Get a site

برچسب: مدیریت

پایان نامه جزا و جرم شناسی: نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات گلستان

گروه حقوق- جزا و جرم شناسی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

عنوان:

نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)

استاد راهنما:

دکتر علی طالع زاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول – کلیات۲

مقدمه۳

۱) فرضیه های تحقیق.۷

۲) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق۸

۳) نوآوری تحقیق.۸

۴) روش مطالعاتی.۸

فصل دوم – شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت۱۰

مقدمه.۱۱

مبحث اول: تعریف شخصیت.۱۲

۱- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت۱۲

۲- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)۱۳

۳- تعریف فلسفی شخصیت۱۴

۴- تعریف روانشناختی شخصیت۱۴

مبحث دوم: سازمان شخصیت.۱۵

۱- عوامل سازنده سازمان شخصیت۱۶

۱-۱- محیط قبل از تولد۱۷

۱-۲- تجربیات نخستین۱۸

۱-۳- آموزشگاه۱۹

۱-۴- فرهنگ جامعه۱۹

مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم.۲۰

۱- توجه به شخصیت افراد در سیر تکاملی حقوق جزا۲۱

۱-۱- مرحله اول: عصر انتقام.۲۱

۱-۲- مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری.۲۳

۱-۳- مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا).۲۳

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)۲۴

۱- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان۲۴

۲- اقسام ابسرواسیون۲۶

۲-۱- ابسرواسیون در محیط آزاد.۲۶

۳- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم).۲۸

۴- ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)۲۹

۵- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیف.۳۰

۶- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات۳۱

مبحث پنجم: پرونده شخصیت۳۳

۱- تاریخچه پرونده شخصیت.۳۳

۲- طرز تشکیل پرونده شخصیت۳۴

۲-۱- تحقیق و پژوهش اجتماعی.۳۵

۲-۲- آزمایش پزشکی۳۶

۲-۳- آزمایش روانپزشکی۳۶

۲-۴- آزمایش روانشناسی.۳۷

۲-۵- آزمایش های مختلف دیگر.۳۷

۳- خصوصیت های اخلاقی مرتکب.۳۸

۴- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت.۳۹

۵- نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار.۴۰

فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید.۴۲

مقدمه.۴۳

مبحث اول: کیفر و مبانی آن.۴۳

۱- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن.۴۳

۲- توجیه کیفر۴۴

۲-۱- دیدگاه سودمدار۴۵

۲-۱-۱- بازدارندگی۴۵

۲-۱-۲- توانگیری از بزهکاران.۴۶

۲-۱-۳- بازپروری.۴۶

۲-۲- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار۴۶

۲-۲-۱- جبران خسارت.۴۷

مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر۴۷

۱- مفهوم تعزیر۴۷

۱-۱- تعزیر در لغت۴۷

۱-۲- تعزیر در بیان فقهای امامیه۴۹

۱-۳- تعزیر در بیان فقهای عامه۵۰

۱-۴- تعزیر در قانون مجازات اسلامی۵۱

۲- ملاک و مبنای اعمال تعزیر۵۴

۲-۱- ارتکاب معصیت۵۴

۲-۲- ارتکاب رفتار مفسده آمیز.۵۴

۳- فلسفه تعزیر۵۵

۴- اهداف تعزیر.۵۶

۴-۱- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)۵۷

۴-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت).۵۷

مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید.۶۰

۱- اقسام تعزیر۶۰

۱-۱- تعزیر مقدر و غیرمقدر.۶۰

۱-۱-۱- تعزیر مقدر۶۱

۱-۱-۲- تعزیر غیرمقدر.۶۱

۱-۲- تعزیر شرعی و حکومتی۶۲

۱-۲-۱- تعزیر شرعی۶۲

۱-۲-۲- تعزیر حکومتی۶۲

۱-۳- تعزیر در حق الله و حق الناس.۶۴

۲- خصوصیات تعزیر.۶۶

۳- مصادیق تعزیر۶۸

۴- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات۷۰

۴-۱- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است۷۰

۴-۲- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است.۷۱

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب.۷۴

مقدمه.۷۵

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها.۷۵

۱- فردی کردن مجازات۷۵

۱-۲- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها۷۷

۲-۱- اهداف شخصی.۷۷

الف: رعایت عدالت۷۷

ب: اصلاح و بهبود مرتکب۷۸

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب۷۸

ت: پیشگیری فردی.۷۹

۲-۲- اهداف اجتماعی۷۹

الف: نوگرایی و نوآوری۷۹

ب: شناخت بزهکار۸۰

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم۸۰

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب۸۱

۳- شیوه های فردی کردن مجازات ها۸۱

۳-۱- فردی کردن تقنینی مجازات ها۸۱

۳-۱-۱- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات۸۱

۳-۱-۱-۱- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم.۸۱

۳-۱-۱-۲- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم۸۲

۳-۱-۱-۳- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی۸۲

۳-۱-۲- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها۸۲

۳-۱-۲-۱- شیوه های تعدیلی.۸۲

الف – تخفیف مجازات۸۳

ب – تعلیق مجازات.۸۴

۳-۱-۲-۲- شیوه های تشدیدی.۸۴

الف – تکرار جرم.۸۵

ب – تعدد جرم.۸۵

۳-۲- فردی کردن قضایی مجازات.۸۵

۳-۳- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا۸۷

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات.۸۷

۱- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی۸۷

۲- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام۸۹

۳- فردی کردن مجازات در تعزیرات۸۹

۴- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۹۲

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن۹۲

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم.۹۴

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات.۹۵

۵- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران.۹۶

فصل پنجم – نتیجه گیری.۹۷

۱- نتیجه گیری و پیشنهاد۹۸

۲- منابع۱۰۰

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و. اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال ۱۹۵۴ مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و. شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و. است.

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و.) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و. به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و. را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

باتوجه به اینکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و.) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارائه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

۱- آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

۲- با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

۳- اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

۴- آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

۵- آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه کرده است؟

۶- آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

۷- آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۸

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

استاد راهنما:

دکتر موسوی رکنی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه.۱

۱- تبیین موضوع.۱

۲- اهمیت و ضرورت بحث.۲

۳- سوال های تحقیق.۳

۴- فرضیه های تحقیق۳

۵- پیشینه تحقیق.۳

۶- اهداف تحقیق و کاربردها۴

۷- روش تحقیق۴

فصل اول: کلیات واژه شناسی

تعریف ضمان معاوضی.۶

تعریف فسخ.۱۰

۱- معنی لغوی.۱۰

۲- معنی اصطلاحی.۱۰

تعریف اقاله۱۳

۱- معنی لغوی.۱۳

۲- معنی اصطلاحی۱۳

تعریف حق حبس۱۴

۱- معنی لغوی.۱۴

۲- معنی اصطلاحی.۱۵

تعریف قبض۱۷

۱- معنی لغوی.۱۷

۲- معنی اصطلاحی۱۷

فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخ

مقدمه۲۰

مبحث اول: تلف قبل از قبض.۲۲

اثر اتلاف در عقد بیع۲۶

مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار۲۸

شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ایران.۳۱

۱- خیار مجلس.۳۳

۲- خیار حیوان.۳۳

۳- خیار شرط۳۴

مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م ۴۵۳ ق.م:۳۸

تعارض دو قاعده۴۱

مبحث سوم: تلف پس از فسخ.۴۷

مقدمه.۴۷

عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ۴۷

مسئولیت متصرف.۵۲

اتلاف۵۵

فصل سوم: ضمان معاوضی در اقاله

مبحث اول: ضمان معاوضی.۵۸

مقدمه۵۸

مختصری راجع به اقاله.۵۸

اقاله از منظر فقها۶۰

ضمان معاوضی در اقاله۶۲

ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها۶۲

ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله۶۶

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون.۶۷

تلف عین بعد از اقاله.۶۹

تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی.۷۰

الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد۷۲

ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد.۷۲

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله۷۴

مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس۷۶

مقدمه۷۶

حق حبس در قوانین ایران.۷۷

سقوط حق حبس در بیع.۷۹

سقوط حق حبس۷۹

الف) تسلیم.۷۹

ب) تلف عین محبوسه۸۲

ج) اراده صاحب حق.۸۳

عدم لزوم استناد به حق حبس۸۳

آثار حق حبس۸۴

۱- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله۸۴

۲- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس.۸۵

۳- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم.۸۵

۴- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس۸۷

ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع.۸۸

نقص و تلف وارده به محبوس.۹۴

حق حبس و اقاله۹۵

نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس۹۷

نتیجه گیری۱۰۱

فهرست منابع و مآخذ.۱۰۸

الف: منابع فارسی.۱۰۸

ب: منابع عربی۱۰۹

ج: مقالات.۱۱۲

د: پایان نامه ها۱۱۲

چکیده

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا. می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­ دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان ­نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان ­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.

مقدمه

۱- تبیین موضوع

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسان‏ها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏کردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیک‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و. چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م۱۴۰ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و. پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏ نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

۲- اهمیت و ضرورت بحث

می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و. که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.

۳- سوال های تحقیق

طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟

۴- فرضیه های تحقیق

می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می‌شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.

۵- پیشینه تحقیق

مفاهیم مذکور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا کارى که که در این پایان‏ نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر کدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است که مورد نظر واقع شود.

۶- اهداف تحقیق و کاربردها

نتایج این تحقیق می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:

الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.

ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.

ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.

۷- روش تحقیق

نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.

گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

دانشگاه قم

دانشکده­ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد دیلمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه۲

الف – بیان مسأله۲

ب – ضرورت و پیشینه تحقیق.۳

ج – سوالات تحقیق۵

ه- فرضیه های تحقیق۵

و – اهداف تحقیق۶

ز – روش تحقیق۶

ح – ساختار تحقیق۶

فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط

۱-۱- بخش اول: احتیاط۹

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط.۹

۱-۱-۱-۱- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی.۹

۲-۱-۱-۱- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی۱۰

۲-۱-۱- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط.۱۱

۱-۲-۱-۱- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران۱۱

۲-۲-۱-۱- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا۱۲

۳-۱-۱- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط۱۳

۱-۳-۱-۱- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط.۱۳

۲-۳-۱-۱- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط۱۵

۴-۱-۱- مبحث چهارم: شخص محتاط۱۶

۱-۴-۱-۱- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط.۱۶

۲-۴-۱-۱- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط۱۸

۱-۱-۴-۱-۱- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه۱۹

۲-۱-۴-۱-۱- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا۱۹

۵-۱-۱- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه۲۳

۲-۱- بخش دوم: بی احتیاطی.۲۵

۱-۲-۱- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار.۲۷

۲-۲-۱- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی.۳۵

۲-۲-۲- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی.۳۶

۳-۲-۱- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی۴۳

۱-۳-۲-۱- گفتار نخست: عنصر معنوی۴۳

۲-۳-۲-۱- گفتار دوم: عنصر مادی۴۸

۴-۲-۱- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی۵۱

۵-۲-۱- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی۵۳

۱-۵-۲-۱- گفتار نخست: معیار عینی۵۴

۲-۵-۲-۱- گفتار دوم: معیار شخصی.۵۶

۳-۱- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی۵۸

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

۱-۲- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط.۶۶

۱-۱-۲- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته.۶۶

۲-۱-۲- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته۶۸

۲-۲- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط۷۳

۱-۲-۲- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول.۷۳

۲-۲-۲- مبحث دوم: احتیاط های روا.۷۸

۳-۲-۲- مبحث سوم: احتیاط های ناروا۸۰

۳-۲- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط۸۴

۱-۳-۲- مبحث اول: ایران۸۴

۲-۳-۲- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا.۸۵

۳-۳-۲- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین۸۶

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

۱-۳- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده۹۲

۱-۱-۳- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی.۹۵

۲-۱-۳- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط۹۹

۲-۳- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان.۱۰۴

۱-۲-۳- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده.۱۰۴

۱-۱-۲-۳- گفتار نخست: در حقوق کامن لا.۱۰۴

۲-۱-۲-۳- گفتار دوم: در فقه۱۰۷

۲-۲-۳- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط.۱۱۰

نتیجه گیری.۱۱۳

پیشنهاد۱۱۴

منابع و مأخذ۱۱۵

چکیده لاتین.۱۲۴

چکیده

در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و . دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و . است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – بیان مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده ۹۵۳ قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی ۱۴۵ ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».

مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و . ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

ب – ضرورت تحقیق

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.

حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.

در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.

ج – پیشینه تحقیق

پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

د – سوالات تحقیق

برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:

۱- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

۲- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

۳- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟

۴- نقش بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟

در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

هـ – فرضیه های تحقیق

۱- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده­ اند.

۲- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.

۳- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.

۴- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول : کلیات۳

۱-۱ بیان مسئله ۴

۱-۲ اهداف تحقیق .۴

۱-۳ اهمیت یا ضرورت موضوع .۴

۱-۴ سولات و فرضیه های تحقیق .۴

۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها .۵

۱-۶ پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری .۵

۱-۶- ۱پیشینه پژوهش در جهان ۵

۱-۶-۲پیشینه پژوهش در ایران ۶

۱-۶-۳ مبانی نظری ۶

۱-۷ روش کار تحقیق و موانع و مشکلات تحقیق .۷

فصل دوم : عقد کفالت در حقوق ایران .۸

۲-۱ مقدمه .۹

۲-۲ کلیات .۱۰

۲-۳ اوصاف عقد کفالت ۱۲

۲-۴ کفالت طلب و کفالت ملاقات .۱۵

۲-۵ تفاوت کفالت با ضمان ۱۵

۲-۶ کفالت و وکالت .۱۶

۲-۷ متعلق کفالت .۱۶

۲-۸ کفالت به اعتبار زمان ۱۷

۲-۹ مقتضای کفالت احضارمکفول است یا پرداخت دین ؟ .۱۸

۲-۱۰ مواردی که کفالت ممنوع است .۱۹

۲-۱۱ ترامی و دور در کفالت .۲۰

۲-۱۲ تسلیم مکفول .۲۲

۲-۱۳ کفالت قهری .۲۲

۲-۱۴ سقوط تعهد کفیل ۲۴

۲-۱۵ مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ۲۷

۲-۱۶ رجوع کفیل به مکفول .۲۸

فصل سوم: عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی).۳۰

مقدمه .۳۱

گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی .۳۱

۳-۱-۱ کلیات ۳۱

۳-۱-۲ انواع ضمان .۳۲

۳-۱-۳ تسلیم مکفول .۳۲

۳-۱-۴ تزاحم ضمانت و کفالت ۳۳

۳-۱-۵ کفالت و ضمانت زن ۳۳

۳-۱-۶ ترامی ضمانت .۳۳

۳-۱-۷ آثار کفالت .۳۳

۳-۱-۸ اتمام کفالت ۳۴

گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین .۳۵

۳-۲-۱ کلیات .۳۵

۳-۲-۲ ارکان کفالت .۳۵

۳-۲-۳ رابطه بین کفیل و دائن ۳۶

۳-۲-۴ ترامی کفالت ۳۷

۳-۲-۵ تعدد کفیل ۳۷

۳-۲-۶ رابطه بین کفیل و مدیون ۳۷

فصل چهارم: بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس۳۸

مقدمه .۳۹

گفتار اول کلیات .۳۹

۴-۱-۱ سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ ۳۹

۴-۱-۲ نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .۴۰

گفتار دوم کشور امارات متحده عربی .۴۴

۴-۲-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی .۴۴

۴-۲-۲ بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی ۴۴

۴-۲-۳ شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی ۴۶

۴-۲-۴ موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی ۴۶

۴-۲-۵ شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی ۴۷

۴-۲-۶ تغییر شغل .۴۸

۴-۲-۷ قرارداد های استخدام .۴۸

۴-۲-۸ در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ۴۸

۴-۲-۹ اتمام رابطه کاری .۴۸

گفتار سوم کشور عربستان سعودی :.۴۸

۴-۳-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ۴۸

۴-۳-۲ شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی۵۰

۴-۳-۳ مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر .۵۱

۴-۳-۴ جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن.۵۲

گفتار چهارم کشور قطر: .۵۵

۴-۴-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ۵۵

۴-۴-۲ مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ۵۵

۴-۴-۳ حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار .۵۷

۴-۴-۴ قوانین استخدام و ایمنی در قطر .۵۸

۴-۴-۵ معیشت کارگر .۵۹

۴-۴-۶ فقدان یا نامناسب بودن نظارت ۶۱

۴-۴-۷ عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ۶۲

گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : ۶۳

۴-۵-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی .۶۳

۴-۵-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان .۶۴

۴-۵-۳ محدودیت های کارفرما .۶۵

۴-۵-۴ موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد .۶۶

۴-۵-۵ مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود ۶۶

گفتار ششم کشور کویت : .۶۷

۴-۶-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی .۶۷

۴-۶-۲شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ۶۸

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ۶۹

۴-۷-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ۶۹

۴-۷-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین .۷۱

۴-۷-۳ شرایط صدور کارت کار در بحرین ۷۱

۴-۷-۴ لغو کارت کار کار کارگر خارجی ۷۲

۴-۷-۵ قانون استخدام در بحرین ۲۰۱۰ .۷۲

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی .۷۵

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : .۷۶

۵-۱-۱ قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی .۷۶

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران.۷۸

۵-۲-۱ شرایط اشتغال مجاز ۷۸

۵-۲-۲ شرایط صدور پروانه کار .۸۰

۵-۲-۳ موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار .۸۱

۵-۲-۴ موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال.۸۳

۵-۲-۵ چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ۸۴

۵-۲-۶ اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: .۸۶

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ۸۸

۶-۱ مقدمه ۸۹

۲-۶ جمع بندی نتایج پژوهش .۸۹

۶-۳ اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .۹۱

۶-۴ پیشنهادات برای مطالعات آینده ۹۲

منابع ۹۳

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند و کارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند.سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند،کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری براساس تعریف سازمان بین المللی کار،اسارت کاری (برده شدن)یا یک نوع کار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسأله

کفالت یکی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اکثر مذاهب اسلامی که زیربنای قوانین کشورهای اسلامی است با اندک اختلافی وجود دارد.

یکی از مهمترین مسائل و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای کارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این کشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص کارجو باید پروسه ای را طی کند که این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه کشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار با مطالعه ی قانون کار کشور های، امارات، قطر، کویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط کار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.

۲-۱- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.

۳-۱- اهمیت یا ضرورت موضوع

آثارمتعدد عقد کفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.

با توجه به این که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به کار کردن در این کشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی کار اتباع خارجی در این کشورها ضروری باشد.

۴-۱- سوالات و فرضیه های تحقیق

۱- سیستم کفالت که برای اخذ ویزای کار در کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟

۲- آیا سیستم حقوقی کفالت برای اخذ ویزای کارکه در قانون اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟

۳- آیا برای اخذ ویزای کار در کشورهای مورد نظر بین اتباع کشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟

فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق تدوین شده است:

۱- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی کفالت طلب و کفالت ملاقات است. و کفیل وظیفه ای بجز جست و جو و راهنمایی کردن به مکان مکفول و ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول ندارد.

۲- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد که نهاد حقوقی کفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای کار سابقه ای در قوانین کار فرانسه نداشته است.

۳- با توجه به بررسی انجام شده، اتباع کشورهای عربی براتباع سایر کشورها جهت اخذ ویزای کار اولویت دارند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

‌عنـوان:

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

استاد راهنما:

دکترعبداله صدیقیان

 استـاد مشاور:

دکتراحمد دهقانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع.۵

مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه سپرده گذاری۶

گفتار اول: مفهوم سود.۶

بند الف: سود از نظر لغوی۶

بند ب: سود از نظر اصطلاحی.۶

بند ج: مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره).۷

گفتار دوم: سپرده و تاریخچه سپرده گذاری۱۰

بند الف: مفهوم سپرده بانکی.۱۰

بند ب: اهمیت سپرده ها در عملیات بانکی.۱۱

بند ج: تاریخچه سپرده گذاری.۱۲

مبحث دوم: سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا).۱۵

گفتار اول: اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)۱۵

بند الف: اهداف بانکداری اسلامی.۱۵

بند ب: اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)۱۷

بند ج: علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی.۲۰

گفتار دوم: انواع سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا).۲۲

بند الف: سپرده های قرض الحسنه.۲۳

بند ب: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار۲۵

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۲۸

مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطه بانک و سپرده گذار.۲۹

نظریه اول: ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی۲۹

نظریه دوم: حذف وکالت و قرار دادن این رابطه در قالب ماده ۱۰.۳۰

نظریه سوم: قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی۳۰

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا۳۲

گفتار اول: عقود مشارکتی.۳۶

بند الف: بررسی عقود مشارکتی۳۶

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی۳۷

گفتار دوم: عقود مبادله ای.۳۸

بند الف: بررسی عقود مبادله ای.۳۸

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای.۳۹

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم۴۰

بند الف: قرض الحسنه۴۰

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم۴۱

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا).۴۲

بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۴۲

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات.۴۴

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان۴۷

گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت.۴۷

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟.۴۸

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض.۵۰

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه.۵۲

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها.۵۴

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی۵۵

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع.۵۵

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی.۵۷

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی۶۱

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی۶۶

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا۶۶

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا۶۹

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی۷۲

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره).۷۳

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا۷۸

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی۷۸

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا.۷۹

الف) حیل عقد صوری.۷۹

ب) حیله تغییر عنوان۸۰

ج) حیله عقود ترکیبی.۸۰

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها۸۰

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری.۸۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۵

نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۶

منابع و مآخذ۹۰

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۶۳ بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

مقدمه

الف: بیان مسأله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:

۱- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

۲- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

۳- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

ب: سابقه تحقیق

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و. اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند».

«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است».

«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌ آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد».

«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­ کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است».

ج: فرضیات تحقیق

۱- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

۲- موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.

۳- رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.

۴- در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

د: اهداف و ضرورت تحقیق

هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.

هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.

ز: روش تحقیق

روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۳

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

موضوع:

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر محمد حبیبی مجنده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه۱

۱-نقدادبیات موضوع.۳

۲-سوالات اصلی.۴

۳-مفروضات۴

۴-فرضیه ها۴

۵-روش تحقیق۵

۶-سازمانده ی تحقیق۵

فصل اول: کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن۶

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین.۶

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین.۶

الف- وجود عامل بیگانه۷

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی).۷

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)۸

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی۱۰

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی۱۰

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری۱۲

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری۱۲

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری۱۳

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه.۱۷

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح.۲۱

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی.۲۵

الف- اقامتگاه حقیقی.۲۵

ب- اقامتگاه انتخابی.۲۶

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی.۲۷

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند۲۹

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح.۳۱

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون۳۱

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی).۳۲

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی۳۳

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل۳۶

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث۳۹

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه.۴۰

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری۴۶

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل.۴۹

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح.۵۱

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان۵۱

۱-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد۵۱

۲- تعدد خواندگان۵۳

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت.۵۵

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده۶۰

۱-فرض اول: ایراد به صلاحیت.۶۰

۲-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت۶۲

۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه.۶۳

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری۶۴

الف- دعاوی مصرف کننده.۶۴

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری.۶۷

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری.۷۰

نتیجه و پیشنهاد.۷۴

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه۷۷

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری.۷۹

گفتار اول – روش های حل تعارض .۷۹

الف- روش اصولی.۷۹

ب – روش حقوقی .۸۲

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض .۸۲

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری.۸۴

الف-دسته های ارتباط.۸۴

ب-توصیف.۸۵

۱-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری۸۶

۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری.۸۶

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری۸۸

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن۸۸

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری۸۸

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری۸۹

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری.۹۰

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری.۹۳

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی۹۳

الف- قانون منتخب طرفین۹۴

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون.۹۶

گفتاردوم- به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری۹۸

الف- قراردادهای ساده۹۹

ب – قراردادهای پیچیده .۱۰۰

۱-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق.۱۰۰

۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده.۱۰۲

۳- قانون کشور حمایت کننده.۱۰۳

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران.۱۰۸

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی۱۰۸

الف-نظریه ی نخست: ماده ۹۶۸ قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است۱۰۹

ب-نظریه ی دوم: ماده ۹۶۸ قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر.۱۱۲

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی .۱۱۳

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن۱۱۳

ب – نظم عمومی۱۱۵

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض.۱۱۶

نتیجه و پیشنهاد۱۱۹

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی۱۲۰

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری۱۲۳

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری۱۲۵

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف.۱۲۷

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه۱۲۸

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار.۱۳۱

ج- نظریه ی تلفیقی۱۳۴

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران.۱۳۶

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران۱۳۸

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران۱۳۸

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران۱۳۹

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران.۱۴۰

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران۱۴۰

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران۱۴۰

نتیجه و پیشنهاد۱۴۱

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل کرد، یا آن که نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

مقدمه

امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.

این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است که در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش ۱۹۹۴ منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

۱- نقد ادبیات موضوع

در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.

در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.

۲- سوالات اصلی

۱-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور ارتباط دارد کدام است؟

۲- در اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور مربوط است، قانون حاکم چگونه تعیین می گردد؟

۳- مفروضات

در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.

۴- فرضیه ها

۱- در تعیین دادگاه صالح علاوه بر معیار کلی اقامتگاه خوانده، ملاک های متعدد دیگری نیز قابل اعمال است که گاه به نحو متعین و گاه به شکل علی البدل قابل اعمال است.

۲- با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت های فکری قواعد سنتی حل تعارض برای تعیین قانون حاکم کافی به نظر نمی رسد، بلکه در این زمینه باید از دسته های ارتباط جدید و قاعده حل تعارض خاص سخن به میان آورد.

۵- روش تحقیق

روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقی می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقی فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.

۶- سازماندهی تحقیق

از آنجا که این تحقیق به منظور دست یابی به پاسخ دو مساله کلی و اصلی انجام گرفته است، بدیهی است ساختار کلی پایان نامه حاوی دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسی پیرامون ملاک ها و معیارهای تعیین صلاحیت محاکم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازین و قواعد مربوط به تعیین قانون حاکم بر اختلافات مربوط به مالکیت های فکری اختصاص یافته است. البته پیش از ورود به مباحث اصلی پایان نامه ، به منظور آمادگی ورود به بحث اصلی توصیف پاره ای مفاهیم مقدماتی و ترسیم تصویر روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج و دستاوردهای پژوهش امری ضروری است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی – گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc.)

گرایش زراعت

عنوان:
بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم

ACC- deaminase

تنش شوری بر رشد کرچک در شرایط

استاد راهنما

دکتر هادی اسدی رحمانی

استادان مشاور

دکتر شهرام اشرف ودکتر حسین افشاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
عنوان                                                       صفحه
چکیده۱
فصل اول:مقدمه
پیشگفتار۳
فصل دوم:کلیات وبررسی منابع
۲-۱- گیاه شناسی کرچک   .5
۲- ۲-شوری۶
۲-۲-۱-اثرات شوری بر رشد گیاه. ۶
۲-۲-۲-سازوکارهای تحمل به شوری.۱۰
۲-۲-۳-سازگاری کل گیاه به تنش شوری .۱۳
۲-۲-۳-۱-تنظیم انتقال Na+ به اندام هوایی .۱۳
۲-۲-۳-۲- مسیرهای اولیه ورود به ریشه. ۱۴
۲-۲-۴-نقش بیولوژی خاک در تحمل به استرس شوری در گیاهان.۱۶
فصل سوم:مواد و روش ها

 • شاخصSPAD با استفاده کلروفیل متر نوعMinolta: 27

۲-اندازه گیری سدیم با بهره گرفتن از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway27
۳-اندازه گیری پتاسیم: از متد شعله سنجی با بهره گرفتن از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway اندازه گیری شد ۲۷
۴-اندازه گیری کلر۲۸
۵-اندازه گیری ماده خشک ریشه و اندامهای هوایی:.۲۸
۶-اندازه گیری درصد روغن دانه۲۸
جدول۱-نتایج آزمون خاک گلدان.۳۰
جدول ۲- نتایج آزمون آب آبیاری.۳۰
۴-۲-نتایج کمی۳۱
جدول- ۳ نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی اندازه گیری شده.۳۱
جدول۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف۳۲
جدول-۵ مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف۳۴
جدول-۶   مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف۳۷
جدول-۷   مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای مختلف.۴۰
جدول۸- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در تیمارهای مختلف.۴۲
جدول-۹ مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در تیمارهای مختلف ۴۴
۴-۲- صفات کیفی.۴۶
جدول-۴ نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) صفات کیفی. ۴۶
جدول- ۵ مقایسه میانگین درصد روغن دانه در تیمارهای .۴۷
جدول- ۶ مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف.۴۸
جدول-۷   مقایسه میانگین میزان پتاسیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف.۵۰
جدول-۸   مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف.۵۲
جدول- ۹ مقایسه میانگین نسبتK/Na در تیمارهای مختلف.۵۵
جدول-۱۰ مقایسه میانگین میزان شاخص SPAD در تیمارهای مختلف۵۸
فهرست اشکال
شکل ۳-مقایسه میانگین عملکرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف شوری ۳۳
شکل ۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری. ۳۴
شکل ۵-مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری. ۳۵
شکل -۶ مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری ۳۶
شکل- ۷مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری. ۳۶
شکل- ۷مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری. ۳۷
شکل-۸ مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری. ۳۹
شکل- ۹مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری برماده خشک اندام هوایی. ۳۹
شکل-۱۰ مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف تلقیح باکتری ۴۰
شکل۱۱- مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری. ۴۱
شکل۱۲-مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای تلقیح باکتری ۴۲
شکل۱۳- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری ۴۳
شکل۱۴-مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین در تیمار تلقیح باکتری. ۴۴
شکل۱۵- مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در سطوح مختلف شوری. ۴۵
شکل ۱۶- مقایسه میانگین درصد روغن دانه در سطوح مختلف شوری. ۴۸
شکل ۱۷-مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری ۴۹
شکل۱۹-مقایسه پتاسیم برگ در سطوح مختلف شوری ۵۱
شکل-۲۱ مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در سطوح مختلف شوری ۵۳
شکل ۲۲- مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای تلقیح باکتری ۵۳
شکل۲۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها بر میزان سدیم برگ(درصد). ۵۴
چکیده
با توجه به اینکه ، یکی از روش­های مهم و جدید در کشاورزی اکولوژیک استفاده از فناوری بیولوژیک شامل کودها، سموم در تولید محصول سالم است. لذا این تحقیق با هدف استفاده از این فناوری در افزایش تولید محصول گیاه کرچک و کیفیت آن در شرایط شور که از مهمترین عوامل محدود­ کننده تولید در کشور ما محسوب می­شود انجام گردید این تحقیق بصورت گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی در محل مرکز آموزش جهادکشاورزی شاهرود انجام شد. فاکتورها شامل ۲ سویه باکتری محرک رشد (PGPR) از گونه سودوموناس های فلورسنت(سویه R40 و R169)، تیمار شاهد بدون تلقیح و ۴ سطح شوری آب آبیاری ۱.۵،۴، ۶.۵ و ۹ دسی زیمنس بر متر در ۴ تکرار که هر تیماردر هر تکرار شامل ۳ گلدان بود و در مجموع در ۴۸ تیمار و ۱۴۴ گلدان آزمایشی بود. در این آزمایش از بستر شن(Sand) استفاده و نیاز غذایی گیاه کرچک با بهره گرفتن از محلول غذایی هوگلند بر مبناء مرحله رشد تامین شد.درطول فصل رشدکلیه فاکتورهای زراعی شامل ارتفاع بوته، ارتفاع گل آذین، وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی، شاخص SPAD (میزان سبزینه) و نهایتا عملکرد دانه در بوته اندازه گیری گردید. درپایان فصل، برداشت محصول انجام ومیزان محصول،ماده خشک اندامهای هوایی، ماده خشک ریشه، میزان غلظت عناصر غذایی مهم مثل سدیم، پتاسیم، کلر در برگ و درصد روغن دانه با روش های استاندارد اندازه گیری شد . نتایج در دو بخش صفات کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج بدست امده در بخش صفات کمی نشان داد که شوری بر تمامی صفات کمی در سطح اماری ۹۹% معنی دار بوده است.اما تیمارتلقیح باکتری بر صفات عملکرد دانه در بوته‏، ارتفاع بوته و ارتفاع گل آذین در سطح اماری ۹۵% و بر صفات ماده خشک ریشه و ساقه در سطح آماری ۹۹% معنی دار بود.تیمار تلقیح باکتری بر صفت شاخص برداشت موثر نبود. اثرات متقابل این دو تیمار بر ماده خشک ریشه و و اندام های هوایی موثر ولی بر سایر صفات اثری نداشت. نتایج در بخش صفات کیفی نشان داد که شوری بر تمام صفات کیفی مورد بررسی در سطح آماری ۹۹% معنی دار بوده است. اما تیمار تلقیح باکتری تنها بر صفات عملکرد روغن(در سطح آماری۹۹%)، شاخص سبزینه(Spad)، سدیم و K/Na (در سطح آماری ۹۵%)معنی دار بود.
واژه های کلیدی . آنزیم deaminase ACC-،گیاه کرچک ، شوری ، باکتری محرک رشد (PGPR) از گونه سودوموناس های فلورسن
کرچک   (Ricinus communis L.) یکی از گیاهان روغنی خانواده Euphorbiacea است که روغن آن در صنایع پتروشیمی، کارخانجات لاستیک، رنگ و لاک، الکل، صابون، وسایل آرایشی، پوشش سطوح و پزشکی استفاده می شود. استرهای موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته بالایی برخوردارند که یک دامنه وسیع از دما را تحمل می کنند که به دما های بالا مقاوم بوده و به همین دلیل در صنایع هواپیما سازی از آن استفاده می شود . شوری یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولیدات گیاهان زراعی بوده و با افزایش سطح زیر کشت زراعت فاریاب بر دامنه آن افزوده می شود. انتخاب دقیق و اصلاح نباتات برای تحمل به شوری نیاز به شناخت ویژگیهای فیزیولوژیکی دارد که منجر به این تحمل می شود، این اطلاعات هنوز کاملا شناخته شده نیست. اتیلن به عنوان یکی از هورمونهای موثر در استرس شناخته شده است این نقش به دلیل نقش آن در پاسخ های فیزیولوژیک گیاهان در معرض انواع استرس های مختلف از جمله استرس شوری بیان شده است.[۱] این هورمون با کاهش دوره رشد باعث کاهش عملکرد گیاه می گردد. دسته ی از باکتریهای محرک رشد گیاه قادر به آنزیم ACC هستند که درکاهش میزان هورمون اتیلن در گیاه نقش موثری دارد.این باکتریها علاوه بر ترشح آنزیم ACC دی آمیناز با ترشح متابولیت های مختلف در خاک باعث افزایش قابلیت جذب عناصر مختلف غذایی مثل فسفر، پتاسیم، آهن و. در خاک گردیده و بطور غیر مستقیم بر بهبود شرایط رشد گیاه در معرض تنش شوری کمک می کند. بنابراین اعتقاد بر این است که با افزایش جمعیت این باکتریها در ریزوسفر ریشه گیاه در شرایط شور می توان بر تحمل گیاه در برابر تنش شوری افزود. این اعتقاد وجود دارد که استرس موجب افزایش ماده ۱آمینو سیکلو پروپان۱ کربوکسیلیک اسید (ACC) که پیش ماده سنتز اتیلن در گیاه است می گردد ( آلبلتاجی و همکاران، ۱۹۹۷) که این ماده ممکن است منجر به تغییرات فیزیولوژیکی در بافتهای گیاهی و کاهش رشد شود. آنزیم ACC دی آمیناز که توسط باکتریهای محرک رشد خاکزی(PGPR) ترشح می گردد باعث تجزیه پیش ماده ACC در گیاه شده بنابراین از اثرات مضر اتیلن بر رشد گیاه کاسته و موجب تعدیل اثرات تنش شوری بر گیاه می گردد. با توجه به اینکه، یکی از روش­های مهم و جدید در کشاورزی اکولوژیک استفاده از فناوری بیولوژیک شامل کودها، سموم در تولید محصول سالم است. لذا این تحقیق با هدف استفاده از این فناوری در افزایش تولید محصول گیاه کرچک و کیفیت آن در شرایط شور که از مهمترین عوامل محدود­کننده تولید در کشور ما محسوب می­شود انجام گردید
۲-۱- گیاه شناسی کرچک:
گیاه کرچک با نام علمی Ricinus communis L. یکی از گیاهان روغنی خانواده فرفیون Euphorbiacea، علفی و یکساله، با ساقه­ای به ارتفاع ۲ متر می­باشد. این گیاه در مناطق با آب و هوای گرم و مساعد به صورت پایا، درختچه­ای به ارتفاع ۴ تا ۶ و حتی ۱۰ متر می­باشد. برگها بزرگ، منفرد، پنجه­ای شکل شبیه برگ انجیر، مرکب از ۵ تا ۱۱ لوب عمیق دندانه­دار، با دمبرگ بلند، استپول­ها زودافت، ساقه و برگ­ها با توجه به رقم دارای رنگ های سبز، قرمز، صورتی و بنفش است. گل­ها مجتمع به صورت خوشه به وضع متقابل همراه با برگ­های انتهایی ساقه قرار دارند که در ماه­های مرداد و شهریور ماه ظاهر می­شوند (آخوندزاده، ۱۳۷۹). گل­ها به دو نوع نر و ماده مشاهده می­شوند. گل نر دارای کاسه ای مرکب از ۵ تقسیم و تعداد فراوانی پرچم با میله منشعب و گل ماده دارای کاسه­ای مرکب از ۵ تقسیم با مادگی سه­ خانه­ای است . میوه کپسول یا پوشینه خاردار ، مدور، محتوی سه دانه روغن­دار می باشد (آخوندزاده، ۱۳۷۹)
از روغن کرچک در صنایع پتروشیمی، کارخانجات لاستیک، رنگ و لاک، الکل، صابون، وسایل آرایشی، پوشش سطوح و پزشکی استفاده می شود. استرهای موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته بالایی بر خوردارند که یک دامنه وسیع از دما را تحمل می­ کنند و به دماهای بالا مقاوم بوده و به همین دلیل در صنایع هواپیما­سازی از آن استفاده می­شود. روغن کرچک از دانه­های بدون پوسته سخت فشار استخراجی می­شود. این روغن در حدود ۳۵ تا ۶۰ درصد وزن دانه را تشکیل می­دهد و دارای اسید دی­هیدروکسی­استئاریک، اسید ایزوریسی­نولئیک، مقدار بسیار کم استئارین، ریسی­نولین، پالمتین و گلیسیریدهای دیگر می باشد. در روغن کرچک اسیدهای چرب به میزان ، ۸۷ درصد اسید ریسینولئیک، ۷درصد اسید اولئیک، ۳ درصد اسید لینولئیک، ۲ درصد اسید پالمتیک و به مقدار جزئی اسید دی هیدروکسی استئاریک است. اسید­ریسی­نولئیک[۲] ، با فرمول شیمیاییC18H34O3 و وزن مولکولی ۴۵/۲۹۸ ، به حالت مایع است که تقریباً معادل ۴۰ درصد گلیسیرید اسیدهای چرب روغن ارگو را تشکیل می دهد. ریسین[۳] ، ماده پروتئینی با اثر سمی و فرمول شیمیایی C2O2N8H8 و وزن مولکولی ۱۶/۱۶۴ است که در برگ و دانه کرچک یافت می شود. بعلاوه در باقیمانده دانه پس از روغن­کشی یا کنجاله دانه­ها در حدود ۵درصد اسید گلوتامیک، ریسین و آرژینین وجود دارد. این گیاه بومی حبشه بوده و از شرق و شمال شرقی آفریقا تا خاور میانه دارای پراکندگی جغرافیایی می­باشد و در سراسر مناطق حاره اهلی شده است. این گیاه در اکثر نواحی ایران به ویژه در خراسان، جنوب ایران و بلوچستان کشت می شود
(آخوندزاده، ۱۳۷۹). گیاه کرچک بیشتر با بذر تکثیر می­شود. در مناطق معتدل و سرد کشور کشت بهاره و جوی و پشته ای این محصول توصیه می شود.در شرایط آب و هوایی با تابستان گرم، آبیاری ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار ضروری است (آخوندزاده، ۱۳۷۹) .
تعداد صفحه :۷۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

پایان نامه بین الملل : سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل

پایان نامه گرایش بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(گرایش حقوق بین­ الملل)

موضوع:

سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل با تأکید بر نقش سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده. ی

مقدمه. ۱

الف) بیان مسأله. ۱

ب)سؤالات پژوهش ۲

ج)فرضیات پژوهش ۲

د)پیشینه تحقیق ۲

هـ)روش تحقیق ۳

و)سازمان­دهی پژوهش ۳

بخش اول: مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بین ­المللی مبارزه با فساد  ۴

فصل اول: مفاهیم اصلی و کلیات. ۵

مبحث اول: مفاهیم اصلی ۵

گفتار اول: فساد و انواع آن ۵

بند اول) تعریف فساد: ۵

بند دوم) فساد خرد و فساد کلان ۸

بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی ۱۲

الف) فساد در بخش خصوصی ۱۲

ب) فساد در بخش عمومی ۱۴

گفتار دوم: ساز و کارها و اسناد بین المللی ۱۷

بند اول) اسناد بین المللی ۱۸

الف) اسناد الزام آور. ۱۸

ب) اسناد غیر الزام آور یا توصیه­های بین المللی ۲۱

بند دوم) سازمان­های بین المللی ۲۲

الف) نقش سازمان­های بین ­المللی در توسعه همکاری بین دولت ها ۲۲

ب) نقش سازمان بین ­المللی در نظارت بر حسن اجرای تعهدات بین ­المللی دولت ها ۲۴

گفتار سوم: حاکمیت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد. ۲۵

گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. ۲۸

گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد. ۳۱

مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل ۳۶

گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار. ۳۶

گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بین ­المللی و رقابت سالم اقتصادی    ۳۹

گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری    ۴۱

گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد. ۴۵

فصل دوم: درآمدی بر سازو کارهای بین ­المللی مبارزه با فساد. ۴۸

مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد  ۴۸

گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد ۴۹

الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی ۴۹

ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ۵۰

ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. ۵۲

گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا ۵۳

گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا ۵۶

گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا ۶۰

الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد. ۶۰

ب) سایر اسناد. ۶۱

گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی    ۶۱

الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری. ۶۱

ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. ۶۲

ج- سایر اسناد. ۶۳

گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. ۶۳

الف) اسناد سازمان آ سه آن ۶۴

ب) اسناد اتحادیه عرب. ۶۵

مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین ­المللی در مبارزه با فساد  ۶۵

گفتار اول: نقش صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی ۶۵

گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا ۶۷

گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی ۶۸

بخش دوم: ۷۱

تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان­های ی بین ­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد  ۷۱

فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین ­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. ۷۴

مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی ۷۵

مبحث دوم :تسهیل همکاری بین ­المللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد  ۷۷

مبحث سوم: تسهیل همکاری های بین ­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد  ۸۰

مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی   ۸۴

فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین ­المللی و منطقه ای. ۸۷

مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون­های مربوطه در این سازمان ۸۷

گفتار اول: نقش کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها ۸۸

گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی ۹۲

گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد ۹۲

مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو  ۹۴

گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن   ۹۴

گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا ۹۵

مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی ۹۶

گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد  ۹۶

گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد. ۹۸

گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین ۹۹

نتیجه گیری و پیشنهادهات. ۱۰۲

پیشنهادات. ۱۰۵

منابع و ماخذ ۱۰۶

۱-فارسی ۱۰۶

۲-لاتین ۱۱۰

۳-تارنماهای اینترنتی ۱۱۱

چکیده:

فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین ­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­ های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان­چه در پایان ­نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان ­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان­های بین ­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.

کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان­های بین ­المللی، اسناد بین ­المللی مبارزه با فساد.

مقدمه

الف) بیان مسأله

فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می­آورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد می­گردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمان­های متعدد بین ­المللی و منطقه­ای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بین ­المللی و منطقه­ای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانس­های تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس می­شود این است که سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بین ­المللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آن­ها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است.

ب)سؤالات پژوهش

سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد چه فعالیت­هایی را انجام می­ دهند و کارکرد آن­ها در این زمینه چیست؟

سؤالات فرعی

۱-در قاره­های مختلف چه سازمان­هایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آن­ها در چه سطح است؟

۲-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل می­باشد؟

ج)فرضیات پژوهش

۱- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گرکو GRECO) که یکی از ارکان فرعی شورای اروپا محسوب می­شود، از موفق ترین سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می­شود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمان­های منطقه­ای نیز قرار گیرد .

۲- برای اینکه کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات کشورها در چهار چوب این کنوانسیون موفق تر عمل کنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دوره­ای از کشورها و تهیه گزارش­های کارشناسی و ارائه توصیه­های مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای عضو یاری رساند.

د) پیشینه تحقیق

در سالهای اخیر پژوهشی­های چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیکن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات که فقط به قسمتی از موضوع پرداخته­اند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملکرد مهم ترین سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی که در این پایان ­نامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملکرد یکایک سازمان های بین ­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمان­ها چگونه از مشکلات کشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می کنند، چه نقشه ای در تبادل کمک و همکاری در کشورها دارند از چه طریقی می توانند کشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سرکوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.

هـ) روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه­ای است و این پژوهش با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیش­برداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاه­های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش می­شود.

و)سازمان­دهی پژوهش

این پژوهش مشتمل بر دو بخش می­باشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می­باشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها . مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای مورد بررسی قرار می­گیرد و تلاش می­شود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار می­گیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

تعداد صفحه :۱۲۷

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه :صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

با موضوع :

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار است.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج یافت،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته است.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان اشاره دارد قران کریم است که در ایه شریفه ۲۸۲سوره بقره به ان پرداخته است.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی بیان نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان خلاصه ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم است. تا سال۱۲۹۰ (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب ۱۳۹ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال ۱۳۰۲(ه ش )قانون دیگری با ۱۲۶ ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق شد. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود ولی به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال ۱۳۰۸(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب ۲۵۶ ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک شد.تا این که در اسفند ماه سال ۱۳۱۰(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با ۱۴۲ ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق شد، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده ۴۶)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند ۲ ماده ۴۷)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته است(ماده ۱۲) این قانون از ابتدای سال ۱۳۱۱(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به عمل امده است. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی تصویب شد که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات است و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده ۱ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۰۲امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود:

اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.

دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.

قبلا هدف اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در یافت مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. علاوه بر این که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه واز اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و حمایت دولت از مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک محسوب می شود.به همین دلیل است که در ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰مقرر شده است:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده ۲۴ این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک اشاره شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال ۱۳۵۱،مواد۱۴۳ الی ۱۵۷،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰الحاق گردیدن و در سال ۱۳۵۷ ، ماده ۱۴۸مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال ۱۳۶۵ ، اصلاحاتی در مواد ۱۴۷،۱۴۸و ۱۵۴ به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال ۱۳۷۰مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاه ها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.

بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.

این قانون در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در تاریخ های ۳۱ تیر ۱۳۶۵ (مرحله اول)، ۲ دی۱۳۶۵ مرحله دوم)، ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم)، ۹ تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸آبان ۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.

با گذشت بیش از ۴ سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (۲۳ آذر ۱۳۸۳) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ است تا سال ۱۳۸۳ که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از ۱۰‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.

در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال۱۳۹۰ موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال ۱۳۸۰ به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.

هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال ۱۳۸۳ تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره ۲ این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.

سوالات تحقیق

۱-اعتراض بر ثبت در قالب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن و ماده ۱۶ قانون ثبت از زمان نشر آگهی تا چه مدت حق اعتراض دارندو این اعتراض بایستی در چه مرجعی تسلیم شود؟

۲-آیا مستقیما می توان اعتراضی را در دادگاه عمومی ارائه داد یا خیر؟

۳-تاریخ اعتراض از زمان صدور گواهی است یا تقدیم دادخواست که از طریق رئیس یا معاون دادگستری ارجاع می دهند؟

فرضیه های تحقیق

منظور از اعتراض ثبت جلوگیری از عملیات ثبتی، النهایه صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت می باشد.مدت اعتراض در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از تاریخ اولین نشر آگهی به مدت دو ماه است و در ماده ۱۶ قانون ثبت به مدت سه ماه است و در ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت ۲۰ روز می باشد. ضمنا ذینفع مستقیما می توان از طریق دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک دادخواست اعتراض به ثبت بدهد. تاریخ اعتراض ملاک آن از تاریخ ارجاع دادخواست از سوی محاکم قضایی می باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات زمینه یابی قرار دارد.  برای جمع اوری اطلاعات از کتابخانه و سایت و مقالات استفاده خواهد شد. فیش برداری از کتاب و منابع نظری و بانک های اطلاعاتی مختلف به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده می گردند. با بهره گرفتن از راهنمایی های اساتید اهل فن و تحلیل برخی از نظریات از طریق کارشناسان و منابع موجود، نتایج مورد ارزیابی واقع می گردند.

بخش اول:

مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی واشخاص صالح برای طرح آن

مقدمه

دراین بخش، ضمن بیان معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می شود که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد و به بیان مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: ۱) ثبت، ۲) حقوق ارتفاقی و ۳) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و بررسی می شود.

فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی

دراین فصل، ابتدا مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، بیان می شود.

گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتی

اعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می شود.

اعتراضات، ( مصدر اسم ) جمع اعتراض و به معنی تعرض است. اعتراض در لغت به معانی نکته گیری نمودن، تعرض کردن، خرده گیری، بازگفت و. و انگشت به چیزی نهادن وحجت گرفتن و . و منع کردن، ایرادگرفتن، نکته‌گیری، واخواهی، واخواست و . می باشد.

ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن، نوشتن، حجت و . ثبوت، برهان و. یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.

این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند

” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[۱]

با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که توسط آن شخص به اداره ثبت اعلام گردیده، اعتراض داشته و طبق تشریفات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراض خود را اعلام کرده باشد.

۳- مرادی، حسین، (۶/۱۱/۸۶ )، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا، نقل از سایت وکالت.

تعداد صفحه :۱۴۲

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه کشاورزی : بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان

بررسی تأثیر اسموپرایمینگ

بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

استاد راهنما

دکتر حسین عباسپور

استاد مشاور

دکتر علیرضا دشتبان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: بررسی منابع و کلیات
۱-۱-گلرنگ ۶
۱-۱-۱-خصوصیات گیاهی ۶
۱-۱-۲-سازگاری ۸
۱-۱-۳-تناوب زراعی ۸
۱-۱-۴-کودشیمیایی ۸
۱-۱-۵-تاریخ کاشت ۸
۱-۱-۶-کنترل علفهای هرز ۹
۱-۱-۷-آفات وامراض ۹
۱-۱-۸-برداشت ۱۰
۱-۱-۹-موارداستفاده ۱۰
۱-۱-تنش های محیطی ۱۰
۱-۲-تنش خشکی ۱۱
۱-۲-۱- ساز و کارهای تحمل در برابر تنش خشکی ۱۱
۱-۲-۱-۱-اجتناب ۱۲
۱-۲-۱-۲-تحمل ۱۳
۲-۱-تاثیرخشکی برگیاهان ۱۳
۲-۲-پیش تیمار بذر ۱۷
۱-۴-پرایمینگ ۱۹
۲-۲- تاثیرپرایمینگ ۲۰
۲-۲-۱-تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و استقرار اولیه گیاهچه ۲۰
۲-۲-۲- تاثیرپرایمینگ بذربرافزایش محصول دانه و بیوماس ۲۱
۲-۲-۳- پرایمینگ بذر و زودرسی ۲۳
۲-۲-۴- نقش پرایمینگ بذر در بهبود رفتار جوانه‌زنی تحت شرایط تنش‌های محیطی ۲۴
۲-۲-۵-تاثیرپرایمینگ بذربر بهبود کارایی مصرف آب ۲۴
۲-۲-۶-تاثیرپرایمینگ بذربرکاهش خسارات ناشی ازعوامل بیماری‌زا ۲۵
۲-۲-۶-۱-نقش تغییرات بیوشیمیایی درمقاومت به بیماری‌ها در بذور پرایم شده ۲۵
۲-۲-۶-۲-پرایمینگ بذر و اختلال در انطباق فنولوژیکی عوامل بیماری‌زا ۲۵
۲-۲-۶-۳-پرایمینگ بذر و ایجاد مقاومت نسبی به علت بهبود شرایط اکوفیزیولوژیک ۲۶
۳-۲-انواع پیش تیمار ۲۷
۳-۲-۱-بیو پرایمینگ ۲۷
۳-۲-۲-اسمو پرایمینگ ۲۹
۳-۲-۳-اثر بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه ۳۱
۳-۲-۴-اثر بر سنتز پروتئین ۳۲
۳-۲-۵-اثر بر سنتز اسید نوکلئیک ۳۳
۳-۲-۶-اثر بر تقسیم سلولی ۳۳
۳-۲-۷-اثر بر نفوذ پذیری غشاء ۳۴
۳-۲-۸-افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها ۳۴
۳-۲-۹-اثر بر خواب بذر ۳۶
۳-۲-۱۰-اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر ۳۶
۳-۳-جنبه های منفی پرایمینگ ۳۷
فصل دوم: مواد و روش­ها
۲-۱-روش آزمایشگاهی ۳۹
۲-۲-کشت مزرعه ۴۰
۲-۱-۱- آمار هوا شناسی ۴۴
۲-۱-۲-آزمون خاک ۴۵
۳-۲-تجزیه وتحلیل های آماری ۴۵
فصل سوم: نتایج وبحث
۳-۱-نتایج آزمایشگاهی ۴۶
۳-۱-۱- درصدجوانه زنی ۴۶
۳-۱-۲- سرعت جوانه زنی ۴۶
۳-۲-نتایج مزرعه ای ۴۹
۳-۲-۱-تعداد برگ ۵۲
۳-۲-۲-تعدادشاخه فرعی ۵۲
۳-۲-۳-ارتفاع ساقه ۵۳
۳-۲-۴-درصدروغن ۵۳
۳-۲-۵-تبادل دی اکسید کربن ۵۵
۳-۲-۶-تعداد کل جوانه(سطح سبز مزرعه) ۵۶
۳-۳-همبستگی صفات مورد بررسی ۵۶
۳-۴-سرعت رشد محصول(CGR) ۶۰
۳-۵-میزان جذب خالص(NAR) ۶۳
۳-۶- بحث ۶۴
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱-نتیجه گیری ۷۱
۴-۲- پیشنهادات ۷۲
منابع ۷۳
چکیده انگلیسی ۸۱

 به منظور بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ آزمایش در مزرعه زراعی دانشگاه آزاد دامغان در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در۳ تکرار و با دو رقم اصفهان و گلدشت صورت گرفت.تیمارها شامل ۲ سطح (پرایمینگ وعدم پرایمینگ(شاهد)) وسطوح پرایمینگ شامل ۴ سطح (۳-و۶-و۹-و۱۲- بار)صورت گرفت. پس از آن فاکتورهای وزن هزار دانه، تعداد ساقه فرعی در بوته، تعداد طبق در ساقه ، طبق در متر مربع، نسبت پوست به مغز ، شاخص برداشت ، ارتفاع ساقه از سطح زمین،تعداد برگ، قطر ساقه، درصد چربی یا روغن دانه، سطح سبز مزرعه درسطح ۱و۵ درصد مشاهده شد که گلرنگ در مقایسه با بسیاری از گیاهان زراعی دیگر کمتر تحت تاثیر پرایمینگ قرار گرفته و صفات کمتری تغییرات معنی داری را نشان می­ دهند، از بین صفات مورد بررسی تنها صفات تعداد شاخه فرعی و درصد روغن درسطح۱درصد این گیاه واکنش نشان دادند . بطورکلی می توان نتیجه گرفت که در گلرنگ درمقایسه با سایر گزارشات موجود در گیاهان دیگر پرایمینگ نمی تواند تاثیر چندانی بر خصوصیات گیاه داشته باشد. از طرفی مشاهده شد که تیمارهای پرایم شده بیشترین میزان جوانه زنی (۲۷/۷۲%) را نسبت به شاهد از خود نشان داد همچنین پرایمینگ در آزمایشگاه نیز تاثیر مثبتی بر جوانه زنی داشت .
کلمات کلیدی : گلرنگ ، تنش خشکی ، پلی اتیلن گلیکول.
 مقدمه
تاریخچه و گیاه شناسی گلرنگ
گلرنگ (Carthamus tinctorius L) گیاهی از خانواده آستراسه است که خصوصیات مطلوب و خاص این گیاه نظیر استفادهای طبی، صنعتی و غذایی از گلبرگ‌های آن، کیفیت بالای روغن دانه، سازگاری وسیع به درجه حرارتهای پائین زمستان و بالای تابستان و فصل رشد کوتاه در کشت تابستانه از جمله موادری است که آن را به عنوان گیاه روغنی با ارزش مطرح نموده است( Harris et al., 1999). با توجه به تامین بخش عمده ای از روغن مصرفی از منابع خارجی و با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت و مصرف سرانه روغن در کشور، افزایش سطح زیر کشت و تولید دانه‌های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است( Harris et al., 1999). گیاه گلرنگ از جمله دانه‌های روغنی است که نسبت به شرایط خشکی و شوری خاک مقاومت نسبتا خوبی داشته و می‌تواند در مناطق خشک و نیمه خشک مورد کشت قرارگیرد. با وجود این که گلرنگ گیاه بومی‌ایران بوده و گونه‌های وحشی آن به وفور در ایران یافت می‌شود اما موردتوجه کافی قرار نگرفته و مطالعات بسیار اندکی روی آن انجام شده است(Pill and Neeker, 2001). متوسط عملکرد دانه گلرنگ در ایران حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار می‌باشد که نسبت به متوسط جهانی (۷۹۵ کیلوگرم در هکتار) کمتر است. گلرنگ پتانسیل عملکرد حدود ۴ تن در هکتار را نیز دارد بطوری که در برخی آزمایش‌ها بیش از ۵/۴ تن دانه از آن برداشت شده است. به هر حال عملکرد بالای ۲ تن در هکتار عملکرد مطلوب به شمار می‌رود. روغن گلرنگ به علت دارا بودن حدود ۹۰ درصد از اسیدهای چرب غیراشباع یکی از بهترین روغن‌های خوراکی به شمار می‌آید.گلرنگ از گیاهان قدیمی به شمار می رود واحتمالأ درخاورمیانه اهلی شده است(Pill and Neeker, 2001).از مدتها قبل این گیاه به خاطر استفاده از گل هایش به کار می رفته است. گل­های آن بعنوان ماده رنگی مصرف می شود وگاهی آن را مخلوط با زعفران بکار می برند. امروزه از گلرنگ بیشتر به عنوان یک گیاه روغنی استفاده می شود و این روغن از دانه آن بدست می آید. محصول دانه گلرنگ دردهه ۱۹۶۰درجهان به سرعت کاهش یافت اما از آن زمان میزان آن ثابت مانده است که سبب می شود گلرنگ برحسب تولید کلی و تجارت جهانی یک دانه روغنی فرعی باقی بماند(Pill and Neeker, 2001).
گلرنگ۲۵ گونه مهم دارد که ازاسپانیا ازطریق آفریقای شمالی وآسیای غربی به هند رفته و بسیاری ازآنها بومی منطقه مدیترانه است. گلرنگ هنوز در قطعه زمینهای کوچک ، درحاشیه مزارع یا اطراف خانه های رعیتی در بخش بزرگتره آسیای گرمسیری ،آفریقا ،شوروی و چین یا هرنقطه ای در سراسرجهان که اسپانیایی ها یا آسیایی ها ساکن شده اند یافت می شود(Subedi and Ma, 2005) گلرنگ ابتدا برای مقاصد غیرخوراکی وبعنوان منبع تهیه رنگ،رنگ غذایی ومحصولات آرایشی ودارویی کشت می شده وروغن گلرنگ برای مقاصد غیرغذایی بعنوان جانشین روغن خردل بکاررفته است. گلرنگ اولین بار در حدود ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد درمصرکشت می شده است(Subedi and Ma, 2005)روغن گلرنگ یکی از مهمترین روغن های گیاهی محسوب می شود زیرا حاوی بیش از۷۵درصد اسید لینولئیک می باشد امابه دلیل قیمت بالای گلرنگ کشت آن به مرور زمان کاهش یافته است. گلرنگ دونوع دارد ۱.نوعی که اسید لینولئیک آن زیاد بوده و به مصرف آشپزی، تهیه مارگارین نرم وپوشش سطوح (درصنعت) می رسد. ۲.نوعی که دارای اسید اولئیک آن بیشترمی باشد که خصوصأ برای سرخ کردن موادغذایی کیفیت مطلوبی دارد(Subedi and Ma, 2005) اگرچه از دیرباز این گیاه به وسیله دانه می روئیده است و رنگ را از گل های آن می گرفته اند اما گلرنگ در اصل یک صنعت روستایی یامحصول خرده مالکان بوده است.گلرنگ در رقابت باسایر دانه های روغنی به ویژه آفتابگردان هیبرید،برای کشاورزان که در مقیاس وسیع کاشت می کنند ازبهره دهی کمتری برخوردار است (Bradford, 1995) اما افزایش مقدار روغن بذر که ازچربیهای اشباع نشده باکیفیت بالایی برخوردار است و اصلاح انواع پوست نازک ،سبب شده است که این محصول علاقمندان بیشتری را به خود جلب کند. از گلرنگ در رنگرزی و بعنوان چاشنی ، داروها ومرهم های مختلف استفاده می شد و از گلرنگ بعنوان یک ملین ملایم وسبزی معطر خوراکی نیز استفاده می شد. استفاده اصلی آن در انگلیس برای رنگ غذا بود اما برای رنگرزی نیز بکار می رفت (Bradford, 1995). . قالیبافان منطقه ایران-افغانستان از دیرباز گلرنگ را بعنوان یک منبع رنگ شناخته اند واحتمالأ ازهمین منطقه به نواحی جنوب شوروی برده شده است.گلرنگ گیاهی با مبدا بیابانی است. ریشه عمودی اصلی که عمیقأ درخاک فرو می رود، برگهای مومی و پوشش نسبتأ ضخیم گیاه گویای این حقیقت است. دانه گلرنگ تقریبأ بلافاصله پس از قرار گرفتن درشرایط مرطوب و دمای مناسب جوانه می زند، برخلاف دانه آفتابگردان که قبل از جوانه زدن یک دوره کمون را می گذراند. گلرنگ گیاهی است پرشاخ و برگ که درصد روغن آن در ارقام مختلف بین۲۷ تا ۳۵ درصد است. اما بالاترین درصد روغن در ارقام داخلی، ۳۷ درصد در گونه بومی اصفهانی ارزیابی شده است. گلرنگ با ریشه قوی و طولانی می‌تواند آب را از اعماق زمین جذب و مصرف کند و برگ‌های خاردار و اندام‌های تبدیل شده به خار حداقل تبخیر را در گیاه ایجاد می‌کند (Bradford, 1995) گل‌های گلرنگ منبع قابل توجهی از رنگ‌های طبیعی و فرآوری شده یا نشده است که بهای زیادی دارد و منافع جنبی را در کنار مزیت‌های اصلی آن ایجاد می‌کند.گلرنگ به عنوان دانه روغنی در طول ۴۰ سال گذشته دوبار وارد صحنه زراعت ایران شده است، یکی بین سال‌های ۱۳۵۳ -۱۳۴۶ و دیگری طی سال‌های ۱۳۸۶ – ۱۳۷۸ اما در بین‌ سال‌های پیش از این دو دوره ، کشت و مصرف دانه آن به طور آزاد در سطوح ناچیز صورت گرفته است. بالاترین سطح کشت گلرنگ در سال ۱۳۸۴ با ۸۶۰۰ هکتار در یک روند رو به رشد محقق شده است. با توجه به نیاز کشور به روغن‌های خوراکی، توسعه کشت دانه‌های روغنی از اهمیت زیادی برخودار است(Andoh and Kobata, 2002).
خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی می باشد که روی جوانه زنی و سبز شدن گیاهان و درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه تاثیر منفی داشته و رشد گیاه را محدود کرده و این امر در تقابل نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی است . یکی از موانع عمده عملکرد و تولید بالای گیاهان زراعی فقدان استقرار یکنواخت گیاه است که به خاطر شرایط نامناسب خاکی و آب و هوایی است.بذور گاهی اوقات در بسترهایی کاشت می شوند که به دلیل عدم بارندگی در زمان کاشت رطوبت نامناسبی دارند که نتیجه آن سبز شدن ضعیف و غیر یکنواخت گیاهچه است (Angadi and Entz, 2002).
امروزه بخشی از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقیقاتی بر روی تیمار‌های پیش از کاشت بذر هستند. تحقیقات متعددی اثبات کرده است که اعمال این تیمار‌ها توسط زارعین قبل از کاشت بذر به خصوص در شرایط نامساعد محیطی و بستر غیر بهینه بذر، می‌تواند جوانه‌زنی و رشد و نمو را در ابتدای دوره زیستی بهبود بخشیده و باعث استقرار هر چه بهتر گیاهچه شود. این امر سبب استفاده مطلوب‌تر گیاه از نهاده‌های موجود شده و در نهایت می‌تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول گردد. در کل به این تیمار‌ها پرایمینگ بذر اطلاق می‌شود (سلطانی و همکاران،۱۳۸۶). هیدروپرایمینگ در کاهش خطرات استقرار گیاهچه در شرایط تنش خشکی موثر می‌باشد و به بذر اجازه می‌دهد تا رشد یکنواختی را در شرایط بارندگی‌های نامنظم داشته باشد. همچنین بذور را هیدراته کرده ، استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل رسانده و باعث بهبود بنیه بذر و رشد گیاهچه می‌شود(جلیلیان و خدابنده۱۳۷۵).
همچنین اثرات سودمند تیمار کردن بذر در فعالیت‌های مزرعه‌ای در گیاهانی مثل گندم، چغندرقند، ذرت و سویا گزارش شده است(Parera and Cantliffe,1994;Singh,1995;Sadeghiyan and Yavari,2004). رشید و همکاران گزارش کردند، تیمار کردن بذرجو، باعث بهبود استقرار گیاهچه در شرایط تنش خشکی می‌گردد. (Rashid et al., 2002)
برای عمل پرایمینگ مزایای زیادی از جمله افزایش قوه نامیه، افزایش سرعت جوانه‌زنی در شرایط درجه حرارت پایین، کوتاه‌کردن متوسط زمان جوانه‌زنی، افزایش عملکرد ریشه، افزایش قدرت جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه در شرایط آلودگی قارچی، افزایش قدرت جوانه‌زنی در شرایط شوری و خشکی، کاهش نیاز به آب جهت سبز‌شدن و در نهایت استقرار بهتر و بیشتر بوته در واحد سطح در گیاهان مختلف ذکر شده است (جلیلیان،۱۳۸۵). در همین راستا مطالعه ای تحت عنوان بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش خشکی در آزمایشگاه و مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت.
اهداف تحقیق:

 • بررسی سطوح مختلف خشکی در بذر گلرنگ
 • بررسی شاخص های عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف پرایمینگ
 • بررسی تحمل بذر گلرنگ در شرایط مختلف پرایمینگ

تعداد صفحه :۹۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان

پایان نامه بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

دکتر علی پورقصاب امیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

مقدمه: ۱

الف: طرح مسأله. ۱

ب) سؤالات تحقیق ۲

ج) فرضیات. ۲

د) سوابق ۳

ه) اهداف تحقیق ۳

و) روش تحقیق ۴

بخش اول: ۵

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. ۵

فصل اول: مفاهیم اصلی ۶

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. ۶

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی ۶

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. ۹

تعریف تعهد بین المللی ۱۰

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه. ۱۳

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان ۱۶

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه. ۲۰

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن ۲۰

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت. ۲۳

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران ۲۵

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری ۳۰

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل ۳۶

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر  ۳۶

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی ۳۶

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت. ۳۹

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۴۰

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک. ۴۳

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان ۴۵

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه  ۴۹

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها ۴۹

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. ۵۳

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. ۵۷

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص ۵۹

بخش دوم: ۶۶

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان ۶۶

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان ۶۷

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت. ۶۷

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان  ۶۷

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک. ۷۱

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان ۷۳

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان ۷۶

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان ۸۰

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان ۸۳

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت. ۸۳

گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها ۸۴

گفتار۲: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی ۸۵

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی ۸۹

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی ۸۹

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. ۹۳

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی   ۹۶

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۲

الف) نتیجه گیری ۱۰۲

ب) پیشنهادات. ۱۰۶

منابع و مآخذ. ۱۰۷

الف) منابع فارسی: ۱۰۷

کتب: ۱۰۷

مقالات و پایان نامه ها: ۱۰۹

ب) منابع لاتین: ۱۱۰

ج) اسناد بین المللی ۱۱۲

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون۱۹۵۱ ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده۳ کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.

مقدمه:

الف: طرح مسأله

در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.

در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟

ب) سؤالات تحقیق

در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:

 1. آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
 2. در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
 3. آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟

ج) فرضیات

در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:

 1. اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
 2. حمایت های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به دلایل موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
 3. به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.

د) سوابق

شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر

تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.

ه) اهداف تحقیق

 1. بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
 2. بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
 3. ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه

و) روش تحقیق

روش معمول کتابخانه ای است. در یادداشت برداری از منابع دست اول فارسی و خارجی استفاده شده است. همچنین از اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد در این زمینه استفاده شده است.

تعداد صفحه :۱۲۲

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه زمین شناسی با موضوع نفت

پایان نامه رشته زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه زمین شناسی

با موضوع:

نفت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بیان مساله
نفت ماده سیاه و بدبویی که آن را در قدیم روغن سنگ می‌نامیدند بیشتر از هر چیزی تاریخ معاصر ما را تحت تأثیر خود قرار داده است در طول این یکصد سال تاریخ معاصر ایران در برخی مقاطع تاریخ ایران همان تاریخ نفت است این ماده، که به عقیده برخی طلای سیاه و برخی دیگر بلای سیاه است همواره موجب فراز و نشیب‌هایی در تاریخ ایران بوده است از اشغال ایران در جنگ جهانی تا دست اندازی شوروی بر آذربایجان و مسئله نفت شمال تا قدرت‌گیری رژیم شاه در دهه هفتاد میلادی به وسیله دلارهای نفتی تا تأثیر نیازهای پول کشور در دوره سازندگی و بعد از آن و در تأکید این مسئله همین بس که در طول این یکصد سال کمتر از سه سال در دوران حکومت مصدق و اندکی زمانی در انقلاب اسلامی جریان تولید نفت متوقف شده است که در همین دو مورد تأثیرات شگرفی در ساختار جامعه ایران گذاشت اول موجب بی‌پولی و شکست دولت مصدق شده که مشهور است که ایشان گفته بودند اگر فقط چند تن از ما می‌خریدند دولت سقوط نمی‌کرد:
در توسعه ایران نفت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که به دلیل عدم تولید و نبود درآمدهای مالیاتی نفت با درآمد خالص بالایی که دارد منابع مالی را برای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه ایجاد می‌کند.
در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش صنعت نفت تأکید زیادی بر افزایش حجم تولید چه در بخش گاز و چه در بخش نفت گردیده است برای مثال در سند بیان داشته است که ایران می‌‌بایست تولید کننده ۷% از نفت جهان باشد و تا سال هدف ظرفیت تولید می‌بایست به هفت میلیون بشکه در روز برسد و تولید گاز نیز می‌بایست به ۹۰۰ میلیون متر مکعب در روز برسد[۱] در اینجاست که اهمیت نقش منابع نفت و گاز مشترک که ذخائر تازه کشف شده‌ای می‌باشد و از قدرت تولید و فشار بالایی برخوردار هستند و این مسئله می‌تواند افت فشار در چاهای داخلی را جبران کند. تولید نفت و گاز کشور هم اکنون از ۲۲ مخزن در خشکی و ۹ مخزن در دریا می‌باشد[۲] آمار دیگری حکایت از تولید ۸۰% درصد از نفت کشور از ۸ میدان بزرگ نفتی در جنوب کشور می‌کند که همه آنها در جنوب غربی کشورمان و در خشکی و مرزهای داخلی می‌باشد.[۳]
مسئله قابل تأمل در این موضوع این می‌‌باشد که بهره‌‌برداری از این منابع که در داخل سرزمین ایران می‌باشد در هر زمانی قابل اجرا است اما منابع مشترکی که ایران در مناطق مرزی دارد و بیش از ۱۵ حوزه نفتی در خلیج و چند حوزه نفتی در شمال کشور می‌باشد به علت استخراج آنها توسط همسایگانمان در حال از بین رفتن است و این مسئله می‌پذیرد که مسئولان کشورمان که در حوزه سیاست‌گذاری نفتی هستند بر این منابع تأکید بیشتری داشته باشند چرا که غفلت موجب تضییع منافع ملی ایران می‌شود. قراردادهای نفت و گاز در سالهای اخیر به عنوان مهم ترین مشخصه در صنعت نفت و گاز ایران در آمده است و قراردادهای متعددی با کمپانی ها و سرمایه گذاران خارجی تحت این قالب منعقد شده است . یکی از مهم ترین قراردادها که قرارداد بیع متقابل نفتی است به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری که توسط طرف خارجی فاینانس یا تامین اعتبار می گردد . به موجب این قرارداد سرمایه گذار خارجی موظف است که کلیه عملیات راجع به توسعه و بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود انجام دهد و در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای ، غیر سرمایه ای ، عملیاتی و غیره . که به طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور متحمل شده است را با بهره مشخص و طی اقساط برابر الزاما از طریق نفت و گاز حاصله از همان عملیات به او پرداخت نماید از مهم ترین شروط مندرج در این قراردادها شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی ، آموزش نیروهای داخلی ، استهلاک کلیه سرمایه هزینه از محل تولیدات پروژه ، نرخ ثابت سود و غیره . می باشد . عدم ایفای تعهد در مورد هر یک از قراردادهای یا شروط قراردادی می تواند هزینه های زیادی را بر طرف قرارداد تحمیل کند .در این نوشتار سعی نگارنده بر این است که به بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداده های بین المللی نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی و چگونگی تبیین رژیم حقوقی حاکم بر این منابع پرداخته و ابعاد آن را مشخص نماید علاوه بر این موضوع به رویه دیگر کشورها و تقسیم‌‌بندی دیدگاهای موجود و ریشه‌یابی و تأثیر هر کدام بر منافع ملی ایران در دریای خزر و خلیج فارس بپردازد و همانطور که مشاهده شد خواه ناخواه پرداختن به موضوع نفت و گاز ذخائر موجود در مرزها موجب دفاع از منافع ملی در برابر غارت احتمالی این منابع مردم ایران در برابر زیاده خواهی‌های دیگران می‌شود. با تمهید این مقدمات برآنیم که به سوالات مطرح شده پاسخ دهیم .
اهداف تحقیق
هدف کلی :
۱-مهم ترین و اصلی ترین منبع درآمد ایران از طریق صادرات و فروش نفت و گاز تامین می شود و مطالعه و بررسی در مورد چگونگی شناسایی تولید و فروش آن در قالب قراردادهای مختلف را لازم و ضروری می نماید.
۲- هدف دیگر از این مطالعه، تامین سرمایه برای حفظ منافع کشور ، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای آوردن سرمایه و تامین مصالح کشور و توسعه اقتصادی است . این مطالعه زمانی اهمیت پیدا می کند که همواره بحث قراردادهای نفتی چالش روز و عرصه مخالفت ها و موافقت ها و دیدگاه مختلف متخصصان و حقوقدانان قرار گرفته است .
۳- با توجه به این که قراردادهای نفت و گاز در برگیرنده دو قرارداد اصلی ( مانند قرارداد بیع متقابل ) و گاه نیز قراردادهای متعدد فرعی می باشد تعهدات گوناگونی برعهده طرفین قرار می دهد به همین منظور عدم ایفای این تعهدات بر مطالعه و بررسی ضمانت اجراهای گوناگون آن ضروری می نماید .
-اهداف علمی
تلاش جهت بررسی دقیق‌تر از مطالب گذشتگان در خصوص این موضوع که باعث تدوین اطلاعات متنوع و مختلفی در این زمینه گردد.
– اهداف کاربردی
این پایان‌نامه می‌تواند در وزارت امور خارجه، وزارت نفت و دوایر حقوقی پالایشگاه های مرزی، کشورهای صاحب نفت و گاز مفید و مؤثر واقع شود.
این تحقیق با استناد بر مطالب فیش‌برداری شده از کتب و مقالات فارسی و لاتین و منابع اینترنتی انجام می‌گردد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات فیش‌برداری از کتب می‌باشد.
سوالات تحقیق
ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز چیست ؟
عوامل موثر در عدم ایفای تعهد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و آثار آن چیست ؟
اگر اجرای مستقیم قرارداد ممکن نباشد طرف متخلف به کدام جبران خسارت در حق متعهده له محکوم می شود ؟
شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز به چه صورت می باشد ؟
فرضیه‌ها های تحقیق
فرضیه های اصلی :
در صورت عدم اجرای تعهد ضمانت اجراهای داخلی و بین المللی وجود دارد .
تحریم در قراردادهای بین المللی نفت و گاز موثر است .
[۱] – ، نشریه مشعل شماره ۲۶۸، ص۷-۶.
[۲]- نفت، گاز پتروشیمی، شماره ۲۴، ص۱۰
[۳] – سعید، میرترابی، پیشین، ص۲۵۲.
تعداد صفحه :۱۱۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه کشاورزی : بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش تولیدات گیاهی- تولیدات باغی

     دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته تولیدات گیاهی- تولیدات باغی

عنوان:

بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

استاد راهنما:

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور:

