضیات اصلی
بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی
فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۸  تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات کلیدی
سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.
مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر[۸] ۲۰۰۵)
سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.
متوسط دوره وصول مطالباتبرابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.
گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.
مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.
کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .
شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، ۲۰۱۱).
چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.
رشد فروشاز تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.
   ۲-۱مقدمه
در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، ۱۳۸۶).
شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف[۹]، ۲۰۰۳).
یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.
با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.
همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، ۱۳۸۸). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، ۱۳۸۸).
۲-۲ تاریخچه بورس دنیا و ایران
۲-۲-۱ تاریخچه بورس دنیا
در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.
با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.
هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.
قرار داد باتن وود[۱۰] نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).
اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[۱۱] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.
اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن– به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.
دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶):
بعد از ورود بانک صنعت و معدن در ۱۵ بهمن ۴۶، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه در سال ۵۷ افزایش یافت.
دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸):
پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸):
با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸، تعداد شرکتها از ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.
از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای۱۳۷۰ ،۱۳۷۳و۱۳۷۴، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.
سال ۱۳۷۰ سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود ۲۹ شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال ۱۳۷۱ اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.
عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال ۱۳۷۳ و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صف‌های تقاضا در این سال شد.
[۱] Working Capital Management

[۱۱]Ron Lvtrfld
تعداد صفحه :۱۷۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

               پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی

 

                                                 عنوان:

تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یاورم    بوده است

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده فارسی..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه.۳

۱-۲-بیان موضوع۴

۱-۳-بیان مسئله.۵

۱-۴-ضرورت تحقیق

۱-۵-اهداف تحقیق۸

۱-۶-سوالات تحقیق۹

۱-۷-فرضیات تحقیق.۹

۱-۸-روش کلی تحقیق۹

۱-۹-قلمرو تحقیق.۱۰

۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات۱۰

فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه.۱۵

۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری۱۶

۲-۲-۱-سرمایه در گردش۱۶

۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش.۱۶

۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش.۱۷

۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش۱۷

۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش۱۸

۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش.۱۹

۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش.۲۱

۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش.۲۲

۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۳

۲-۲-۲-۳-مولفه های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش۲۳

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۲-۳-مخارج شرکت۲۴

۲-۲-۳-۱-مخارج سرمایه ای.۲۴

۲-۲-۳-۲-مخارج عملیاتی۲۵

۲-۲-۳-۳-مخارج مالی۲۵

۲-۲-۴-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام.۲۶

۲-۲-۵-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.۲۷

۲-۲-۶-گردش وجوه نقد عملیاتی۲۷

۲-۲-۶-۱-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی.۲۷

۲-۲-۶-۲-گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی۲۸

۲-۳-پیشینه تحقیق۲۹

۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۲۹

۲-۳-۲- مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۳۲

۲-۴-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق۴۳

۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین.۴۳

۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق.۵۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه.۵۲

۳-۲-روش کلی تحقیق۵۲

۳-۳-جامعه آماری.۵۳

۳-۴-نمونه آماری و حجم آن.۵۳

۳-۵-روش نمونه گیری.۵۴

۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده.۵۴

۳-۷-ابزار تحقیق و موارد استفاده.۵۵

۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق۵۵

۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۵۶

۳-۹-۱-روش های آماری۵۶

۳-۹-۲-سایر روش ها.۵۷

عنوان                                                                                                            صفحه

۳-۹-۳-مدل تحقیق.۵۷

۳-۹-۴-روش های رایانه ای۶۰

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه.۶۲

۴-۲-توصیف نمونه آماری.۶۲

۴-۳-توصیف یافته ها۶۴

۴-۴-تحلیل پیش فرض ها.۶۸

۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها.۶۸

۴-۴-۲-استقلال خطی متغیر های مستقل۶۹

۴-۴-۳-ثبات واریانس ها.۷۱

۴-۴-۴-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها۷۱

۴-۴-۵-برقراری فرض خطی بودن.۷۱

۴-۴-۶-سایر پیش فرض ها.۷۲

۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها۷۲

۴-۵-۱-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای.۷۳

۴-۵-۲-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴

۴-۵-۳- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۵

۴-۵-۴- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷

۴-۵-۵- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی.۷۸

۴-۵-۶- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰

۴-۵-۷- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱

۴-۵-۸- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۲

۴-۵-۹-تحلیل ناپارامتریک.۸۴

۴-۶-جمع بندی۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه.۹۰

۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق.۹۰

عنوان                                                                                                            صفحه

۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی.۹۰

۵-۲-۲- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک۹۲

۵-۳-نتایج تحقیق۹۳

۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها۹۳

۵-۳-۱-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی۹۴

۵-۳-۱-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک۹۵

۵-۳-۱-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو۹۶

۵-۳-۱-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه.۹۷

۵-۳-۲- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل۹۹

۵-۳-۳- خلاصه نتایج تحقیق .۱۰۰

۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه.۱۰۱

۵-۵-محدودیت های تحقیق۱۰۲

۵-۶-پیشنهادهای تحقیق۱۰۳

۵-۶-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق۱۰۳

۵-۶-۲- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی۱۰۴

منابع وماخذ

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی۴۳

۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی۴۶

۴-۱- جدول توصیف نمونه آماری.۶۳

۴-۲- جدول توصیف یافته ها۶۴

عنوان                                                                                                            صفحه

۴-۳- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) .۶۸

۴-۴- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ۶۹

۴-۵- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) .۷۰

۴-۶- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی۷۲

۴-۷- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای۷۳

۴-۸- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴

۴-۹- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۶

۴-۱۰- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷

۴-۱۱- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی۷۹

۴-۱۲- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰

۴-۱۳- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱

۴-۱۴- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۳

۴-۱۵-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ۸۵

۵-۱- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB100

۵-۲- جدول خلاصه رابطه  بین متغیرهای مستقل و WCR100

۵-۳- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها۱۰۰

۵-۴- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق.۱۰۱

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

۴-۱-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص.۶۶

۴-۲-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز.۶۶

۴-۳- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت۶۶

۴-۴- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای.۶۶

عنوان                                                                                                            صفحه

۴-۵- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی.۶۷

۴-۶- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی۶۷

۴-۷- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی۶۷

۴-۸- نمودار هیستوگرام توزیع M/B.67

۴-۹- نمودار هیستوگرام توزیع D/E67

۴-۱۰- نمودار هیستوگرام توزیع GT67

۴-۱۱- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت۷۱

۴-۱۲- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد۱۳۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel و همچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و معنادار بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش می باشد، قوی ترین رابطه به ترتیب مربوط به مخارج مالی و مجموع مخارج شرکت است روابط موجود در سایر موارد نسبتاً ضعیف است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس با شدت متوسط تا قوی بین مخارج شرکت و مانده خالص نقدینگی و رابطه ای معکوس و ضعیف بین مخارج شرکت و سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. نتایج تحقیق در مورد سایر متغیر های مستقل نیز حاکی ازرابطه ای مستقیم بین رشد فروش، D/E و گردش وجوه نقد عملیاتی و رابطه ای معکوس بینM/B  با مدیریت سرمایه در گردش می باشد. مدیران می توانند مخارج شرکت را در راستای اهداف مرتبط با سرمایه در گردش کنترل و بهینه کنند.

 

 

 

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی، مخارج مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

ازجمله تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه وظیفه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه این منابع را دارد. در این بازار سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تأمین مالی بازی می کنند  هدف آن ها و واحدهای اقتصادی دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است بدین لحاظ افراد برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارد و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد. همان طور که در مبانی نظری حسابداری اکثر کشورها و ایران بیان شده است. هدف از تنظیم و ارائه صورت های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.(علی مدد وهمکاران، ۱۳۷۸)

یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راه کارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسان ها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دست خوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمان ها ادامه می دهند. در سده های گذشته شرکت های تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی از مدیران روزانه وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند. از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها دال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)

تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد کرده و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد.(احمدی،۱۳۹۰)

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر مخارج شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

 

۱-۲-بیان موضوع

 

توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود.(رهنمای رود پشتی و همکاران، ۱۳۸۷)

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)

راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمان ها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین می کند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و. دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)

این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به مدیران کمک کند که اگر شرکت فرصت های رشد و امکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج شرکت فراهم کند. ودر مواقعی که شرکت به افزایش موجودی و دارایی های غیر پولی به دلیل تورم علاقه دارد مخارج و سرمایه در گردش شرکت را به سوی این هدف سوق دهد. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال تعیین رابطه  بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش هستیم.

