Get a site

برچسب: مدیریت ورزشی

پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گرفتن از بازخورد ۳۶۰ درجه

پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گرفتن از بازخورد ۳۶۰ درجه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه پیام نور
واحد قشم
عنوان پایان نامه :
ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گرفتن از بازخورد ۳۶۰ درجه
استاد راهنما:
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
استاد مشاور:
دکتر لقمان کشاورز
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ‌ارشد
در رشته تربیت‌بدنی گرایش مدیریت ورزشی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گرفتن از بازخورد ۳۶۰ درجه بود. در این پژوهش دانشجویان رشته تربیت بدنی به عنوان زیردستان، روسای دانشکده‌های تربیت بدنی به عنوان بالادستان، اساتید دروس تخصصی تربیت بدنی به عنوان همتایان و مدیران گروه تربیت بدنی (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر جهت انتخاب مدیران و مدیران ارشد از نوع کل شمار بود و روش نمونه‌گیری جهت انتخاب دانشجویان و اساتید به صورت تصادفی بود (۹۶ (N=. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پرسشنامه ۴۰ ویژگی مدیر در قالب چهار عامل اصلی مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی به صورت جمله خبری و در مقایس پنج ارزشی لیکرت تدوین شده بود. در پژوهش حاضر پایایی کلی این پرسشنامه ۹۷/۰ بدست آمد. روش آماری این پژوهش شامل آمار توصیفی و استنباطی بود که از آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین نتایج ارزیابی گروه­های مورد بررسی در خصوص مهارت‌های مدیریتی و فنی و ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی در سطح معناداری ۰۰۱/۰ وجود دارد. در نهایت با شناسایی نقاط کور رفتار مدیران و همچنین نقاط قوت و ضعف آنان پیشنهادهایی برای بهینه­سازی رفتار آن‌ها ارائه شد.
واژه­های کلیدی:
مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی، بازخورد ۳۶۰ درجه
فهرست عناوین.صفحه
فصل اول کلیات تحقیق ۱
۱-۱- ‌تعریف مساله. ۲
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش. ۵
۱-۴- اهداف پژوهش. ۶
۱-۵- فرضیات پژوهش. ۷
۱-۶- محدودیت های پژوهش. ۸
۱-۷- پیش فرض‌های پژوهش. ۸
۱-۸- قلمرو پژوهش. ۹
۱-۹- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات ۹
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- مدیر کیست؟ مدیریت چیست؟. ۱۳
۲-۳- وظایف مدیریتی ۱۳
۲-۳-۱- برنامه‌ریزی ۱۵
۲-۳-۲- سازماندهی ۱۵
۲-۳-۳- تأمین نیروی انسانی ۱۶
۲-۳-۴- هدایت ۱۷
۲-۳-۵- کنترل. ۱۷
۲-۴- مهارت‌های مدیریتی ۱۸
۲-۴-۱- مهارت‌های ادراکی ۱۸
۲-۴-۲- مهارت‌های میان فردی یا انسانی ۱۹
۲-۴-۳- مهارت فنی ۲۱
۲-۵- نقش‌های مدیریتی ۲۲
۲-۵-۱- نقش‌های انسانی یا میان فردی ۲۲
۲-۵-۲-  نقش‌های اطلاعاتی ۲۳
۲-۵-۳- نقش‌های تصمیمی ۲۳
۲-۶- ویژگی‌های مدیران موفق ۲۴
۲-۷- ارزیابی عملکرد مدیران. ۲۶
۲-۸- ارزیابی عملکرد. ۲۹
۲-۹- تعریف ارزیابی عملکرد. ۳۰
۲-۱۰-تعریف ارزیابی عملکرد. ۳۰
۲-۱۱- منابع ارزیابی عملکرد. ۳۰
۲-۱۲- فرآیند ارزیابی عملکرد. ۳۴
۲-۱۳- رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد. ۳۵
۲-۱۴- بازخورد ۳۶۰ درجه. ۳۶
۲-۱۵- سطوح بازخورد ۳۶۰ درجه. ۳۸
۲-۱۶- روش‌های ارزیابی در بازخورد ۳۶۰ درجه. ۳۹
۲-۱۷- اهداف بازخورد ۳۶۰ درجه. ۴۰
۲-۱۸- اهمیت درخواست بازخورد. ۴۲
۲-۱۹- مراحل فرآیند بازخورد ۳۶۰ درجه. ۴۲
۲-۲۰- خصوصیات ارزشیابی کننده ۴۴
۲-۲۱- مشکلات بکارگیری ارزیابی ۳۶۰ درجه. ۴۴
۲-۲۳- پیشینه تحقیق ۴۵
۲-۲۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۵
۲-۲۲-۲- تحقیقات انجام شده خارج کشور ۴۹
فصل سوم روش‌شناسی تحقیق ۵۶
۳-۱- مقدمه. ۵۷
۳-۲- روش پژوهش. ۵۷
۳-۳- جامعه آماری ۵۷
۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری ۵۷
۳-۵- فرآیند اجرای پژوهش. ۵۸
۳-۶- متغیرهای پژوهش. ۵۸
۳-۷- ابزار اندازه‌گیری ۶۰
۳-۷-۱- روایی آزمون. ۶۰
۳-۷-۲- پایایی آزمون. ۶۰
۳-۸- روش جمع‌آوری اطلاعات ۶۱
۳-۹- روش‌های آماری ۶۱
فصل چهارم نتایج و یافته‌های تحقیق ۶۲
۴-۱- مقدمه. ۶۳
۴-۲- یافته‌های توصیفی ۶۳
۴-۲-۱- وضعیت سن دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۳
۴-۲-۲- مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۳
۴-۲-۳- وضعیت سن اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۴
۴-۲-۴- وضعیت تحصیلات اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۴
۴-۲-۵- سابقه تدریس اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۵
۴-۲-۶- سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۵