دکتر حسین حکم آبادی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 چکیده
به منظور مطالعه اثرات چند نوع اسید هیومیک مختلف در بازار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار (کود هیومکس ۴ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب، کود فلورا۲ در ۲۰۰ لیتر آب، کود پارس هیومیک ۵ کیلوگرم،کود هومی پارس ۵ کیلو گرم و شاهد) در ۳ تکرار اجرا شد. این تیمارها در اسفند ماه با توجه به میزان توصیه شرکت تولیدی بصورت شیار کود در قطعات ۱۰۰۰ متری اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها طول شاخه سال جاری، تعداد برگ، میزان سطح برگ و دور تنه اندازه گیری شد. همچنین در زمان رشد سریع آندوسپرم در اوایل تیر ماه شاخص های اکوفیزیولوژیک (میزان فتوسنتز، میزان فلورسنس کلروفیل، شدت و سرعت تعرق، میزان مقاومت روزنه ای، میزان هدایت روزنه ای دمای سطح برگ و همچنین میزان کلروفیلa،کلروفیلb وکلروفیل کل برگ) اندازه گیری شد. در مرداد ماه نمونه های برگی جهت اندازه گیری عناصر غذایی جمع آوری شد. در شهریور ماه جهت ارزیابی اثرات این تیمار ها بر روی سال آوری، میزان جوانه های ریزش یافته اندازه گیری گردید. در زمان برداشت فاکتورهای کمی وکیفی میوه پسته (میزان محصول تر با خوشه وفرابر، میزان محصول خشک، درصد پوکی، انس وخندانی، درصد پسته های زودخندان و ترک خورده نامنظم) در قطعات تیمار شده و شاهد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را تولید کرده است، حدود ۴۶درصد جوانه بیشتری باقی مانده است. هومی پارس حدود ۱۲درصد کمتر از هیومکس جوانه باقی مانده است. درصد خندانی توسط هیومکس بهبود یافت. بیشترین تعداد پسته های پوک مربوط به شاهد می باشد که در مقایسه با تیمارهای پارس هیومیک، هومی پارس، فلورا و هیومکس به ترتیب ۳۳، ۴۶، ۴۹ و ۶۴ درصد پسته های پوک بیشتری تولید کرده است. تیمار شاهد بیشترین تعداد عددی پسته های با ترک نامنظم ایجاد کرده است که با تیمار هیومکس اختلاف معنی داری داشته ولی با سایر تیمارها اختلاف معنی داری ندارد. کمترین تعداد پسته های ترک نامنظم مربوط به هیومکس می باشد که حدود ۴۰ درصد کمتر از شاهد می باشد. تیمار هیومکس که بیشترین سطح برگ را نشان می دهد با تیمار پارس هیومیک که کمترین سطح برگ را بوجود آورد، حدود ۳۷ درصد سطح برگ بیشتری ایجاد کرده است. اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای، تعرق و نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر   رقم عباسعلی مشخص شد که هیومکس بیشترین اثر را داشت. نتایج همچنین مشخص ساخت اثر انواع اسید های هیومیک بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی برگ تاثیری نداشت.
کلمات کلیدی: مواد هیومیکی، مواد آلی، کوددهی، خصوصیات کمی و کیفی، پسته رقم عباسعلی
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه . ۲
فصل دوم: کلیات و بررسی منابع
۲-۱- اهمیت پسته کاری ۶
۲-۲- تاریخچه و منشاء ۸
۲-۳- مناطق عمده پسته کاری در دنیا . ۱۱
۲-۴- گیاهشناسی . ۱۳
۲-۴-۱-گیاهشناسی خانواده آناکاردیاسه . ۱۳
۲-۴-۲- گیاه شناسی جنس پسته (Pistacia) ۱۴
       2-4-2-1-گونه های جنس پسته ۱۴
۲-۴-۳-گیاهشناسی پسته اهلی (L.Pistacia vera) ۱۷
   2-4-3-1- ریشه . ۱۷
 2-4-3-2- تنه ۱۷
   2-4-3-3- تاج ۱۸
       2-4-3-4- برگ . ۱۸
   2-4-3-5- جوانه ۱۹
   2-4-3-6- ساختمان گل نر ۱۹
    2-4-3-7- میوه ۲۰
۲-۴-۴- نیاز سرمایی ۲۰
۲-۴-۵-گلدهی و گرده افشانی ۲۱
۲-۵- مواد آلی خاک . ۲۱
 2-5-1- منابع مواد آلی خاک . ۲۱
   2- 5-2- ساختمان شیمیایی مواد آلی . ۲۲
عنوان صفحه
   2-5-3- تجزیه مواد آلی در خاک . ۲۳
۲-۵-۴- تأثیر شرایط محیطی در تجزیه مواد آلی خاک ۲۵
۲-۵-۵- نتایج تجزیه مواد آلی ۲۷
   2-5-5-1- تجزیه مواد کربن دار خاک . ۲۸
       2-5-5-1-1- تجزیه گلوسیدهای ساده . ۲۸
      2-5-5-1-2- تجزیه نشاسته . ۲۹
      2-5-5-1-3- تجزیه پکتین . ۳۰
        2-5-5-1-4- تجزیه سلولز . ۳۱
        2-5-5-1-5-تجزیه همی سلولز ۳۳
       2-5-5-1-6- تجزیه لیگنین . ۳۴
       2-5-5-1-7- تجزیه تانن ها . ۳۷
         2-5-5-1-8- تجزیه صمغ ها . ۳۸
        2-5-5-1-9- تجزیه موم ها . ۳۸
 2-5-5-2- تجزیه ترکیبات آلی ازت دار ۳۹
       2-5-5-2-1- تجزیه پروتئین ها . ۴۰
       2-5-5-2-2- اسید نوکلئیک . ۴۳
۲-۶- هوموس خاک . ۴۴
   2-6-1- تشکیل هوموس . ۴۴
   2-6-2- ساختمان شیمیایی هوموس ۴۵
   2-6-3- نتیجه تجزیه هوموس ۴۷
         2-6-3-1- ازت. ۴۷
         2-6-3-2- فسفر . ۴۹
         2-6-3-3- گوگرد . ۵۰
   2-6-4- فرم های هوموس . ۵۱
       2-6-4-1- هوموس مول ۵۲
عنوان صفحه
      2-6-4-2- هوموس مور ۵۳
     2-6-4-3- هوموس مودر . ۵۴
   2-6-5- خواص هوموس ۵۴
۲-۶-۶- نسبت C/N ۵۸
۲-۶-۷- مقدار هوموس خاکها ۶۱
۲-۶-۸- حفظ تعادل هوموس در خاک ۶۲
۲-۷- مدیریت مواد آلی خاک ۶۵
۲-۸- هدف از اجرای تحقیق ۶۸
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- محل انجام آزمایش ۷۱
۳-۲- مواد گیاهی ۷۱
۳-۳- طرح آزمایشی و نحوه اجرا ۷۳
۳-۴- اندازه‌گیری شاخص های اکوفیزیولوژیک . ۷۵
   3 -4-1- تعیین میزان فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای، مقاومت روزنه‌ای و دمای برگ ۷۵
   3-4-2- تعیین فلورسانس کلروفیل ۷۶
   3-4-3- اندازه گیری میزان کلروفیل برگ ۷۷
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- نتایج ۷۹
   4-1-1- اثر انواع اسید هیومیک در رشد شاخه ۸۴
   4-1-2- اثر انواع اسید هیومیک در دور تنه . ۸۵
     4-1-3- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده ۸۶
   4-1-4- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه ریزش کرده . ۸۷
   4-1-5- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست تر . ۸۸
   4-1-6- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته تر . ۸۹
عنوان صفحه
   4-1-7- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته خشک ۹۰
   4-1-8- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست خشک ۹۱
   4-1-9- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های خندان ۹۲
   4-1-10-اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های پوک ۹۳
   4-1-11- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های دهن بست . ۹۴
   4-1-12- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های گو ۹۵
   4-1-13- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های زود خندان ۹۶
   4-1-14- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های با ترک نامنظم ۹۷
   4-1-15- اثر انواع اسید هیومیک بر انس پسته های تیمارشده ۹۸
   4-1-16- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل a ۹۹
   4-1-17- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل b ۱۰۰
   4-1-18- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کاروتنوئید ۱۰۱
   4-1-19- اثر انواع اسید هیومیک بر سطح برگ . ۱۰۲
   4-20- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر ازت . ۱۰۳
   4-1-21- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر فسفر ۱۰۴
   4-1-22- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر پتاسیم . ۱۰۵
   4-1-23- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر کلسیم . ۱۰۶
   4-1-24- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منیزیم ۱۰۷
   4-1-25-اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر آهن . ۱۰۸
   4-1-26- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر روی ۱۰۹
   4-1-27- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منگنز . ۱۱۰
   4-1-28- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر مس . ۱۱۱
   4-1-29- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر بُر ۱۱۲
   4-1-30- شاخص های اکوفیزیولوژیکی . ۱۱۳
     4-1-30-1- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز ۱۱۳
عنوان صفحه
     4-1-30-2- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان هدایت روزنه ای . ۱۱۴
     4-1-30-3- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان مقاومت روزنه ای ۱۱۵
     4-1-30-4- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان تعرق . ۱۱۶
   4-1-30-5- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر . ۱۱۷
۴-۲- بحث . ۱۱۸
پیشنهادات ۱۲۵
منابع مورد استفاده ۱۲۶

مقدمه
پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی کشور است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اهمیت فوق العاده ای دارد. ارزش تولید این محصول گرانبها و بی نظیر حدود ۱۰ درصد از درآمدهای غیر نفتی کشور می باشد. حدود ۱۵۲۰۰۰ خانوار شهری و روستایی کشور که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را شامل می گردند، در حرفه های مربوط به تولید این محصول بکار اشتغال دارند. پسته به عنوان آخرین محصول کشاورزی قابل کشت در بیشتر مناطق پسته خیز ایران، ‌نقش اولین کالای کشاورزی صادراتی را ایفا می نماید. مشکلات مربوط به شوری و کم آبی حاشیه کویر از یک سو و خشکسالی های اخیر توأم با مسائل عدیده از سوی دیگر باعث شده است تا این محصول تنها با تکیه بر تحقیقات و فناوری پیشرفته قادر به ادامه حیات باشد.
آخرین محصول قابل کشت بدین مفهوم است که اگر باغات پسته از بین بروند هیچ محصول دیگری قابل کشت نیست و مرحله بعدی در مناطق پسته خیز کشور پیشرفت کویر و بیابان زایی خواهد بود که منتج به مهاجرت افراد و بیکاری خواهد شد. بنابراین تلاش در جهت حفظ این محصول که تنها با تکیه بر تحقیقات امکانپذیر است، نه تنها منافع اقتصادی حاصل از کشت آن را بدنبال دارد بلکه مزایای ناشی از کویرزدایی را نیز به همراه دارد. لذا مطالعاتی که در راستای حفظ این محصول صورت می گیرد شامل روش های افزایش بازده آبیاری، یافتن گونه های مقاوم به شوری و خشکی، ‌یافتن گزینه های جدید تامین آب و می تواند از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار باشد.
ایران قرن ها بدون رقیب، عمده ترین تولید کننده پسته جهان بوده اما در حال حاضر کشورهاى دیگر در زمینه تولید و تجارت پسته به رقابت با ایران پرداخته اند. به عنوان مثال، ترکیه که سابقه تولید و تجارت پسته آن قدمت چندانى ندارد و در یکصد سال گذشته در زمره مشتریان پسته ایران بوده در سال هاى اخیر تولید محصول خود را بالا برده و به رقیبى براى پسته ایران مبدل شده است. توسعه باغ هاى کالیفرنیا در آمریکا نیز باعث شده است که آمریکا به عنوان رقیبى نیرومند براى پسته ایران در بیاید. آمریکا پس از ایران دومین کشور تولید کننده و صادر کننده پسته در جهان محسوب مى شود. استان سمنان و بخصوص شهرستان دامغان یکی از قدیمی ترین مناطق پسته کاری ایران و جهان می­باشد. شهرستان دامغان که در عرض جغرافیایی´۰۸ ۳۸ و طول ´۱۹ ۵۴ درجه واقع گردیده و ۱۱۵۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، دارای اقلیمی گرم و خشک می­باشد. با عنایت به شرایط اقلیمی خاص منطقه و تناسب این شرایط با نیازهای گیاه پسته می­توان گفت که گسترش و توسعه پسته کاری در این منطقه آینده خوبی دارد و به همین جهت انجام تحقیقات و استفاده از روش های نوین در تولید پسته در این منطقه ضروری به نظر می­رسد.
از مسائلی که مخصوصا در سالیان اخیر گریبانگیر باغداران بوده است پایین بودن عملکرد و کیفیت پسته میباشد. علاوه بر مسائل مربوط به آب آبیاری و کمبود آب که به نظر می رسد نقش اساسی در این مسئله ایفا نماید، عدم تعادل عناصر غذایی و تغذیه مناسب و مطلوب باغهای پسته بایستی مورد توجه قرار گیرد. ماهیت خاکهای مناطق خشک و بالا بودن املاح محلول (نمک) و کم محلول (گچ و آهک) در خاکهای مناطق پسته کاری مسئله عدم وجود تعادل در عناصر غذایی خاک و برگ مناطق پسته کاری را به اثبات می رساند. در این مناطق درختان سالیان زیادی از ذخیره عناصر غذایی خاک استفاده نموده اند بدون اینکه به جبران و جایگزینی علمی آنها توجه گردد. به طوریکه باغداران تنها به کاربرد یکی دو نمونه کود ازته و فسفره آن هم نه بر اساس اصول علمی پرداخته اند. این مسائل باعث عدم تعادل تغذیه ای در باغهای پسته شده است. آثار عدم تعادل غذایی، علاوه بر کاهش عملکرد کمی و کیفی پسته به صورت علائم مختلفی مانند حاشیه سوختگی و زردی برگها، ریز برگی یا قرمزی و لکه پوست استخوانی مشهود است و روز به روز نیز این مسائل و مشکلات ابعاد جدید تری به خود می گیرد.
اسید هیومیک از نظر بیو­شیمیایی ماده مؤثره هوموس است و از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می­شود. بخش هوایی گیاه مواد پرورده را برای رشد ریشه تأمین می­ کند و نقش ریشه تأمین مواد خام است، لذا رابطه متقابلی بین ریشه و بخش هوایی وجود دارد. رشد ریشه تحت تأثیر محیط و عواملی چون رطوبت، دما و عناصر غذایی خاک است. اسید هیومیک و اسید فولوئیک به ترتیب سبب تشکیل کمپلکس­های پایدار و نامحلول و کمپلکس های محلول با عناصر میکرو می­گردند و سبب افزایش جذب عناصر شده، باروری خاک و تولید در گیاهان را افزایش می­ دهند. در چند سال اخیر مواد هیومیکی مختلفی در بازار نهادهای کشاورزی بخصوص در مناطق پسته کاری آمده است که اثرات آنها و تفاوت آنها در عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی پسته نامشخص است. در این تحقیق اثرات چند نوع اسید هیومیک مختلف در بازار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی مطالعه شد.
تعداد صفحه :۱۴۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات اسانس نعناع کوهی بر خصوصیات ماست

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

  پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی کشاورزی

گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان

بررسی اثرات اسانس نعناع کوهی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، حسی و میکروبی ماست

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حمید قدوسی

استاد مشاور

سرکار خانم دکتر مرضیه بلندی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از این بررسی اثرات اسانس نعناع کوهی ( در غلظت ppm 1000 و ۵۰۰ به ازای هر نمونه ) بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی، حسی و میکروبی ماست می­باشد. برای انجام این تحقیق ابتدا شیر (شیر معمولی گاو – با درصد چربی یکسان ) هموژنیزه شده و سپس به مدت سه دقیقه در دمای ۹۰ درجه­ سانتی­گراد حرارت داده شد تا پاستوریزه گردد و سپس تا دمای ۴۵ درجه خنک شد. افزودن اسانس در این دما (سپس اسانس استریل شده در غلظت های مختلف (ppm 1000 و ۵۰۰) محاسبه شده در شرایط کاملاً استریل اضافه گردید ) انجام گرفت سپس با ۵/۲ درصد مخلوط استارتر لاکتیکی (نسبت ۲:۱ استرپتوکوکوس سالیواریوس گونه ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی بولگاریکوس) تلقیح گردید. شیر تلقیح شده پس از دربندی در دمای ۴۵ درجه­ سانتی­گراد تا رسیدن به ۴/۴ PH= تقریبا به مدت ۴ ساعت، گرمخانه گذاری شد. پس از رسیدن به PH مورد نظر، ماست­ها در دمای ۶ درجه­ سانتی­گراد سرد شده و سپس در همین دما نیز به منظور گذراندن دور­ه­ی ثانویه اسیدی شدن و تولید ترکیبات آروماتیک نگه داری شدند. سپس خصوصیات فیزیکی شیمیایی، حسی و میکروبی ماست بررسی شد. افزودن اسانس نعناع کوهی باعث کنترل اسیدیته در ماست و جلوگیری و پوشاندن ترش شدن ماست در طول زمان می­شود، بهترین غلظت اسانس نعناع کوهی برای کنترل اسیدیته در ماست و جلوگیری و پوشاندن ترش شدن ماست در طول زمان،غلظت ppm 1000 می­باشد . افزودن اسانس نعناع کوهی باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب و در نتیجه باعث کاهش آب اندازی در ماست می­شود و با افزایش غلظت اسانس میزان آب اندازی ماست کاهش پیدا می­ کند. بهترین غلظت اسانس برای کمترین کاهش ظرفیت نگهداری آب در ماست، غلظت ppm 1000 می­باشد. افزودن اسانس باعث افزایش ماندگاری ماست، از طریق کاهش رشد کلی­فرم­ها و کپک­ها و مخمرها می­شود و می­توان محصولی با تاریخ مصرف بیش از ۲۰ روز تولید نمود. بیشترین تاثیر را ماست بدون اسانس بر خواص حسی ماست دارد. بیشترین تاثیر را اسانس با غلظتppm 600 بر اشریشیا کلی، سالمونلا، کپک و مخمر داشت. بیشترین خاصیت ضد میکروبی اسانس بر روی اشریشیا کلی می­باشد.
واژگان کلیدی: اسانس نعناع کوهی، ماست، ویژگی­های فیزیکوشیمیایی، ویژگی­های میکروبی، اشریشیا کلی، سالمونلا
فصل اول
مقدمـه
مقدمه
انسان از دیر باز از گیاهان به عنوان منبع غذایی و همچنین دارویی استفاده می­نموده است. امروزه مصرف کنندگان خواهان غذاهایی با کیفیت بالا و با حداقل مراحل فرآوری هستند که بدون مواد نگهدارنده قابلیت سالم ماندن در یک مدت زمان قابل قبول را داشته باشند. این خواسته همراه با قوانین سخت موجود در مورد استفاده از نگهدارنده­های سنتزی، موجب گسترش دامنه تحقیقات برای یافتن مواد طبیعی که خصوصیات آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی را دارا می­باشند، شده است (زرگری، ۱۳۷۲)
۱-۱- پیش زمینه
با توجه به نیاز روز افزون به غذا، حفظ و کنترل مواد غذایی از اهمیت چندانی برخوردار است، بنابراین استفاده از نگهدارنده ها و طعم دهنده های مواد غذایی با منشا طبیعی یکی از مدیریت های مهم در راستای امنیت غذایی و رفع مشکل کمبودغذامی­باشد.با پیشرفت تکنولوژی و توجه روز افزون به ترکیبات نگهدارنده و طعم دهندها، عصاره و اسانس­های گیاهی خود را به گونه محسوس­ تری نشان                می­ دهند(‌اسمیت[۱] و همکاران، ۲۰۰۵).
اسانس­ها مهمترین ترکیبات بیوشیمیایی ثانویه معطری هستند که در اندام انواع گیاهان مختلف یافت می‌شوند که علاوه بر عطر و بوی قوی دارای ترکیبات مختلفی هستند که می­توانند خواص گیاه مورد نظر را در خود داشته باشند. اسانس­ها یا روغن­های اساسی معطر[۲] ترکیبات روغنی هستند که از قسمت­های مختلف گیاهان تهیه می­شوند ( دیوید سون[۳] و همکاران، ۱۹۹۷).
این ترکیبات گیاهی دارای اثرات مفیدی نظیر افزایش اشتها، تقویت معده، کاهش نفخ و تمدد اعصاب می‌باشند.اسانس­در صنایع غذایی به عنوان چاشنی، طعم دهنده، نگهدارنده، آنتی اکسیدان و چلاته کننده استفاده گسترده دارند (جیل[۴] و همکاران، ۲۰۰۲).
اثر ضد میکروبی عصاره­های گیاهی در مواد غذایی مختلف به اثبات رسیده است ( دینس و همکاران، ۱۹۸۷). یکی از موارد استفاده از اسانس­های گیاهی در فرآورده­های شیر از جمله ماست می­باشد ( دیوید سون[۵] و همکاران، ۱۶۸۹).
ماست یکی از محبوبترین فرآورده های لبنی است که در سراسر دنیا به طور وسیعی مصرف میشود که با توجه به بالا بودن ارزش تغذیهای و وجود باکتری های مفید در آن مورد توجه فراوانی قرارگرفته است. امروزه ماستهای تولید شده در صنعت بسیار متنوع است، از آن جمله میتوان به ماست های کم چرب، ماست‌های طعم دار، ماست های پروبیوتیک، ماست نوشیدنی وماست منجمد اشاره نمود ( فایزمن[۶] و همکاران، ۱۹۹۹).
در بین فراورده­های شیر، ماست از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و تولید جهانی آن روند صعودی دارد. در کشور ما نیز با تاسیس واحد­های صنعتی جدید و تبدیل کارگاه های کوچک و واحدهای نیمه صنعتی قدیمی به واحد های صنعتی میزان تولید ماست در سال های اخیر افزایش یافته است. در ایران، ماست، یکی از اقلام عمده در رژیم غذایی است به طوری که ایرانی ها با مصرف ۴۸ کیلوگرم ماست و دوغ در سال، پرمصرف ترین اقوام دنیا در مصرف ماست و دوغ هستند ( آذرنیا[۷] و همکاران، ۱۹۹۷).

در زیر به چند نکته مهم دیگر درخصوص ویژگی­های اختصاصی ماست اشاره می­شود:
۱- هضم ماست آسان تر از شیر است.
۲- ماست با تقویت باکتری­های مفید ساکن روده، باعث افزایش سلامت دستگاه گوارش می­شود.
۳- ماست با خنثی سازی برخی ترکیبات مضر صفراوی، از تحریک جدار روده­ها کاسته و احتمال بروز تومور روده را کاهش می­دهد.
۴- کلسیم موجود در ماست نیز مانع رشد بی­رویه­ی سلول­های پوششی روده­ی بزرگ می­شود.
۵- اسیدموجود درماست به برگشت حالت عادی روده­ها پس از عفونت­ها کمک می­نماید.
۶- ماست می ­تواند درپیش­گیری از بروزعفونت­ها وبیماری­های گوارشی ناشی از ویروس­ها وحساسیت­های غذایی مفید باشد.
۷- بررسی ها نشان داده، که ماست درکمک به درمان اسهال کودکان مفید بوده است.
۸- متخصصان درهنگام مصرف آنتی بیوتیک­ها، مصرف ماست را توصیه می­نمایند زیرا اغلب آنتی بیوتیک­ها باعث نابودی باکتری­های مفید دستگاه گوارش شده ومتعاقبا باعث اختلال درکار دستگاه گوارش می‌شوند.بررسی­ها نشان داده که نابودی باکتری­های مفید دستگاه گوارش خود نیز می ­تواند باعث بروز اسهال­های متوسط تا شدید شود. ماست می ­تواند به برگشت شرایط طبیعی روده­ها کمک نماید. توصیه شده درهنگامی که قراراست بیمار بیش از ۲هفته آنتی بیوتیک مصرف نماید، حداقل ۲۵۰ میلی لیتر ماست را در رژیم غذایی روزانه خود قراردهد.
۹- ماست منبعی غنی از کلسیم است. ۲۵۰ میلی لیتر ماست دارای ۴۵۰ میلی گرم کلسیم می­­باشد. این مقدار می ­تواند نصف نیاز کودکان و۴۰ -۳۰ درصد نیازکلسیم بزرگ سالان را برطرف کند. باید درنظرداشت که حضور باکتری­های زنده درماست، باعث افزایش جذب کلسیم در بدن می­شود.
۱۰- ماست منبع بسیار خوبی برای جذب پروتئین است. در هر۲۵۰ میلی لیتر ماست تقریبا ۱۴- ۱۰ گرم پروتئین موجود می­باشد­، که تقریبا برابر با ۲۰ درصد نیازروزانه است. هم چنین عملیات تخمیر باکتری­های ماست باعث سهولت تسهیل جذب پروتئین ها می­شود. به این دلیل پروتئین­های ماست را پروتئین­های پیش هضم شده[۸] می­نامند.
۱۱- ماست وکاهش کلسترول: تحقیقات نشان داده که ماست می ­تواند باعث کاهش کلسترول خون شود. این ممکن است به علت تأثیر فعالیت باکتری­های زنده و سهولت متابولیسم کلسترول باشد. زیرا ماست می‌تواند اتصال­هایی را با اسیدهای صفراوی ایجاد کند .(اسیدهای صفراوی درساخت کلسترول نقش دارند.)
۱۲- ماست ورشد کودکان: درکودکانی که دچاربیماری سوء جذب هستند، ماست به جذب دوترکیب مهم غذایی پروتئین­ها ومواد معدنی کمک می­ کند. اسید لاکتیک موجود درماست باعث سهولت جذب وهضم این ترکیبات مغذی می­شود.
۱۳- محققان توصیه می‌کنند که برای کاهش وزن باید مصرف ماست در رژیم غذایی گنجانده شود.
افرادی که در رژیم غذایی خود ماست کم چربی را می‌گنجانند، بیشتر از افرادی که صرفا دریافت کالری خود را کم می‌کنند، کاهش وزن دارند ( آذرنیا[۹] و همکاران، ۱۹۹۷).
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اهمیت اقتصادی و تغذیه ای ماست، نیاز است با در نظر گرفتن شاخص های کیفی مختلف مطالعاتی در زمینه بهبود خصوصیات ماست وتولید ماست با کیفیت مطلوب و یکنواخت صورت پذیرد.
به دلیل اثرات جانبی داروهای شیمیایی امروزه توجه به گیاهان دارویی رو به افزایش می­باشد،همچنین عدم آلودگی محیط زیست از عوامل مهم استفاده ازگیاهان دارویی به جای شیمیایی می­باشد. اخیراً خواص ضد رادیکالی و آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی و خواص مفید درمانی دیگری در گیاهان دارویی و کوهی کشف شده است. به همین خاطر اخیراً تحقیقات کاربردی زیادی درباره استفاده از این گیاهان و ترکیبات و عصاره و اسانس آن­ها در درمان بیماری­های مختلف و در رژیم غذایی روزانه مردم انجام شده است(ملک پور، ۱۳۸۸).
گیاه نعناع فلفلی با نام علمیMentha piperita L. از تیرهLamiaceae از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی متعدد از دیر باز توجه محققان را به خود معطوف داشته است. مصرف این گیاه در اشکال مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی سبب امتیاز این گیاه نسبت به سایر گیاهان دارویی شده است. بر طبق نتایج بدست آمده اسانس نعناع فلفلی خاصیت ضد میکروبی قوی علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی از خود نشان داده است ( فدای و همکاران، ۱۳۸۸).
نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L و با نام عمومیPeppermint یک گیاه علفی چند ساله است که در رده بندی گیاهی از تیرهLamiaceae راسته Lamialseو رده Rosidaeمی­باشد برگ­های آن بیضوی، متقابل، نوک تیز، دندانه دار کمی پوشیده از کرک به درازای ۷-۴ سانتی متر و به عرض ۳-۲ سانتی متر است گل­ها کامل، نامنظم، اکثراً دوجنس یا مجتمع به صورت گروهی در روی ساقه و در انتهای ساقه ظاهر می­شوند گل­ها در ماه­های مرداد و شهریور ظاهر می­شوند. رنگ آن­ها گلی روشن یا کم و بیش ارغوانی مایل به بنفش می­باشد و به تعداد زیاد نیز در مجاورت یکدیگر به نحوی مجتمع می­شوند که مجموعاً در قسمت انتهای ساقه ها، به صورت سنبله­هایی با شکل ظاهری، بیضوی و نوک تیز جلوه می­ کند. برخی از شاخه های این گیاه عقیم و آری از گل باقی می­ماند. عمر گل­ها بسیار کوتاه و مدت کمی پس از تشکیل از گیاه جدا می­شود، میوه کپسول، کوچک و به رنگ قرمز تیره است. از جمله ویژگی های تشریحی نعناع فلفلی، کرک های ترشحی اسانس در آن­ها دارای پایه یک یا چند سلولی منتهی به یک برجستگی ۴ تا ۸ سلولی و حتی بیشتر است.اسانس ترشح شده نیز معمولاً خارج از جدار سلولزی، در زیر کوتیکول جمع می­گردد و این خود باعث می­شود که بشره در همان ناحیه کمی متورم جلوه نماید. اسانس گیاه نعناع فلفلی در ابتدای رویش گیاه در غده های پیکررویشی گیاه ساخته و ذخیره می­شود.تعداد کل غده از حدود ۱۰۰ غده برای برگ­های به طول ۲ میلی متر تا حدود ۷۵۰۰ غده برای برگ­های ۲۵ میلیمتری نعناع فلفلی متغیر است. برگ ها ۲ تا ۷/۲ درصد و گل­ها ۴ تا ۶ درصد اسانس دارند. ساقه ها معمولاً فاقد اسانس می­باشند. به طور متوسط مقداراسانس در اندام­های هوایی گیاه ۱ تا ۵/۱ درصد گزارش شده است( فدای و همکاران، ۱۳۸۸).
تعداد صفحه :۷۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 موضوع:

قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره‌دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمود مجیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۲

سوالات تحقیق. ۳

فرضیه های تحقیق. ۳

ضرورت و اهداف تحقیق. ۴

روش تحقیق. ۵

سازمان دهی تحقیق. ۵

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. ۷

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. ۷

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. ۷

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. ۱۰

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. ۱۱

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. ۱۲

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. ۱۳

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. ۱۶

گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۱۷

گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده ۲۰

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. ۲۳

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. ۲۷

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. ۲۷

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص. ۲۸

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. ۳۲

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده ۳۴

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. ۳۵

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. ۳۸

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. ۳۸

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. ۳۹

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. ۴۱

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. ۴۹

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. ۵۰

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی ۵۲

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. ۵۷

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. ۵۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۵۸

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. ۵۸

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. ۶۰

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو  ۶۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. ۶۳

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. ۶۳

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. ۶۶

۱- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده ۶۷

۲- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. ۶۹

۳- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. ۷۲

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. ۷۴

الف) علم مجرمانه. ۷۴

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. ۷۵

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. ۷۶

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. ۷۸

گفتار اول: مجازات های اصلی ۷۹

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی ۷۹

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. ۸۰

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. ۸۰

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی ۸۲

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. ۸۳

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. ۸۶

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. ۸۶

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی ۸۷

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. ۸۸

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. ۹۰

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. ۹۱

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. ۹۷

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرایند کیفری ۹۷

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت ۹۹

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  ۱۰۲

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۱۱

پیوست ۱۱۵

منابع و مآخذ. ۱۲۴

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.

با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.

قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که به ویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.

بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال ۲۰۰۰ و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب ۱۳۸۳) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.

علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.

ب) سوالات تحقیق

۱- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟

۲- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟

۳- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟

پ) فرضیه های تحقیق

۱- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته است در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی چون جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و حمایت از بزه دیدگان می باشد.

۲- ابهامات مربوط به نحوه تعیین مجازات به ویژه مجازاتهای مالی از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان و تعریف جامع این جرم ( البته با وجود برخی از ابهامات ) از نقاط قوت این قانون است لیکن خلاء نپیوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمی تواند جبران کند.

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 موضوع:

سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور:

دکتر محمدحسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

ب) اهداف تحقیق ۴

ج) پرسش‌های تحقیق ۵

د) فرضیه‌های تحقیق ۵

هـ) روش تحقیق ۵

ی) سازماندهی تحقیق ۵

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ۷

گفتار نخست: مفاهیم. ۷

الف) قاچاق ۷

ب) کالا. ۹

ج) ارز. ۹

د) گمرک ۱۲

گفتار دوم: مبانی ۱۲

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه. ۱۲

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی ۱۴

ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور. ۱۶

مبحث دوم: پیشینه تاریخی ۱۸

گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. ۱۸

الف) گمرک در ایران باستان. ۱۸

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی ۱۹

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت. ۲۲

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. ۲۳

الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی ۲۳

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی ۲۵

۱- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲. ۲۷

۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قوانین بعد از آن. ۳۰

۲-۱- قوانین مربوط به قاچاق ارز. ۳۱

۲-۲- قوانین مربوط به قاچاق خاویار. ۳۲

۲-۳- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال. ۳۲

۲-۴- قوانین مربوط به امور گمرکی ۳۳

۲-۵- قوانین مربوط به نحوه جمع‌ آوری و فروش کالای قاچاق ۳۳

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا. ۳۴

گفتار نخست: آثار قاچاق ۳۴

الف) آثار اقتصادی قاچاق ۳۴

۱- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت. ۳۴

۲) افزایش فقر. ۳۵

۳- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی ۳۵

۴- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت. ۳۶

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق ۳۶

۱- قاچاق و تهاجم فرهنگی ۳۷

۲- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی ۳۸

۳- آثار سوء بهداشتی ۳۸

گفتار دوم: انواع قاچاق ۳۹

الف) قاچاق ارز. ۳۹

ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۴۱

ج) قاچاق سلاح و مهمات. ۴۳

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات. ۴۵

هـ) قاچاق کالاهای دخانی ۴۶

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر. ۴۷

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید. ۵۰

گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز. ۵۰

الف) رکن قانونی ۵۱

۱- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب. ۵۵

۲- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب. ۵۶

ب) رکن مادی ۵۷

۱) رفتار مرتکب. ۵۸

۲) مرحله شروع به اجرا جرم. ۶۰

۳) نتیجه مجرمانه. ۶۰

ج) رکن معنوی ۶۱

۱) سوء نیت عام. ۶۲

۲) سوء نیت خاص ۶۲

گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه. ۶۳

الف) راهکارهای اصلاحی ۶۳

۱) راهکارهای کوتاه مدت. ۶۴

۲) راهکارهای بلندمدت. ۶۵

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۶۶

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی ۷۷

گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز. ۷۷

الف) ‌مجازاتهای اصلی ۷۷

۱) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض ۷۷

۲) مجازات سالب آزادی ۷۸

۲-۱- مجازات حبس. ۷۸

۲-۲- بازداشت بدل از جزای نقدی ۷۹

۳- مجازاتهای مالی ۸۰

۳-۱- مجازات نقدی ۸۰

۳-۲- ضبط و مصادره اموال. ۸۲

۴) مجازاتهای بدنی ۸۳

ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز. ۸۳

۱) مجازات شروع به جرم قاچاق ۸۳

۱-۱) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن. ۸۳

۱-۲) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال. ۸۴

۲) مجازات معاونت در قاچاق کالا. ۸۴

۳) مشارکت در جرم قاچاق ۸۶

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز. ۸۸

۱) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز. ۸۸

۲) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز. ۹۲

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی ۹۲

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) ۹۳

۱) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: ۹۴

۲) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد. ۹۶

۲-۱- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد. ۹۷

۲-۲- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد. ۹۸

۲-۳- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد. ۹۹

ب) مراجع قضایی (دادگاه های عمومی و انقلاب) ۱۰۰

۱) صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی ۱۰۲

۲) صلاحیت دادگاه های عمومی ۱۰۴

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) ۱۰۶

۱) صلاحیت اولیه. ۱۰۷

۲) صلاحیت ثانویه. ۱۰۸

نتیجه‌‌گیری ۱۱۲

پیشنهادات. ۱۱۴

منابع و مآخذ. ۱۱۵

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاه های چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.

اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می کند.

کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه

با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.

رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.

قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راه های ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.

در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.

اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.

در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق

(۱) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟

(۲) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه صنایع : بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع گرایش شیمی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی

گرایش شیمی مواد غذایی

عنوان

بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت و ویژگی های میکروبی آبهای بطری شده استان مازندران سال۹۱

استاد راهنما(استادان راهنما)

دکتر حسین جلالی

استاد مشاور(استادان مشاور)

دکتر عبدالرضا محمدی نافچی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان صفحه

 چکیده۱
فصل اول: مقدمه

 • آب آشامیدنی.۲
 • عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی۳

۱-۳- میزان مصرف آب در جهان ۴
۱-۴-آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن۵
۱-۵-انواع آب آشامیدنی بطری شده۶
۱-۵-۱-آب آشامیدنی معدنی۶
۱-۵-۲-آب های آشامیدنی غیر معدنی.۶
۱-۶-منابع آب های بطری شده۶
۱-۷- شناسایی آب بسته بندی شده معدنی از آب بسته بندی شده آشامیدنی.۷
۱-۸- تکنولوژی تولید آب بسته بندی شده.۸
۱-۸-۱- آماده سازی و سالم سازی و پر کردن آب معدنی۸
۱-۸-۲- تصفیه آب ۹
۱-۸-۲-۱- شفاف کردن آب. ۹
۱-۹- انواع آلودگی آب. ۱۲
۱-۹-۱- فلزات سنگین.۱۲
۱-۹-۱-۱- مکانیسم اثر فلزات سنگین در بدن ۱۴
۱-۹-۲-نیتریت و نیترات ها. ۱۴
۱-۹-۳ آلودگی میکروبی. ۱۶
۱-۱۰ حدود مجاز آلودگی ها ۱۶
۱-۱۰-۱-استاندارد فلزات سنگین در آب بطری شده آشامیدنی و معدنی۱۶
۱-۱۰-۲-استاندارد نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی و معدنی۱۷
۱-۱۰-۳-استاندارد آلودگی میکربی در آب آشامیدنی و معدنی.۱۹
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-تحقیقات انجام شده در ایران۲۱
۲-۲- تحقیقات انجام شده درسایر کشورها.۲۸
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱-جامعه مورد بررسی.۳۴
۳-۲   روش نمونه گیری وتعیین ایستگاه های نمونه برداری۳۴
۳-۳ مواد و دستگاه ها.۳۵
۳-۳-۱- مواد و محلول های مورد استفاده۳۵
۳-۳-۲- دستگاه های مورد استفاده در انجام پژوهش.۳۶
۳-۴-روش انجام آزمون۳۷
۳-۴-۱-اصطلاحات وتعاریف.۳۷
۳-۴-۲-آماده سازی نمونه ها۳۷
۳-۴-۳- تهیه محلول های استانداردها۳۷
۳-۴-۴-شرایط کار با دستگاه جذب اتمیک.۳۸
۳-۴-۴-۱-کادمیوم۳۸
۳-۴-۴-۲-سرب۳۸
۳-۴-۴-۳-کروم۳۹
۳-۴-۴-۴-مس۳۹
۳-۴-۴-۵-منگنز۴۰
۳-۴-۴-۶- نیکل.۴۰
۳-۴-۴-۶- آرسنیک۴۱
۳-۴-۵- روش اندازه گیری نیترات و نیتریت۴۱
۳-۴-۵-۱- اندازه گیری نیترات.۴۱
۳-۴-۵-۲- اندازه گیری نیتریت۴۱
۳-۴-۶- روش کار برای آزمونهای میکروبی۴۲
۳-۴-۶-۱- محیط کشت جهت انجام آزمونهای میکروبی ۴۲
۳-۴-۷- روش تجزیه تحلیل و آنالیز آماری۴۴
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- بررسی غلظت مواد آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی.۴۵
۴-۱-۱- میانگین غلظت منگنز آب های آشامیدنی۴۷
۴-۱-۲- میانگین غلظت مس آب های آشامیدنی۴۸
۴-۱-۳- میانگین غلظت نیتریت آب های آشامیدنی۴۸
۴-۱-۴- میانگین غلظت نیترات آب های آشامیدنی۴۹
۴-۲- بررسی غلظت آلاینده ها در آب های معدنی.۵۱
۴-۲-۱- میانگین غلظت منگنز آب های معدنی۵۳
۴-۲-۲- میانگین غلظت مس در آب های معدنی.۵۴
۴-۲-۳- میانگین غلظت نیتریت در آب های معدنی.۵۵
۴-۲-۵- میانگین غلظت سرب در آب های معدنی.۵۶
۴-۲-۶- میانگین غلظت کادمیوم درآب های معدنی.۵۷
۴-۲-۷- میانگین غلظت کروم در آب های معدنی۵۷
۴-۲-۸- میانگین غلظت نیکل آب های معدنی.۵۸
۴-۲-۹- میانگین غلظت آرسنیک درآب های معدنی۵۹
۴-۳- نتایج آزمون های میکربی در نمونه های آب آشامیدنی و معدنی.۶۱
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱- آب آشامیدنی بطری شده.۶۲
۵-۲- آب معدنی بطری شده.۶۳
۵-۳- پیشنهادات.۶۴
چکیده
هدف: با توجه به عوارض خطرناک ناشی از مصرف آبهای آلوده به فلزات سنگین،نیترات، نیتریت وباکتری های مضر در بدن انسان و روی آوری جوامع امروزی به استفاده نسبتا وسیع از آبهای بطری شده بررسی و تحقیق در مورد میزان این آلودگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.استان مازندران به علت دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از منابع اصلی تولید آب های بسته بندی در ایران می باشد.بنابراین در این تحقیق میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی بطری شده در فصول مختلف بررسی می شود.
مواد و روشها: تعداد ۶۰ نمونه آب آشامیدنی و ۷۲ نمونه آب معدنی تولید استان مازندران در چهار فصل از سطح عرضه نمونه برداری شد. باقیمانده فلزات سنگین به روش طیف سنجی جذب اتمی/کوره گرافیتی و نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش فیلتراسیون و کشت انجام شد.
یافته ها و نتایج: در آب های آشامیدنی باقیمانده منگنز کمتر از حد مجاز استاندارد بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود؛ اما بیشترین باقیمانده مس در فصل زمستان(µg/Lit 206.20 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 100) می باشد اما اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. هم چنین بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50) می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(۰۵/۰>p).
در آب های معدنی باقیمانده آلاینده های مس، نیتریت، نیترات، کادمیوم، کروم و آرسنیک کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit 60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(۰۵/۰>p). بیشترین مقدار سرب در فصل بهار (µg/Lit 172.33) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(۰۱/۰>p). در مورد منگنز هر چند اثر فصول بر روی آن معنادار بود(۰۵/۰>p)، اما بیشترین مقدار آن در فصل تابستان (µg/Lit 13.03) دست آمد که بسیار پایین تر از حد مجاز µg/Lit 500 می باشد.
هم چنین هم در آب های آشامیدنی و هم در آب های معدنی از نظر کلی فرم، اشرشیا کلی، انترو کوک های روده ای و سودو موناس آئرو ژینوزا آلودگی مشاهده نشد.
کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، فلزات سنگین، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی
۱-۱ آب آشامیدنی:
انسان در طول حیات به علت تغییرات محیطی که ممکن است به دلیل فعالیت خود انسان باشد همیشه در معرض خطرات مختلف قرار داشته است. در عصر ما رابطه انسان با محیط زیست خود دستخوش بحران است و این بحران حاصل از دستکاری نامعقول وتخریب سودجویانه است. بنابراین مسایل نگران کننده ای مثل آلودگی آب ها و تغییر ترکیب طبیعی اتمسفر، گرم شدن تدریجی زمین، نابودی پوشش گیاهی و پراکنش روز افزون پسماندهای شیمیایی و غیره بروز می کند.
در طول تاریخ مقدار وکیفیت آب و غذایی که در دسترس انسان ها بوده است عوامل حیاتی در تعیین سطح آسایش آن ها بوده است و کمبود ناشی از آنها در اثر پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوا باعث نابودی کامل تمدن ها گردیده است. صنعتی شدن جوامع گر چه رفاه بشر را به وجود می آورد ولی همواره دارای معایبی نیز می باشد که گاه این معایب اندک و گاهی آنچنان مهم هستند که تاثیرات سوء آن روی زندگی بشر بیشتر از ایجاد رفاه است. یکی از عوارض مهم صنعتی شدن جوامع آلودگی محیط زیست می باشد که قسمتی از آلودگی توسط هوا، آب وغذا به انسان منتقل می شود. (حاتمی و همکاران، ۱۳۸۳)
آب به عنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان بوده و موجب استمرار حیات می باشد. میزان متوسط نیاز هر فرد یک تا دو لیتر آب در روز می باشد که بسته به شرایط آب و هوایی، سن و وزن هر فرد متفاوت می باشد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یکی از مهمترین الزامات مصرف آب می باشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. با این وجود، علت ابتلا به بیماریهای عفونی و انگلی عدم دسترسی انسان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می باشد. واقعیت آن است که آب گوارا و سالم کمیاب و گرانبها می باشد و وجود آلودگی ها ی مختلف تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ایجاد نموده و باعث کاهش سطح کیفیت آب می شود. (استاندارد۴۴۰۳) آب یکی از فراوانترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود ۷۰% وزن بدن انسان را تشکیل داده است.حجم آب موجود در جهان به میزان ۱٫۲ میلیارد کیلومتر مکعب برآورد شده است که ۹۸ درصد آن در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و شور است و بخش اعظم آب شیرین زمین در کلاهک‌های یخی قطبی ذخیره شده و تنها کمتر از یک‌درصد آن به صورت منابع آبی در دسترس انسان قرار دارد که برای کشاورزی و شرب قابل مصرف است. (خدادادی، ۱۳۸۶)
مهمترین منابع آب در کره زمین عبارتند از: آبهای سطحی( رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها )، آبهای زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)، وآبهای جاری (باران و برف ). همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین بصورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد.
در حال حاضر ۹ کشور جهان شامل کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند حدود ۶۰ % از کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که ۸۰ کشور با کمبود آب مواجه اند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترس ندارند. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب سالم و مناسب در اکثر کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است.
دلایل استفاده از آب های زیر زمینی و مزایای آن نسبت به آب های سطحی نظیر رودخانه های بزرگ و کوچک و دریاچه ها که ممکن است بوسیله سد جمع آوری شوند عبارت است از اینکه آن ها کیفیت متفاوتی دارند و ممکن است رنگ، مزه و بوی نا مطلوبی داشته باشند. آبهای سطحی در معرض آلودگی با فاضلاب شهری، صنایع، سیلاب های کشاورزی و پس مانده های حیوانات و گیاهان قرار دارد. از طرفی آبهای زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار دارند ولی اغلب صاف و بی رنگ بوده و مقدار مواد آلی میکروارگانیسم آنها کمتر از آب های سطحی است زیرا که آب ضمن عبور از لایه های مختلف خاک تا حدی تصفیه می شود، بر عکس سختی آن شامل یون های کلسیم و منیزیم بیشتر خواهد بود.(حاتمی و همکاران، ۱۳۸۳)

 • عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی:

در جوامع صنعتی امروز، سرچشمه های گوناگونی برای ورود آلودگی شیمیایی به درون منابع آبی و غذایی وجود دارد. از آن جمله می توان به پسابهای ناشی از صنایع شیمیایی وآبهایی که به عنوان زه آب از زمینهای کشاورزی عبور کرده و به آفت کشها یا کودهای شیمیایی آلوده شده اند و نیز به فاضلاب شهری و نقاط دفع فضولات شیمیایی اشاره کرد که از منابع جدی آلودگی هستند. آگاهی از منابع آلودگی و نحوه انتقال آنها به انسان و آثار ناشی از ورود آلاینده ها به آب برای کنترل این آلودگی ها، جهت حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از خطرات زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. این عوامل عبارتند از:

 • تاثیر بارندگی و تغییر فصل بر آب های زیر زمینی:
 • تاثیر ورود پساب های شهری و کشاورزی به آب های زیر زمینی:
 • فاضلاب شهرها: با توجه به اینکه بیشتر شهرها دارای سیستم تصفیه فاضلاب مناسبی نمی باشند و حتی بعضی شهرها پساب خود را مستقیما وارد رود خانه ها ودریاها میکنند واز طرف دیگر جمعیت شهرها وروستاها روز به روز در حال افزایش است بنابراین انتظار می رود که به همین نسبت میزان آلودگی افزایش پیدا کند. زیرا خود پالایی آب قادر به تصفیه حجم زیاد آلودگی نمی باشد.
 • زه آب کشاورزی نیز به دلیل کاربرد کودهای شیمیایی وانواع آفت کشها حاوی مقادیر آلاینده های ناشی از این مواد می شود زیرا کودهای شیمیایی به طور کامل جذب گیاهان نشده ومقداری از آن همیشه به وسیله زمین جذب می گردد (سلطانی، ۱۳۶۵).
 • ورود آب حاصل از صنعت به آب های زیرزمینی: مراکز صنعتی مهمترین منبع آلودگی آبها می باشند که به طریق مختلف به انسان میرسد.از مراکز مهم آلودگی می توان به صنایع تولید فرآورده های نفتی،صنایع پتروشیمی،صنایع شیمیایی و چرمسازی اشاره کرد.

۱-۳ میزان مصرف آب در جهان:
اگر امکانات بالقوه منابع آب نسبت به جمعیت مورد توجه قرار گیرد سهم هر نفر از جمعیت ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیونی دنیا به طور متوسط ۷۶۰۰ مترمکعب در سال خواهد بود. توزیع نامتعادل امکانات بالقوه منابع آب در سطح کشور به ویژه در مورد جریانهای سطحی، مشکل کنترل و انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر را نیز به موانع ذکر شده اضافه می نماید.
سهم اندک ایران از موجودی آب های شیرین کره زمین و مشکلات بهره برداری از آن این واقعیت را مطرح می سازد که علاوه بر ضرورت صرفه جوئی باید روش های مناسب استفاده از آب شناسایی و به کار گرفته شود و از حداکثر پتانسیل آب موجود به صورت بهینه با الگوهای جدید استفاده نمود.
در انگلستان میزان مصرف آب آشامیدنی در سال ۱۹۷۵ بیش از ۵ میلیون لیتر که این میزان در سال ۲۰۰۰ به حدود ۳۸/۱ بیلیون لیتر در سال رسید(بیتون، ۲۰۰۵).[۱]
۱-۴ آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن:
افزایش جمعیت و رشد مصارف آب شرب و کمبود آب در کشور های خشک و نیمه خشک مانند ایران باعث شده تا استفاده بهینه از این ماده حیاتی در مصارف مختلف صورت گیرد. این محدودیت ها و توجه به کیفیت آب از سوی دیگر باعث شده تا استفاده از آب بطری شده به عنوان یک راهکار جدی در توزیع عادلانه وبهداشتی آب مورد توجه قرار گیرد(مراغه چی و همکاران،۱۳۸۷). به همین علت در بسیاری از کشورها از آب های بطری شده به علت سهولت دسترسی، هزینه نسبتا پایین، طعم بهتر و کم بودن میزان ناخالصی ها استفاده می شود(اوا، ۲۰۰۰)[۲].
تعداد صفحه :۹۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و عطری

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و عطری

استاد راهنما :

دکتر علیرضا لادن مقدم

استاد مشاور :

دکتر حسین افشاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
۱-۱- مشخصات گیاه ۳
۱-۲- نیازهای اکولوژیکی ۵
۱-۳- تناوب کاشت ۶
۱-۴- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز ۶
۱-۵- آماده سازی خاک  7
۱-۶- سازگاری ۷
۱-۷- تاریخ و فواصل کاشت  8
۱-۸- روش کاشت (تکثیر) ۸
۱-۹- مراقبت و نگهداری ۱۱
۱-۱۰- برداشت محصول. ۱۱
۱-۱۱-جمع آوری بذر. ۱۲
۱-۱۲- فراوری ۱۲
۱-۱۳- فناوری تقطیر و استخراج اسانسها ۱۳
۱-۱۴- اثر روش خشک کردن روی مقدار و ترکیبهای اسانس گیاه اسطوخودوس. ۱۴
۱-۱۵- ترکیبات اصلی تشکیل دهندهی اسانس اسطوخودوس. ۱۵
۱-۱۶-کاربرد. ۱۵
۱-۱۷- فتوسنتز. ۱۶
۱-۱۸- نمو و ساختار کلروپلاست. ۱۶
۱-۱۹- رنگیزه‌ها ۱۷
۱-۲۰-پروتئین‌ها ۱۸
۱-۲۱- سیستم‌های غشایی ۱۸
۱-۲۲- مکانیسم‌ فتوسنتز. ۱۹
۱-۲۳- واکنش‌های نوری ۲۰
۱-۲۴- فتوشیمی ۲۰
۱-۲۵- انتقال الکترونی ۲۱
۱-۲۶- واکنش‌های تاریکی یا سیکل کالوین ۲۳
۱-۲۷- بیان مسئله. ۲۶
۱-۲۸- اهداف تحقیق ۲۶
مروری بر تحقیقات انجام شده ۲۷
۲-۲- روش تغذیه برگی ۳۰
مواد و روشها ۳۲
۳-۱- آماده سازی گیاهان و نحوه اعمال تیمارها ۳۳
۳-۲- اندازه گیری رشد و عملکرد گیاه ۳۳
۳-۳- سنجش کلروفیل ۳۳
۳-۴- سنجش قندهای محلول از روش کوچرت ۳۴
۳-۵- استخراج و تعیین ترکیبات فنلی محلول از روش گلد واسر. ۳۵
۳-۶- سنجش ترکیبات فنلی : ۳۵
۳-۷- اندازه گیری اسانس. ۳۶
۳-۸- آنالیز آماری: ۳۷
نتایج و بحث ۳۸
۴-۱- تاثیر تیمار متانول بر وزن تر و خشک. ۳۹
۴-۲- تاثیر تیمار متانول بر رنگیزه های فتوسنتزی ۳۹
۴-۳- تاثیر تیمار متانول بر میزان اسانس. ۳۹
۴-۴- تاثیر تیمار متانول بر ارتفاع گیاه ۳۹
۴-۵- تاثیر تیمار متانول بر طول و عرض برگ ۴۰
۴-۶- تاثیر تیمار متانول بر سطح برگ ۴۰
۴-۷- تاثیر تیمار متانول بر میزان فنل ۴۰
۴-۸- تاثیر تیمار متانول بر میزان قند محلول. ۴۰
نتیجه گیری کلی ۵۶
پیشنهادات ۵۶
منابع: ۵۸
چکیده
گیاه اسطو خودوس یک گیاه زینتی و دارویی است که به علت مصارف زیادی که در صنایع مختلف از جمله دارو سازی ، مواد آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی دارد وتقاضای برای مواد موجوددراین گیاه بالاست. بمنظور بررسی اثرات محلول پاشی متانول بر رشد گیاه اسطوخودوس و تولید متابولیت های ثانویه، این تحقیق انجام شد. گیاهان اسطوخودوس با ۴ غلظت مختلف متانول شامل ۰ (شاهد یا C)، متانول ۱۰% (M10)، متانول ۲۰% (M20) و متانول ۴۰% (M40) تیمار شدند. اعمال تیمار به صورت اسپری ۵ بار با فاصله ۱ هفته انجام شد. نتایج این تحقیق دلالت بر ان داشت که بکارگیری متانول بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی تاثیر داشته است بطوری که غلظت های ۱۰ و ۲۰ دارای اثر تحریکی بودند اما غلظت ۴۰ تفاوت معنی داری نسبت به شاهد نداشت. نتایج این تحقیق نشان از تحریک رشد گیاه در اثر بکارگیری متانول خصوصا در غلظت های ۱۰ و ۲۰ داشت. بیشترین میزان تحریک رشد در نمونه های M20 مشاهده شد و غلظت ۴۰ اثرات قابل توجهی نداشت. نتایج این تحقیق دلالت بر ان داشت که بکارگیری متانول موجب افزایش میزان قند محلول و فنل محلول برگ و درصد اسانس شده است. نتایج این تحقیق دلالت بر ان دارد که غلظت های بالای متانول مناسب نبوده و بکارگیری غلظت های متوسط مناسب تر است. احتمالا تحریک فتوسنتز موجب تحریک ماده سازی شده و درنتیجه سطح برگی، وزن تر و خشک بالا رفته است.
مقدمه:
((پلینیوس)) خصوصیات دارویی نوعی اسطوخودوس را برشمرده است. وی اظهار می دارد در زمان های گذشته مردم گونه های کمی از جنس اسطوخودوس را می شناخته و از آن ها استفاده می کرده اند . کلمه ((لاواند)) از ریشه لاتین ((لاوار)) مشتق شده و به معنای تمیز کننده و شوینده است . به طوری که مردم اروپا در گذشته از این گیاه برای شست وشوی بدن خود استفاده می کرده اند و این مهم اشاره به مصرف آن در صابون و عطرسازی دارد . اسطوخودوس فرانسوی یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی می باشد . این گیاه از قرن سیزدهم نزد مردم اروپا شناخته شده بود و در مرکز اروپا گسترش زیادی داشته و موارد استعمال آن نیز فراوان بوده است . در حال حاضر از اسطوخودوس فرانسوی در اکثر نقاط جهان استفاده می شود . مردم در گذشته از پیکر رویشی و گل اسطوخودوس استفاده های دارویی متعددی می کردند . آن ها معتقد بودند که استفاده از آن سبب معالجه ی افراد فلج و بکار افتادن مجدد دست و پای این افراد می شود . آن ها همچنین برای درمان بعضی از بیماری های مربوط به مغز ، از جمله خون گرفتگی عروق مغزی از این گیاه استفاده می کردند . در تمام فارماکوپه های معتبر از گل های این گیاه به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد بررسی قرار گرفته است . در حال حاضر از مواد موثره ی اسطوخودوس فرانسوی برای معالجه بیماری های مربوط به سیستم عصبی و همچنین برای درمان رماتیسم استفاده می شود . در بعضی کشور ها ، گونه های مختلف اسطوخودوس ، به عنوان گیاهان زینتی در باغ ها و پارک ها کشت می شود. اسطوخودوس کلمه یونانیست، یعنی حافظ الروح، در دری شاه سپرم و در عربی انس الروح میگویند. اگر از قسمت های مختلف آن گرفته توسط دست مالش داده شود، بوی مخصوص کافور بمشام میرسد، تقریباً از هر(۱۶۰) کیلوگرام آن یک کیلوگرام اسانس بدست میآید، اسانس آن برنگ زرد بوده بوی کافور میدهد. از قدیم تا امروز استعمال عطر و محلول زیبائی اسطوخودوس مروج است یونانیها و رومیان برای زیبائی جلد خود، حین استحمام از عرق لاوندر (اسطوخودوس) زیاد تر استفاده میکردند. رومیان برای معطر ساختن اطاق از چند قطره عطر اسطوخودوس که بالای آتش میریختند، از ابتلأ زکام و سرما خوردگی جلوگیری میکردند. ملکه زیبائی یونان و کلو پاترا ملکه سرزمین نیل، هر روز خود را با مخلوط عطر لاوندر، بشیره اسطوخودوس و زنبق مالش میدادند، و قشنگی، لطافت، و زیبائی، جلد و روی خود را مرهون عطر لاوندر میدانستند. (ویلیام تورنر) گیاه شناس مشهور، در کتاب خود نوشته است هرگاه شخصی بوقت خواب، گل اسطوخودوس را در کلاه شب خود بگذارد از سر دردی و سرما خوردگی محفوظ، مغزش را تقویت میکند. گلهای اسطوخودوس، در برج جوزا بصورت پندک میباشد که مردم بقسم دسته جمع نموده، در سقف خانه خشک میکنند. علم جدید بعد از تحلیل و تجزیه استعمال گل و عرق اسطوخودوس، این گیاه را مفید خوانده و نظریات قدما را تصدیق و تائید نموده اند. بوعلی سینا راجع به اسطوخودوس در کتاب خود چنین نوشته است: عطر این گیاه خاصیت قوی خواب آور داشته، مخدر است، حساسیت را کم و درد را تسکین میدهد، کم کننده غم و اندوه است. خوردن اسطوخودس باعسل، مقوی و ادرار آور است. مانع رعشه و سرگیچی شده و امراض مالخولیا، صرع، جنون، فراموشی، وسواس و تشنج را درمان میکند و هم مانع جاری شدن آب بینی که از ریزش عارض شده باشد میگردد. برای مداوای امراض متذکره، مربای گل اسطوخودوس با عسل و یا بوره بیشتر مؤثر است، که در هر خوراک مقدار یک گرم ازگیل در آن افزوده شود. تغذیه گل های این گیاه توسط زنبور عسل نه تنها در کیفیت عسل آن ها تاثیر فراوانی دارد بلکه سبب افزایش عملکرد عسل نیز می شود (آخوند زاده و همکاران[۱]، ۲۰۰۳). به علت استفاده های متنوع از اسطوخودوس ، این گیاه در اکثر کشور های جهان کشت و روز به روز بر متقاضیان آن افزوده می شود و پراکنش چندین گونه از آن در جزایر آتلانتیک ، مدیترانه تا سومالی و هندوستان است . همه ساله زمین های زراعی وسیعی در کشور های فرانسه ، روسیه ، بلغارستان ، ژاپن ، آمریکا و مجارستان برای کشت اسطوخودوس فرانسوی اختصاص می یابد .
۱-۱- مشخصات گیاه :
گونه های مختلف اسطوخودوس گیاهانی چند ساله و خشبی هستند . تا کنون حدود ۴۸ گونه متعلق به اسطوخودوس یا ((لاواند)) شناسایی شده است . اسطوخودوس فرانسوی (با گونه های اسپیکا ، افیسینالیس و ورا هم نام است) ، گیاهی است مدیترانه ای ، منشا آن جنوب اروپا گزارش شده است و در جنوب و مرکز ایتالیا ، یونان ، جنوب فرانسه و اسپانیا در خاک های سبک شنی ودر ارتفاعات ۱۷۰۰ متری از سطح دریا به طور خودرو می روید . این گیاه حقیقی (غیر دو رگ) است و بذر تولید می کند . اسطوخودوس فرانسوی گیاهی چند ساله و خشبی است . ریشه اصلی آن طویل و چوبی است و انشعاب های متراکم و فراوانی دارد و قادر به جذب رطوبت از اعماق ۳ تا ۴ متری زمین می باشد . ساقه ضخیم و قهوه ای رنگ است . قسمت تحتانی ساقه انشعاب های فراوانی دارد و گیاه بسیار متراکم و انبوه به نظر می رسد . شکل ظاهری آن در گیاهان چند ساله شبیه به نیم کره ای است که قطر آن به ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی متر می رسد . ارتفاع ساقه متفاوت است و به سن گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش آن بستگی دارد طوری که شرایط متفاوت زیستی به خصوص درجه حرارت و رطوبت و مشخصات جنس زمین تغییرات محسوس و قابل توجهی را در گیاه مذکور به وجود آورده است که منجر به پیدایش دو فرم متمایز که یکی دارای عطر بیشتری است گردیده است . به طور کلی جنس زمین (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ، کود ها و علف های هرز) تاثیر بسزایی در کیفیت محصول ایفا می کند . ارتفاع گیاهان چند ساله به ۴۰ تا ۶۰ سانتی متر می رسد . برگ ها به رنگ سبز تیره ، نیزه ای شکل و به طور متقابل روی ساقه قرار می گیرند . طول برگ ها ۳ تا ۵ و عرض آن ۰.۲ تا ۰.۵ سانتی متر است . برگ ها پوشیده از کرک و حفره های حاوی اسانس است . گل ها در انتهای ساقه های گل دهنده به صورت خوشه های مجتمع قرار می گیرند . ساقه های گل دهنده در اسطوخودوس فرانسوی غیر منشعب است و ارتفاع آن بین ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر می باشد . گل ها به رنگ آبی یا متمایل به بنفش است . برخی از گیاهان ممکن است گل های سفید رنگ یا بور (قهوه ای روشن) تولید کنند ولی اسانس این گیاهان کمیت و کیفیت نا مطلوبی دارند و ریشه اصلی این گیاه طویل و چوبی است و از انشعاب هیا متراکم و فراوانی برخوردار است . این ریشه قادر به جذب رطوبت از اعماق ۴ متری زمین است . میوه فندقه و به شکل تخم مرغ است . طول میوه ۱.۸ تا ۲.۲ میلی متر و رنگ آن قهوه ای تیره و براق است . وزن هزار دانه ۰.۸۵ تا ۱.۱ گرم است . پیکر رویشی این گیاه بوی مطبوعی دارد که ناشی از وجود اسانس است . اسانس در برگ ها و گلهای اسطوخودوس و در حفره های مخصوص ساخته و ذخیره می شود .اسانس گل ها در مقایسه با برگ ها کیفیت مناسب تری دارند و مقدار آن به نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی داشته و بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد است ، مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را ((لینالیل استات)) (۳۵ تا ۶۰ درصد) ،((سینئول)) (۱۰ درصد) ، ((لینالول)) ، ((کامفور)) ، ((نرول)) ، ((بورنئول)) و ((گرانیول)) تشکیل می دهد . از ترکیبات دیگر این گیاه می توان از ((کومارین)) ، ((فلاونوئید)) و ((استرول)) ، ((اسید بوتریک)) ، ((اسید پروپیونیک)) ، ((اسید والریک)) ، ((لینالیل آزاد)) و ژرامبول نام برد . بذر های اسطوخودوس فرانسوی ۳ الی ۴ سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند . رشد اولیه این گیاه بسیار کند است . گیاهان معمولا از سال اول به گل می روند . رویش گیاهان در سال های بعد در فصل بهار (اوایل فروردین) آغاز می شود و گل ها اواخر بهار (اواخر خرداد) ظاهر می شوند و گلدهی تا اواسط تابستان (مرداد) ادامه می یابد . هوای سرد و بارندگی (۱۰ تا۱۵ روز قبل گلدهی) گلدهی را به تاخیر می اندازد .هوای گرم و خشک سبب تسریع در گلدهی اسطوخودوس فرانسوی می شود . میوه های این گیاه به تدریج می رسند . پس از رسیدن میوه ، بذر ها از گیاه جدا و به اطراف پراکنده می شوند . روش مرسوم تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن است . ابتدا قلمه ها در محل مناسبی مانند گل خانه ها ، برگ دار و ریشه دار می شوند ، سپس به زمین اصلی منتقل می شوند . از طریق بذر و خوابانیدن نیز این گیاه قابل تکثیر است (ماوس و همکاران[۲] ، ۲۰۰۳) . در هر هکتار زمین ۱۲۵۰۰ پایه (قلمه) از این گیاه کاشته می شود . از هر پایه مرغب گیاه ۵۰۰ گرم سر شاخه گلدار و از هر هکتار ۵۰۰ کیلو گرم گیاه به دست می اید . کود لازم ۷۰۰ کیلوگرم فسفات و ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیترات سدیم قبل از کاشت استفاده می شود . با بررسی های به عمل آمده ، آب و هوا ، ارتفاع محل ، جنس زمین و نوع واریته در ایجاد محصول مرغوب و فراوان تاثیر دارد . دوره رویشی اسطوخودوس بسیار طولانی است و معمولا ۲۰ تا ۳۰ سال عمر می کند و تا ۱۵ الی ۲۰ سال بازدهی اقتصادی دارد .
۱-۲- نیاز­های اکولوژیکی :
اسطوخودوس فرانسوی بومی ایران نیست ولی به طور تقریبا گسترده ای برای استفاده دارویی و زینتی در کشورمان کشت می شود . اسطوخودوس از گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک است . در طول رویش به تابش نور فراوان و هوای گرم و رطوبت کم نیاز دارد . در این شرایط عملکرد گل ، اسانس و همچنین کیفیت اسانس افزایش می یابد . در این مورد تحقیقات نشان می دهد که مقدار و کیفیت اسانس با نور رابطه مستقیم دارد . کشت اسطوخودوس در مناطقی که نور کافی وجود نداشته باشد نه تنها از مقدار اسانس گل ها کاسته می شود ، بلکه سبب کاهش ترکیبات استری (لینالیل استات[۳]) آن می شود. در این مورد گیاهانی که در سایه کشت شده اند اسانس و ترکیبات استری آن در مقایسه با گیاهان کشت شده در آفتاب به ترتیب ۵۵ و ۴۱ دصد کاهش نشان می دهد . اگرچه اسطوخودوس قادر است درجه حرارت های پایین (۱۵ الی ۲۰ درجه ی سانتی گراد) را تحمل کند ، ولی در فصل بهار هنگام رویش گیاه و تولید شاخ و برگ به سرما بسیار حساس است و با بروز سرما ، گیاهان دچار سرما زدگی شده و خشک می شوند . از این رو از کشت این گیاه در زمین های گود و مناطق سرد حتی الامکان باید اجتناب کرد . رطوبت زیاد برای اسطوخودوس مناسب نیست . آبیاری زیاد سبب کاهش چشمگیر اسانس (به مقدار ۳۰ تا ۵۰ درصد) و ترکیبات تشکیل دهنده آن می شود . این گیاه از مرحله تشکیل گل قادر است خشکی را برای مدت طولانی تحمل کند . اسطوخودوس فرانسوی در هر نوع خاکی قادر به رویش است . ولی خاک های سبک حاوی ترکیبات کلسیم و غنی از مواد و عناصر غذایی خاک های مناسبی برای تولید انبوه این گیاه است . خاک های سنگین که تهویه هوا در آن ها به سختی انجام می گیرد و همچنین خاک هایی که سبب آب ایستایی می شوند برای کشت این گیاه مناسب نیستند، پی اچ خاک برای اسطوخودوس فرانسوی بین ۶.۴ تا ۸.۲ مناسب است .
تعداد صفحه :۷۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش علوم و صنایع غذایی

عنوان:

استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصول در طول انبارداری

استاد راهنما:
دکتر سید مهدی جعفری

استاد مشاور:
دکتر حسین جلالی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 چکیده:
در سال‌های اخیر عصاره‌های گیاهی به‌عنوان عوامل ضدمیکروبی و انتی اکسیدانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یکی از این عصاره‌ها، عصاره برگ زیتون بوده که به‌دلیل وجود ترکیب‌های فنولی برابر نتایج برخی پژوهش ها دارای اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد. در این تحقیق خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و امکان کاربرد آن در سس مایونز به عنوان یک ماده نگهدارنده طبیعی بجای نگهدارنده های شیمیایی سنتزی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره به روش مایکرویو استخراج با امواج مایکروویو از پودر برگ زیتون پس از حل شدن در حلال (متانول) استخراج و با دستگاه روتاری خالص سازی شد و با سه نسبت ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ درصد صمغ عربی اینکپسوله گردید و در سه غلظت صفر، ppm750 و ppm1500 به سس مایونز فرموله شده بصورت اینکپسوله اضافه و سس های مایونز در سه دمای ۵ ، ۲۴ و ۴۴ درجه سانتیگراد نگهداری شد. در پایان هر هفته آزمایشات شیمیایی اسیدیته و pH ، و میزان درصد نابودگری رادیکال DPPH ، میزان محتوی ترکیبات فنولی کل و آزمایشات میکروبی شامل شمارش سالمونلا، اشرشیاکلی، باکتری های اسید لاکتیک، کپک و مخمر روی هر نمونه با سه تکرار صورت گرفت. آزمایشات نشان داد بیشترین تغییرات اسیدیته و pH مربوط به نمونه های فاقد عصاره برگ زیتون (نمونه ۱۳) بوده و در بین این نمونه ها نمونه های نگهداری در دمای های بالاتر (۴۴ درجه سانتیگراد) بوده است و نمونه های حاوی عصاره تغییرات تغییرات اسیدیته و pH محسوسی نداشته اند. در خصوص میزان ترکیبات فنولی کل و درصد نابودگری رادیکال DPPH، نمونه های اینکپسوله شده با غلظت کمتر صمغ و نگهداری شده در دماهای کمتر دارای بیشترین میزان ترکیبات فنولی کل و درصد نابودگری رادیکال DPPH بودند. نمونه شماره ۱۱ بعلت استفاده از بیشترین درصد عصاره برگ زیتون (ppm1500)، کمترین درصد صمغ بکار رفته در اینکپسوله کردن (۲۰ درصد) و نگهداری در دمای ۵ درجه سانتیگراد بیشترین میزان را در این خصوص به خود اختصاص داده است.نتایج آنالیز های میکروبی نشان می دهد بیشترین آلودگی میکروبی در طول مدت نگهداری مربوط به باکتری های سالمونلا و اشرشیا کلی و کمترین مربوط به باکتری های اسید لاکتیک و کپک و مخمر بوده است و بیشترین الودگی میکروبی در نمونه های فاقد عصاره برگ زیتون به ویژه نمونه های نگهداری شده در دمای ۴۴ درجه سانتیگراد بوده که این موضوع بعلت افزایش pH و آماده شدن شرایط رشد میکروارگانیسم ها در دماهای بالاتر می باشد.
کلید واژه: عصاره برگ زیتون، سس مایونز، ترکیبات فنولی، آلودگی میکروبی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه۵
فصل اول مقدمه و کلیات ۱
۱- ۱-مقدمه ۲
۱- ۲- تاریخچه سس سازی در جهان ۲
۱- ۳- تاریخچه سس سازی در ایران.۳
۱- ۴- طبقه بندی و تعریف انواع سس ۳
۱- ۴-۱- تعریف سس مایونز از نظر استاندارد ایران ۴
۱-۴–۲- تعریف سس مایونز از نظر سازمان غذا و داروی آمریکا ۵
۱-۵- انواع فساد در سس مایونز.۵
۱-۵-۱-فساد فیزیکی در سس مایونز۵
۱-۵-۲-فساد شیمیایی سس مایونز۶
۱-۵-۳-فساد میکروبی در سس مایونز۶
۱-۶- اجزاء تشکیل دهنده سس های مایونز۷
۱-۶-۱-روغن ها.۷
۱-۶-۲-سرکه.۸
۱-۶-۳-تخم مرغ.۸
۱-۶-۴-پایدارکننده ها و قوام دهنده ها.۹
۱-۶-۵-نگهدارنده ها۹
۱-۶-۶- ادویه ها۱۰
۱-۶-۷- آب۱۱
۱-۷- فرایند تولید سس مایونز۱۱
۱-۸- ویژگی های فیزیکی مایونز۱۱
۱-۸-۱-رنگ.۱۱
۱-۸-۲-طعم و بو۱۱
۱-۸-۳- مواد خارجی.۱۱
۱-۸-۴-غیریکنواختی۱۱
۱-۹- ویژگی های شیمیایی مایونز۱۲
۱-۹-۱چربی۱۲
۱-۹-۲-PH12
۱-۹-۳- اسیدیته کل.۱۲
۱-۹-۴- آلاینده های فلزی.۱۲
۱-۱۰- ضرورت استفاده از نگهدارنده های طبیعی.۱۳
۱-۱۱- اهداف ۱۵
۱-۱۲- فرضیه ها.۱۵
فصل دوم : (مروری بر سوابق گذشته)۱۶
۲-۱-انواع نگهدارنده های طبیعی۱۷
۲-۲- ویژگی های نگهدارندگی عصاره برگ زیتون۱۸
۲-۳- استفاده از نگهدارنده های طبیعی در محصولات غذایی۲۰
۲-۴- کاربرد نگهدارنده ها وافزودنی های طبیعی در سس مایونز۲۲
فصل سوم(مواد و روش‌ها).۲۴
۳-۱- تهیه و آماده سازی پودر از برگ های زیتون.۲۵
۳-۲- استخراج عصاره ۲۵
۳-۳- تغلیظ عصاره برگ زیتون ۲۶
۳-۴- هیدراتاسیون مواد دیواره ای ۲۶
۳-۵- ریزپوشانی عصاره برگ زیتون۲۷
۳-۶- اندازه گیری ترکیبات فنلی عصاره۲۷
۳-۷- آماده سازی نمونه ها و فرمولاسیون سس مایونز با عصاره برگ زیتون۲۸
۳-۷-۱-آماده سازی و فرموله کردن سس مایونز۲۸
۳-۸- آزمون های شیمیایی.۲۹
۳-۸-۱- تعیین pH .29
۳-۸-۱-۱-روش اجرایی آزمون ۲۹
۳-۸-۲- اسیدیته کل .۲۹
۳-۸-۲-۱- روش اجرایی آزمون ۲۹
۳-۹-آزمون های میکروبی ۳۰
۳-۹-۱- روش کار ۳۰
۳-۹-۲- شمارش کپک و مخمر .۳۱
۳-۹-۳- شمارش باکتری های اسید لاکتیک هترو فرمنتیتیو ۳۱
۳-۹-۴- شمارش اشر شیاکلی ۳۱
۳-۹-۵- شمارش سالمونلا .۳۲
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل آماری .۳۳
فصل چهارم نتایج و بحث۳۴
۴-۱- تغییرات pH در نمونه های سس مایونز در طی دوره نگهداری.۳۵
۴-۲- تغییرات اسیدیته در نمونه های سس مایونز در طی دوره نگهداری .۳۷
۴-۳- تغییرات ترکیبات فنولی کل عصاره برگ زیتون در نمونه های سس مایونز در طی زمان نگهداری.۳۹
۴-۴- تغییرات میزان درصد نابودگری رادیکال DPPH عصاره برگ زیتون موجود در نمونه های سس
مایونز درطی زمان نگهداری۴۱
۴-۵- تغییرات میکروبی در نمونه های سس مایونز در طی زمان نگهداری۴۳
فصل پنجم نتیجه گیری کلی و پیشنهادات .۴۵
۵-۱-نتیجه گیری کلی . .۴۶
۵-۲-پیشنهادات .۴۷
منابع وماخذ . ۴۸
مقدمه
تغییر روش زندگی شهروندان و گسترش روزافزون زندگی ماشینی موجب تغییر در عادات روزمره افراد جامعه و به ویژه عادات غذایی آنان شده است. از دیگر سو اشتغال بانوان در محیط خارج از خانه که روند رو به رشدی را در بین بانوان جوان تجربه می کند، باعث رویکرد خانواده ها به استفاده از غذاهای آماده و حتی انواع غذاهای سرد گشته است. استفاده از غذاهای سرد و آماده مصرف، معمولا به همراه چاشنی های مختلف انجام می گیرد. که انواع سس ها از مهم ترین این چاشنی ها محسوب می گردند. سسها شامل انواع مختلفی هستند که سس های کچاپ، خردل و مایونز از اصلی ترین آنها به شمار می آیند. در این میان سس مایونز به عنوان سسی که هم به صورت خالص مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان پایه ای برای تهیه سایر انواع سس، از جمله سس های سالاد، سس فرانسوی، سس ایتالیایی، سس هزارجزیره و . به شمار می آید از محبوبیت فراوانی برخوردار است. ضمن اینکه سس مایونز با دارا بودن حدود ۶۶ درصد چربی، ٣ درصد کربوهیدرات و ٢ درصد پروتئین به عنوان یک ماده غذایی پر انرژی با حدود ۶۵٠ کیلوکالری انرژی در هر یکصد گرم محسوب می شود.
موارد استفاده سس مایونز در تهیه انواع ساندویچ، سالادهای فصل، سالاد الویه و . و نیز همراه با سایر غذاها، تقاضای مصرف این ماده غذایی را به سطح بالایی ارتقا داده است.
۱-۲-تاریخچه سس سازی در جهان
نظرات متعددی در مورد ساخت اولین سس مایونز وجود دارد ولی اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که مایونز اولین بار در سال ۱۷۵۶ میلادی در جشن پیروزی جنگی به فرماندهی شاهزاده‌ای انگلیسی به‌نام فیلیپ کاستل که شهر بندری ماهان (شهری در جزیره مینورکا) را تسخیر کرده بود، ساخته شد. پس از آن این سس، به ماها نیز معروف شد. اساس و ریشه کلمه سس نیز از یک کلمه فرانسوی گرفته شده است و به معنی چاشنی است پس از سال‌ها اولین تولید صنعتی این فرآورده بدین گونه شکل گرفت که شخصی به‌نام ریچارد هلمنز (مهاجر آلمانی) در سال ۱۹۰۵ به آمریکا مهاجرت کرد و پس از چندی اقدام به تأسیس یک مغازه اغذیه فروشی کرد که طی فعالیتش همسر وی به‌نام (نینا هلمنز) اقدام به ساخت این سس کرد. پس از مدت کوتاهی به‌علت طعم و مزه بسیار خوب این سس، مردم شهر نیویورک از آن به شدت استقبال کردند. هلمنز در سال ۱۹۱۲ از حرفه اصلی خود کناره‌گیری کرد و اقدام به تولید انبوه سس مایونز در شیشه‌هایی با روبان آبی (به‌عنوان اتیکت) کرد. شرکت هلمنز اینک در آمریکا و در کل دنیا نیز جزو یکی از مهمترین و بزرگترین کارخانه‌های تولیدکننده انواع سس‌های سالاد است. (مقصودی، ۱۳۸۴)
۱-۳ -تاریخچه سس سازی درایران
بیژن مهاجرین بنیانگذار تولید سس مایونز در ایران (۱۳۴۸) راه اندازى کارخانه دیاموند، اولین تولیدکننده سس کچاپ وسس ماکارونی، پنیرپیتزا، اولین عرضه کننده خیارشور و رب گوجه فرنگى در ظروف شیشه اى می باشد. سس مایونز در ایران نیز در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی به ‌طور همزمان توسط گروه تولیدی مهرام و یک کارخانه دیگر تولید و بسته‌بندی شد. مایونز در ایران نیز پس از طی یک دهه، در سبد کالای مصرفی مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. (مقصودی، ۱۳۸۴)
1-4-طبقه بندی و تعریف انواع سس
به طور کلی سس ها به دو گروه سس های دارای روغن و سس های فاقد روغن طبقه بندی می شوند. سس های بر پایه روغن با توجه به بافت شان به دو گروه زیر طبقه بندی می شوند:
۱- سس های تزئینی غلیظ شامل مایونز، سس های سالاد غلیظ و فرآورده های کم کالری مشابه.
۲- سس های تزئینی رقیق و سیال شامل سس های فرانسوی و سایر سس ها و فراورده های کم کالری مشابه.
سس های روغنی رقیق (یا سیال) مانند سس های فرانسوی به دو دسته سس های سیال امولسیونه یا تک فازی که فاقد فازهای جداگانه می باشد و سس های رقیق غیر امولسیونه یا دو فازی که دارای فازهای جداگانه می باشند، تقسیم می شوند. سس های بر پایه روغن در انواع معمولی و رژیمی (کم چربی، کم کالری و بدون چربی) تولید می گردند. سس های فاقد روغن نیز به دو گروه غلیظ و رقیق گروه بندی می شوند. سس های میوه نمونه ای از سس های رقیق به دو گروه شفاف و غیر شفاف تقسیم می شوند. سس های شفاف فاقد ذرات نامحلول و رسوب هستند و عملیات فیلتراسیون و صاف نمودن بر روی این فرآورده ها صورت پذیرفته است. از این فرآورده ها می توان چاشنی های شفاف و سرکه های طعم دار شفاف را نام برد. سس های غیر شفاف دارای ذرات نامحلول و رسوب می باشند مانند سس های ورسس تر، یورک شایر و کچاپ قارچ.
۱-۴-۱- تعریف سس مایونز از نظر استاندارد ایران
چاشنی‌ است‌ که‌ از امولسیون‌ شدن‌ روغنهای‌ گیاهی‌ خوراکی‌ در یک‌ فاز مایع‌ شامل‌ سرکه‌ بوجودمی‌آید. امولسیون‌ روغن‌ در آب‌ توسط‌ زرده‌ تخم‌ مرغ‌ ایجاد می‌گردد.در واقع مایونز فراورده غذایی آماده ای است که بصورت امولسیون دائم روغن در آب بوده و دارای بو و مزه ملایم است.pH رنگ کرم تا زرد کمرنگ آن بین ۶/۳ تا ۴ است که نباید از ۱/۴ تجاوز نماید. در ساخت آن روغن گیاهی خوراکی، سرکه، آب لیمو، تخم مرغ (زرده یا کامل )و نیز ممکن است افزودنی ها و طعم دهنده های مجاز دیگر از قبیل نمک، شکر، ادویه، صمغ خوراکی اسیدهای سیتریک، مالیک یا لاکتیک بکار رود. (مقصودی،۱۳۸۴ )
۱- ۴-۲-تعریف سس مایونز از نظر سازمان غذا و داروی آمریکا
بنابر تعریف مایونز امولسیون غذایی نیمه جامدی است که با مشخصات زیر تولید می گردد:
۱- حداقل روغن مصرفی در آن ۶۵ درصد می باشد.
۲- مواد اسیدی کننده (مانند سرکه و عصاره لیمو به مقدار حداقل ۵/۲ درصد وزنی بر حسب اسید استیک یا سیتریک)
۳- ترکیبات حاوی زرده تخم مرغ
۴- ترکیبات اختیاری شامل نمک، شیرین کننده های کربوهیدراتی مغذی، ادویه ها یا طعم دهنده های طبیعی (به جز آن هایی که بر رنگ زرده تخم مرغ اثر می گذارند مانند زرد چوبه و گلرنگ)، منوسدیم گلوتامات، گیرنده های فلزات (مانند کلسیم دی سدیم EDTA و دی سدیم EDTA)، مهار کننده های کریستالیزاسیون (مانند اکسی استئارین، لسیتین و پلی گلیسرول استرهای اسیدهای چرب).
قابل ذکر است تا ۲۵ درصد ماده اسیدی کننده از اسیدهای سیتریک یا مالیک می توان استفاده کرد. (مقصودی،۱۳۸۴ )
۱-۵-انواع فساد در سس مایونز
بر خلاف بسیاری از غذا ها، فساد در سس مایونز تنها به فساد حاصل از فعالیت های میکروبی محدود  نمی­ شود بلکه با توجه به ساختار و ترکیبات آن، می توان سه نوع فساد فیزیکی، شیمیایی و میکروبی را برای آن تعریف کرد.
تعداد صفحه :۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی -گرایش بیماری شناسی گیاهی