 

۱-۳-بیان مسئله

 

مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکت ها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)

عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکت های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵# SFAS  صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)

مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)

مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و. می باشد. در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.

مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)

مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. این تحقیق مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج تامین مالی. این تحقیق خالص سرمایه درگردش را به سرمایه درگردش مورد نیاز (WCR)1 و مانده خالص نقدینگی (NLB)2 به عنوان مبانی اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت  طبقه بندی می کند. به منظور ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش WCR اندازه گیری می شود و NLB به ترتیب قدرت رشد و تخصیص سرمایه را رسیدگی می کند. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

۱-۴-ضرورت تحقیق

۱-تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب ماشین آلات و نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)

۲-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع که به علت عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش صورت می گیرد، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. .(احمدی،۱۳۹۰ )

۳- برای شرکت هایی که در حال رشد هستند ضروری است که برخی از مخارج خود را افزایش دهند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای تأمین این مخارج ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمود هایی ارائه می نماید. (آپوهامی،۲۰۱۰)

۱-Working Capital Requirement

۲-Net Liquidity Balance

۴۴-در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش از قبیل مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کار آمد مخصوصاً زمانی که شرکت ها دارای فرصت رشد بوده و می توانند مخارج سرمایه ای مورد نیاز تجارتشان را توسعه وگسترش دهند کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود. (رحمان ، نصر ،۲۰۰۷)

۵-مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک با اهمیت است، یک موسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات دارایی ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق و حسابهای دریافتنی یا موجودی ها ندارد. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)

بیشتر مطالعات قبلی در مورد سرمایه در گردش، بر سود آوری شرکت و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در گردش تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند ویژگی های شرکت و صنعت، ساختار سرمایه، رشد فروش، اهرم، اندازه شرکت، گردش وجوه نقد عملیاتی ونوع واندازه مخارج بر مدیریت سرمایه در گردش است. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر به دلیل موقعیت تورمی و همچنین رایج نبودن تامین مالی از طریق بانک ها، بررسی عوامل شاخص و موثری مانند نوع واندازه مخارج از قبیل مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

 

۱-۵-اهداف تحقیق

هدف اصلی:

تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق .

 

  اهداف فرعی:

۱- تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.

۲- تعیین رابطه بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.

۳- تعیین رابطه بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.

۱-۶ -سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

۱- چه رابطه ای بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

۲- چه رابطه ای بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

۳- چه رابطه ای بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

تعداد صفحه :۱۲۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی ( M . A)

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت های     پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

 

بهمن ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه.۳

۱-۲ بیان مسأله.۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش۵

۱-۴ اهداف پژوهش.۶

۱-۵ فرضیات پژوهش۷

۱-۶ مدل مفهومی پژوهش.۸

۱-۷ قلمرو پژوهش۸

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی پژوهش.۸ ۱-۸-۲ قلمرو زمانی پژوهش.۸

۱-۸-۳ قلمرو مکانی پژوهش.۹

۱-۸ تعریف متغیرها.۹

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه.۱۴

۲-۲ مبانی نظری۱۴

۲-۲-۱ مدیریت نقدینگی.۱۴

۲-۲-۱-۱ شاخص­های مدیریت نقدینگی۱۴

۲-۲-۱-۲ انگیزه نگهداری موجودی های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف.۱۷