۴-۲-۷- وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۶
۴-۲-۸- سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۶
۴-۲-۹- سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۷
۴-۲-۱۰- سن مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۷
۴-۲-۱۱- وضعیت تحصیلات مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۸
۴-۲-۱۲- سابقه مدیریت مدیران ع
الی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۸
۴-۲-۱۳- سابقه کار مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی ۶۹
۴-۳- بررسی وضعیت طبیعی بودن داده‌ها ۶۹
۴-۴- یافته‌های استنباطی ۷۰
۴-۴-۱- آزمون فرض اول. ۷۰
۴-۴-۲- آزمون فرض دوم. ۷۴
۴-۴-۳- آزمون فرض سوم. ۷۷
۴-۴-۴- آزمون فرض چهارم. ۸۰
۴-۴-۵- آزمون فرض پنجم. ۸۳
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری ۸۵
۵-۱- مقدمه. ۸۶
۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۶
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۸۷
۵-۴- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۹۰
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۱
منابع. ۹۲
فهرست جداول و اشکال.صفحه
شکل ۲-۱. ارزیابی چند منبعه. ۳۴
شکل ۲-۲. فرآیند ارزیابی عملکرد. ۳۴
جدول ۲-۱. تفاوت سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن. ۳۵
شکل ۳-۱. فرآیند اجرای تحقیق ۵۸
جدول ۳-۱. متغیرهای پژوهش. ۵۹
جدول ۳-۲. ضرایب پایایی آزمون. ۶۰
جدول ۴-۱. سن دانشجویان. ۶۳
جدول ۴-۲. مقطع تحصیلی دانشجویان. ۶۴
جدول ۴-۳. سن اساتید. ۶۴
جدول ۴-۴. وضعیت تحصیلات اساتید. ۶۵
جدول ۴-۵. سابقه تدریس اساتید. ۶۵
جدول ۴-۶. سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۶۶
جدول ۴-۷. وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۶۶
جدول ۴-۸. سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۶۷
جدول ۴-۹. سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۶۷
جدول ۴-۱۰. سن مدیران عالی ۶۸
جدول ۴-۱۱. وضعیت تحصیلات مدیران عالی ۶۸
جدول ۴-۱۲. سابقه مدیریت مدیران عالی ۶۹
جدول ۴-۱۳. سابقه کار مدیران عالی ۶۹
جدول ۴-۱۴. نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی وضعیت طبیعی بودن داده‌ها در پرسشنامه‌ها ۷۰
جدول ۴-۱۵. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی ۷۱
جدول ۴-۱۶. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی ۷۱
جدول ۴-۱۷. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۷۲
جدول ۴-۱۸. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی ۷۲
جدول ۴-۱۹. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخصهای مدیریتی ۷۳
جدول ۴-۲۰. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه گروه‌ها ۷۳
جدول ۴-۲۱. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی ۷۴
جدول ۴-۲۲. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی ۷۴
جدول ۴-۲۳. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۷۵
جدول ۴-۲۴. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های فنی ۷۵
جدول ۴-۲۵. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه ها در شاخص‌های فنی ۷۶
جدول ۴-۲۶. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های فنی از دیدگاه گروه‌ها ۷۶
جدول ۴-۲۷. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های اجتماعی ۷۷
جدول ۴-۲۸. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی ۷۷
جدول ۴-۲۹. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های
تربیت بدنی ۷۸
جدول ۴-۳۰. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های اجتماعی ۷۸
جدول ۴-۳۱. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخص‌های اجتماعی ۷۹
جدول ۴-۳۲. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه گروه‌ها ۷۹
جدول ۴-۳۳. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی ۸۰
جدول ۴-۳۴. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی ۸۰
جدول ۴-۳۵. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۸۱
جدول ۴-۳۶. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های شخصیتی ۸۱
جدول ۴-۳۷. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخص‌های شخصیتی ۸۲
جدول ۴-۳۸. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه گروه‌ها ۸۲
جدول ۴-۳۹. میانگین امتیاز ارزیابی کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها ۸۳
جدول ۴-۴۰. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی کلی ۸۳
جدول ۴-۴۱. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی ۸۴