عنوان

ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

استاد راهنما

دکتر محمد علی آقاجانی

استاد مشاور

خانم دکترفاطمه شیخ

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده.۱
     فصل اول  مقدمه

 • ۱حبوبات. ۳

۱-۲ اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ۴
۱-۳ باقلا.۸
۱-۴ گیاهشناسی۱۰
۱-۵ اهمیت باقلا.۱۱
۱-۶ بیماری فاویسم۱۲
۱-۷ آمار تولید باقلا.۱۲
۱-۸ بیماری های باقلا. ۱۳
۱-۹-۱ لکه شکلاتی.۱۴
۱-۹-۲ بیماری برق زدگی۱۷
۱-۹-۳ بیماری سوختگی استمفیلیومی.۱۹
۱-۹-۴ بیماری زنگ.۲۰
۱-۹-۵ بیماری لکه برگی سرکوسپورایی۲۳
۱-۹-۶بیماری لکه برگی آلترناریایی.۲۴
۱-۱۰ بررسی منابع بیماری ها۲۵
۱- ۱۱رابطه شدت ووقوع بیماری۲۹
۱-۱۲ هدف تحقیق۳۱
فصل دوم  مواد و روش ها
2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ۳۴
۲-۲ کاشت.۳۴
۲-۳ -۱ مراقبت های دوره ی داشت۳۵
۲-۳-۲ آفات باقلا.۳۵
و
۲-۳-۳ علف های هرز باقلا.۳۶
۲-۳-۴ داشت۳۷
۲-۴ یادداشت برداری میزان بیماری ۳۷
۲-۵ محاسبات آماری ۴۱
۲-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .۴۱
 فصل سوم نتایج
۳-۱ خلاصه کلی نتایج صفات زراعی۴۳
۳-۲ نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده ­های مربوط به شدت نهایی بیماری­ها. ۴۶
۳-۳ نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده ­های مربوط به دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت
بیماری­های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ­های مورد بررسی۴۸
۳-۴ مقدار سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ
­های مورد بررسی.۴۹
۳-۵ ضرایب همبستگی ۶۲
 فصل چهارم  بحث
4-1 وضعیت بیماری ها۶۷
۴-۲ استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC ؟.۷۴
۴-۳ نتیجه گیری کلی.۷۵
منابع مورد استفاده
منابع فارسی ۷۸
منابع انگلیسی۷۹
چکیده
به منظور بررسی مقاومت مزرعه­ای گونه­های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل ۱۳ ژنوتیپ به نام­هایLeofourtun ،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca ،ILB1814 ، ILB3626،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،Zereshki ، Borkot بوده این تحقیق در پاییز ۱۳۹۰ در ایستگاه تحقیقاتی گرگان در قالب طرح بلو ک­های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ­ها، میزان وقوع و شدت بیماری­های برگی (لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی) در فاصله زمانی مشخص از ظهور علایم تا زمان برداشت اندازه گیری و بر این اساس، منحنی پیشرفت بیماری برای میزان وقوع و شدت بیماری رسم و با بهره گرفتن از آن، متغیرهایAUDPC وSAUDPC محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ ها نشان داد که بین ژنوتیپ­ها بر اساس متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده­ ها نشان داد بالاترین شدت بیماری‌های لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق‌زدگی و سوختگی استمفیلیومی در ژنوتیپ ILB3554 دیده شد. ژنوتیپ برکت مقاوم‌ترین واکنش را نسبت به بیماری لکه شکلاتی و لکه برگی آلترناریایی نشان داد. ژنوتیپ‌های Leofourtun و Aqoudulce هم مقاوم ترین واکنش را در برابر بیماری‌های برق‌زدگی و بیماری سوختگی استمفیلیومی نشان دادند.
ژنوتیپ Boroket نسبت به بیماری برق زدگی و سوختگی استمفیلیومی به ترتیب حساس و نسبتا حساس است ولی نسبت به بیماری­های لکه شکلاتی و آلترناریایی به ترتیب مقاوم ونسبتا مقاوم است. ژنوتیپBorkot مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده که مقدار آن ۵/۱۶ بوده و حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن ۱۲/۳۴ بوده است.
ژنوتیپ zereshki و Borkot مقاوم ترین رقم نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی بوده که مقدار آن ۵۵/۲۱ بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن ۸۳/۳۸ بوده است. ژنوتیپ Leofourtunمقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری برق زدگی بوده که مقدار آن ۱۱/۱۱ بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری برق زدگی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن ۰۰/۶۷ بوده است. ژنوتیپ Leofourtun مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی بوده که مقدار آن ۱۱/۴۴ بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی ژنوتیپ ILB3554 و Borkot است که مقدار آن ۶۲/۶۱ بوده است.
واژه های کلیدی: ژنوتیپ های باقلا، بیماری­های لکه برگی، بیماری لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق زدگی، سوختگی استمفیلیومی، واکنش ژنوتیپ ها
 1-1 حبوبات
حبوبات دانه­های خشک خوراکی هستند که به خانواده­ی بقولات تعلق دارند و پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی می­باشند. بذر رسیده و خشک این گیاهان دارای ارزش غذایی زیادی بوده و به لحاظ قابلیت نگهداری آن از جمله مهم­ترین منابع غذایی سرشار از پروتئین به شمار می­روند (مجنون حسینی و همکاران، ۱۳۷۵). حبوبات به دلیل داشتن ویژگی­های غذایی و زراعی خاص، جایگاه ویژه­ای در نظام­های کشاورزی کشورهای در حال توسعه دارند. همچنین به دلیل توانایی تثبیت نیتروژن، افزایش باروری خاک و گسستن چرخه­ی زندگی بیماری­های گندمیان، برای قرارگیری در تناوب زراعی از ارزش زیادی برخوردار هستند و عامل مهمی در ثبات تولید غلات به شمار می­روند (۱۹۹۳ Doughton et al., 1993; Saxena , .(Whish et al., 2002;
حبوبات یکی از مهم­ترین غذاها در جهان است. نخود، عدس، باقلا و. در فصل سرد افزایش یافته در حالی­که لوبیا چشم­بلبلی، ماش و سویا، به­ عنوان حبوبات فصل گرم شناخته شده است. عملکرد این حبوبات در زمین­های کشاورزی باعث کاهش تنش­های زنده مانند بیماری­ها، حشرات و آفات، نماتد­ها و علف­های هرز شده، خسارت ناشی از آنها را به طور قابل ملاحظه­ای کاهش می­دهدpande et al., 2009)).
دانه حبوبات با داشتن حدود ۳۲-۱۸ درصد پروتئین نقش مهمی در تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان می ­تواند داشته باشد (مجنون حسینی، ۱۳۷۲). مقدار پروتئین موجود در دانه حبوبات ۲ تا ۳ برابر بیشتر از پروتئین موجود در دانه­های غلات و ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از پروتئین موجود در گیاهان غده­ای و نشاسته­ای است. علوفه حبوبات نیز به واسطه داشتن درصد پروتئین بالا دارای ارزش غذایی بالایی می­باشد (Pala et al., 2000). ریشه حبوبات نیز به لحاظ همزیستی با ریزوبیوم و تثبیت ازت، جایگاه خاصی در تناوب زراعی با سایر محصولات زراعی از جمله غلات را دارا می­باشند. حبوبات شامل گیاهانی از جمله نخودCicer arietinum))، عدس (Lens culinaris Medikus)، لوبیا (Phaseolus vulgaris)، لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)، باقلا (Vicia faba) و ماش (Vigna radiata) می­باشند (باقری و همکاران، ۱۳۷۶).
مطالعات نشان می­دهد که حبوبات بیشتر از گیاهان دیگر قادرند از فسفر غیر قابل دسترس در خاک استفاده کنند (کوچکی و بنایان اول، ۱۹۹۵؛ مجنون حسینی، ۱۹۷۷).
حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از پروتئین برای تغذیه­ی انسان به­ صورت مستقیم و غیرمستقیم، خصوصاً برای بخش عظیمی از جمعیت کم‌درآمد جهان محسوب می­شود. میانگین سرانه­ی مصرف حبوبات در جهان در حدود ۱۴ کیلوگرم و در برخی از کشورها به بیش از ۴۰ کیلوگرم می‌رسد. این مقدار برای کشور ایران درحدود ۸/۷ کیلوگرم برآورد شده است که نشان می‌­دهد مصرف این مواد خوراکی علی‌­رغم ارزش غذایی بالایی که دارند و با توجه به کمبود پروتئین درجامعه ما سرانه مصرف بسیار کمتر از متوسط جهانی است. حبوبات از نظر کلسیم، فسفر، آهن، منگنز، روی و بسیاری دیگر از عناصر معدنی مورد نیاز بدن غنی هستند. علاوه بر آن حبوبات از منابع با ارزش تامین کننده پروتئین بدن به­شمار می‌­روند و جایگزین بسیار مناسبی برای انواع پروتئین­های حیوانی می‌­باشند. همچنین از آنجائیکه حبوبات حاوی مقادیری کاروتئین، ریبوفلاوین، اسید آسکوربیک و نیاسین و سایر ویتامین­ها می‌­باشد از لحاظ تامین ویتامین‌­ها و اسیدهای چرب ضروری بدن مورد توجه قرار می‌گیرند (باقری و همکاران، ۱۳۷۶).
۱-۲ اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان
حبوبات در سراسر دنیا کشت می­شوند و گونه­های زراعی آن­ها با شرایط آب و هوایی متفاوتی سازگاری یافته­اند. انسان به­طور متوسط روزانه ۲۸۰۰ کالری انرژی نیاز دارد ولی در کشورهای پیشرفته مصرف روزانه کالری ۳۵۰۰ و در کشورهای عقب افتاده و جهان سوم این میزان به ۲۲۰۰ کالری برای هر نفر در روز می­رسد. تولید پروتئین گیاهی مشکل­تر و گران­تر است و از طرفی پروتئین گیاهی اساس تولید پروتئین­های حیوانی از قبیل گوشت قرمز، مرغ ، ماهی، شیر و تخم مرغ می­باشد (مجنون حسینی، ۱۳۷۲). لذا، در کشورهایی که به دلایل اقتصادی گوشت و فرآورده­های دامی را کم مصرف کرده و یا به دلایل مذهبی مصرف نمی­ کنند حبوبات می­توانند منبع عمده این ماده غذایی (پروتئین) را تشکیل دهند. حبوبات «گوشت مردم فقیر» نامیده شده است اولأ، اشاره به جانشینی گوشت می­ کند ثانیاً، این عبارت یک پیوستگی با فقر را بیان می­دارد، زیرا رابطه­ معکوسی بین مقدار مصرف حبوبات و مقدار مصرف غذا­های حیوانی شامل، گوشت در بین جیره غذایی ملل و خانواده­های فقیر را نشان می­دهد. بیشتر پروتئین حبوبات در برگ و دانه جمع می­شود و بیشتر از نوع گلبولین­ها بوده و مقدار اسیدهای آمینه سیستئین، اسید گلوتامیک، آرژنین و ازت آمونیاکی آن کم است (نیک پور، تهرانی و همکاران ۱۹۸۷؛ کوچکی و بنایان اول، ۱۹۹۳).
لگوم­ها قدیمی­ترین نباتات هستند که مورد کشت و کار انسان قرار گرفته­اند. تاریخ آنها به عنوان نباتات زراعی به زمان نئولیتیک بر­می­گردد یعنی زمانی که انسان از شکار و جمع آوری غذا به مرحله تولید موادغذایی پا گذاشت و وارد یک زندگی بر­اساس اجتماع کشاورزی و روستایی شد. این تغییر در دنیای قدیم بین قرن پنجم و نهم قبل از میلاد اتفاق افتاد و مرکز آن در خاور نزدیک در محدوده شرق کوه­های زاگرس، شمال کوه­های تاروس (Taurus) و غرب مدیترانه بود (کوچکی و همکاران، ۱۹۹۳). یافته­ های محققان در جارنو (Jarno) ترکستان از نخودفرنگی زراعی، عدس و یک لگوم کربنه شده به نام «ماشک آبی» متعلق به یک هزار سال، قبل از تاریخ مواد کشف شده در هالیکار ترکیه نشان از آن دارد که لگوم­ها ۸۰۰۰ سال یا بیشتر است که توسط انسان مصرف می­شوند (کوچکی و بنایان و همکاران، ۱۹۹۳).
لگوم­ها همچنین در توسعه کشاورزی دنیای جدید خیلی زود ظاهر شده ­اند و آثاری از کدوها، فلفل و لوبیای معمولی در غارهای اوکامپو (Ocampo) مکزیک، متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد یا پیش­تر کشف گردیده است. در این آثار لوبیای معمولی با تاریخی حدود ۱۰۰۰ سال پیش از تاریخ کشف ذرت در آمریکا، یافت شده است لوبیا لیما (Phascolus iunatus) بعداً، حدود سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد ظاهر شد. نخودفرنگی (Peas) به­صورت وحشی از مدیترانه تا هندوستان می­روییده است. سه تا از حبوبات دیگر که کلمه «Pea» در انگلیسی به دنبال دارند شامل نخود معمولی (Chickpea)، لپه هندی (Pigconpea) و لوبیا چشم بلبلی (Cowpea) هستند. نخود، مثل نخود فرنگی از زمان­های قدیم در شرق مدیترانه و مزوپوتامیا (Mesopotamia) کشت می­شده و از آنجا به هندوستان و شرق آسیا پراکنده شده است. لپه هندی بومی جنوب شرقی آسیا و از حبوبات مهم در هندوستان به شمار می­رود و در زمان­های طولانی به مناطق گرمسیر آفریقا و آمریکا انتقال یافته است. لوبیا چشم بلبلی احتمالا بومی آفریقایی غربی است و به طور وسیعی در مناطق گرمسیر امروزی کاشته می­شود (مجنون حسینی و همکاران، ۱۳۷۵).
اگر تاریخ یافته­ های جارنو و هالیکار صحیح باشند، عدس چند هزار سال قبل از این که غذای معمولی یونانیان، یهودیان، مصریان و رومیان باستان باشد کشت می­شده است. باقلا احتمالا از شمال آفریقا نشأت یافته و تاریخی بسیار قدیمی دارد. یک رقم از آن که در سویس یافت شده متعلق به عصر برنز است. لوبیای معمولی چندین قرن است که در همه قسمت­های جهان از جمله در امریکا پراکنده شده، اما در آنجا اهمیت کمتری از لوبیای بومی (Haricot bean) که در مکزیک حدود ۱۴۷۰۰۰۰سال یا بیشتر اهلی شده است، دارد. لوبیای معمولی ضرورتا لگومی گرمسیر و منشاء آن احتمالا برزیل می­باشد. یکی دیگر از لگوم­ها که شاید با اهمیت­تر از لوبیا معمولی و لوبیا لیما است بادام زمینی می­باشد. گونه­های وحشی آن در مناطق زیادی از آمریکای جنوبی یافت شده، اما اولین محل گونه زراعی آن ناشناخته است و شاید در مناطقی حدود برزیل و به احتمال قوی پرو باشد. بادام زمینی در آمریکای شمالی تا قرن ۱۹ نبات مهمی به شمار نمی­رفت و تولید انبوه آن به عنوان نبات روغنی در آمریکا، هندوستان، چین، آفریقا و مناطق گرمسیر متعلق به قرن بیستم است. (آیدین شکاری،۱۳۹۰). بعد از جنگ دوم جهانی اراضی زیر کشت حبوبات و تولید دانه آنها به­سرعت غلات توسعه نداشت.
تعداد صفحه :۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه زیست شناسی با موضوع گیاهان دارویی

پایان نامه رشته زیست شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه زیست شناسی

با موضوع

گیاهان دارویی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
نعناع گیاهی است علفی و چندساله و ساقه این گیاه چهارگوش می باشد. اغلب نعناعیان تولید کننده ترین ها و انواع ترکیبات دیگر هستند که این ترکیبات در کرک های ترشحی غده ای برگ ها، ساقه ها و اندام های زایشی ذخیره می شود. نعناع دارویی محرک، مقوی، ضد اسپاسم، ضد نفخ، آرام بخش و ملایم است. در این تحقیق براساس طرح کاملا تصادفی گیاه Mentha longifolia و Mentha spicata از چهار منطقه رویشی واقع در استان سمنان به منظور بررسی اثر تغییرات اکولوژیک بر ترکیبات موثره این دو گونه نمونه برداری صورت گرفت. متغیرهای اندازه گیری شده شامل خصوصیات مورفولوژیک (ارتفاع ساقه، طول و عرض برگ، طول میانگره، سطح برگ و وزن تر و خشک گیاه) و خصوصیات فیزیولوژیک (میزان کلروفیل، کارتنوئید، آنتوسیانین) و میزان اسانس بودند. استخراج اسانس با بهره گرفتن از دستگاه کلونجر صورت گرفت. تعیین اجزای تشکیل دهنده اسانس با دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی همراه با طیف سنجی جرمی (GC-MS) انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه (۵۰سانتی متر) وکمترین (۱۷سانتی متر) به ترتیب در ارتفاع ۱۴۷۰۰ متر و ارتفاعات بالاتر از ۱۸۰۰متر بودند. بیشترین میانگین سطح برگ مربوط به ارتفاع ۱۴۷۰۰متر بود. از نظر میزان کلروفیل، کارتنوئید و آنتوسیانین بیشترین میزان در پونه در ارتفاع ۱۴۷۰۰متر مشاهده شد. بازده اسانس از اندام های هوایی پونه در دو منطقه اکولوژیکی ۱۴۷۰۰متر و ارتفاعات بالاتر از ۱۸۰۰متر به ترتیب ۰۵/۱ و ۵۴/۰ و در مورد نعناع ۱۷/۱ و ۹۶/۰ گرم بود. در میان ترکیبات شناسایی شده از اسانس در گیاه پونه در ارتفاع ۱۴۷۰۰ متر پیپریتون اکساید با (۹/۵۶درصد) ترکیبات را شامل شد و در اسانس پونه برداشته شده از ارتفاعات بالاتر از ۱۸۰۰متر پولگون (۹۲/۳۱درصد) ایزومنتون (۰۸/۱۷درصد) و منتول (۴۴/۱۹درصد) بیشترین ترکیبات بودند. در اسانس نعناع در ارتفاعات ۱۴۷۰۰متر کارون با (۵۰/۳۵درصد) و ایزودهیدروکارون (۷۸/۲۳درصد) و ۱و۸سینئول (۱۸/۱۷درصد) بیشترین میزان ترکیبات بودند. همچنین در منطقه بالاتر از ۱۸۰۰متر بیشترین ترکیبات اسانس نعناع شامل کارون (۹۵/۴۹درصد)، سپس دهیدروکارون (۳۸/۱۷درصد) و لیمونن (۳۹/۱۲درصد) بود.
واژه های کلیدی: Mentha longfolia، Mentha spicata، پولگون، کارون، GC، GC_MS
مقدمه
گیاهان دارویی از دیر باز به منظور درمان انسان که در تمام دوران تاریخ، برای درمان خویش چاره ای جز توسل به گیاهان نداشته،مورد استفاده قرار گرفته است.اگر چه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی به شدت رواج یافته است،ولی آثار زیان بار آن ها بر زندگی ، سبب گرایش مجدد انسان ها به گیاهان دارویی گردید.با این وجود استفاده از گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روش های مؤثر درمان بوده است. تاریخ طب با کمک گیاهان دارویی در کشور ما مربوط به دوره پارینه سنگی است (صمدلویی،۱۳۸۴؛باقری زنوز،۱۳۸۲).
گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره منابع طبیعی ایران به شمار می روند که در صورت شناخت علمی از نحوه کشت ، توسعه و بهره برداری صحیح ، می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه ، اشتغال زایی و صادرات غیر نفتی ایفا کنند (صمصام شریعت ، ۱۳۷۰).
از آنجا که شرایط اقلیمی کشور ما بسیار متنوع است ، جایگاه مناسبی برای رشد و پرورش انواع گیاهان محسوب می شود. به همین خاطر می توان انواع مختلف گیاهان دارویی را به صورت خودرو و تحت کشت به مقدار فراوان تهیه نمود (قاسمی ،۱۳۸۴).
۱-۱خانواده (Lamiaceae)
نعناع گیاهی است علفی و ساقه این گیاه چهار گوش می باشد از قاعده ساقه آن ها نیز غالبا ساقه های فرعی منشا می گیرد که حالت خزنده در سطح زمین پیدا می کند و یا درون خاک وارد گردیده به صورت ساقه های زیر زمینی در می آیند (زرگری ، ۱۳۷۹).
تیره نعناع ، شامل حدود ۱۶۰ جنس و بیش از ۳۰۰۰گونه است که در نقاط مختلف کره زمین پراکنده اند . بیشترین انتشار این تیره در نواحی معتدل کره زمین دیده می شود. (امید بیگی ، ۱۳۸۴) در ایران ۴۹ جنس از تیره نعناع با چند صد گونه در مناطق مختلف پراکنده اند.از جنس های مهم این تیره می توان به نعناع ، آویشن کوهی، اسطوخودوس، اکلیل کوهی (رزماری) ، مرزنجوش ، زوفا و کاکوتی اشاره کرد (مهربان سنگ آتش و همکاران ، ۱۳۸۶).
گیاهان تیره نعناع علفی ، خشبی ، یکساله ، دو ساله یا چند ساله اند که در موارد نادری به صورت درختچه های کوچک می رویند . این گیاهان از نظر نحوه زندگی و نیاز های اکولوژیکی بسیار متفاوتند. ماده موثره گیاهان این تیره عمدتا از نوع اسانس است که در کرک های ترشحی یا حجره های مخصوص در برگ ، ساقه و گل ها ساخته و ذخیره می شوند . در اندام های مختلف این گیاهان موسیلاژ ، تانن و مواد تلخ نیز وجود دارد . نعناعیان ، یکی از بزرگ ترین خانواده های گیاهی هستند که دارای پراکنش جهانی می باشند.   ( به غیر از مناطق قطب شمال و جنوب) این خانواده شامل سه تا چهار هزار گونه گیاهی است که این گونه ها در ۲۰۰ جنس قرار گرفته اند. (زرگری ،۱۳۷۹؛واترمن ، ۱۳۷۹).
خانواده نعناع دارای گیاهان عموما علفی ، یکساله و دارای ساقه های راست یا خزنده و چهار گوش هستند. برگ های این گیاهان ساده متقابل و یک در میان و متناوب است . گل های آن ها کامل ، نامنظم ، دو جنسی و مجتمع به صورت دسته هایی واقع در محور ساقه یا در قسمت انتهایی آن است.گل ها دارای کاسبرگ ۵ قسمتی و دو یا چهار پرچم هستند . مادگی بزرگ با ۲ برچه که هر یک ۴ تخمک دارد که بعدا تبدیل به میوه های فندقه می شود که هر یک حاوی چهار بذر منفرد است. بذر این گیاهان نیز کوچک بوده و دارای آندوسپرم ناچیزی است (زرگری ، ۱۳۷۹ ؛ واترمن ،۱۳۷۹).
اغلب نعناعیان تولید کننده ترپن ها و انواع ترکیبات دیگر هستند که این ترکیبات (عمدتا) در کرک های ترشحی غده ای برگ ها ، ساقه ها و اندام های زایشی ذخیره می شوند. در بین گیاهان خانواده نعناع ، گونه های مفید فراوانی وجود دارد که عده زیادی از آن ها در مصارف پزشکی و صنایع غذایی استفاده می شوند تعداد زیادی از این گونه ها نیز به علت داشتن گل های زیبا و معطر ، دارای ارزش زینتی بوده و در باغبانی مورد استفاده قرار می گیرند (زرگری ، ۱۳۷۹ ؛ واترمن ، ۱۳۷۹).
-۲-۱جنس Mentha
پونه یا پودنه با نام علمی Menthe از خانواده نعناعیان یا لبیدسانانLamiaceae است . پونه و نعناع هر دو تحت یک نام علمی می باشند و شباهت های فراوانی به هم دارند . نعناع برگ های لطیف تر و ظریف تری دارد ولی پونه از بوته های خشن تر و مقاوم تری برخوردار است.پونه به صورت طبیعی و خودرو در حاشیه باغچه ها و کنار جویبار ها نیز به صورت وحشی به خصوص درنواحی سرد و کوهستانی می روید . پونه و نعناع هر دو ساقه های رونده دارند و از طریق آن زیاد می شوند . برگ ها و ساقه های نازک تر و همچنین ساقه های سنبله دار پونه رامی توان خشک کرد وهنگام مصرف آن ها راجوشانده ویا دم کرد (کیانمهر،۱۳۸۶).
۱-۲-۱گونه های موجود جنس Mentha
در جهان ۲۵ گونه و هیبرید های زیادی برای جنس منتا معرفی شده است. این جنس در ایران ۶ گونه علفی ، چند ساله و معطر دارد . گونه Menthe mazaffarianii انحصاری ایران است .
Menthe piperata L.نعناع فلفلی (pepper mint) از گونه هایی است که در بیشتر فارماکوپه ها از آن یاد شده است و هیبریدی است که به صورت طبیعی از تلاقی M.spicata*M.aquatica حاصل شده است و به طور گسترده به عنوان طعم دهنده استفاده می شود.
M.arvensis L. ( field mint و corn mint ) گونه ای ارزشمند با گل های صورتی یا شفید که منتول لازم برای سیگار ضد آسم از آن تهیه می­شود.
(water mint) M.aquatica L. نوعی علف هرز در مناطق غرقابی بوده که دارای ساقه ای به طور معمول قرمز رنگ و گل های بنفش است.
(Ginger mint , Scoth mint)M.gracilis هیبریدی از گونه های M.spicata*M.aquatica است که برای تهیه روغن Spearmint کشت می شود.
(Singer mint , Scoth mintM.longifolia L. با نام مترادف M.sylvestris دارای برگ های باریک و به شدت معطر و گل های ارغوانی است.
(Common green mint , Spear mintM.spicata L. نعناع سبز یا معمولی با نام های مترادف M.viridis گیاهای علفی که به ارتفاع یک متر ، گل های صورتی یا سفید واقع در گل آذین انتهایی که به عنوان طعم دهنده استفاده می شود.
(woolly mint , apple mint ,round-leaved mint)M.suaveolens گیاهی علفی به ارتفاع یک متر ، برگ ها به شدت کرکی ، گل های سفید تا صورتی ، در تهیه سس نعناع یا انگبین استفاده می شود (کد،۱۹۸۵).
۱-۲-۱-۱ مشخصات گیاه شناسی Menthe longifolia L
یک گیاه چند ساله ریزوم دار است. دارای ساقه های افراشته و گاهاً خمیده ، که در محل مقطع مربعی و ارتفاع آن در مرحله بالغ به ۵/۱ متر می رسد . برگ ها ساده ، متقابل یا بدون دمبرگ نیزه ای شکل(زیر گونه capensis) یا نیزه ای کشیده (زیر گونه  polyadena) بیشتر از ۹۰ میلیمتر طول و ۲۲ میلیمتر عرض، کاملاً کرکدار در یکی یا هر دو سطح(زیرگونه capensis) یا بدون کرک (زیرگونه polyadena) با کناره های کاملا دندانه دار و نوک تیز می باشند. گل ها :گلچه های کوچک با طول حدود۵-۳ میلیمتر به رنگ سفید تا ارغوانی روشن،در دسته هایی که یک خوشه ی استوانه ای شکل به طول ۱۰۰ میلیمتر و عرض ۱۴ میلیمتر را تشکیل می دهند (فرانک، ۱۳۷۹).
تعداد صفحه :۱۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان

بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز و الگوی الکتروفورتیک پروتئین ها در گیاه تاج ریزی