۲-۲-۱-۳ مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها.۱۹

۲-۲-۲ مدیریت سرمایه در گردش۲۱

۲-۲-۲-۱ اهمیت مدیریت سرمایه در گردش۲۴

۲-۲-۲-۲ ماهیت سرمایه در گردش۲۵

۲-۲-۲-۳ منابع و مصارف سرمایه در گردش۲۶

۲-۲-۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۶

۲-۲-۲-۵ فروش و سرمایه در گردش.۲۶

۲-۲-۲-۶ مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت: یک چرخه بهینه تبدیل وجه نقد.۲۹

۲-۲-۲-۷ مدیریت سرمایه در گردش، گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت۲۹

۲-۲-۲-۸ استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده.۳۱

۲-۲-۲-۸-۱ استراتژى‌ دارائى‌هاى جارى.۳۱

۲-۲-۲-۸-۱-۱ استراتژى محافظه‌کارانه۳۱

۲-۲-۲-۸-۱-۲ استراتژى‌ جسورانه.۳۲ ۲-۲-۹-۲ استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى ۳۲

۲-۲-۲-۸-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانه۳۳

۲-۲-۲-۸-۲-۲ استراتژى جسورانه۳۴

۲-۲-۲-۹ سیاست های سرمایه در گردش.۳۵

۲-۲-۲-۱۰ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش۳۶

۲-۲-۲-۱۱ شاخص های عملکرد۳۷

۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش۳۸

۲-۲-۲-۱۲-۱ مدیریت وجوه نقد.۳۸

۲-۲-۲-۱۲-۲ نسبت بدهی.۳۹

۲-۲-۲-۱۲-۳ جریان نقدی عملیاتی۳۹

۲-۲-۲-۱۲-۴ ابزارهای کنترل ریسک۴۰

۲-۲-۲-۱۳ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی.۴۱

۲-۲-۲-۱۴ سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد۴۱

۲-۲-۲-۱۵ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد.۴۳

۲-۲-۲-۱۶ نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه درگردش۴۳

۲-۲-۲-۱۷ سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش۴۴

۲-۲-۲-۱۸ محدودیتهای مالی ۴۵

۲-۲-۲-۱۸-۱ معیارهای سنتی محدودیت مالی.۴۶

۲-۲-۲-۱۸-۱-۱ اندازه شرکت ۴۷

۲-۲-۲-۱۸-۱-۲ عمر شرکت ۴۷

۲-۲-۲-۱۸-۱-۳  نسبت سود تقسیمی۴۷

۲-۲-۲-۱۸-۱-۴ گروه های تجاری ۴۸

۲-۲-۲-۱۸-۲ ذخایر نقدی و محدودینهای مالی ۴۸

۲-۲-۲-۱۸-۲-۱ جریان نقدی عملیاتی  ۴۹

۲-۲-۲-۱۸-۲-۲ میزان استفاده از بدهی .۴۹

۲-۲-۲-۱۸-۲-۳ فرصت های سرمایه گذاری ۵۰

۲-۲-۲-۱۸-۲-۴ سرمایه گذاری ۵۱

۲-۲-۲-۱۸-۲-۵ اندازه و عمر شرکت .۵۱

۲-۲-۲-۱۸-۲-۶ سود تقسیمی  .۵۱

۲-۲-۲-۱۸-۲-۷  گروه های تجاری ۵۲

۲-۳ پیشینه پژوهش.۵۲

۲-۳-۱ تحقیقات داخل کشور۵۲

۲-۳-۲ تحقیقات خارج کشور.۵۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه.۵۷

۳-۲ روش پژوهش۵۷

۳-۳ جدول متغیرهای تحقیق ۵۸

۳-۴ جامعه آماری۵۸

۳-۵ نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۹

۳-۶ روش گردآوری داده ها۶۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۶۱

۳-۷-۱ داده ­های پانل (داده ­های تابلویی)۶۱

۳-۷-۲ روش­های تخمین مدل­های ادغام شده.۶۲

۳-۷-۳ آزمون F لیمر.۶۵

۳-۷-۴ آزمون هاسمن۶۶

۳-۷-۵ مدل اثر ثابت (FEM).67

۳-۷-۶ مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM).69

۳-۷-۷  آزمون ریشه واحد پانل.۷۱

۳-۷-۸ آزمون هم جمعی پانل دیتا.۷۴

۳-۷-۹ آزمون هم جمعی پدرونی۷۵

۳-۷-۱۰ آزمون جارک- برا۷۴

۳-۷-۱۱ مفهوم سطح معنی­داری (P-value)77

۳-۷-۱۲ آزمون t 78

۳-۷-۱۳ آماره دوربین – واتسن  ۷۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه.۸۱