۱-۱- ‌تعریف مساله

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه‌های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سروکار دارند؛ برخی از مردم ورزشکار حرفه‌ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها و نمایشات ورزشی بوده و عده‌ای نیز از راه ورزش امور خویش را می‌گذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از الویت‌های استراتژیک برنامه‌ریزان در کشورهای دنیا تبدیل شده است (جکسون و پالمر، ۱۳۸۰).
مدیران ورزشی، به عنوان بازوهای اجرایی تشکیلات ورزش کشورها با اهداف تعمیم و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، متولی رشته‌های ورزشی مربوط به خود هستند و وظیفه سیاست‌گذاری، خط‌مش گذاری و تعیین استراتژی را در رشته‌های ورزشی مربوط به خود بر عهده دارند. یکی از اهداف مدیران در سازمان‌های ورزشی، مانند هر سازمان دیگری، رسیدن به حداکثر کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری است که بخشی از آن از طریق کسب افتخارات بین‌المللی محقق خواهد شد.
اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهمترین آن‌ها نیروی انسانی است. در دانشگاه‌ها یکی از منابع انسانی که نقش برجسته‌ای در موفقیت دانشگاه دارد مدیران ورزشی، به ویژه مدیران ورزشی ملی هستند که کوچکترین تصمیم آن‌ها می‌تواند عملکرد کل دانشگاه را در زمینه تربیت بدنی و ورزش‌های همگانی و قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته، همچنین کشف توانایی‌های خود، به اطلاع از انتظارات دانشگاه در مورد خود و میزان عملکرد خود نیاز دارند، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرآیندی بسیار ارزشمند است. مدیران کلاسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند، اما امروزه هدف از ارزیابی، راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربحشی و کارایی است (دهقان قهفرخی، ۱۳۸۷).
مدیر اگر دریابد که دیگران درباره رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای ارتباطی او چگونه می‌اندیشند و چگونه وی را ارزیابی می‌کنند (ارزیابی دیگران) می‌تواند نظرات بازخوردی آنان را با نتایج ارزشیابی شخصی خود (خود ارزیابی) سنجیده و برنامه خود بهینه‌سازی مناسبی برای بهبود عملکرد خویش تدارک ببیند. ارزیابی ۳۶۰ درجه، به عنوان یکی از ابزارهای جدید ارزیابی عملکرد، با گردآوری اطلاعات از ذینفعان متفاوتی که با مدیر در ارتباط هستند، می‌تواند به مدیر در این زمینه کمک کند.
بازخورد ۳۶۰ درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرآیند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می‌کند. بعضی از سازمان‌ها بازخورد را برای یک بخش از سازمان و به طور سیستماتیک انجام می‌دهند. بازخورد به افراد کمک می‌کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی‌کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی‌کنندگان می‌تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتی مشتریان، عرضه‌کنندگان و اعضای اتحادیه باشند. سیستم‌های بازخورد ۳۶۰ درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح‌تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم‌های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته، توسعه یافته است. تعاریف مختلفی از این فرآیند ارائه شده است. به طور کلی بازخورد ۳۶۰ درجه یا بازخورد چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده‌های جمع‌آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد (مک‌کارتی، ۲۰۰۱).
سیستم بازخورد ۳۶۰ درجه شامل مراحل مختلف است:

 1. تعیین هدف بازخورد ۳۶۰ درجه:

هدف بازخورد ۳۶۰ درجه این است که اطلاعات بدست آمده از فرآیند برای توسعه مسیر شغلی و ارزیابی عملکرد استفاده شود. این هدف بایستی در ابتدای فرآیند مشخص شود و با همه ذینفعان درگیر در فرآیند مرتبط باشد.