استاد راهنما

دکتر امین باقی زاده

استاد مشاور

دکتر حسین عباسپور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده ۱
فصل اول:مقدمه
۱-۱ تعریف فلزات سنگین ۳
۱-۲ منابع فلزات سنگین ۳
۱-۳ فلزات سنگین و خاک ۴
۱-۳-۱ فرم های فلزات درخاک. ۴
۱-۴ فلزات سنگین وگیاهان. ۵
۱-۵ سمیت در فلزات سنگین درگیاهان ۵
۱-۶ عوامل موثر برجذب فلزات سنگین ۶
۱-۷ جذب فلزات سنگین از ریشه و انتقال به قسمت هی هوایی گیاه ۷
۱- ۸ مکانیسم مقاومت به فلزات سنگین و سمیت زدایی ۹
۱-۸-۱ ترشحات ریشه ۱۰
۱-۸-۲ غشا پلاسمایی. ۱۱
۱-۸-۳ فیتوکلاتین ها ۱۱
۱-۸-۴ متالوتیونئین ها. ۱۲
۱-۸-۵ اسید های آلی ۱۲
۱-۸-۶ آمینواسید ها ۱۳
۱-۸-۷ حجره بندی واکوئل ها. ۱۳
۱-۹ کادمیوم. ۱۳
۱-۱۰ خواص شیمیایی و ویژگی کلی کادمیوم. ۱۴
۱-۱۱ عوامل موثردر تحرک و قابلیت در دسترس بودن کادمیوم. ۱۴
۱- ۱۲ سمیت کادمیوم دردر انسان ۱۵
۱-۱۳ سمیت درحیوانات. ۱۵
۱- ۱۴ عملکرد بیولوژیک و سمیت کادمیوم در گیاه ۱۵
۱-۱۵ مکانیسم جذب کادمیوم توسط گیاه ۱۶
۱-۱۶ تاثیر عناصر دیگر در جذب کادمیوم. ۱۶
۱- ۱۷ حد مجاز کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی. ۱۷
۱-۱۸ منابع کادمیوم. ۱۷
۱-۱۹ زیست پالایی ۱۸
۱-۲۰ گیاه پالایی ۱۸
۱-۲۱ فرایندهای خاص گیاه پالایی ۱۹
۱-۲۲ گیاهان بیش تجمع دهنده ۱۹
۱-۲۳ اطلاعات کلی در مورد گیاه تاج ریزی. ۲۰
۱-۲۳-۱ نام های رایج. ۲۰
۱-۲۳-۲ ریخت شناسی. ۲۰
۱-۲۳-۳ زیستگاه ۲۱
۱-۲۳-۱-۱ پراکند گی تاج ریزی در ایران. ۲۱
۱-۲۴ خواص واثرات دارویی ۲۲
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱ عوامل موثر بر جذب فلزات سنگین. ۲۴
۲-۲ تقسیم بندی گیاهان در برابر تنش فلزات سنگین. ۲۵
۲-۲-۱ خارج کنند گان فلز ۲۵
۲-۲-۲ معرف فلزی ۲۵
۲-۲-۳ گونه های گیاهی تجمع کننده فلزات ۲۵
۲-۳ مقاومت به فلزات سنگین. ۲۶
۲-۳-۱ خلاصه ای از مکانسیم های سلولی موثر در سمیت زدایی ۲۷
۲-۴ پاسخ های گیاهان به فلزات سنگین. ۲۷
۲-۴-۱ اجتناب. ۲۷
۲-۴-۲ تحمل. ۲۷
۲-۴-۳ میزان تجمع. ۲۸
۲-۴-۳-۱ ممانعت کنندگان ۲۸
۲-۴-۳- ۲ نشانگرها ۲۸
۲-۴-۳-۳ تجمع دهندگان ۲۸
۲- ۵ مزیت تجمع فلزات سنگین در بافت‌های گیاهان ۲۸
۲-۵-۱ جذب غیرانتخابی. ۲۹
۲-۵-۲ مقاومت به خشکی. ۲۹
۲-۵-۳ مقاومت به فلزات ۲۹
۲-۵-۴ فرضیه دیسپوزال ۲۹
۲- ۵-۵ تاثیر بر رشد سایر گیاهان ۲۹
۲- ۵ – ۶ دفاع در برابر پاتوژن‌ها و گیاه‌خواران. ۲۹
۲-۶ ظرفیت تجمع فلز سنگین در بخش هوایی گیاه. ۲۹
۲-۷ فلزات سنگین وگیاه بیش تجمع دهنده ۳۰
۲-۸ کاربرد گیاهان بیش‌تجمع‌دهنده ۳۲
۲-۸-۱ به کار بردن سیستم‌های متعددی کارائی فیتوریمیدیشن را افزایش می‌دهد ۳۳
۲-۹ مزایای استفاده ازگیاهان بیش تجمع دهنده ۳۴
۲-۱۰ پاک سازی مناطق آلوده توسط گیاه بیش تجمع دهنده ۳۴
۲-۱۰-۱ فیتو اکستراکشن. ۳۴
۲-۱۰-۲ ریزوفیلتریشن. ۳۵
۲-۱۰-۳ فیتواستبیلیشن ۳۶
۲-۱۰-۴ فیتوولتالیزیشن. ۳۶
۲-۱۰-۵ فیتودیگریدیشن. ۳۶
۲-۱۱ کادمیوم وگیاه وخاک ۳۷
۲-۱۲ اثرکادمیوم بررشدومورفولوژی گیاه. ۳۷
۲-۱۳ کادمیوم وگیاه بیش انباشته ساز ۴۰
۲-۱۳-۱ سنتز پروتئین های تنش ۴۱
۲-۱۴ سیتوژنتیک ۴۱
۲-۱۴-۱ تقسیم میتوز. ۴۱
۲-۱۴-۲ مطالعات کروموزومی. ۴۲
۲-۱۴-۳ پیش تیمار. ۴۲
۲-۱۴-۴ تثبیت. ۴۲
۲-۱۴-۵ هیدرولیز. ۴۳
۲-۱۴-۶ رنگ امیزی ۴۳
۲-۱۴-۷ له کردن ۴۳
۲-۱۵ کادمیوم وتقسیم سلولی. ۴۴
فصل سوم:مواد وروش ها
۳-۱ تهیه بستر مناسب برای ازمایش ۴۶
۳-۲ تهیه ترکیب کادمیوم. ۴۶
۳-۴ تهیه بذرتاج ریزی ۴۶
۳-۵ ضدعفونی مواد گیاهی ۴۶
۳-۶ ضدعفونی وسایل و سطح کار. ۴۶
۳-۷ تهیه نمونه کروموزمی میتوز. ۴۷
۳-۷-۱ مراحل آماده سازی نمونه میکروسکوپی ۴۷
۳-۷-۱-۱ پیش تیمار. ۴۷
۳-۷-۱-۲ تثبیت ۴۷
۳-۷-۳-۳ هیدرولیز. ۴۷
۳-۷-۳-۴ رنگ آمیزی. ۴۸
۳-۷-۳-۵ تهیه اسلاید کروموزومی. ۴۸
۳-۷-۳-۶ بررسی های میکروسکوپی ۴۸
۳-۸ کاشت گلخانه ای. ۴۸
۳-۹ برداشت گیاهان. ۴۹
۳-۱۰ شاخص­های (صفات) مورفولوژیکی . ۴۹
۳-۱۰-۱ تعیین طول ریشه ۴۹
۳-۱۰-۲ تعیین طول ساقه ۴۹
۳-۱۱ شاخص های(صفات) بیوشیمیای. ۵۰
۳-۱۱-۱ سنجش میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل و کاروتنوئیدها) . ۵۰
۳-۱۲-۲ سنجش مقدار قندهای احیا کننده (روش سوموگی،نلسون) ۵۰
۳-۱۲-۲-۱ تهیه عصاره گیاهی. ۵۱
۳-۱۲-۲-۲ تهیه محلولهای مورد نیاز. ۵۱
۳-۱۲-۲-۳ طریقه استفاده از این محلولها در سنجش مقدار قندها ۵۱
۳-۱۲-۲-۴ رسم منحنی استاندارد. ۵۲
۳-۱۳ سنجش غلظت پروتئین به روش برادفورد. ۵۲
۳-۱۳-۱ استخراج پروتئین. ۵۲
۳-۱۳-۲ رسم منحنی استاندارد پروتئین (روش برادفورد) ۵۲
۳- ۱۴ الکتروفورز یک بعدی پروتئینها ۵۳
۳- ۱۴- ۱ روش تهیه محلولها و بافرهای مورد نیاز در الکتروفورز ۵۳
۳-۱۴- ۱- ۱ تهیه بافر استخراج تریس-ساکارز(pH=7.5) 53
۳-۱۴- ۱-۲ محلول پایه آکریلامید-بیس آکریلامید(۳۰ درصد آکریلامید +۸/۰ درصد بیس آکریلامید) . ۵۳
۳-۱۴- ۱-۳ محلول پایه بافر ژل متراکم کننده (Tris-Hcl pH=6.8). 54
۳- ۱۴- ۱- ۴ محلول پایه بافر ژل تفکیک کننده (Tris-Hcl pH=8.8) 54
۳-۱۴- ۱- ۵ بافر الکترود یا بافر تانک (۱۰۰۰ میلی لیتر) . ۵۴
۳-۱۴- ۱- ۶ محلول پایه بافر نمونه(۲X) 54
۳-۱۴- ۱- ۷ محلول SDS 54
۳-۱۴- ۱- ۸ محلول آمونیوم پرسولفات ۵۵
۳- ۱۴-۲ روش تهیه ژلهای فوقانی و تحتانی. ۵۵
۳- ۱۴- ۲- ۱ روش تهیه ژل تحتانی ۵۵
۳- ۱۴-۲-۲ روش تهیه ژل فوقانی ۵۵
۳- ۱۴ – ۳ مراحل تهیه ژل الکتروفورز سیستم ناپیوسته به روش SDS-PAGE 56
۳- ۱۴- ۳- ۱ استخراج پروتئین از بافت برگ گیاه تاج ریزی ۵۷
۳- ۱۴- ۳- ۲ تثبیت پروتئینها ۵۸
۳- ۱۴- ۴ رنگ آمیزی ژل پلی اکریلامید ۵۸
۳- ۱۴- ۴- ۱ رنگ آمیزی با کوماسی بلو R 250. 58
۳- ۱۴- ۴-۲ مواد مورد نیاز ۵۸
۳- ۱۴- ۴- ۳ محلولهای مورد نیاز. ۵۸
۳- ۱۴- ۵ تعیین وزن مولکولی با بهره گرفتن از الکتروفورز ۵۹
۳- ۱۴- ۵- ۱ روش کار ۵۹
۳- ۱۴- ۵- ۲ رسم منحنی استاندارد و تعیین وزن مولکولی پروتئینها ۵۹
۳-۱۵ تعیین میزان یون کادمیوم در اندام هوایی و ریشه به روش جذب اتمی ۶۰
۳-۱۶ طرح آماری وآنالیز داده­ ها ۶۰
فصل چهارم:نتایج و بحث
۴-۲ نتایج حاصل از داده ­های بخش فیزیولوژی گیاهی ۶۲
۴-۲-۱ طول اندام زمینی . ۶۲
۴-۲-۲ طول اندام هوایی ۶۳
۴-۲-۳ کلروفیل a,b وکلروفیل کل. ۶۴
۴-۲-۴ کاروتنوئید. ۶۶
۴-۲-۵ قند ۶۷
۴-۳ جذب کادمیوم دراندام های هوایی. ۶۸
۴-۴ میزان پروتئین در برگ ها. ۶۹
۴-۵ بررسی کروموزومی ۷۰
۴-۶ بررسی ژل آکریل آمید پروتئین. ۷۱
۴-۶-۱ ژل پروتئین. ۷۲
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ جذب و انتقال کادمیوم درگیاه. ۷۴
۵-۲ اثر کادمیوم بر رشد طولی ریشه و اندام هوایی. ۷۶
۵-۳ اثر کادمیوم برمحتوای کلروفیل وکاروتنوئیدها ۷۷
۵-۴ بررسی اثر کادمیوم بر محتوای قند در گیاه . ۷۸
۵-۵ بررسی اثر کادمیوم بر پروتئین های گیاه. ۷۹
۵-۶ بررسی اثر کادمیوم بر کروموزوم ها. ۸۰
۵-۷ نتیجه کلی. ۸۲
۵-۸ پیشنهادات ۸۳
فصل ششم:منابع ۸۴
چکیده انگلیسی . ۹۵
چکیده
پاکسازی مواد آلاینده از خاک،آب و هوا از طریق گیاهان،گیاه­پالایی گفته می­شود.از این تکنولوژی و علم جدید امروزه جهت پاکسازی اکوسیستم­ها از موادآلاینده از جمله فلزات سنگین،شبه فلزات،مواد رادیواکتیو، علف­کش­ها و ئیدروکربن­های نفتی حلال­های کلره استفاده می شود.گیاهان مختلفی که دارای توانایی جذب این آلاینده­ها هستند،اغلب از خانواده­هایAsteraceae ,Brassicaceae, Fabaceae Poaceaeو Amaranthaceae و گونه­هایی از خانواده Solnaceae
هستند.در این تحقیق با توجه به پدیده گیاه­پالایی و توانایی تاجریزی که گونه­ای از خانواده سولاناسه است در این زمینه،سعی شد تا علاوه برمطالعه برخی اثرات منفی کادمیوم به عنوان فلز سنگین غیر ضروری برای رشد گیاه، برکروموزوم­های متافازی میتوزو میزان پروتئین کل گیاه نیز تحقیق شود.از این رو هدف این تحقیق بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز و الگوی الکتروفورتیک پروتئین­ها در گیاه تاجریزی است.
آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با ۶ سطح تیمار کادمیوم]صفر(شاهد)،۱۰۰۰،۵۰۰،۲۵۰،۱۲۵،۶۲.۵ میلی مولار[ با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی وآزمایشگاه­های ماهان کرمان انجام شد.مطالعه کروموزوم ­­های متافاز میتوزی از آنجا که بطور طبیعی اندازه کروموزوم­های این گونه کوچک است بررسی­ها نشان داد که کادمیوم اثری بر تعداد کروموزوم­ها نداشته و ۲x=2n=24 می باشد واز طرفی مطالعه ژل پروتئین نیز مشخص کرد که کادمیوم نتوانسته برمیزان پروتئین­ها اثرمنفی بگذارد و مشخص شد که در غلظت­های ۵۰۰و۱۰۰۰ میلی مولار نسبت به شاهد افزایش بیان پروتئین دیده شده است که این افزایش سطح پروتئین نقش حفاظتی برای سلول در حال تنش کادمیوم دارد.دراثبات توانایی جذب این گیاه بررسی جذب اتمی نیز مشخص کرد که میزان جذب کادمیوم در تاجریزی با افزایش غلظت تیمار­ها بصورت قابل توجهی افزایش داشته است.تنش کادمیوم به طور چشمگیری از میزان قندها گیاه کاسته است که این کاهش با توجه به بیش تجمع­دهنده بودن تاجریزی یک مکانیسم سازشی برای حفظ متابولیسم پایه سلول در برابر تنش کادمیوم بوده است.نتایج بررسی­های مورفولوژیکی نشان داد که کادمیوم بر طول ریشه و اندام هوایی این گیاه بی اثر بوده است(به دلیل عدم تاثیر بر کروموزوم های میتوزی در سلول هاس مریستمی انتها ی ریشه).اندازه ­گیری سطوح کلروفیل a,b، کلروفیل کل،کاروتنوئید نشان داد که تیمارها اثر معنی داری بر روی رنگریزه­ها نداشته اند،که این یافته­ ها همگی حاکی از این است که تاج­ریزی با دارا بودن توانایی جذب و تجمع فلز سنگین کادمیوم در خود می تواند گیاه مناسبی برای مطالعات گیاه­پالایی محسوب گردد.از جمله اهداف عملی و کاربردی این تحقیق می توان به بررسی میزان ظرفیت جذب کادمیوم توسط گیاه تاجریزی،تغییر احتمالی رفتار کروموزوم­ها در تقسیم میتوز تحت استرس،مطالعه و بررسی تغییرات احتمالی الگوی الکتروفورتیک پروتئین­های تحت تنش بیان شده درتاجریزی،بررسی توانایی رفع آلودگی­های عناصر سنگین از آب و خاک­های آلوده و احتمالا هوای آلوده، به علت جذب و تجمع آسان کادمیوم و پتانسیل بالای کادمیوم در آلودگی محیط زیست اشاره کرد.
کلمات کلیدی:تاج­ریزی،گیاه­پالایی،کادمیوم،تقسیم میتوز،میزان­پروتئین
1-1 تعریف فلزات سنگین
فلزات سنگین[۱] به عناصر فلزی با وزن مخصوص بالاتر از ۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب گفته می‌شود. این فلزات در طبیعت به صورت کاتیون‌ها و آنیون‌های اکسید شده وجود دارند. عناصری نظیر نیکل، کروم، کبالت، جیوه، روی، کادمیوم، مس و منگنز به صورت کاتیون در خاک می‌باشند، در حالی که عناصری نظیر مولیبدن، سلنیوم،آرسنیک و بور به صورت ترکیب با اکسیژن در خاک بوده و دارای بار منفی می‌باشند (شاو،۱۹۹۵؛گاد۲،۱۹۹۳).هم‌چنین فلزات سنگین به عنوان عناصری با خصوصیات فلزی (انعطاف‌ پذیری، رسانائی، پایداری مانند کاتیون‌ها، لیگاند اختصاصی و غیره) و عدد اتمی بزرگ‌تر از ۲۰ تعریف می‌شوند (پندیاس۳،۱۹۹۲)به طور کلی یون‌های فلزات سنگین را بر اساس اسیدیته‌ی لوئیس۴ و تمایل آن‌ها به لیگاندهای مختلف در دو گروه مجزا قرار می‌دهند. گروه اول شامل یون‌های فلزی نرم از قبیل جیوه، کادمیوم، نقره، مس و پلاتینیوم است که ترجیحاً از طریق پیوندهای کوالانسی با لیگاندهای قطبی پیوند می‌شوند. گروه دوم شامل یون‌های فلزی اهن، روی، نیکل،کبالت ، سرب می‌باشد که بیشتر تمایل دارند با لیگاندهای واسطه از قبیل آمین‌ها، آمید‌ها و ایمین‌ها پیوند شوند (نایبروهمکاران۵، ۱۹۸۰). همه یون‌های فلزی صرف نظر از این‌که در کدام گروه قرار می‌گیرند در غلظت‌های بالاتر از حد بحرانی خود در خاک برای گیاهان سمی می‌باشند.
امروزه در اکثر کشور های صنعتی برای غلظت عناصر سنگین حد مجاز تعیین شده است. ولی به علت این که غلظت مجاز این عناصر در کشور های مختلف یکسان نبوده و دامنه تغییرات بین حداقل و حداکثر غلظت گاهی به ۱۰۰ برابر هم می رسد، این مساله قابل تعمیم نیست. عناصر سنگین در رفتار بیوشیمیایی خود معمولاً از عناصر ضروری تقلید می کنند. مثلاً نیکل از کبالت، کادمیوم از روی، سرب از کلسیم و سلنیم از گوگرد تقلید می کنند.
۱-۲ منابع فلزات سنگین
این عناصر از دو راه کلی زیر به خاک وارد می شوند:
الف)هوادیدگی سنگ های معدنی
ب)فعالیت های انسانی
منایع آلاینده ناشی از فعالیت های انسان شامل موارد زیر است:
الف) ذوب و استخراج فلزات
ب) فعالیت های صنعتی
ج) رسوبات اتمسفری
د) فاضلاب ها
ه) فعالیت های کشاورزی مثل استفاده از آفت کش های حاوی فلزات سنگین، کود و مواد بهساز خاک و حشره کش ها
۱-۳ فلزات سنگین در خاک
فلزات سنگین در خاک ترکیباتی طبیعی یا نتیجه‌ای از فعالیت انسان می‌باشند. مناطق معدنی غنی از فلزات، گداختن فلزات، آب فلز دادن، گاز حاصل از اگزوز، استفاده از سوخت‌های فسیلی، به کار بردن کودها و حشره‌کش ها و تولید فاضلاب شهری از مهم‌ترین فعالیت‌های انسان است که خاک را با مقادیر زیادی از فلزات سمی آلوده می‌کند (براد [۲]و همکاران، ۱۹۷۸ ؛ریچاردسون۲، ۱۹۹۰).
مقادیر بیش از حد طبیعی فلزات در خاک به دلیل جذب توسط گیاهان و ورود به زنجیره‌های غذائی به عنوان منابع آلاینده محیط محسوب می‌شوند و می‌توانند باعث نابودی گیاهان شوند (شاو۳، ۱۹۸۹).
۱-۳-۱ فرم های فلزات در خاک (تسیر۴ وهمکاران ، ۱۹۷۹)
الف) یون‌های فلزی آزاد و کمپلکس‌های فلزی محلول در محلول خاک.
ب) پیوند شده با بارهای منفی ترکیبات غیرآلی خاک در محل‌های تبادل یونی.
پ) باند شده به موادآلی خاک.
ت) رسوب با اکسیدها، هیدروکسیدها و کربنات‌ها.
ث) حضور در ساختمان کانی‌های سیلیکاتی.
فلزات فقط در حالت‌های الف و ب سریعاً توسط ریشه گیاهان جذب می‌شوند(لاسات۵ ۲۰۰۰).
۱-۴ فلزات سنگین وگیاهان
به طور کلی در بین عناصر تشکیل دهنده یک گیاه فقط۱% یا کمتر از آن را فلزات سنگین تشکیل می‌دهند. برخی از این فلزات از قبیل آهن، روی، مس، منگنز و نیکل برای رشد و متابولیسم گیاهان مورد نیاز هستند، در حالی که تاکنون برای برخی دیگر از فلزات نظیر کادمیوم، سرب، آرسنیک و جیوه نقش زیستی شناسائی نشده است (ممون وهمکاران [۳]،۲۰۰۱). بر اساس نقش فلزات در گیاهان می‌توان آن‌ها را در یک یا تعدادی از گروه‌های زیر قرار‌داد (الووی[۴]،۱۹۹۵):
۱- فلزاتی که در ترکیب و ساختار گیاه وارد می‌شوند مانند کلسیم در پکتات کلسیم تیغه میانی.
۲- فلزاتی که برای فعالیت آنزیم‌ها مورد نیاز هستند مانند روی در فعالیت آنزیم آلدولاز.
۳- فلزاتی که جزء ترکیب اساسی آنزیم‌ها و پروتئین‌های خاص هستند مانند مس در سیتوکروم اکسیداز و روی در الکل دهیدر‍وژناز.
۱-۵ سمیت فلزات سنگین در گیاهان
در حالی که برخی از فلزات سنگین برای حیات ضروری هستند، معمولاً تجمع زیاد آن‌ها در ارگانیسم‌‌های زنده سمی می‌باشد. غلظت‌های افزایش‌ یافته از فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری در خاک معمولاً منجر به ایجاد علائم مسمومیت و ممانعت از رشد بیشتر گیاهان می‌گردد. به نظر می‌رسد که علائم سمیت بواسطه گستره‌ای از روابط متقابل در سطح سلولی/ملکولی باشد (اسچه وهمکاران[۵]، ۱۹۹۰). به طور کلی اثرات سمی فلزات سنگین بر گیاهان می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد (الووی، ۱۹۹۵):
الف- فلزات سنگینی از قبیل کادمیوم، سرب، مس، نقره و طلا باعث تغییر در نفوذ‌پذیری غشاء سلولی می‌شوند که در نتیجه جذب و هموستازی یونی را برهم می‌زنند.
ب- برخی از کاتیون‌های فلزات سنگین مانند سرب، نقره و روی با گروه‌های سولفیدریل پروتئین‌ها (و از جمله آنزیم‌ها) پیوند ایجاد می‌کنند که در نتیجه ساختار و عمل آن‌ها را تخریب می‌نمایند.
ج- بعضی از فلزات سنگین به دلیل شباهت با یون‌های ضروری و به ویژه کاتیون‌ها برای اشغال محل‌های جذب با آن‌ها به رقابت می‌پردازند بنابر‌این باعث کاهش جذب کاتیون‌های ضروری می‌شوند.
د- برخی از فلزات سنگینی مانند مولیبدن، سلنیم، آرسنیک و بور که به صورت آنیون در خاک یافت می‌شوند جایگاه‌های گروه‌های ضروری نظیر گروه‌های فسفات و نیترات را اشغال نموده و بدین ترتیب به گیاه آسیب می‌رسانند.
ه- واکنش با فلزاتی از قبیل روی و بریلیم از طریق پیوند با گروه‌های فسفات و گروه‌های فعال ادنوزین تری فسفات(ATP) و ادنوزین دی فسفات(ADP) باعث ایجاد اختلال در گیاه می‌شوند.
اساس سمیت این فلزات اصولاً به علت توانائی یون‌های فلزی برای اتصال محکم به اتم‌های اکسیژن، ازت و سولفور است. این اتم‌ها به ویژه در ساختار پروتئین‌ها به فراوانی وجود داشته و عموماً تاثیر این فلزات بر روی ساختارهای پروتئینی به ویژه آنزیم‌ها است (شاو، ۱۹۸۹ ). به علاوه غلظت زیاد فلزات سنگین باعث تحریک تشکیل رادیکال‌های آزاد و گونه‌های اکسیژن فعال[۶] می‌شود(دایتز و همکاران[۷]،۱۹۹۹).
اثرات سمیت فلزات سنگین به طور کلی شامل: ممانعت از جوانه‌زدن بذر، ممانعت از جوانه‌زدن دانه گرده و رشد لوله‌گرده، ممانعت از رشد و نمو گیاهان، ایجاد ناهنجاری‌های سیتوژنتیک در گیاهان، تخریب بسیاری از پروسه‌های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی شامل آسیب به غشاء‌های سلولی، کاهش تنفس، تجزیه پروتئین‌ها، آسیب به دستگاه فتوسنتزی و ممانعت از سرعت فتوسنتز، اثر بر فعالیت برخی از آنزیم‌ها و ایجاد پراُکسیداسیون لیپید می‌باشد (لونت وهمکاران، ۲۰۰۵ اردی وهمکاران ۲۰۰۲)[۸].
۱-۶ عوامل موثر بر جذب فلزات سنگین
فلزات سنگین موجود در خاک عمدتاً از طریق جذب توسط ریشه به داخل گیاه وارد می‌شوند.گزارش شده است که عوامل متعددی در جذب عناصر از طریق ریشه موثر می‌باشند که عبارتند از (الووی، ۱۹۹۵).
الف- خصوصیات فیزیکی‌_‌شیمیائی خاک مانند pH، دما، رطوبت، پتانسیل اکسیداسیون و احیاء، ظرفیت تبادل کاتیونی، مقدار فسفات، میزان مواد آلی و مقدار رس موجود در خاک.
ب- نوع عنصر و مقدار آن در خاک و قابلیت دسترسی گیاه به آن.
ج- نوع گیاه، اندازه و وضعیت ریشه.
د- رقابت با سایر عناصر.
تعداد صفحه :۱۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

عنوان

اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر

استاد راهنما:

دکتر محمد کافی

استاد مشاور:

دکتر شهرام رضوان بیدختی

نگارنده

عبدالرضا صداقتی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
سیر(Allium sativum L.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و صنعتی خانواده Alliaceae می باشد. پیاز سیر مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی می شود و دارای قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی، ضدقارچ و باکتری ، کاهش دهنده فشار و قند خون، ضد اسهال، تقویت کننده سیستم گوارش و همچنین به عنوان عطر و طعم دهنده مورد استفاده صنایع دارویی و غذایی قرار می‌گیرد تاریخ کاشت و تراکم بوته دو مولفه اصلی و اولیه در زراعت گیاهان محسوب می شوند. تاریخ کاشت یکی از عوامل مهمی است که بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و توازن بین آنها و همچنین سایر عوامل تولید، کیفیت برداشت و در نهایت عملکرد تأثیر می گذارد. علاوه بر تاریخ کاشت ، تراکم گیاهی نیز از عوامل مهم تعیین کننده تولید محسوب می شود. یکی از پیش شرط های لازم برای دستیابی به عملکرد بالا، تأمین شرایط مطلوب جهت استفاده از تابش خورشیدی به منظور تولید مواد فتوسنتزی در بالاترین حد کارایی آن است. دست یابی به این هدف با تغییر تراکم بوته و توزیع بوته ها در واحد سطح زمین میسر است لذا یکی از نخستین گام های زراعی کردن یک گیاه، شناخت مطلوب ترین تراکم جهت بهترین استفاده از نهاده ها و عوامل محیطی است.با توجه به اینکه در رابطه با تاریخ کاشت و تراکم مطلوب اکوتیپ های گیاه سیر در منطقه سمنان اطلاعات چندانی وجود ندارد لذا به نظر می رسد انجام تحقیقات در این زمینه می تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول در منطقه گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر می باشد. این آزمایش بصورت کرت های دو بار خرد شده درقالب بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد در پایان طرح علاوه بر عملکرد، اجزای عملکرد که شامل تعداد سیرچه در سیر، وزن سیر ، وزن تر و خشک بوته و غده و اندازه سطح برگ و وزن خشک گیاه نیز مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت همچنین خصوصیات کیفی گیاه شامل اسانس گیری سیر نیز در این آزمایش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در یک نتیجه گیری کلی کشت‌های پاییزه مخصوصاً تاریخ کاشت ۲۵ مهر ماه از نظر بسیاری از صفات مثل عملکرد نسبت به کشت بهاره برتری داشتند که طولانی‌تر بودن دوره رشد و نمو و انتقال مواد فتوسنتزی بیشتر به سیر از دلایل عمده آن است، همچنین با افزایش تراکم با وجود کاهش در بسیاری از صفات، عملکرد در واحد سطح افزایش معنی دار نشان داد. در کشت‌های پاییزه بین دو اکوتیپ مورد مطالعه خیلی اختلاف معنی دار مشاهده نشد اما در کشت بهاره اکوتیپ سفید همدان در اکثر صفات بهتر از اکوتیپ کویر دامغان بود.
۱-۱مقدمه
گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند. رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبهای طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی _ بهداشتی و غذایی و بدنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان می سازد. (امیدبیگی،۱۳۷۶)
سیر[۱] در میان آلیوم های خوراکی دومین محصول مهم بعد از پیاز می باشد و به عنوان سبزی، ادویه و دارو مورد استفاده قرار می گیرد . تولید جهانی سیر ۱۲ میلیون تن می باشد که از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۶ افزایش دو برابری داشته است . بیشترین سطح زیر کشت و تولید به کشور چین با ۴۸۹۲۰۰ هکتار و ۶/۶ میلیون تن تعلق دارد .(Anon, 2007)سیر دارای خواصی همچون قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی،ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضدسرطانی و پایین آورنده قند و چربی خون می باشد که ناشی از وجود موادی مانند سینسیترین، پروتئین، فیبر، چربی، ویتامین های C ،B ،A و قندهای طبیعی مقدار زیادی از ریز مغذی ها (مس، آهن، قلع، کلسیم) می باشد .(Bayat and Nosrati, 2001)
سطح زیر کشت سیر در ایران متغیر بوده و در سالهای اخیر حدود ۱۸۰۰۰-۱۴۷۰۰ هکتار با میانگین تولید ۸-۶ تن در هکتار گزارش شده است. استان همدان از جمله مناطق مستعد کشت سیر در ایران است که تاریخ کاشت مرسوم ان در منطقه همدان بین ۱۵ الی ۳۰ آبان ماه می باشد که با توجه به تاریخ برداشت سیر در منطقه که بین ۲۰ الی ۳۰ تیر ماه می باشد امکان کشت دوم نیز مهیا می باشد. سطح زیر کشت سیراستان همدان در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ حدود ۲۸۵۲ هکتار و میزان تولید استان ۲۴۳۱۹ تن و میانگین عملکرد آن ۹ تن در هکتار بود . علت عملکرد بالاتر سیر در این استان نسبت به میانگین کشور پوشش مناسب برف بر روی محصول در زمستان می باشد. از سوی دیگر بارندگی کافی در بهار و دمای مطلوب روز و شبهای خنک در تابستان که موجب رشد مطلوب سیر در همدان می گردد از عوامل این برتری می باشد .(Nosrati, 2004) سیر سفید همدان دارای ده توده محلی می باشد که در بین این توده ها بر اساس سلکسیون منفی شدید و گزینش تک بوته های برتر، توده علی آباد برتری نسبی از خود نشان داد
.(Abadi et at., 2009)
یکی از مهمترین عوامل مدیریت زراعی موثر بر عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی تاریخ کاشت می باشد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)
آزمایشات انجام گرفته در خصوص زمان کاشت حاکی از آن است که در تاریخ کاشت های مناسب حداکثر عملکرد به دست می آید، زیرا با توجه به رطوبت مناسب خاک و درجه حرارت مطلوب گیاه از رشد بهتری برخوردار می گردد (.(Khajehpour, 1992
تاریخ کاشت سیر در یک منطقه بایستی طوری تنظیم شود که حداقل شیوع آفات مکنده را در مرحله رشد گیاه که در حال سیر بندی است داشته باشیم . بهترین روش مبارزه با آفات سیراجرای اصول بهزراعی مانند کشت به موقع وکاشت ارقام مقاوم و زودرس می باشد.(Khajehpour, 1992)
با تأخیر در کاشت و کوتاه شدن دوره رشد در نهایت عملکرد به طورمعنی داری کاهش یابد.
تاریخ کاشت مطلو ب بستگی به رقم، منطقه، تراکم و شرایط محیطی دارد. برخی محققین معتقدند در تاریخهای مختلف کاشت شرایط محیطی مانند طول دوره رشد، طول روز، دما وعواملی مانند رطوبت قابل دسترس با یکدیگرتفاوت دارند، به علاوه کاهش رشد رویشی باعث کاهش عملکرد در کشت دیر هنگام
می شود . تاریخ کاشت بر تمام شاخص ها از جمله عملکرد سیر، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و تعداد برگ تأثیر معن ی داری می گذارد .
تأخیر در کاشت موجب کاهش دوره رشد و کاهش شاخص سطح برگ، کاهش وزن خشک و سرعت رشد محصول می گردد.
کاشت به هنگام، موجب افزایش ماده خشک می شود زیرا تکمیل پوشش گیاهی و جذب نور بیشتر و روند تجمع مواد فتوسنتزی تسریع می گردد و گیاه بهتر می تواند از منابع محیطی موجود بهره ببرد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)
به عقیده پولر و سایمون (Pooler and Simon, 1998) در کشت پائیزه تجمع ماده خشک افزایش می یابد و در کشت بهاره تجمع ماده خشک کاهش می یابد . در گزارش واترر(Waterer, 2001) مقایسه کاشت پائیزه و بهاره ازنظر رشد گیاه و کارائی مصرف آب نشان داد کارائی مصرف آب در کشت پائیزه نسبت به بهاره افزایش داشته است . کاشت سیر در فصل بهار در مقایسه با کاشت پائیز ۱۶% کاهش عملکرد داشت و عملکرد کل و قابل فروش در کشت پائیزه دو برابر کشت بهاره بود و بر این اساس کشت پائیزه سیر توصیه می شود .
در آزمایشی که در منطقه بیانکو پیشاور پاکستان توسط جمروز و همکاران (Jamroz et al, 2002) انجام شد چهار تاریخ کاشت اول نوامبر (۱۱ آبان) ، ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) ، ۳۰ نوامبر (۱۰ آذر) و ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد بیشترین عملکرد از تاریخ کاشت ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) حاصل گردید . در ایالت کالیفرنیای آمریکا سیر در اوایل پائیز (سپتامبر یا اوایل اکتبر ) کاشته می شود و نتایج بدست آمده از این منطقه نشان می دهد که عملکرد بالا با کشت زود هنگام پائیزی ارتباط دارد.
کاشت سیر در اواخر زمستان (فوریه یا مارس) می تواند تحت شرایط ویژه ای در مناطق سردسیر انجام گیرد . در این نوع کشت رشد و تحریک سرمایی باید به اندازه کافی باشد و گرنه این کاشت دیر هنگام سبب تولید سیر به نحو مناسب نمی شود چون که ممکن است بوته ها سرمای مورد نیاز زمستانه جهت سیربندی را دریافت ننمایند ( .(Rabinowitch, 1999
در آزمایشی که در کشور استونی توسط مادیسا و مایدمور ((Madisa and Midmore, 2002انجام شد دو واریته سیر در شش تاریخ کاشت با فاصله ده روز در پائیز از اول سپتامبر تا اواخر نوامبر کشت شدند . در طول دوره رشد، میزان خسارت زمستانه، صفات رویشی گیاه (تعداد برگها، ارتفاع گیاه و قطر ساقه گیاه) عملکرد و کیفیت آن اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت ۱۵ سپتامبر تا ۱۵ اکتبر در صورتی که میانگین دمای روزانه بطور ثابت زیر صفر درجه باقی بماند بالاترین عملکرد را خواهد داشت.
کاشت با تراکم مطلوب و زمان مناسب یکی از روش های زراعی افزایش عملکرد محصول در واحد سطح است.(Sarmadnia and Koucheki,2001) اتو (Etho, 2001) گزارش کرده است یکی از عوامل موثر در عمق ریشه زایی و حجم ریشه نیز تراکم بوته است، تعداد برگ و ارتفاع گیاه نیز همبستگی مثبتی با هم دارند. کاتاهیرا و موتومورا ((Ktahira and Motomura 1999 معتقدند تراکم بوته در واحد سطح می تواند بر تعداد برگها تأثیر داشته و با افزایش تراکم و فاصله گرفتن از تراکم مطلوب، تعداد شاخه های فرعی گیاه و در نتیجه تعداد برگ کاهش می یابد. از سوی دیگر با افزایش تراکم بوته کارائی مصرف آب بالا می رود، با توجه به اثرکارائی مصرف آب در افزایش محصول برای دستیابی به یک عملکرد بالا، تراکم های بالا در حد مطلوب مورد نیاز است.
نصرتی ( (Nosrati, 2004 اثر کشت دو ردیفه و یک ردیفه و اندازه سیرچه را مورد بررسی قرار داد . نتایج نشان داد کشت دو ردیفه با اندازه سیرچه ۵/۵ گرم برترین تیمار بود . در این تحقیق اگر چه تراکم ۷۴۰ هزار بوته در هکتار عملکرد برتری داشت ولی به دلیل تولید سیرهای کوچک در این تراکم لازم است با بهره گرفتن از تراکم های پایین تر سیرهای درشت و بازارپسندتر تولید شود . رحیم و حسین (Rahim and Hussain, 1984) در تحقیقی که برروی عملکرد کمی و کیفی سیر انجام دادند تراکم صد بوته در متر مربع را پیشنهاد دادند. در حالی که فرارسی (Ferrararsi, 1985) گزارش کرد که تراکم کاشت به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد می شود و تراکم ۴۰-۳۰ بوته در هر مترمربع به عنوان بهترین تراکم توصیه کرد . در یک تحقیق که جامروز و همکاران (Jamroz et al., 2002) برروی کشت سیر در منطقه پیشاور پاکستان با چهار تراکم فاصله سیرچه روی ردیف ۱۲،۸،۴ و ۱۶ سانتی متر انجام دادند نتیجه گرفتند که کشت سیرچه ها با فاصله ۸ سانتی متر به عنوان مناسب ترین تراکم برای حصول بهترین عملکرد می باشد.
با توجه به اهمیت کشت سیر در استان همدان این تحقیق به مدت دو سال به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ و تراکم کاشت سیر سفید همدان انجام شد.
با توجه به اینکه در رابطه با تاریخ کاشت و تراکم مطلوب اکوتیپ های گیاه سیر در منطقه دامغان اطلاعات چندانی وجود ندارد لذا به نظر می رسد انجام تحقیقات در این زمینه می تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول در منطقه گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر می باشد.
تعداد صفحه :۷۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX­۱۱

پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

مهندسی تولیدات گیاهی

گرایش تولید محصولات باغی

عنوان

تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX­۱۱

استاد راهنما(استادان راهنما)

دکتر حمید عبداللهی

استاد مشاور(استادان مشاور)