۴-۲-آمار توصیفی.۸۱

۴-۳ آزمون ریشه واحد داده ­های پانل۸۶

۴-۴ معرفی متغیرها و تصریح مدل.۸۹

۴-۵-نتایج برآورد مدل۹۱

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه.۹۶

۵-۲  نتیجه ­گیری۹۶

۵-۳ پیشنهادها۹۸

۵-۳-۱ پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)۹۸

پیشنهادهایی برای پژوهش­­های آتی۱۰۰

۵-۴ محدودیت­های پژوهش۱۰۰

منابع و ماخذ .۱۰۱

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

جدول(۳-۱) جدول متغیرهای تحقیق .۵۸

جدول(۳-۲) حذف سیستماتیک ( چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه ) .۶۰

جدول(۳-۳) خلاصه ویژگیهای اصلی آزمون های ریشه واحد پانل .۷۴

جدول(۴-۱) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل۸۴

جدول(۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل۸۵

جدول(۴-۳) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مستقل (آزمون مانایی )۸۸

جدول(۴-۴) نتایج آزمونF لیمر  وآزمون هاسمن.۹۱

جدول(۴-۵) نتایج مدل اثرات ثابت (مدل ۱)۹۲

جدول(۴-۱۳)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته. ۹۴

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش۸

 

 

چکیده:

معمولا شرکت­ها مبالغ قابل توجهی از پرداخت­های کوتاه­مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت­ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت­ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می­باشد و مدیران می­توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت­شان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه ­گذاری می­شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش ۵ فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد. تعداد ۹۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در بین شرکت­های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت نقدینگی، محدودیت مالی

 

 

 

۱-۱ مقدمه

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند (گارسیا و دیگران[۱]، ۲۰۰۷). اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید(گانداولی[۲]، ۲۰۰۶).

 

۱-۲ بیان مسأله

معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی   می باشد و مدیران می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید(دلاف[۳]، ۲۰۰۳). در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره ی سرمایه در گردش می کنند. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(شیو و چنگ[۴]، ۲۰۰۵).

مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(هاووتیس[۵]، ۲۰۰۳). فیلبک و همکاران[۶](۲۰۰۷) نیز، با اشاره به کاهش در قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در اواسط سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند و بر این عقیده اند شرکت هایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش ضعیف هستند به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می­ دهند(فیلبک و همکاران[۷]، ۲۰۰۷).

اسمیت[۸](۲۰۰۱) معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری و رسیک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و برعکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سودآوری بالقوه منجر می شود (اسمیت، ۲۰۰۱). از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می­باشد.

۱-۳ اهمیت و ضروت پژوهش

دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است، حال آن که این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج میگردند. واحدهای تجاری با بکارگیری سیاست های گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می تواند بر میزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد. مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه‌ای و رشد کلان شرکت می‌باشد. این دوره برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌های ماهانه می‌شود. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.

یکی از ضروریترین عوامل برای ادامه فعالیت های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت های نقدینگی آنها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­ دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می رسد. اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر میزان نقدینگی در شرکت­ها، که یکی از مهم­ترین منابع تأمین مالی در جهت بقا و رقابت­پذیری می­باشد، ضرورت می­یابد که به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم.