 1. انتخاب ابزار جمع‌آوری داده:

ابزارهای ارزیابی شامل پرسشنامه‌هایی است که توسط ارزیابی‌کنندگان مختلف پر می‌شود، با وجود این بعضی از سازمان‌ها از مصاحبه نیز استفاده می‌کنندکه البته تعداد این سازمان‌ها کم است.

 1. تصمیم‌گیری در زمینه موارد:

در این زمینه توصیه می‌شود که بجای ویژگی‌های عمومی بر رفتار واقعی فرد توجه شود. بسیاری از صاحبنظران پیشنهاد کرده‌اند که آیتم‌های ارزیابی باید بر محتوای خاصی مبتنی باشند. به طوریکه بتواند خطای ارزیابی را کاهش دهد. رفتارهایی که ارزیابی می‌شوند باید از چشم‌انداز و ارزش‌های سازمان ناشی شود.

 1. تصمیم‌گیری در مورد دریافت‌کنندگان بازخورد:

در ادبیات مدیریتی، این عقیده مطرح است که افراد بایستی برای مشارکت در برنامه بازخورد داوطلب باشند. مشارکت اجباری می‌تواند تهدیدکننده باشد و اثربخشی سیستم را به خطر بیندازد.

 1. پرورش ارزیابی‌کنندگان و ارزیابی‌شوندگان:

ارتباط با همه ذینفعان درگیر در فرآیند بازخورد ۳۶۰ درجه در مرحله طراحی و اجرای بازخورد نیاز است و مهارت‌آموزی بخشی از این فرآیند است. پرورش ارزیابی‌شوندگان در زمینه پذیرش بازخورد منفی ضروری است. ارزیابی‌کنندگان باید در زمینه خطاهای مختلف ارزیابی که ممکن است رخ بدهد (خطای هاله‌ای، سهل‌گیری) آگاهی پیدا کنند.

 1. دریافت‌کنندگان بازخورد، ارزیابی‌کنندگان را انتخاب می‌کنند:

ارزیابی‌کنندگان شامل رئیس، خود فرد، زیردستان و مشتریان داخلی و خارجی هستند.

 1. توزیع پرسشنامه
 2. تحلیل اطلاعات بازخورد:

این مرحله توسط مشاوران بیرونی صورت می‌گیرد. در این مرحله اطلاعات بازخورد جمع‌آوری شده و گزارش‌های لازم تهیه می‌شود.

 1. بازخورد دادن:

زمانی که گزارش‌ها تهیه شد و گزارش نهایی تکمیل گردید بازخورد به دریافت‌کنندگان بازخورد ارائه می‌شود.

 1. پیگیری اجرای فرآیند:

دریافت‌کنندگان بازخورد باید قادر به ایجاد زمینه‌های توسعه باشند و از داده‌های بازخورد در زمینه توسعه و مهارت‌آموزی استفاده کنند. ضروری است که دریافت‌کنندگان بازخورد، در زمینه رفع ضعف‌هایشان برنامه عملی داشته باشند.

 1. تکرار فرآیند:

در سازمان‌هایی که بازخورد ۳۶۰ درجه به طور اثربخش جریان دارد، ممکن است فرآیند بعد از دریافت گزارش‌های اولیه بازخورد تکرار شود (مک‌کارتی، ۲۰۰۱).
با توجه به نقش مهم مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و همچنین ناکارآمدی سیستم ارزیابی موجود در زمینه ارزیابی عملکرد مدیران، پژوهشگر بدنبال ارزیابی آن‌ها با بهره گرفتن از روش بازخورد ۳۶۰ درجه به عنوان یکی از نظام‌های نوین ارزیابی می‌باشد تا بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها بازخوردهای لازم را در جهت توسعه و پرورش آن‌ها فراهم کند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]