دکتر بهاره کاشفی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
به منظور بررسی ریزازدیادی دو پایه پاکوتاه‌کننده گلابی OH×F40 و ‌FOX11،‏ سه آزمایش مجزا صورت پذیرفت. در آزمایش اول اثر سه نوع محیط کشت شامل (MS، QL و QLتغییریافته)، بر روی صفات نسبت پرآوری، میزان رشد، توسعه برگ‌ها، تعداد برگ‌ها، طول میانگره و میزان ظهور سر‌شاخه­های نکروزه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری از نظر میزان رشد در محیط درون شیشه‌ای بین دو پایه مورد بررسی وجود دارد، اما اثر محیط کشت روی میزان رشد معنی‌دار نشد. همچنین اثر محیط کشت بر روی میزان پرآوری در محیط درون شیشهای معنیدار بود. محیط کشت MS بیش­ترین میزان رشد، توسعه برگی و طول میانگره را نسبت به محیط کشت QL و QL تغییریافته داشته و محیط کشت QL در مقایسه با محیط کشت MS دارای میزان پرآوری بیش­تر و تعداد برگ بیش­تر بود و در نتیجه مشخص گردید که محیط کشت MS برای رشد پایه FOX11 و محیط کشت QL برای رشد پایه OH×F40مناسب می‌باشد. در ادامه به منظور ارزیابی دقیق‌تر محیط‌های کشت در آزمایش دوم، چهار سطح تنظیم کننده‌های رشد از غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد و دو پایه پاکوتاه‌کننده گلابی در دو محیط کشت مورد آزمایش قرار گرفت و صفات میزان رشد، پرآوری، تعداد برگ، توسعه برگ و کالوس مورد بررسی قرار گرفتند که براساس نتایج بدست آمده از آزمایش دوم،‏ اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان رشد در غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد مشاهده گردید. میزان رشد و پرآوری در تنظیم کننده‌های رشد با غلظت ۱/۰ میلی‌گرم بر لیترNAA و ۱ میلی‌گرم بر لیتر ۲iP و ۲ میلی‌گرم بر لیترBAP پایه گلابی OH×F40 در محیط کشت QL از سایر غلظت‌ها بیش­تر بود. جدول تجزیه واریانس و مقایسه‌ میانگین نشان داد که بین غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد و دو پایه هیبرید گلابی در سطح ۵% اختلاف معنی‌داری از لحاظ متوسط میزان کالوس وجود ندارد. در آزمایش سوم به بررسی توان ریشه‌زایی تحت تاثیر غلظت‌های مختلف از تنظیم‌کننده‌های رشد طبیعی و مصنوعی پرداخته شد و صفاتی نظیر درصد ریشه‌زایی، کیفیت ریشه، طول ریشه، تعداد برگ، میزان تولید کالوس و سیاه‌شدگی انتهایی مورد بررسی قرار گرفت و اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف IBA بر درصد ریشه زایی در بین پایه های پاکوتاه کننده گلابی مورد استفاده وجود داشت. غلظت ۱ و ۲ میلی‌گرم بر لیتر از تنظیم کننده‌های رشد IBA بهترین ریشه‌زایی را در ریزقلمه‌ها تحت تیمار کوتاه مدت ایجاد کرد.
واژه‌های کلیدی: ریزازدیادی، پایه پاکوتاه‌کننده گلابی، ریشه زایی، محیط کشت و پرآوری.
مقدمه:
گلابی یکی از درختان میوه مهم مناطق معتدله محسوب می‏شود و اگرچه تکثیر آن به طرق مختلفی امکان‌پذیر است، ولی معرفی عملی‏ترین و اقتصادی‏ترین روش تکثیر آن مستلزم شناخت همه روش‏های ازدیاد از جمله روش‏های تکثیر درون‌شیشه‏ای است (روزبان و همکاران، ۱۳۸۱). این گیاه بومی آسیای غربی و اروپای شرقی می‌باشد (Nee et al., 2002). گلابی معمولی یا گلابی اروپایی از گونه communis می‌باشد که میوه‌های آبدار با دانه‌های سنگی و اغلب شکل کشیده دارد، اما گلابی آسیایی شکلی شبیه به سیب دارد (Potter et al., 2007).گلابی از حدود یک هزار سال پیش از میلاد مسیح در یونان زیر کشت در آمده و در حال حاضر، پس از سیب، مهم‌ترین میوه دانه‌دار دنیا و ایران به شمار می‌آید (Jules and James, 1996). تعداد گونه‌های جنس Pyrus هنوز به طور کامل و دقیق مشخص نیست، اما تاکنون ۶۰ گونه در این جنس معرفی شده است (Krichkov and Potanov, 1998) که اکثر آن‌ها بومی آسیا یا اروپا و فاقد میوه خوراکی می‌باشند و تنها به عنوان پایه‌ای برای گلابی معمولی به کار می‌روند، که بیست و شش گونه شناخته شده از جنس گلابی و پراکنش جغرافیایی آنها در جدول ۱-۱ آورده شده است. ۱۱ گونه مختلف از جنس Pyrus در ایران وجود دارد (Westwood and Bjornstad, 1971، خاتم ساز ۱۳۷۱). گلابی از میوه‌های دانه‌دار به شمار می‌آید (Jules and James, 1996). کلیه گونه‌های جنس گلابی در منطقه معتدله نیمکره شمالی دنیای قدیم پراکنده شده‌اند (Tatarintseva, 1981). کلیه ارقام و ژنوتیپ‌های گونهPyrus communis در ۵ زیرگونه و در ۵ منطقه، حوالی قفقاز (اوستیا و گرجستان) آسیای میانه، اروپای غربی، اروپای شرقی و اروپای جنوبی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این گروه، ارقام و ژنوتیپ‌های خاور دور از گلابی‌های (P. ussuriensis Maxim, P. calleryana و P. betulifolia ) منشاء گرفته‌اند (Krichkov and Potanov, 1998). گلابی معمولی (Pyrus communis) در منطقه قفقاز، روسیه، آسیا، اروپای جنوبی و مرکزی پراکنده شده است (Kolesnicova, 1997). این گونه از لحاظ مقاومت زمستانه، اندازه درخت و دیگر صفات مورفولوژیکی و بیولوژیکی دارای تنوع بسیار بوده و تصور بر این است که تعداد بسیار زیادی از ارقام تحت کشت در آسیا، قفقاز و اروپا از این گونه بوجود آمده است (Krichkov and Potanov, 1998). ژوکوفسکی معتقد است، منطقه قفقاز و بخش‌های غربی ایران یکی از اولین مراکز تنوع گونه‌ها و ارقام تحت کشت گلابی است (Jookovskiy, 1950). گلابی‌های آسیا و آسیای صغیر به عنوان پایه بکار برده می‌شوند نه به عنوان رقم قابل مصرف (Chalices and westwood, 1973 and Westwood, 1971 ). در انواع وحشی گونهPyrus communis قدرت رشد بسیار زیاد است که می‌تواند منبع با ارزشی به عنوان پایه برای ارقام تحت کشت باشد (Kolesnicova, 1997).
شاخه برخی از ارقام گلابی خاردار بوده، برگ‌های اره‌ای و مضرس با حاشیه صاف دارند. گل‌های گلابی هم‌زمان با برگ‌ها ظاهر می‌شوند و روی گل‌آذین دیهیم قرار می‌گیرند. معمولاً اکثر گونه‌های گلابی خودناسازگار بوده و نیاز به ارقام گرده‌زا دارند. درخت گلابی در برابر سرما حساس‌تر از سیب بوده و می‌تواند تا ۳۰- درجه سانتی‌گراد را تحمل کند (خوشخوی و همکاران، ۱۳۷۷). در ضمن گونه‌های مختلف گلابی گرمای تابستان را نیز تحمل می‌کنند و تابستان‌های خشک در کنترل بیماری آتشک[۱] که گلابی به آن بسیار حساس می‌باشد، مناسب است (Jakson, 2003).
برخلاف پایه‌های سیب که همگی از گونه Malus pumila می‌باشند، پایه‌های گلابی از چندین گونه متفاوت Pyrus بوده و حتی تعدادی از آن‌ها به جنس دیگری متعلق می‌باشند. گلابی حداقل ۳۰۰۰ سال است که در چین کشت می‌شود، در قسمت‌های دیگری از دنیا، گلابی‌های زراعی از گونه P. communis بدست آمده‌اند (Davarynejad et al., 2007). کشت گلابی در تمدن غرب اولین بار توسط هومر حدود سه هزار سال پیش شرح داده شده است.
بدون شک اولین گونه‌ای که اهلی شده Pyrus pyrifolia بوده است، زیرا تیپ وحشی آن بدون انجام گزینش، خوراکی است (Jakson, 2003). گونه‌های گلابی را براساس خصوصیات گیاه‌شناسی و پراکنش جغرافیایی می‌توان به پنج گروه طبقه‌بندی نمود که شامل، گونه‌های اروپایی، گونه‌های آفریقای شمالی، گونه‌های غرب آسیا، گونه‌های آسیایی با میوه بزرگ و گونه‌های آسیایی با میوه کوچک می‌باشند (Bell et al., 1996).
مهم‌ترین ارقام بومی گلابی در ایران شامل: شاه‌میوه نطنزی، محمدعلی مشهد، سه فصله کرج، گلابی دم کج کرج، سبری و پیغمبری می باشند. گلابی را شاه‌ میوه یا آمرود هم می‌نامند و به میوه‌های پیوندی و شاداب آن شاه‌آمرود گویند (شکل ۱- ۱). همچنین از گلابی‌های خارجی نیز که کم و بیش در ایران کشت می‌شوند می‌توان ، بارتلت[۲]، دوشس[۳]، ویلیام دوشس[۴]، لوئیزبون[۵]، اسپادونا[۶] و کوشیا[۷]را نام برد. بارتلت که در اروپا بنام ویلیامز مشهور است (شکل ۱- ۲)، مهم‌ترین و پرکشت‌ترین گلابی در دنیا به شمار می‌رود (محمودزاده و ابراهیمیان، ۱۳۹۰).
شکل ۱- ۱: چهار رقم از مهم‌ترین ارقام گلابی بومی ایران a. گلابی شاه‌میوه b. گلابی شاه‌میوه نطنز c. گلابی دم کج کرج d. گلابی بیروتی
شکل ۱- ۲: دو رقم از مهم‌ترین ارقام گلابی خارجی که در ایران کشت می‌شوند. a. گلابی بارتلت b. گلابی دوشس
بالا بودن هزینه‏ های تولید، یکی از عمده‏ترین مشکلات بخش کشاورزی، در راه تولید و صادرات محصولات به بازار‏های جهانی محسوب می‏شود. تولید و تکثیر نهال، یکی از بخش‏های مهم صنعت میوه‏کاری هر کشوری به شمار می‏رود و اساس باغ‏های خوب هر کشوری از بذل توجه به این بخش نشات می‏گیرد. در باغداری روز دنیا، ایجاد باغ‏های یکنواخت، علاوه بر سیستم تک کشتی، هم‌اندازه بودن درختان باغ، رسیدن همزمان میوه‏ها، کاهش اندازه درخت، مقاومت به آفات و امراض و زودباروری درختان، بسیار مورد توجه می‌باشد. برای نیل به این اهداف، روش‏های مختلف کشت بافت، امروزه به عنوان یکی از ابزار‏های مطمئن و کارآمد، مورد توجه و اهتمام تولید‏کنندگان نهال در سراسر جهان قرار گرفته است (صفاری، ۱۳۷۸).
کشت بافت روش نوین و مهم در ازدیاد گیاهان است که در حال حاضر در دسترس پرورش‌‌دهندگان قرار دارد (صفاری، ۱۳۷۸). تکثیر درون‌شیشه‌ای این امکان را فراهم می کند که در طول سال به پایه‌های مورد نیاز برای استفاده در خزانه دسترسی داشته باشیم (خوشخوی، ۱۳۷۷). ژرم‏پلاسم گلابی تکثیر شده در محیط استریل، به دلیل عاری بودن از عوامل بیماری‌زا، با اطمینان کامل از سدهای قرنطینه کشاورزی کشورهای مختلف قابل تبادل خواهند بود (Shibli et al., 1997). ارقام و گونه‌های مختلف گلابی هر یک دارای خصوصیاتی هستند که باعث گردیده از آنها به عنوان پایه، پیوندک، تزئینی و یا دومنظوره استفاده گردند. از ارقام و گونه‌هایی که موجب بهبود کیفیت رشد درختان گلابی می‌گردند به عنوان پایه استفاده می‌شود. زودرسی، پاکوتاه‌کنندگی، تاثیر روی عملکرد و کیفیت میوه، بهبود مقاومت به آفات و بیماری‌ها و کمک به سازگاری با خاک‌های مرطوب و آهکی از جمله شاخصه‌های ارقامی می‌باشد که به عنوان پایه استفاده می‌شوند (رسول زادگان، ۱۳۷۰).
مقایسه کلی بر وضعیت باغ­های سیب و گلابی در کشور ایران نشان‌دهنده این است که برخلاف باغ‌های سیب، در باغ­های گلابی استفاده از پایه­ های پاکوتاه‌کننده و روش­های کشت متراکم چندان متداول نشده است. مسلماً مهم‌ترین دلیل این امر عدم وجود پایه­ های مطلوب و سازگار با شرایط اقلیمی- خاکی بر ارقام گلابی کشور بوده و به این ترتیب که پایه­ های رویشی گلابی که طی ۳۰ سال گذشته وارد شده همگی متعلق به گونه Cydonia oblonga می‌باشند که این پایه­ها حساس به کلروز و خاک­های آهکی بوده و با برخی از ارقام گلابی نظیر گلابی ویلیامز دارای ناسازگاری است، علاوه بر این که در سرماهای شدید زمستانه آسیب دیده و از بین خواهد رفت که این معایب سبب توسعه محدود این پایه­ها در کشور شده است. همچنین پایه‏های پا‏کوتاه‌کننده گلابی که متعلق به گونهP. communis L. می‏باشند و دارای سازگاری بسیار خوبی با ارقام تجاری هستند، را می‌توان از طریق روش‏های کشت بافت با سرعت بالایی تکثیر و عرضه نمود. تعداد محدودی از پایه‏های پا‏کوتاه‌کننده گلابی حاصل از کشت بافت به کشور وارد شده است. با توجه به این که پایه‏های پا‏کوتاه‌کننده گلابی به تکثیر از طریق ریزازدیادی پاسخ داده‌اند، در حال حاضر یکی از اصلی‏ترین روش‏های تکثیر آن‌ها کشت بافت محسوب می‏شود (نصرتی، ۱۳۸۲). بر این اساس با تلاش دهه‌های اخیر در سایر کشورها نظیر ایتالیا و آمریکا برای دستیابی به پایه­ های مطلوب‌تری که فاقد معایب فوق باشند، دو پایه FOX11و OH×F40 وارد کشور گردیده است. این پایه­ها که متعلق به گونه گلابی می‌باشند، دارای محاسن متعددی شامل تحمل بهتر به غرقاب، خشکی و خاک­های آهکی بوده و با هیچ یک از ارقام گلابی ناسازگاری نشان نمی‌دهند. استفاده از این پایه­ها سبب کاهش هزینه برداشت و هرس می‌شود، همچنین کاهش مبارزه با بیماری آتشک با بهره گرفتن از بهبود مدیریت باغ­های متراکم خواهد شد (روزبان، ۱۳۸۰). از این‌رو پژوهش حاضر به منظور تهیه پروتکل انبوه پایه­ های پاکوتاه‌کننده گلابی OH×F40 و FOX11 با میزان ریشه­زایی بالا از طریق تعیین موارد ذیل صورت پذیرفت. شامل الف): ارزیابی اثر محیط‏های پایه مختلف ب): ارزیابی اثر غلظت‏های مختلف سایتوکینین نظیر۲iP و BAP ج): ارزیابی توان ریشه‏زایی پایه­ های پاکوتاه‌کننده گلابی OH×F40 و FOX11
موفقیت در تحقیق فوق می‌تواند به تولید و تکثیر نیمه انبوه پایه­ های پاکوتاه‌کننده گلابی OH×F40 و FOX11 و تامین هسته­های اولیه این پایه­ها برای انجام طرح­های تحقیقاتی و حفظ در شرایط خارج از شیشه کمک کند.
۱-۲- گیاه‌شناسی گلابی:
برگ‌های درخت گلابی اره‌ای مضرس هلالی یا با کناره صاف و به ندرت کنگره‌ای، جوانه‌ها در داخل از پهنا پیچیده و دمبرگ‌ها دارای گوشوارک‌های کم و بیش بزرگی می‌باشند و فلس جوانه روی هم خوابیده و گل‌ها همزمان یا کمی قبل از جوانه‌های برگ ‌باز می‌شوند (عبداللهی، ۱۳۸۸). گل‌ها خوشه‌ای، چترمانند، سفید به ندرت در برخی گونه‌ها و یا ژنوتیپ‌های وحشی صورتی و یا رگه‌های صورتی رنگ در آنها مشهود است. کاسبرگ‌ها به عقب برگشته یا گسترده و گلبرگ‌ها دارای قاعده دمبرگ‌‌مانند می‌باشند. گلبرگ‌ها تا حدودی مدور تا مستطیلی پهن بوده و ۲۰ تا ۳۰ پرچم‌ را در بر گرفته‌اند. بساک‌ها قرمز تا ارغوانی و ۲ تا ۵ خامه آزاد در قاعده به وسیله دیسک یک‏جا جمع می‌شوند. تخمک‌ها به تعداد دو عدد در هر خانه و میوه پوم کروی تا گلابی شکل است و کاسه گل پایا یا خزان‌کننده و گوشت میوه وابسته به رقم یا ژنوتیپ درصدهای متفاوتی را از سلول‌های اسکلروئیدی دارا می‌باشند. بذور رسیده گلابی قهوه‌ای تا سیاه و در برخی گونه‌های این جنس بسیار بزرگ‌تر از بذر گلابی‌های اروپایی است (عبداللهی، ۱۳۸۵).
از نظر گرده‌افشانی و تشکیل میوه، تقریبا همه ارقام گلابی خودناسازگار و دگرباورند. اگرچه بعضی از ارقام گلابی در برخی شرایط آب و هوایی تولید میوه بدون بذر می‌کنند، با این وجود بهترین عملکرد هنگامی است که درخت گرده‌زا در بین ارقام اصلی کشت شده باشد (Westwood, 1993). درخت گلابی در برابر سرما از سیب حساس‌تر است و گل‌های گلابی در بهار کمی زودتر از سیب باز می‌شوند. به همین دلیل بیشتر در معرض خطر سرمای بهاره قرار می‌گیرند (عبداللهی، ۱۳۸۵) .در تابستان گیاه گلابی گرما را بیشتر از سیب تحمل می کند. گل و میوه گلابی در انتهای شاخه‌ها و اسپورهای دو ساله بوجود می‌آید، بنابراین هنگام هرس درختان بارور، باید در حفظ اسپورها دقت کرد. میزان محصول گلابی در باغ‌های معمولی به ۴۵ تن در هکتار می‌رسد و تعداد ارقام گلابی موجود در ایران حدود ۱۲۰ نوع است (محمودزاده و ابراهیمیان، ۱۳۹۰).
۱-۳ – ازدیاد و تکثیر گلابی:
در ازدیاد پایه‌های گلابی سه روش استاندارد وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرند که این سه روش شامل: الف): روش جنسی کشت بذر ب): خوابانیدن کپه‌ای شاخه در درخت به ج): چوب سخت می­باشند.
در موارد خاص برای ریشه‌دار کردن تیپ‌هایی که به سختی ریشه می‌دهند از قلمه‌های ریشه یا پاجوش‌های ریشه می‌توان استفاده نمود. قلمه‌های برگ‌دار را تحت شرایط میست پس از تیمار با IBA ریشه‌دار می‌کنند. آماده کردن بذر بسیاری از گونه‌های Pyrus برای سبز شدن نیاز به خیساندن آن‌ها به مدت یک روز و سپس شستن کامل و استراتیفیکاسیون آن‌ها برای سرما دادن دارد. برای ازدیاد سریع یک پایه، قلمه‌های ریشه را به قطر حدود ۷/۰ تا ۵/۱ سانتیمتر انتخاب، به صورت اسکنه با واریته پیوندک پیوند می‌زنند. رقم پیوندک را برای ریشه‌دهی می‌توان به روش قلمه چوب سخت یا برگ ازدیاد نمود (محمودزاده و ابراهیمیان، ۱۳۹۰). برخی از گونه‌ها مثل P. calleryana و P. betulifolia با بهره گرفتن از قلمه برگدار که در اواسط تابستان انجام می‌گیرد بهتر ریشه‌دار می‌شوند. برای پیوند گلابی علاوه بر گونه‌های وحشی و اهلی آن، می‌توان از به و زالزالک نیز، برای پایه، استفاده کرد که در این صورت درختان پاکوتاه خواهند بود و برای جلوگیری از ناسازگاری پایه و پیوندک باید از یک رقم مناسب گلابی برای میان‌پایه استفاده کرد (عبداللهی، ۱۳۸۸). فاصله کشت برحسب نوع پایه و قدرت رشد آن، ۷-۱۰ متر در باغ‌های معمولی است، ولی در انواع پاکوتاه می‌توان این فواصل را به چهار متر بین ردیف‌ها و دو متر روی ردیف‌ها کاهش داد که این کار باعث افزایش محصول نیز خواهد شد (محمودزاده و ابراهیمیان، ۱۳۹۰). تمام ارقام گلابی، خودناسازگار هستند، بنابراین برای تولید میوه کافی، بطور حتم نیاز به درخت گرده‌زای مناسب و کندوگذاری دارند. بعضی از ارقام گلابی، مانند بارتلت، در صورت گرمی هوا در هنگام گل دادن می‌توانند از طریق بکرباری محصول کافی تولید کنند. از پایه‌های به اصلاح شده که شامل QA، QB و QC می‌باشند به عنوان پایه‌های پاکوتاه‌کننده برای گلابی استفاده می‌شود (نصرتی، ۱۳۸۲). در ضمن از پایه‌های بذری نیز می‌توان استفاده نمود. در این صورت درختان تنومند با رشد زیاد حاصل می‌آیند. در کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و شیلی از نهال‌های بذری ارقام تجاری نظیر ویلیامز و وینترنلیس استفاده به عمل می‌آید و پایه‌هایی که در آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (نصرتی، ۱۳۸۲). از نهال بذری، P. pyrifolia اصولاً در ژاپن برای ارقام همان‌گونه استفاده می‌شود. در تایوان گلابی همیشه سبز             P. kawakamii عمده‌ترین پایه‌ مصرفی می‌باشد. در قسمت شمالی چین، نهال بذری P. betuliafolia به عنوان پایه برای ارقام هیبرید P. pyrifolia و P. ussuriensis به کار می‌رود. در کشور ما نیز استفاده از پایه‌های بذری حاصل از کشت بذر ارقام تجاری بیش از پایه‌های وحشی مرسوم است. این در حالی است که در استان‌های شمالی کشور، عموماً از بذور پایه‌های جنگلی جهت پایه استفاده به عمل می‌آید (عبداللهی، ۱۳۸۸). ارقام مختلف گلابی به دلیل میزان بالای هتروزیگوسی از طریق بذری به خوبی قابل تکثیر نیستند. با این حال در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از پایه‌های بذری گلابی به صورت کامل منسوخ نگردیده است. در کشورهای اروپای شرقی، تایوان و هند استفاده از پایه‌های بذری گلابی‌های وحشی هنوز رایج است. معمولاً گلابی را روی پایه‌های انتخابی، پیوند شاخه یا جوانه می‌زنند. گونه اروپایی P. communis به طور گسترده مخصوصاً در آمریکا شمالی به عنوان پایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از هم‌گروه‌های درخت به (Cydonia oblonga L.) نیز به دلیل قابلیت پا‏کوتاه‌کنندگی آنها به عنوان پایه استفاده می‌شود. اما پیوند آنها با همه ارقام گلابی سازگار نمی‌باشد (Bell et al., 1999). تکثیر ارقام گلابی از طریق قلمه چوب نرم و سخت به دلیل ریشه‌زایی ضعیف مشکل می‌باشد (Hartmann et al., 1997). ریشه‌زایی مستقیم قلمه در برخی از گونه‌های گلابی گزارش شده است (Shibli et al.,1997). همچنین نشان داده شده است، که امکان ریشه‌زایی برخی از ارقام گلابی مانند الدهوم[۸] و بارتلت توسط قلمه چوب سخت یا قلمه‌های برگ‌دار تحت سیستم مه‌افشان منوط به تیمار آنها با تنظیم کننده رشد ایندول بوتیریک اسید (IBA) وجود دارد (Bell et al., 1996). با این تفاصیل، روشن است که روش‌های کلاسیک تکثیر رویشی گلابی، علیرغم دارا بودن مزایای بسیار، معایبی مثل وابسته بودن به فصولی خاص از سال،‌ مشکل آلودگی‌‌های ویروسی و نیاز به مهارت خاص را دارا می‌باشند.
۱-۴- کشت بافت گیاهی:
کشت بافت گیاهی به رشد مواد گیاهی عاری از میکروب در شرایط عاری از میکروارگانیسم‌ها مانند محیط غذایی استریل در یک لوله آزمایش کشت بافت گیاهی اطلاق می‌شود که شامل کشت پروتوپلاست، سلول، بافت و اندام گیاهی می‌باشد (خوشخوی، ۱۳۷۷). در سال‌های اخیر فنون کشت بافت گیاهی به یک ابزار بسیار قدرتمندی جهت تکثیر بسیاری از گونه‌های گیاهی تبدیل شده‌اند. این تکنولوژی با نظریه‌پردازی دانشمند آلمانی، هابرلنت، در مورد توانایی تبدیل یک سلول به موجود کامل[۹] در اوایل قرن بیستم شروع شد.
تعداد صفحه :۹۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina

پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش بیماری شناسی گیاهی

عنوان:

 ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه در استان مازندران

 استاد راهنما

دکتر سیاوش رعیت پناه

استاد مشاور

دکتر علیرضا دلیلی

دکتر عبد­الر ضا فروتن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده. ۱
فصل اول : مقدمه
۱-۱- گیاه شناسی کنجد . ۲
۱-۲- ترکیبات شیمیایی کنجد ۴
۱-۳- خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن ۴
۱-۴- بیماریهای مهم کنجد ۵
۱-۴-۱- بیماری پوسیدگی ذعالی کنجد ۵
۱-۵- آفات ۶
۱-۶- شرایط محیطی مورد نیاز برای کشت کنجد ۶
۱-۶-۱- کشت و کار کنجد ۷
۱-۶-۲- داشت کنجد. ۷
۱-۶-۳- برداشت کنجد. ۸
۱-۶-۴- تناوب زراعی ۹
۱-۶-۴-۱- نکات مهم زراعی کنجد. ۹
۱-۸- ضرورت انجام تحقیق ۱۲
۱-۹- اهداف تحقیق. ۱۳
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱-پوسیدگی ذغالی کنجد ۱۴
۲-۲- قارچ عامل بیماری M. phaseolina 17
۲-۲-۱- ریخت شناسی قارچ M. phaseolina. 20
۲-۲-۲- زیست شناسی قارچ M. phaseolina. 21
۲-۲-۳- چرخه بیماری. ۲۴
۲-۲-۴- مکانیزم آلودگی و بیماریزایی ۲۵
۲-۳- دامنه میزبانی قارچ M. phaseolina 26
۲-۳-۱- دامنه میزبانی قارچ در ایران ۲۶
۲-۴- روش های کنترل بیماری ۳۰
۲-۴-۱- کنترل زراعی. ۳۰
۲-۴-۱-۱- تغذیه متعادل و مناسب ۳۰
۲-۴-۱-۲- آبیاری مناسب. ۳۱
۲-۴-۱-۳- غرفاب کردن خاک قبل از کشت ۳۱
۲-۴-۱-۴- تناوب زراعی با غیر میزبان. ۳۱
۲-۴-۱-۵- حذف اندام های آلوده محصول بعداز برداشت. ۳۱
۲-۴-۱-۶- استفاده از بذر سالم و عاری از عامل بیماری ۳۱
۲-۴-۲- کنترل شیمیایی ۳۲
۲-۴-۳- کنترل بیولوژیک ۳۲
۲-۵- مدیریت زراعی. ۳۵
۲-۵-۱- تأثیر عملیات شخم زنی در تراکم جمعیت قارچ M. phaseolina در خاک. ۳۵
۲-۵-۲- بکارگیری ارقام مقاوم ۳۶
۲-۶- انواع مقاومت ۳۶
۲-۶-۱- مقاومت حقیقی. ۳۶
۲-۶-۲- مقاومت ظاهری ۳۷
۲-۶-۳- مقاومت غیر میزبانی ۳۷
فصل سوم :مواد و روش ها
۳-۱- روش تحقیق. ۳۹
۳-۲ – ارقام مورد استفاده در آزمایش ۴۰
۳-۳- جداسازی قارچ عامل بیماری ۴۰
۳-۴- تولید سختینه قارچ M. phaseolina در شرایط آزمایشگاه. ۴۰
۳-۵- تعیین میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش ۴۱
۳-۶- تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱
فصل چهارم : نتایج
۴-۱- مشخصات قارچ عامل بیماری M. phaseolina. 42
۴-۲- علائم بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از قارچ M. phaseolina 44
۴-۳- میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش. ۴۴
۴-۴- شرایط خاک محل آزمایش. ۴۴
۴-۵- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های کنجد نسبت به قارچ M. phaseolina 45
فصل پنجم:بحث
۵-۱- بحث. ۴۷
فهرست منابع. ۵۰
چکیده انگلیسی ۵۳
چکیده
بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد Macrophomina phaseolinaدر استان مازندران یکی از بیماری های مهم کنجد محسوب می­شود. عامل بیماری قارچی خاکزی و بذرزاد بوده که از طریق جوانه زدن اسکلروت ها در داخل خاک و تماس با ریشه های کنجد و کاشت بذور آلوده به قارچ عامل بیماری باعث بروز بیماری می گردد. محدودیت استفاده ازسموم شیمیایی به علت عدم کار آیی قارچ کش های رایج به صورت محلول پاشی و ضد عفونی بذر، باعث شده است که روش­هایی نظیر استفاده از ارقام متحمل، تنظیم تاریخ ها و ردیف های کاشت به همراه سایر روش های غیر شیمیایی در کنترل بیماری از اهمیت فراوانی برخوردار شود. برای جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی، کاهش هزینه های تولید و معرفی رقم متحمل به بیماری در استان مازندران، این تحقیق با استفاد از تعداد ۷ رقم و لاین حاصل از آزمایشات مقایسه مقدماتی که از نظر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی نسبت به سایر ارقام برتری نشان داده اند، انتخاب و تحت شرایط مزرعه ای در برابر بیماری پوسیدگی ذغالی مورد ارزیابی قرارگرفتند. این لاین ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا در قطعه زمینی آلوده به اسکلروت­های قارچ عامل بیماری و دارای سابقه کشت کنجد به اجرا در آمد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ارقام و لاین ها مورد بررسی دارای واکنش­های متفاوت نسبت به قارچ عامل بیماری هستند. در این آزمایش درصد بیماری با شمارش بوته های آلوده و سالم در لاین های مورد بررسی تعیین گردید. تجزیه واریانس داده های حاصل از درصد بوته­های آلوده به بیماری پوسیدگی ذغالی نشان داد که بین ارقام و لاین های مورد بررسی از نظر درصد بوته های آلوده اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشت. رقم های اولتان، چند شاخه ناز، لاین شماره ۱۴، یکتا، لاین برتر، رقم محلی و تک شاخه به ترتیب دارای درصد بوته های آلوده به میزان ۱۷، ۲۵/۵، ۵/۴، ۷۵/۳، ۵/۲، ۱ و ۱ به بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد بودند.
واژه‌های کلیدی: کنجد، بیماری پوسیدگی ذغالی، M. phaseolina و لاین ها.

 • گیاه شناسی گیاه کنجد

کنجد گیاهی است یک ساله و متعلق به تیره Pedaliaceae که خیلی با تیره Scrophulariaceae خویشاوندی دارد ، با این تفاوت که دارای تخمدان یک حفره ای با دو جفت (Parietel Placentas) بوده که در داخل و مرکز تخمدان نمو کرده و تولید دو حفره دروغی را می نماید. جفت در رشد و نمو بعدی خود ظاهراً یک تخمدان چهار تا حتی هشت حفره ای تشکیل می دهد. کنجد دارای ساقه های راست و کم و بیش همراه با شاخه های فرعی که پوشیده از کرک های غده ای می باشد. ساقه های کنجد شیاردار بوده و معمولا ارتفاع آنها بین ۵۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در بعضی انواع خیلی بیشتر از این حد می رسند. برگ های قسمت تحتانی ساقه پهن و اغلب شکاف دار بوده و دارای حاشیه های مضرس می باشند، در حالی که برگ های فوقانی گیاه نیزه ای شکل هستند. برگها در روی دمبرگ بلند و سبز روشن قرار گرفته و معلق می باشند. برگهای قسمت تحتانی ساقه کنجد اغلب ریخته و آثار مشخصی از خود در روی ساقه باقی می گذارند. دمبرگ کنجد فاقد گوشوارک یا استیپول بوده و سطح فوقانی و تحتانی برگ را پرچین هایی (چین و چروک) تشکیل می دهند. گلهای کنجد بطور منفرد در روی دمگل خیلی کوچکی که از محل محور برگ تولید می گردد قرار گرفته و دارای یک یا دو نکتار (شهد گاه ) دائمی و فنجانی شکل در قاعده است.
دو برگــک گل (Bract) کوتاه و کشیده که از قاعده دمــگل درست از زیر شهد گاه بوجود می آیند، گلهای جوان را در بر می گیرند. این برگکهای گل در موقع رسیدن گلها می افتند. گلهای کنجد متقارن (Zygomorph) بوده و دارای دو لوله جام گل (Corolla tube) پنچ قسمتی است که رنگ آن سفید و درون لوله لکه های قرمز رنگی وجود دارند. بخش های کاسه گل (Calyx) کوتاه از قاعــده به هم پیــوسته و باریک ، نوک تیز و کرکـــدار می باشند. لوله جام گل (Corolla tube) بخصوص در سطح فوقانی پوشیده از کرک است. اندام های مذکر چهار عدد هستند که بطور جفت در مقابل لبه فوقانی لوله جام گل قرار گرفته که یک جفت آن کوتاه تر از جفت دیگر می باشد. اندامهای مذکر دارای رنگ سفید مایل به سبز می باشند و بساک ها (Anther) بوسیله میله بلندی به یک شکل منقار مانند کوتاه و متورمی منتهی می گردند. کنجد دارای تخمدان فوقانی بوده و هر تخمدان از هر حجره به هم پیوسته تشکیل شده است که گاهی حاوی چهار حفره نیز می باشد. میوه کنجد کپسولی است که بوسیله دو سوراخ انتهایی باز شده و مقطع آن راست گوشه (Rectangular) می باشد. در روی کپسول کنجد شیارهایی با یک منقار کوتاه سه گوش که در انتهای آن قرار دارد دیده می شود. طول هر کپسول کنجد به دو یا سه سانتیمتر رسیده و محتوی تعداد بی شماری بذر کوچک و تخم مرغی شکل است که از یک طرف باریک و در امتداد یک حاشیه آن خط بلندی قرار گرفته است. پوسته بذر ممکن است صاف یا مشبک (Reticulate) بوده و رنگ آن برحسب انواع مختلف ممکن است سفید، زرد، قرمز، قهوه ای تا سیاه تغییر نماید.
شکل۱-۱ گیاه کنجد

 • ترکیبات شیمیایی کنجد

روغن کنجد یکی از روغن های اشباع نشده و مفید برای بدن است که در آمریکای شمالی و کانادا به مقدار زیاد مصرف می شود، زیرا این روغن نه تنها کلسترول خونرا افزایش نمی دهد، بلکه آن را کاهش نیز می­دهد. کنجد دارای پروتئین، ویتامین های B ,D ,E و لسیتین (LECITHIN) می باشد. مقدار روغن آن در حدود ۵۰% است. روغن کنجد مرکب از حدود ۷۰% اسیدهای چرب اشباع نشده مانند لینولئیک اسید،‌ اولئیک اسید و مقداری اسیدهای چرب اشباع شده مانند اسید پالمتیک و آراشیدیک اسید می باشد.

 • خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن

کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان کشت شده توسط بشر در جهان است. دانه های کنجد بسته به شرایط آب و هوایی و نوع رقم دارای ۴۵ تا ۶۲ درصد روغن است. وجود آنتی اکسیدان سزامولین (Sesamolin) در روغن کنجد باعث دوام خوب آن می گردد. کنجد بعلت درصد بالای روغن و دارا بودن آنتی اکسیدان سزامولین ((Sesamolin یکی از مهمترین گیاهان دانه های روغنی در جهان بشمار می آید. از نظر طب قدیم ایران، کنجد گرم است. کنجد بسیار مغذی است و در اکثر کشورهای فقیر به عنوان جانشین گوشت بکار می رود. خواص مفید کنجد به شرح زیر است:

 • برای چاق شدن و تقویت نیروی جنسی موثر است.
 • برای رفع قولنج کنجد را آسیاب کرده و با سرکه مخلوط کنید و به مقدار نصف وزن کنجد، مغز بادام پوست کنده را به آن اضافه کنید. سپس آنها را پودر کنید و هر روز به مقدار یک قاشق سوپ خوری از آن بخورید.
 • کنجد گرفتگی صدا را از بین می برد.
 • نرم کننده معده و روده است.
 • کره کنجد که در کانادا بنام تاهیتی معروف است و شبیه ارده می باشد، غذای خوبی برای رشد بچه هاست.
 • برگ کنجد را اگر به سر بمالید، باعث رشد و سیاهی موی سر می شود.
 • ارده نرم کننده معده و روده هاست.
 • کنجد فشار خون بالارا کاهش می دهد.
 • کنجد ضد رماتیسم است.
 • برای رفع ناراحتی کیسه صفرا مفید است.
 • دم کرده برگ کنجد، اسهال خونی را برطرف می کند.
 • روغن کنجد برای رفع تنگی نفس، سرفه خشک و زخم ریه مفید است.
 • روغن کنجد سوزش ادرار را رفع می کند.
 • از روغن کنجد به جای روغن زیتون در سالاد استفاده کنید.
  • بیماریهای مهم کنجد

از جمله بیماری های مهمی که گیاه کنجد را مورد تهدید و حمله قرار می دهند، می توان به بیماری گل سبز، بوته میری و پوسیدگی ذغالی اشاره نمود.
۱-۴-۱- بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد
بیماری پوسیدگی ذغالی در مناطق مهم کشت کنجد با درصد و شدت آلودگی مختلف مشاهده و موجب کاهش کمیت وکیفیت محصول کنجد گردیده است. عملکرد این محصول در ارقام محلی ۸۰۰ کیلو گرم در هکتار و در ارقام اصلاح شده ۱۶۰۰-۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمده است (اندر خور و مافی پاشاکلایی،۱۳۸۷). با توجه به درصد زیاد آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی در مزارع کنجد در سالهای اخیر مشکلات زیادی برای کنجد کاران به وجود آورده است.
شکل ۱-۲ تصویر بوته های آلوده گیاه کنجد به قارچ M. phaseolina

 • آفات

آفات رایج گیاه کنجد شامل آگروتیس یا طوقه بر، شته و کرم برگ خوار می باشد که در مراحل اولیه یا در طول رشد این گیاه ایجاد خسارت می نمایند.

 • شرایط محیطی مورد نیاز برای کشت کنجد

کنجد گیاهی گرما دوست و روز کوتاه است و به هوای گرم و نور فراوان احتیاج داشته و به حرارت پایین حساس است. با این حال، هوای بسیار گرم بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد موجب نقصان تشکیل کپسول ها می­شود و در واقع حرارت مطلوب رشد کنجد حدود ۲۷ درجه سانتی گراد است. تولید کنجد در نواحی با حداقل ۱۵۰ روز بدون یخبندان امکان پذیر است. این گیاه اساساً محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری تلقی می شود. کنجد معمولاً در مناطقی با ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا می روید، هر چند که برخی از انواع آن ممکن است در ارتفاعات بالاتر نیز قادر به رشد باشند. کنجد به عنوان یک محصول مقاوم به خشکی و گرما شناخته شده است و لیکن برای تولید و عملکرد بالا به رطوبت احتیاج دارد. به زیادی رطوبت خاک و عدم تهویه نسبتا حساس است و به همین جهت کنترل آبیاری کنجد ضرورت دارد. کنجد مقاوم به خشکی است. در انواع خاک ها رشد می کند مشروط بر آنکه از نظر تهویه و زهکشی محدودیتی وجود نداشته باشد. با این حال خاک­های دارای بافت متوسط را ترجیح می دهد. کنجد به شوری خاک غیر مقاوم است و اسیدیته خنثی را ترجیح می دهد.
تعداد صفحه :۶۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

دانشگاه مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم قدسی

 استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه . ۱

بخش اول: کلیات ۷

فصل اول: مفاهیم. ۸

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری. ۸

گفتار اول:تعریف جرم. ۸

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری. ۹

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی. ۱۱

مبحث دوم : انواع جرم انگاری ۱۲

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی. ۱۲

الف)گسترش عنصر مادی ۱۳

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی. ۱۴

ج)ایجاد جرایم جدید ۱۵

د) جرم انگاری قصد مجرمانه. ۱۵

و)جرم انگاری شروع به جرم. ۱۶

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی . ۱۷

الف) جرم انگاری قضایی آشکار. ۱۸

ب) جرم انگاری قضایی پنهان ۱۹

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری. ۲۱

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران ۲۱

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام. ۲۱

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران. ۲۴

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب. ۲۷

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق. ۲۷

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی. ۲۸

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک. ۲۹

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل. ۳۰

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی . ۳۰

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا. ۳۳

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا ۳۴

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه. ۳۵

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی ۳۶

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان. ۳۷

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان . ۴۱

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار۴۲

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ۴۲

ب : بزه دیده – بزهکار. ۴۳

ج : بزه دیده – بزه دیده ۴۵

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ۴۶

گفتار اول: قتل در فراش. ۴۷

الف: فرایند قانون گذاری ایران ۴۹

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده ۶۳۰ ق.م.ا ۵۰

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده ۶۳۰ ق.م.ا . ۵۳

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی ۵۵

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول. ۵۸

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای ۶۱

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا. ۶۳

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری ۶۳

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران. ۶۸

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران ۷۰

الف) ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ۷۳

ب) مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ۷۴

ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی. ۷۵

د) ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی. ۷۵

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت۷۷

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان۷۹

الف) نقش بزه دیده در فرایند جنایی ۸۰

۱ ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی .۸۱

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت. ۸۴

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان. ۸۵

۱-جرم انگاری های ویژه. ۸۶

۲ – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ۸۸

د)آثار عدول از اصل حمایت. ۸۹

۱- فقدان حمایت کیفری از زنان. ۹۰

۱-۱)قتل زنان ۹۰

۱ -۲) قطع عضو و جرح زنان: ۹۲

۲-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:. ۹۳

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال.۹۴

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۹۵

۱- بررسی ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان . ۹۵

۲-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری ۹۸

۳- بررسی ماده ۸ حمایت از کودکان و نوجوانان ۹۹

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ۱۰۲

۱- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی ۱۰۲

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ۱۰۵

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم ۱۰۸

الف: معیار صدمه وارده. ۱۰۸

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی ۱۰۹

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی ۱۱۲

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم ۱۱۳

و: معیار تقصیر بزه دیده ۱۱۵

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم ۱۱۶

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب ۱۱۸

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری ۱۲۰

گفتار اول: سن بلوغ . ۱۲۵

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه ۱۲۵

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی. ۱۲۸

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی. ۱۳۱

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا .۱۳۴

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه ۱۳۵

مبحث اول: جرم انگاری افراطی . ۱۳۵

گفتار اول: قیم مآبی قانونی. ۱۳۹

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت ۱۴۱

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم. ۱۴۲

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار ۱۴۳

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۴

گفتار دوّم : شورای نگهبان ۱۴۶

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۴۷

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۴۸

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف ۱۵۰

گفتار اول : مفهوم انحراف. ۱۵۱

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف. ۱۵۲

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق ۱۵۳

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه. ۱۵۴

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی. ۱۵۶

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی. ۱۵۹

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه. ۱۶۲

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی ۱۶۲

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی.۱۶۵

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری ۱۶۵

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری. ۱۶۷

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها. ۱۶۸

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی. ۱۶۹

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون۱۶۹

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت ۱۷۰

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه. ۱۷۱

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری ۱۷۱

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرایند برچسب زنی ۱۷۲

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها.۱۷۳

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۱۷۵

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت۱۷۵

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی ۱۷۶

نتیجه‌گیری ‌ ۱۷۹

فهرست منابع. ۱۸۶

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

مقدمه:

قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو می­گوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­ کنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرایند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­ کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­شود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبه­رو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها می­شود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه می­زند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیت­های اجتماعی، سنت­ها، عملکردها واعتقادات وعرف­های جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روش های علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود. بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سده­ی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاری­های فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشه­دار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را می­توان مهمترین بازتاب تسلط جریان­های سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داش
ت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخ­های کیفری سرکوبگر و قهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمده­است.

در بیست سال اخیر در ایران، بیش از ۲۷۰ فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، ۱۱۳رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست. قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخ­های اجتماعی بود بدان­ها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمی­داند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجه­ای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه ­های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

به نظر می رسد عدم توجه به واقعیت­ها ویافته­ های جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزه­های شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادی­های فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری می­باشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.

سؤالات تحقیق:

۱) آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب می ­آید؟

۲) آیا افزایش عناوین مجرمانه می ­تواند به جرم زایی منجر گردد؟

فرضیات تحقیق:

۱) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.

۲) افزایش عناوین مجرمانه می ­تواند به جرم زایی منجر گردد.

اهداف تحقیق:

۱) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت.

۲) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری.

۳) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه.

۴) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری.

روش انجام تحقیق:

روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۱

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان پایان نامه :

نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

استاد راهنما:

دکتر محمد خلیل صالحی

استاد مشاور:

دکتر قدرت الله خسروشاهی  

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول

۱- مقدمه۳

۲- بیان مسأله۶

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق۸

۴- اهداف تحقیق۱۱

۵- سوالات و فرضیه های پژوهش۱۱

۶- پیشینه تحقیق۱۲

الف: داخلی۱۲

ب: منابع خارجی.۱۳

۷- سازماندهی مطالب.۱۴

فصل دوم

مبحث اول: مفهوم امنیت و آسایش عمومی.۱۶

گفتار اول: مفهوم امنیت۱۶

گفتار دوم: مفهوم آسایش عمومی.۲۱

مبحث دوم: جرایم رایانه ای.۲۴

گفتار اول: تعریف جرایم رایانه ای۲۴

بند اول: تعریف مضیق۲۵

بند دوم: تعریف موسع.۲۵

بند سوم: تعریف بسیار موسع.۲۶

گفتار دوم: جرایم رایانه ای و اینترنتی۲۷

گفتار سوم: جرایم رایانه ای و جرایم فناوری۲۷

گفتار چهارم: جرایم رایانه ای و جرایم سایبری.۲۷

گفتار پنجم: جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا.۲۹

گفتار ششم: جرم های رایانه ای کدامند؟.۳۰

بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق.۳۱

بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی۳۱

بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی.۳۱

بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی.۳۲

بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.۳۲

بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم.۳۳

بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی.۳۳

مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای۳۴

گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای.۳۶

گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای۳۷

بند اول: براساس منافع مورد حمله.۳۸

بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم.۳۹

بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری.۴۰

فصل سوم

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای۴۳

گفتار اول: جرایم علیه امنیت۴۳

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی.۴۴

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون۴۶

بند اول: جرایم علیه امنیت کشور۴۶

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی.۴۸

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای.۵۰

گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی۵۳

بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی.۵۳

۱-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۱۹۸۶۵۴

۲- توصه نامه ۹ (۸۹)R کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۹۵۵

۳- سازمان پلیس جنایی بین المللی.۵۶

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی.۵۷

۱- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲.۵۷

۲- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۰.۵۸

۳- قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲.۵۸

۴- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای ۱۳۸۳۵۹

۴- لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴۶۰

۵- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴۶۲

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر.۶۳

بند اول: صلاحیت تقنینی.۶۵

۲- تابعیت.۶۶

۳- حمایت از امنیت و منافع ملی.۶۸

۴- اجماع جهانی.۶۹

بند دوم: صلاحیت قضایی۷۰

بند سوم: صلاحیت اجرایی۷۱

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای۷۲

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی.۷۲

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟.۷۳

مبحث دوم: تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.۷۶

گفتار اول: محاربه.۷۸

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه۸۱

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور۸۲

بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای۸۳

گفتار دوم: جرم جاسوسی۸۴

بند اول: جاسوسی سنتی۸۴

بند دوم: جاسوسی رایانه ای.۸۸

۱- عنصر قانونی.۸۸

۲- عنصر مادی.۸۹

۳- عنصر معنوی.۹۰

گفتار سوم: خیانت به کشور۹۱

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروه ها۹۳

بند دوم: تبلیغ علیه نظام۹۶

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم۱۰۰

بند چهارم: تهدید به بمب گذاری.۱۰۳

گفتار چهارم: جعل۱۰۶

بند اول: تعریف جعل۱۰۷

بند دوم: جعل رایانه ای۱۱۱

بند سوم: تعریف جعل رایانه ای۱۱۲

بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی۱۱۶

الف: رکن قانونی.۱۱۶

ب: رکن مادی.۱۱۷

ج: رکن معنوی۱۱۸

د: رکن ضروری۱۱۹

گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.۱۲۰

بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال ۱۳۶۴۱۲۱

بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات۱۲۴

نتیجه گیری فصل سوم۱۲۶

فصل چهارم

پیشگیری از جرایم رایانه ای۱۲۸

مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار.۱۲۹

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی۱۲۹

بند اول: تعریف پیشگیری زودرس.۱۲۹

بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس.۱۳۰

بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی.۱۳۲

بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار۱۳۳

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی.۱۳۴

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری.۱۳۷

گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری.۱۳۷

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری۱۴۰

بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی.۱۴۱

الف: سرگرمی و تفریح۱۴۱

ب: کسب منافع مالی.۱۴۱

ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف۱۴۲

د: انگیزه های جنسی۱۴۲

بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری.۱۴۳

الف: اقدامات مداخله آمیز والدین۱۴۴

ب: تدابیر کاربری صحیح۱۴۴

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری.۱۴۴

بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر۱۴۵

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس.۱۴۶

ب: تدابیر نظارتی۱۴۶

ج: تدابیر صدور مجوز۱۴۷

د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری۱۴۸

بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر.۱۴۸

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری۱۴۹

بند اول: انواع بزه دیدگان۱۵۰

بند دوم: دلایل بزه دیدگی.۱۵۰

بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان.۱۵۰

گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی۱۵۱

بند اول: پیشگیرانه اجتماعی.۱۵۱

الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی.۱۵۲

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر۱۵۲

ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی۱۵۳

بند دوم: پیشگیری وضعی۱۵۴

الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده.۱۵۴

ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات.۱۵۵

ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی.۱۵۶

بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر.۱۵۶

الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها۱۵۶

گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر۱۵۸

بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل.۱۵۸

بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری۱۶۰

نتیجه گیری فصل چهارم۱۶۱

فصل آخر

نتیجه گیری.۱۶۶

فهرست منابع۱۷۱

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که «جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند. در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای.