[۱] – Garsia & et al

[۲] -Gandaveli

[۳] – Deelaf

[۴] -Shio & Cheng

[۵] -Havtis

[۶]- Filbek & et al

[۷] – Filbek & et al

[۸] – Smit

تعداد صفحه:۱۳۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تاثیر سیاست مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد  نراق

دانشکده  مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

رشته مدیریت بازرگانی(مالی)

 

عنوان :

بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: صنعت خودروسازی)

 

زمستان     ۱۳۹۳

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

۱-۱)مقدمه. ۲

۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق ۳

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق ۵

۱-۴)اهداف  تحقیق ۶

۱-۵)مبانی نظری و تدوین فرضیات تحقیق ۶

۱-۶)روش تحقیق ۸

۱-۷)جامعه و نمونه آماری ۹

۱-۸)روش جمع آوری داده ها ۹

۱-۹)روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

۱-۱۰)قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰

۱-۱۱)قلمرو زمانی تحقیق ۱۰

۱-۱۲)قلمرو مکانی تحقیق ۱۰

۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳

۲-۱) مقدمه. ۱۴

۲-۲) تاریخچه مدیریت مالی و سرمایه درگردش ۱۵

۲-۳) تعاریف و مفاهیم مدیریت سرمایه درگردش ۱۷

۲-۴) اهمیت مدیریت سرمایه درگردش ۱۹

۲-۵) اصول مدیریت سرمایه در گردش ۲۰

۲-۶) انواع سرمایه درگردش ۲۱

۲-۷) سیستم جامع مدیریت سرمایه درگردش ۲۲

۲-۷-۱)دسته اول شرایط درونی. ۲۲

۲-۷-۲) دسته دوم الزامات و شرایط محیطی. ۲۴

۲-۸) عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش ۲۵

۲-۹) اهداف مدیریت سرمایه درگردش ۳۰

۲-۹-۱) دستیابی به نقدینگی کافی. ۳۰

۲-۹-۲) کاهش ریسک. ۳۰

۲-۹-۳) کمک به افزایش ارزش شرکت ۳۰

۲-۱۰) تاثیر مدیریت سرمایه درگردش در میزان ریسک و بازده شرکت ۳۱

۲-۱۰-۱) حجم و ترکیب سرمایه درگردش ۳۱

۲-۱۰-۲) هزینه سرمایه. ۳۲

۲-۱۰-۳) سررسید تعهدات جاری ۳۲

۲-۱۰-۴- تاثیر بر حقوق صاحبان سهام ۳۲

۲-۱۱) تاثیر مدیریت سرمایه درگردش در ارزش شرکت ۳۵

۲-۱۲) استراتژی های گوناگون و سیاستهای مطلوب ۳۶

۲-۱۳) سیاست سرمایه در گردش ۳۷

۲-۱۴) انتخاب سیاست سرمایه درگردش ۴۰

۲-۱۵) اجزاء مدیریت سرمایه درگردش ۴۱

۲-۱۵-۱) دوره واریز بستانکاران. ۴۲

۲-۱۵-۲) دوره وصول مطالبات ۴۴

۲-۱۵-۳) دوره گردش موجودی کالا. ۴۶

۲-۱۵-۴) چرخه تبدیل وجه نقد ۴۹

۲-۱۶) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه درگردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در خارج از کشور. ۵۱

۲-۱۷) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه در گردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در داخل کشور. ۵۸

۲-۱۸) خلاصه فصل. ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق ۶۴

۳-۱) مقدمه. ۶۵

۳-۲) روش تحقیق ۶۵

۳-۴) فرضیات تحقیق ۶۶

۳-۵)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ۶۷

۳-۵-۱) متغیرهای مستقل. ۶۷

۳-۵-۲)متغیرهای وابسته تحقیق. ۶۹

۳-۵-۲-۱) شیوه اندازه گیری کارآیی مالی ۶۹

۳-۵-۲-۲) شیوه اندازه گیری ارزش شرکت ۷۰

۳-۶) روش آزمون فرضیات ۷۰

۳-۷)جامعه و نمونه آماری ۷۱

۳-۸) حجم نمونه آماری ۷۱

۳-۹) روش جمع آوری داده ها ۷۳

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

فصل چهارم: یافته های تحقیق ۷۵

۴-۱) مقدمه. ۷۶

۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۷

۴-۳) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۷۸

۴-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. ۸۰

۴-۴-۱) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۱. ۸۰

۴-۴-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۲. ۸۱

۴-۴-۳) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۳. ۸۲

۴-۴-۴) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۴. ۸۴

۴-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. ۸۵

۴-۵-۱) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۱. ۸۵

۴-۵-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۲. ۸۶

۴-۵-۳) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۳. ۸۷

۴-۵-۴) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۴. ۸۸

۴-۵-۵) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۵. ۸۹

۴-۶) خلاصه فصل و نتیجه گیری در خصوص فرضیات اصلی .

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق ۹۱

۵-۱) مقدمه. ۹۲

۵-۲) خلاصه تحقیق ۹۳

۵-۳) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. ۹۴

۵-۴) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. ۹۶

۵-۵) مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین ۹۷

۵-۶) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق ۹۸

۵-۶-۱)پیشنهادهای کاربردی ۹۸

۵-۶-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۹۹

۵-۷) محدودیتهای تحقیق ۹۹

منابع و ماخذ فارسی ۱۰۰

منابع و ماخذ انگلیسی ۱۰۲

ضمائم  و پیوستها: خروجی آماری ۱۰۵

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

۱-۱)مقدمه

 در اقتصاد پرچالش کنونی جهان با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهیهای جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود .سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای عملیاتی واحدهای انتفاعی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش  به طور کلی در همه واحدهای انتفاعی و بخصوص در واحدهای انتفاعی با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به  نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(خرم نژاد،۱۳۸۶).

اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام، پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد  حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن پرداخت بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت  را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده  و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد(موس و ستین[۱]،۱۹۹۳).

موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به صورت موردی و در شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی انجام شده است. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

 

۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق

مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند:  جسورانه (تهاجمی) و محافظه ­کارانه. تفاوت اساسی این سیاست­ها در میزان سرمایه در­گردش خالص[۲] است که برابر با تفاضل دارایی­های جاری و بدهی­های جاری­ است. استراتژی محافظه ­کارانه در مدیریت سرمایه در­گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می­شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر­رسید ­شده به پایین­ترین حد خود برسد­. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه در­گردش با راهبرد جسورانه می­کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی­های جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود­. از سوی دیگر چون حجم دارایی­های جاری به پایین­ترین حد خود می­رسد، نرخ بازده سرمایه ­گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، ۱۳۸۸)­.

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(۲۰۰۲) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،۲۰۱۱). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

  • آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

 

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده­ ها[۳]­و ستاده­ها[۴] در یک گردش مالی، باید به گونه­ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند. یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می­آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می­رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه­ های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می­ کنند.

مدیریت سرمایه در­گردش یکی از بخش­هائی است که درساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­ کند بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در­گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد. ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی، بدلیل وجود تورم در اقتصاد، بیشتر شرکتها ترجیح می­ دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده مواجه شرکتها با بحران مالی و نهایتا ورشکستگی آنها، مدیریت سرمایه در­گردش می­باشد(چیو و چنگ[۵]، ۲۰۰۶).

[۱] Moss, J., and Stine, B

۲  Net Working Capital

۱۰ Input

۱۱ Out put

[۵] Chiou,J, R.Cheng.L

تعداد صفحه:۱۲۴

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

(واحد کاشان)
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

مرداد ۱۳۹۳   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….………………………….۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴-ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم :ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش……………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش……………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱-۶-نسبتهای مالی برای سنجش سرمایه در گردش……………………………………………………………۲۲
۲-۲-۱-۷-راهبردهای سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱-۸-سرمایه درگردش وعملکرد شرکتها………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….۲۵
عنوان صفحه
۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲-۳-نحوه مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۲-۴-مولفه های اندازه گیری سرمایه در گردش…………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۳-ویژگیهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۳-۱-نسبت کل بدهی به کل دارایی ها……………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۳-۲-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام…………………………………………………..۳۰
۲-۲-۳-۳-نسبت Q توبین…………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۳-۴-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام………………………………………………………………….۳۱
۲-۳-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………۳۲
۲-۳-۲-مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………………………………………۳۷
۲-۴-جمع بندی ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۵۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۲-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴-نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۵-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده…………………………………………………………………..۵۹
۳-۷-ابزار تحقیق و
موارد استفاده………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….۶۱
۳-۹-۱-روش های آماری……………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۹-۲-سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………..۶۲
عنوان صفحه
۳-۹-۳-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۹-۴-روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۴-۲-توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۳-توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۴-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۲-آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۴-۳-بررسی نرمال بودن توزیع خطاها………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۴-۴-استقلال خطی متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………………..۷۷
۴-۴-۵-آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………..۷۹
۴-۴-۶-آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها………………………………………………………………………………۸۲
۴-۴-۷- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………………………………..۸۲
۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۵-۱- برآورد پارامترهای رگرسیونی……………………………………………………………………………………۸۵
۴-۵-۲- رابطه برآوردی خطی………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۳- نوع ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۳-۱رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کل بدهی به کل داراییها………………………………….۸۶
۴-۵-۳-۲رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام……..۸۷.
۴-۵-۳-۳-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کیو توبین……………………………………………………۸۷
۴-۵-۳-۴-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام……………………..۸۸
۴-۵-۴-اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۵-۵-تعمیم رابطه خطی برآوردی………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۵-۶-تحلیل ناپارامتریک ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………….۹۱
۴-۶-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
 
عنوان صفحه
فصل پنجم:تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۷
۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………….۹۹
۵-۲-۲-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۳-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………..۱۰۲
۵-۳-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………..۱۰۳
۵-۳-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….۱۰۴
۵-۳-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………….۱۰۵
۵-۳-۵- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………..۱۰۵
۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….۱۰۶
۵-۵-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۶-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۶-۱-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق……………………………………………………
………
۱۰۸
۵-۶-۲-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..۱۰۹
منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-جدول توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………..۶۷

عنوان صفحه
۴-۲-جدول توزیع نمونه بر مبنای نوع فعالیت………………………………………………………………………….۶۸
۴-۳-جدول توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۴-جدول آزمون نرمال بودن متغیر وابسته(کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………………….۷۲
۴-۵-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغبر وابسته (کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………..۷۲
۴-۶-جدول آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….۷۳
۴-۷-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)……………………………۷۳
۴-۸-جدول آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۹-جدول ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل(پیرسون)……………………………………………………..۷۸
۴-۱۰-جدول آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………….۸۰
۴-۱۱-جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………………………………………………………۸۲
۴-۱۲-جدول نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱۳-جدول نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۱۴-جدول نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب……………………………………………………..۸۵
۴-۱۵- جدول جمع بندی ارتباط بین متغیر وابسته و  متغیرهای مستقل………………………………………….۸۹

۴-۱۶- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی……………………….۹۱
۴-۱۷- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)……………………………………………………..۹۲
۴-۱۸- جدول جمع بندی نتایج رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………….۹۵
۵-۱-جدول جمع بندی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و  متغیرهای مستقل………………………..۱۰۰

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱-نمودار هیستوگرام اجزاء خطاها ی مدل رگرسیونی…………………………………………………………….۷۶
۴-۲-نمودارهیستوگرام مقایسه مقادیر برآوردی و واقعی متغیر وابسته…………………………………………….۷۷

چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، ویژگیهای خاص شرکت مشتمل بر نسبت کل بدهی به کل داراییها ، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب ازتعداد ۱۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel وهمچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و ضعیف بین میزان نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و رابطه ای مستقیم و ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام  با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس و بسیار ضعیف بین نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و رابطه ای مستقیم و بسیار ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد . جمع بندی  این پژوهش رابطه خطی بین ویژگیهای خاص شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش رد شده است. ولی ارتباط ضعیف به صورت غیر خطی بین متغیرها را می توان پذیرفت.مدیران میتوانند  میزان بدهی ها و تعهدات بلند مدت را جهت مدیریت وجوه نقد مورد نیاز شرکت ،کنترل و بهینه نمایند.

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، نسبت کل بدهی به کل داراییها،بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)
گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .
تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روش های علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۹)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

۱-۲-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،۱۳۸۹)

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای ا
ثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.        
 
 ۱-۳-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵،لو۱۹۸۴،لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مد
یریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

تعداد صفحه:۱۲۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]