فصل اول: کلیات

۱- مقدمه

انسان اشرف مخلوقات خداوند است که از جانب او به قدرت تفکر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یک شیوه فکری جدید یا یک ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

گاه مکاتب جدید فکری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) که با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدکالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اکنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است که با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یک دنیای مجازی با همه کارکرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیکی آن است که در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شکل گرفته است.

در این دنیای مجازی یک فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و از هر کجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار کند. دیدگاه های خود را منتقل کند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام کند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود که چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا که نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره کننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم که نیازی به حضور رودرو و فیزیکی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاکمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درک می کنیم که عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه کلاسیک بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم که وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی کنیم.

در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی کرده است. بدین معنا که از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتکاب جرم ، هم هدف حمله مرتکب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا کاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال ۱۹۵۰ به بعد رایانه و تکنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می کند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حرکت سریع تکنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.

جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتکابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتکابی و ثالثاً بر عناصر متشکله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم کلاسیک را با تحول روبرو کرده است. این جرایم دارای ماهیتی تکنیکی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تکنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تکنیکی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.

از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تکالیف و ارزش است که سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مکانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتکاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتکاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با بهره گرفتن از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق کیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.

اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای که در بسیاری از کشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی که پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین کرده است، نشان می دهد که امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن کشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حرکت می کند و اولین گزینه ای که شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و کارهای فنی است که امکان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به کمترین سطح برساند.

قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حرکت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است که لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول کنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاکی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یک تقلید تمام عیار در سبک قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشکار و نهانی که دارد بهتر از فقدان آن است و ابتکار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی که مقالات و مبادلات الکترونیکی را که در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.

در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینکه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش کشیده است . به دلیل آنکه از یک سو ما هیت و جنس فعالیت های کاربران در عرصه های مختلف این فضا با یکدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یک از این عرصه ها با یکدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات که ممکن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یک از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهکارها و ابزارهای حقوقی کشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از کیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۸۲

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته کشاورزی (M.Sc)

گرایش: علوم صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

تاثیر گیاه آویشن بر خصوصیات شیمیایی ،میکروبی، سوسیس در طول دوره انبارداری

استاد راهنما:

دکتر افشین جوادی

استاد مشاور:

دکتر فریبرز ناهیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
یکی از روش های معمول برای حفظ سلامت مواد غذایی استفاده از نگهدارنده از آن جایی که استفاده از نگهدارنده های شیمیایی در مواد غذایی می تواند خطراتی را برای سلامت انسان به همراه داشته باشد امروزه استفاده از نگهدارنده های طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است از جمله این نگهدارنده های طبیعی می توان به عصاره های گیاهی اشاره کرد که خاصیت ضد سرطانی ، اثرات ضد میکروبی دارند.
در این پژوهش عصاره آویشن را در غلظت صددرصد در دانشگاه داروسازی تبریز تهیه کردیم و در غلظت های ۱ و ۱/۰ و ۲/۰ و ۳/۰ به خمیر سوسیس اضافه و بعد از تهیه نمونه ها را به یخچال منتقل و در زمان صفر، ۱۴ و ۲۸ و ۴۲ روز آزمایشات شیمیایی و میکروبی را به روی آن انجام دادیم و نتایج نشان دادند در مورد شمارش کلی بین نمونه شاهد و نمونه ها ۱/۰ و همچنین نمونه حاوی ۲/۰ و ۳/۰ اختلاف معنی داری وجود ندارد و در مورد شمارش سایکروفیلی بین نمونه ۲/۰ و بقیه نمونه ها اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین نمونه ۱/۰ و ۳/۰ و شاهد هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.
و در مورد آزمون TVN نمونه های شاهد در همه روزها دارای بالاترین میزان TVN می باشند که این نشان دهنده ی اثر معنی دار آویشن روی این شاخص و افزایش کیفیت سوسیس می باشد و در مورد آزمایش اندازه گیری پراکسید بین نمونه شاهد و نمونه های حاوی عصاره اختلاف معنی دار وجچود دارد اما بین خود نمونه ها اختلاف معنی دار دیده نشد و در مورد آزمون ارزیابی حسی(بافت ، طعم ، رنگ ، بو) که با بهره گرفتن از آزمون LSD انجام گرفت بین نمونه شاهد از لحاظ آماری در سطح ۵/۰ اختلاف معنی دار وجود ندارد اما بین شاهد ۱/۰ و ۳/۰ اختلاف معنی دارد وجود و بین ۱/۰ و ۲/۰ و ۲/۰ و ۳/۰ ۱ نفر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد با توجه به این پژوهش خاصیت آنتی اکسیدان و ضد میکروبی آویشن ثابت شد و می توان عصاره آن را به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی و نیتریت پیشنهاد کرد.
کلمات کلیدی:
آویشن، سوسیس، نیترات، نگهدارنده طبیعی ، افزودنی مواد غذایی
۱-۱- مقدمه
در سا لهای اخیر، حفظ سلامت ماده غذایی و افزایش عمر ماندگاری موادغذایی جایگاه ویژ های در صنایع غذایی به خود اختصاص داده است. گزارش ها نشان می دهند که مسمومیت های غذایی به سرعت روبه افزایش است (Alzoreky, and Nakahara, 2003). در کشورهای صنعتی سالانه حدود ۳۰% از مردم از مسمومیهای غذایی رنج می برند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال۲۰۰۰، حدود ۲ میلیون نفر در سرتاسر دنیا دراثر بیمار یهای گوارشی ناشی از مسمومیت های شدید با توجه به این گزارش ها و لزوم تأمین امنیت غذایی جان افراد، تولید مواد غذایی سالم و ایمن، یکی از اهداف مهم تولیدکنندگان موادغذایی به شمار میرود.
یکی از رو شهای معمول حفظ سلامت ماده غذایی، استفاده از نگهدارنده هاست و از آنجایکه مصرف نگهدارنده های شیمیایی در موادغذایی میتواند خطراتی را برای سلامت انسان به همراه داشته باشد، امروزه استفاده از نگهدارنده های طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. با توجه به اثرات سوء نگهدارنده های شیمیایی و افزایش سطح آگاهی مردم، استفاده از نگهدارند ههای طبیعی بیش از پیش مورد توجه محققین قرار گرفته است، از جمله ترکیبات طبیعی که می توانند به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی به کار رود میتوان به اسانس های گیاهی اشاره کرد. اسانس ها می توانند اثرت ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضد اکسایشی و یا ضدسرطانی داشته باشند (Burt, 2004).
۱-۲- پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق)
آیا گیاه آویشن (Thymus vulgaria) بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی سوسیس در دوران ماندگاری تاثیری دارد؟
۱-۲-۱- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (تشریح مسأله و معرفی آن و. )
گوشت و فرآورده­های گوشتی جزء مواد غذایی اصلی در جوامع توسعه یافته هستند. این مواد منابع مهمی از پروتئین با کیفیت بالا، ویتامین (A، D، E و K) و مواد معدنی (آهن، منگنز، مس و روی)، محسوب می­گردند. در بین مواد معدنی موجود در گوشت، آهن از نظر تغذیه­ای بسیار با ارزش است. نیمی از آهن موجود در گوشت در ساختمان هموگلوبین وجود دارد که این آهن نه تنها خود به میزان ۱۵ تا ۳۵ درصد به خوبی در بدن جذب می­گردد، بلکه جذب آهن موجود در سایر مواد غذایی که جذب آهن پایینی دارند از جمله غلات را تا میزان ده برابر افزایش می­دهد. این مسأله در جامعه­ ما که فقر آهن بسیار شایع است دارای اهمیت ویژه­ای است. علاوه بر مواد مفید ذکر شده، فرآورده­های گوشتی حاوی چربی، اسیدهای چرب اشباع، نمک­های کلرید، نیترات و نیتریت سدیم می­باشند. بنابراین دارای اثرات مثبت و منفی بر سلامتی انسان هستند (Bender, 1992;Jimenez- Colmenero et al., 2001) .
سوسیس و کالباس از معروف ترین فراورده های گوشتی است که مورد علاقه ی میلیون ها مصرف کننده در سراسر جهان است. در پاسخ به درخواست مصرف ­کننده­ها برای محصولات طبیعی و تمایل آن­ها به پرداخت مبلغ بیشتر برای غذاهای طبیعی (Sebranek and Bacus, 2007)، صنعت گوشت به­دنبال یافتن راه­حل­های طبیعی برای کاهش تندشدن اکسیداتیو و افزایش عمر ماندگاری محصولات خود می­باشد (Naveena et al., 2008). گیاهان به عنوان منابع خوبی از آنتی­اکسیدان­های طبیعی بوده و می­توانند جایگزین خوبی برای آنتی­اکسیدان­های سنتزی مرسوم شوند (Nunez de Gonzalez et al., 2008a). اکسیداسیون چربی به دلیل اینکه باعث کاهش کیفیت محصولات گوشتی می­شود دارای اهمیت می­باشد (Raghavan and Richards, 2007) و باعث تأثیر منفی بر روی ویژگی­های حسی مانند رنگ، بافت، بو و مزه و نیز کیفیت تغذیه­ای محصول و تأثیر نامطلوب بر بدن انسان می­گردد (Nunez de Gonzalez et al., 2008b). در نتیجه به‌دلیل حفظ سلامت مصرف ­کننده و نیز دلایل اقتصادی، تحقیقات زیادی با هدف افزایش پایداری چربی و محصولات حاوی چربی انجام گرفته است. به‌کارگیری آنتی‌اکسیدان‌ها یکی از ساده‌ترین راه‌های کاهش اکسیداسیون چربی است (Tomaino et al., 2005).
فرآورده‌های گوشتی به دو دلیل دچار فساد می‌شوند: رشد میکروبی و فساد شیمیایی. رایج‌ترین شکل فساد شیمیایی تندشدن اکسیداتیو است. این فرآورده‌ها دارای پایداری اکسیداتیو پایینی هستند و به تندشدن چربی در طی تولید و نگهداری حساس می‌باشند. در تمام محصولات گوشتی فرآوری شده برای کنترل تغییرات اکسیداتیو از آنتی‌اکسیدان استفاده می‌شود و مطالعه‌های زیادی نشان داده‌اند که اکسیداسیون چربی در گوشت و محصولات گوشتی با بهره گرفتن از آنتی‌اکسیدان‌ها قابل کنترل یا به حداقل رساندن است. یکی از نقش‌های نیتریت سدیم در این محصولات نقش آنتی‌اکسیدانی آن است (Kanatt et al., 2008; Sebranek et al., 2005). این ترکیب از تندی اکسیداتیو چربی‌های موجود جلوگیری می‌کند که احتمالاً به دلیل درگیر کردن آهن میوگلوبین به عنوان عامل پرواکسیدان است. امروزه در تولید فرآورده­های گوشتی عمل­آمده، استفاده از نیتریت به عنوان یک جزء ضروری رایج است؛ زیرا نیتریت دارای اثرات مثبت فراوان در این فرآورده­ها می­باشد از جمله:
الف) نقش بازدارندگی نیتریت برای باکتری‌های بی‌هوازی که مهمترین آنها کلستریدیوم بوتولینیوم[۱] است و کمک نیتریت به کنترل سایر ریزسازواره‌ها مانند لیستریا مونوسایتوژنز[۲] (Sebranek and Bacus, 2007)
ب) بهبود و تثبیت رنگ و طعم فرآورده­ی نهایی و جلوگیری از تندی اکسیداتیو چربی­های موجود (Skrokki, 1995;Zanardi et al., 2002).
با اینکه نیتریت وظایف ذکر شده را به خوبی انجام می­دهد، اما به دلیل ایجاد ترکیبات نیتروزی جهش­زا و سرطان­زا لازم است این مواد را تا حد امکان از رژیم غذایی حذف نمود (سحری و شریعتمداری، ۱۳۸۱). از سال ۱۹۶۰، فرضیه­ هایی در ارتباط با نیتریت موجود در رژیم غذایی و ایجاد سرطان مطرح شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می­ دهند که بسیاری از سرطان­های رایج مثل سرطان کولون، پروستات و سینه، به علت حضور عوامل و ترکیبات مضر موجود در مواد غذایی فرآوری شده از جمله گوشت­های عمل آمده با نیتریت ایجاد می­شوند (Ferguson et al., 2004).
مطالعه‌های زیادی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدویروسی، ضد‌التهابی و ضد‌سرطانی اسانس‌ها را نشان داده‌اند. اسانس ادویه‌جات حاوی دی‌ترپن‌های فنولی هستند که به عنوان آنتی‌اکسیدان عمل کرده و اثر هم‎افزایی بالایی با سایر آنتی‌اکسیدان‌ها از خود نشان می‌دهند (Viuda-Martos et al., 2009). اسانس‌ها، مایع‎های روغنی هستند که از اجزای گیاهی به‌دست می‌آیند و در حقیقت مخلوط پیچیده‌ای از هیدروکربن‌ها، الکل‌ها، استرها، آلدئیدها، ترکیبات کربوکسیلیک و در بعضی موارد فنیل پروپانوئیدها هستند. ویژگی‌های ضدمیکروبی این روغن‌ها به حضور ترکیبات فنولی نسبت داده شده است. اگرچه مطالعه‌های زیادی در رابطه با خصوصیات ضدقارچی و ضدباکتریایی عصاره و اسانس گیاهان انجام گرفته است، مطالعه‌ی کمی روی فعالیت این ترکیبات در سامانه غذایی گزارش شده است. مشخص است که فعالیت ضدمیکروبی اسانس‌ها در سامانه غذایی در مقایسه با محیط آزمایشگاهی به دلیل وجود چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، نمک‌و pHهای مختلف دچار کاهش می‌شود. بنابراین، مقادیر بیشتری از این ترکیبات در سامانه باید به‌کار رود که در خصوصیات حسی محصول تغییر ایجاد خواهد کرد (Busatta et al., 2007).
خانواده نعناعیان (Lamiaceae) یکی از بزرگترین و متمایزترین خانواده­های گیاهی گیاهان گلدار است که دارای پراکنش جهانی می­باشد و دارای حدود ۱۵۰ جنس و ۲۸۰۰ گونه می باشد که در بین آنها Thymus vulgaris اساسا به نام آویشن باغی شناخته شده است ( Goncalves et al., 2011). آویشن یکی از شناخته شده ترین گیاهان دارویی میباشد که گونه های مختلفی از آن در کوهستانهای ایران می روید. آویشن در طب سنتی ایران و اروپا ، مصرف دارویی دارد که گیاهی علفی و معطر، دارای خواص دارویی بسیاری است و از آن در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی استفاده های متنوعی میشود. قسمتهای دارویی این گیاه، سرشاخه های آن و برگ خشک شده آن (اندامهای هوایی) می باشد که حاوی اسانس، مونرتر پنوئیدهای فنلی، گلیکوزیده، اوژنول، الکل های آلفاتیک، تانن ها، ترکیبات بی فنل مونوترپنوئیدها، اسید کافئیک، اسید رزمارینیک، ساپونین ها، آپی ژنین، اسید اولئانولیک، اسید اورسولیک، اسید لابیاتیک، تری ترپن ها، فلاونوییدها و ترکیبات تلخ می باشد.(yazdani et al, 2006; Bisset et al.,2001). ترکیبات موثر ضدمیکروبی در عصاره آویشن باغی حاوی فلاوونوئیدهایی ماننداپی ژنین، نارینژین، لوتئولین و روغنهای فرار محتوی تیمول وکارواکرول می باشد. عصاره آویشن دارای خواص ضد اسپاسم، خلط آور، ضد نفخ و ضد میکروبی می باشد که این اثرات مربوط به تیمول و کارواکرول است. عصاره آویشن به طور گسترده در خمیر دندان ها، کرم ها، لوسیون ها و صابون ها و در صنایع غذایی برای تهیه فراورده های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد           et al., 1996 ) Leu ) .
امروزه در راستای حذف و یا کاهش ترکیبات شیمیایی و سنتزی در موارد غذایی، تحقیقات زیادی انجام شده است. درهمین زمینه تلاش های زیادی برای یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است. امروزه در صنعت از آنتی اکسیدان های سنتزی BHA یا TBHG برای به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربیها استفاده شده اما به دلیل اثرات بد تغذیه ای و سرطان زا بودن این ترکیبات استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی مورد توجه قرار گرفته است Abdalla and Roozen, 1999)).
بنابراین، در این پژوهش هدف این است با توجه به مضرات نیترات و نیتریت مورد استفاده در فرآورده­های گوشتی و اثرات آنتی­اکسیدانی و ضدباکتریایی مشاهده شده از عصاره آویشن، در این تحقیق سعی بر آن است که با به­کارگیری این اسانس­ به جای بخشی از نیتریت سدیم در سوسیس بتوان سلامت و ایمنی این محصول را افزایش داد.
۱-۲-۲- فرضیه های تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

 • عصاره آویشن در طول مدت انبارداری بر ویژگی های شیمیایی نظیر TVN و عدد پراکسید در سوسیس تاثیر می گذارد؛
 • عصاره آویشن در دوران ماندگاری بر ویژگی های میکروبی نظیر شمارش تام میکروبی و شمارش سرما دوست ها در سوسیس تاثیر می گذارد؛
 • اثر آویشن در بالا بردن ماندگاری سوسیس وابسته به مقدار عصاره است؛
 • تیمار سوسیس با عصاره آویشن بر ویژگیهای حسی و ارگانولپتیکی وحسی سوسیس نظیر عطر، طعم و پذ یرش کلی آن توسط مصرف کننده تاثیر گذار می باشد؛

۱-۲-۳- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی، آرمانی و ضرورت های خاص انجام تحقیق):

 • تعیین ویژگی های شیمیایی نظیر TVN و عدد پراکسید در سوسیس تیمار شده با عصاره ی آویشن در طول مدت انبارداری
 • تعیین ویژگی های میکروبی نظیر شمارش تام میکروبی و شمارش سرما دوست ها در سوسیس تیمار شده با عصاره ی آویشن در طول مدت انبارداری
 • تعیین بهترین مقدار عصاره آویشن به منظور بالا بردن ماندگاری سوسیس
 • تعیین ویژگیهای حسی و ارگانولپتیکی و حسی سوسیس نظیر عطر، طعم و پذ یرش کلی آن توسط مصرف کننده

۱-۳- تعاریف و واژه ها
۱-۳-۱- نمک سود کردن گوشت
نگهداری کردن گوشت با کمک سدیم کلراید (نمک معمولی)، نیترات سدیم (شوره) و نیتریت سدیم که فقط اجازه رشد به باکتری های نمک دوست می دهد و از رشد کلستریدیوم بوتولینوم ممانعت می کند. نیتریت یک عامل موثر حفاظتی می باشد و نیترات حین فرایند رسیدن به نیتریت تبدیل می گردد. رنگ قرمز گوشت فرآوری شده بدلیل تشکیل شکل نیتروزومیوگلوبین از میوگلوبین می باشد (Bender, 2006).
۱-۳-۲- بوتولیسم
یک شکل نادر از مسومیت غذایی می باشد که توسط یک نوروتوکسین قوی که بوسیله باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تولید می گردد بوجود می آید. حداقل ۷ نوع توکسین مختلف شناسایی شده اند که بوسیله حرارت غیر فعال می شوند. این شکل از مسومویت اگرجه نادر می بشد اما کشنده است اگرآنتی توکسین به فرد مسوم تجویز نگردد. این نام از بوتولوس به معنی سوسیس گرفته شده است نظر به اینکه اولین بار این بیماری در سوسیس و در کشور آلمان (۱۷۳۵) دیده شد. هم اکنون محدوده عظیمی از مواد غذایی شامل گوشت، ماهی، شیر، میوه جات و سبزیجاتی که به صورت ناقص مورد فرآوری قرار گرفته اند در معرض این بیماری هستند (Bender, 2006).
تعداد صفحه :۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه با موضوع بررسی شرایط ضامن معتبر

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه

با موضوع :

بررسی شرایط ضامن معتبر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

علی‌رغم اهمیت واخواهی و کاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ با عنوان مثال جایی که خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می کند، اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی می‌شود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است این می‌باشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجرائیه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له نموده است ولی مسائل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند و . مشخص نشده است. و همچنین در صورتی که ارائه مدارک و دلائل موجه از جانب واخواه، حکم غیابی نقض و قطعی شود، طبق قاعده لاضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی و انجام عملیات اجرایی در حق واخواه خواهد بود. در این قسمت نیز قانونگذار دعاوی مالی و غیرمالی که منتج به ورود خسارت نگردیده است را مشخص ننموده است.

مقدمه

بیان مسئله

طبق اصلی کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد که صدور حکم راجع به موضوع مورد بحث، امکان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[۱]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند که ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[۲]

هدف تحقیق

با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حکم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذکر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینکه مسئله واخواهی و اجرای حکم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع کمی در خصوص اجرای حکم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در کتاب دادرسی و حکم غیابی، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دکتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

۱- در اجرای حکم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

۲- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می کند؟

۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

فرضیات تحقیق

۱- در زمان تحویل محکوم‌به، به شخص محکوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

۲- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر کننده، حکم است.

۳- با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذکور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

کاربران تحقیق

– دانشجویان رشته حقوق

– وکلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی کرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت کنند و از مزایای تقسیم کار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یک دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی کرده و اجرای عدالت کند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم کنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممکن است ناشی از اشتباه یا اینکه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احکام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند که در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[۳] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است که مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات کشور ذیحق می‌داند که به طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است که براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد کرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:

۱) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا

۲) محزر بودن سمت مدعی

۳) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی

۴) منجز بودن خواسته دعوی

۵) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می کند. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.

۱)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[۴]

۲) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.

۳) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[۵]  گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[۶] در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب می‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان می‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[۱] مطابق ماده ۴۸ ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[۲]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[۳] دعوا در صورتی عینی محسوب می‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی می‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده۱۰ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

دعوا در صورتی مختلط تلقی می‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده ۱۹ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد۱۲ تا۲۲ قانون مدنی است.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده ۱۲قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا

الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند درصورتی «اهل» محسوب می‌‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخه ۳۰/۱۰/۶۴ که بیان می‌دارد:[۴] «ماده۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[۵] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

پایان نامه خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیدهذ

مقدمهر

بیان مساله ر

سوالات تحقیقز

فرضیه ها ز

اهمیت موضوعس

اهداف تحقیق ش

پیشینه.ش

روش ش

فصل اول

کلیات وقف و حبس

۱-۱- وقف۲

۱-۱-۱-وقف در لغت و اصطلاح۲

۱-۱-۱-۱-وقف در لغت۲

۱-۱-۱-۲-وقف اصطلاح.۲

۱-۱-۱-۳- تقسیم بندی وقف ۸

۱-۱-۲-تاریخچه.۱۱

۱-۱-۲-۱- وقف در قبل از اسلام ۱۱

۱-۱-۲-۲- وقف در اسلام.۱۳

۱-۱-۲-۳- وقف در قران۱۴

۱-۱-۲-۴- وقف در سنت.۱۵

۱-۱-۲-۵- وقف در ایران۱۶

۱-۱-۳-خصوصیات وقف.۱۹

۱-۱-۴-ارکان وقف.۲۱

۱-۱-۴-۱-صیغه وقف.۲۱

۱-۱-۴-۲-واقف۲۳

۱-۱-۴-۳- موقوفه.۲۷

۱-۱-۴-۴-موقوف علیه.۲۹

۱-۱-۵-شرایط مال موقوفه.۳۰

۱-۱-۵-۱-ملک بودن۳۰

۱-۱-۵-۲-معلوم بودن مال موقوفه۳۰

۱-۱-۵-۳-معین بودن۳۰

۱-۱-۵-۴-قابلیت نقل و انتقال۳۱

۱-۱-۵-۵-داشتن منفعت عقلایی ومشروع۳۱

۱-۱-۵-۶-مقدور التسلیم بودن۳۱

۱-۱-۵-۷-مالیت داشتن ۳۲

۱-۱-۵-۸-قابلیت بقاء۳۲

۱-۲-حبس در لغت و اصطلاح۳۳

۱-۲-۱-۱-معنای واژه حبس۳۳

۱-۲-۱-۲-حبس در اصطلاح ۳۳

۱-۲-۱-۳-ماهیت عقد حبس.۳۵

۱-۲-۲-ویژگیهای عقد حبس ۳۷

۱-۲-۲-۱-حبس عین.۳۷

۱-۲-۲-۲-قبض.۳۷

۱-۲-۲-۳- عدم خروج مال از مالکیت مالک.۳۷

۱-۲-۲-۴- ایجاد حق انتفاع برای دیگران.۳۸

۱-۲-۳-ارکان عقد حبس.۳۹

۱-۲-۳-۱-صیغه حبس۳۹

۱-۲-۳-۲-حابس .۳۹

۱-۲-۳-۳- مال مورد حبس.۴۰

۱-۲-۳-۴-محبوس علیه۴۰

.۱-۲-۴-اقسام عقود موجد انتفاع۴۱

۱-۲-۴-۱-حبس مطلق.۴۱

۱-۲-۴-۲-حبس موبد۴۳

۱-۲-۴-۳-حبس عمری.۴۴

۱-۲-۴-۴-عقد رقبی.۴۵

۱-۲-۴-۵-عقد حبس سکنی۴۷

۱-۲-۵-شرایط ایجاد حق انتفاع۴۹

۱-۲-۵-۱-شرایط عمومی .۴۹

۱-۲-۵-۲-شرایط اختصاصی.۵۰

۱-۲-۶-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس۵۱

فصل دوم

مقایسه وقف با حبس

مقدمه.۵۴

۲-۱-۱-مقایسه از لحاظ اهداف.۵۵

۲-۱-۲-مقایسه ماهیت.۵۹

۲-۱-۲-۱-از لحاظ عقد بودن ۵۹

۲-۱-۲-۲-مقایسه از لحاظ مجانی بودن۶۴

۲-۱-۲-۳- مال موضوع وقف و حبس۶۶

۲-۱-۲-۴-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز۶۹

۲-۱-۲-۵-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع۷۱

۲-۱-۲-۶- مقایسه از لحاظ حبس مال۷۳

۲-۱-۳ -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال۷۴

۲-۱-۳-۱-ایجاد۷۴

۲-۱-۳-۲-شرایط تحقق۷۶

۲-۱-۳-۳-مقایسه از لحاظ موارد زوال.۷۸

۲-۱-۴-مقایسه از لحاظ ارکان.۸۲

۲-۱-۵-مقایسه از لحاظ احکام۸۶

۲-۱-۵-۱-مقایسه از لحاظ قبض مال ۸۶

۲-۱-۶-ثمرات و نتایج۹۰

۲-۱-۶-۱-مقایسه از لحاظ مالکیت ۹۰

۲-۱-۶-۲-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت۹۲

۲-۶-۱-۳- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه.۹۳

۲-۱-۶-۴-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط.۹۴

نتیجه گیری و پیشنهاد۹۸

منابع .۱۰۰

چکیده انگلیسی ۱۰۶

عنوان انگلیسی .۱۰۷

چکیده

یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

مقدمه

امروزه با توجه به گسترش مسایل حقوقی و همچنین تداخل قواعد حقوقی در یکدیگر به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان نهاد های مشابه می تواند هر چه بیشتر به درک متقابل بین کارکرد ها و همچنین و همچنین بین مسایل مختلف حقوقی ارتباط و پیوند برقرار کرد. در این رابطه در این پایان نامه ما به دنبال مقایسه بین دو نهاد حقوقی نسبتاً کهن که تقریبا قدمتی به بلندای تاریخ دارند هستیم.

بیان مساله

بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده ۵۵ قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده۵۵ ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده۴۰ خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

سوالات تحقیق

۱-نسبت میان حبس و وقف چیست؟

۲-وقف و حبس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

فرضیه ها

۱-بین وقف و حبس نسبت عموم خصوص من وجه برقرار می باشد یعنی همه وقف ها حبس می باشند و تنها بعضی از حبس ها وقف می باشند و بعضی حبس ها وقف نمی باشند.

۲-وقف و حبس در احکام شباهت های بسیاری دارند اما در ماهیتشان با یکدیگر متفاوت می باشند. به نوعی می توان که عقد حبس با وقف در عین حال که بسیار شبیه به یکدیگر هستند از یک جنس نیستند گرچه حتی اهداف آنها یکی است.

اهمیت موضوع

با توجه به گستردگی اوقاف و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و همچنین گرایش روز افزون مردم کشورمان برای شرکت در امور خیریه وهمچنین وقف کردن اموال برای مصرف در راه نیازمندان هر روز بیش تر به اهمیت آگاهی بخشیدن به هر دو گروه که دخیل در این امور خیریه هستند پی می بریم. از یک سو ما خیرانی داریم که برای ثواب اخروی اقدام به وقف یا حبس مال خویش در راه نیاز مندان می کنند و از یک سوی دیگر نیازمندانی داریم که چشم انتظار دست یافتن به سهمی از این برکت که در جامعه به نیت قرب الهی برایشان رها و حبس شده است می باشند. از یک سو سرمایه های عظیم ملی را می بینیم که در طول سالیان با کار و تلاش پیشینیان ما نسل اندرنسل با کار و تلاش خویش و همچنین با توجه به اعتقادات اسلامی خویش برای ما اندوخته و انباشته کرده اند. و از سوی دیگر خیل خیرانی را می بینیم که همچنان به سرازیر کردن این برکات به قصد قربت الهی برای نیاز مندان و همچنین امور خیریه مثل مساجد و مدارس و بیمارستان ها و به طور کلی هرگونه امر خیری که بتواند آنها را قدمی به لطف و بخشش الهی نزدیک کند اقدام می کنند. با توجه به گستردگی این امور خیرو همچنین ضمانت های اجرا هایی که در شرع مقدس اسلام برای حفاظت از این سرمایه های ملی در نظر گرفته شده است لزوم مطالعه و تحقیق و همچنین به روز رسانی و اگاهی بخشی این قوانین هر روز بیش از پیش برای ما آشکارتر می گردد. زیرا تحقیقات و آگاهی بخشیدن در مورد این نهاد ها باعث اعتلای هر چه بیشتر این نهاد های خیرمی گردد و سپس در پی این برکات خیر کم کم فقر و تهی دستی که در جامعه موجب بروز ناهنجاری هایی عمیق در روح و جسم ادمی می گردد رخت بر می بندد و جای خویش را به شکوفایی و ترقی در جامعه می دهد. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد نیز می تواند کمک بسیاری در جهت نیل به این اهداف به جامعه و همچنین به مبلغان این گونه امور خیر کند. بایستی به این نکته نیز اشاره کرد که این دو نهاد در جهان معاصر و در حقوق و فقه معاصرصرفا جهت قربت الهی صورت نمی پذیرند، چه بسا پدری یا فردی این امور را جهت آسایش و اعتلای خاندان خویش یا فرد بخصوصی مورد استفاده قرار دهد و در نتیجه این امر نشان می دهد که کارکردهای این نهاد ها صرفا جهت قربت الهی پایه گذاری نشده اند و می توان انها را به گونه ای که سود شخصی نیز در میان باشد نیز در نظر گرفت. چه بسا که فردی که وقف به سود او می شود یا حبس مال برایش صورت می گیرد انسان نیازمندی نباشد اما از برکات این قانون و نهاد حقوقی و فقهی بهرمند گردد.

اهداف تحقیق

۱-ابهام زدایی از مفهوم عقد وقف و عقد حبس در ارتباط با کارکرد نسبت به یکدیگر.

۲-آشکار ساختن نیاز به مداخله قانون گذار جهت مشخص نمودن حدود اجرای عقود وقف و حبس در ارتباط با یکدیگر.

پیشینه

در ارتباط با عنوان پیش رو در حدود مطالعات دانشجو در ارتباط با کلیت موضوع سابقا تحقیق خاصی صورت نگرفته ولی در ارتباط با پاره ای از عنوان مطالبی وجود دارد. مثلا در مورد هر کدام از عناصر این تحقیق می توان به مقالات و تحقیقات اشاره نمود. از جمله در مورد وقف و حبس در کتاب هایی توضیحاتی امده است ازجمله : محقق حلی ،شرایع الاسلام،جلد۲، ابواقاسم خویی،منهاج الصالحین،ج۲، شیخ طوسی المبسوط، امینی علی رضا ،تحریر الروضه فی شرح لمعه ،ج۱، تحریر الوسیله امام خمینی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان، اللمعه الدمشقیه شهید اول ترجمه علی شیروانی، یا در مقالات مختلفی از جمله : ملکوتی فرولی الله،بررسی تطبیقی وقف،وقف نقود، مقاله محمد رضا راستین، وقف در سیره نبوی، محمد رضا بندرچی، وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی، سپنتا عبدالحسین،تاریخچه اوقاف اصفهان.

روش

روش کتابخانه ای: روش مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و همچنین مقالات و پایان نامه های دانشجویی و توصیف و تحلیل مطالب مربوطه می باشد.

تعداد صفحه :۱۲۱

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه کشاورزی : بررسی مواد اصلاح کننده خاک

پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی

با موضوع :

بررسی مواد اصلاح کننده خاک

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
در سالهای اخیر همگام با افزایش تولید جهانی گوجه فرنگی، میزان تولید و سطح زیر کشت این محصول در ایران نیز افزایش یافته است، به طوری که افزایش سطح زیر کشت فقط در کشتهای خاکی نبوده، بلکه کشت های بدون خاک آن افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که می تواند به دلیل مدیریت بهتر آب و مواد غذایی در این نوع سیستم کشت باشد (پیوست و برزگر، ١٣٨۴).اغلب واحدهای تولیدی در ایران از پرلیت، پیت و لیکا در مواردی از پشم سنگ به عنوان بستر کشت استفاده می کنند، که به دلیل گرانی باعث افزایش هزینه تولید گردیده است. استفاده از زئولیت با توجه به هزینه پایین، عدم اثر نامطلوب بر رشد گیاه و نیز به دلیل فراوانی در ایران، می تواند جایگزین مناسبی برای بسترهای رایج در کشور معرفی گردند(احمدی دهج،١٣٩١).
زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) از جمله بسترهای است که در سال ١٩٨٠ میلادی کشف گردید؛این بستر به دلیل دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، ظرفیت بالای جذب و نگهداری آب و مواد معدنی، تأثیر مطلوبی بر رشد گیاهان دارد (گول [۱]و همکاران‏، ٢٠٠۵).
زئولیت‌ها گروهی از آلومینوسیلیکات‌های هیدراته متبلور با خلل و فرج‌های ریز هستند که حاوی کاتیون‌های قابل تعادلی از گروه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی یعنی (Na+، K+، Mg2+ و Ca2+ ) بوده و به‌طور برگشت پذیر آب را جذب و آزاد می‌کنند که در دوران کمبود رطوبت آن را بصورت طولانی مدت در خود نگه داشته و بتدریج در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد (روبرت[۲]، ٢٠٠١)
و بطور فزاینده ای در زمینه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، حفاظت محیط زیست و حتی پزشکی مورد استفاده واقع شده اند (حجازی و قربانی، ١٣٧٣). زئولیت بخاطر تخلخل یا ساختار کریستالی قادر است بالاتر از۶۵%وزن خود آب جذب نماید (موپتون[۳]، ١٩٩٩). زئولیت ها کانی هایی طبیعی و آلومینو سیلیکاته با بار منفی هستند . مهمتر ین ویژگی زئولیت ظرفیت تبادل کا تیونی آن می باشد ( g١٠٠ meq/٣٠٠-١٠٠(.
این تبادل به طور عمده با آمونیوم و پتاسیم محیط انجام می گیرد و بار منفی ساختار ب کاتیون های محیط خنثی می گردد(سیمنس[۴]،١٩٨٣). علاوه بر ظرفیت تبادل کاتیونی، زئولیت قدرت مکانیکی بالا در برابر سایش و خرد شدگی دارد ؛ همچنین دارای تخلخل بالا برای انتشار گاز و ورود و خروج مایعات به خصوص آب می باشد و به اندازه کافی نرم هست که با خرد شدن به اندازه دلخواه در بیاید علاوه بر این که سمی نیست و باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ،کانی طبیعی و ارزان قیمت است(لگو [۵]و همکاران ،٢٠٠۶). که در تغییرات pH ساختار خود ر ا حفظ می کند، همچنین به نظر می رسد به دلیل خاصیت تبادل کاتیونی ، زئولیت میتواند عناصر غذایی به خصوص آمونیوم و پتاسیم را به صورت مخزنی در کانا ل های ساختاری خود نگه داشته و به تدریج در اختیار گیاه قرار دهند(شپارد[۶]،١٩٨٣). برخلاف سایر اصلاح کننده های خاک زئولیت سریعا در خاک تجزیه نشده و لذا به بهبود وضعیت مواد مغذی آن کمک می نماید(آنونیموس[۷]،٢٠٠۴). کاربرد زئولیت در کشاورزی همچنین باعث بهبود تاثیر و افزایش کارآیی کود های شیمیایی می شود. از طرف دیگر، مصرف زئولیت باعث جذب مواد ارزشمندی از قبیل نیتروژن(N)، پتاسیم (K)، کلسیم، منیزیم و سایر عناصر معدنی در بخش ریشه شده و در مواقع نیاز آن را در اختیار گیاه قرار می دهد(لگو،٢٠٠۶). با توجه به اهمیت گیاه گوجه فرنگی در سبد تغذیه ای انسان از یک طرف و کاهش منابع آبی درسطح جهان وبویژه ایران وافزایش بی رویه مصرف کودهای شیمیایی از طرف دیگر،ضرورت مطالعه وبررسی تاثیر زئولیت بر کارآیی مصرف آب و مواد مغذی توسط گیاه گوجه فرنگی احساس گردید.نتایج آزمایش(بوریسی [۸] وهمکاران،١٩٨۴) نشان داد که زئولیت استفاده شده درخاک تعدادی ازمحصولات کشاورزی ازقبیل سیب زمینی، ذرت، برنج، گوجه فرنگی، بادمجان و هویج باعث افزایش عملکرد شد که دربعضی موارداین افزایش عملکرد به ۶٠درصدهم رسید. درنتجه استفاده از ترکیب زئولیت با خاک تعدادی از محصولات کشاورزی مشاهده شدکه محتوای ویتامین تا ٧٠درصدافزایش یافت .کاتوک[۹] وهمکارانش (١٩٩۶)بیان کردندکه زئولیت طبیعی به دلیل خاصیت تامپونی خود باعث تنظیمPHخاک ودرنتیجه بهبود کیفیت فیزیکی وشیمیایی خاک میشود.این ماده معدنی زئولیت توسط (دیوایری [۱۰](١٩٩٨)در محصولات باغی استفاده شدکه کاربردآن منجر به آزادسازی تدریجیNH4وافزایش جذب آمونیوم شد. لگو (٢٠٠٠) طی آزمایشات صورت گرفته متوجه شد که زئولیت به دلیل قابلیت تبادل کاتیونی بالا(حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ میلی اکی والان در صد گرم) از فقیرشدن خاک از مواداولیه جلوگیری کرده وباعث آزادسازی تدریجی آمونیوم وپتاسیم وسایر موادغذایی میشود ونهایتا باعث رشد بهتر گیاه وافزایش بازده محصول می گردد.آنلو [۱۱]و همکاران و همکاران (٢٠٠۴) باکارهایی که برروی نشاء گوجه فرنگی انجام دادند به اثرات مثبت افزایش زئولیت بر روی رشد نشاء پی بردند.
١-٢اهداف ومشخصات تحقیق
گوجه فرنگی یک گیاه پر مصرف از لحاظ مواد غذایی است و در بستر های متفاوت امکان کشت دارد، انتخاب یک بستر مناسب برای کشت آن موضوع تحقیقات بسیاری می باشد . بستر مناسب کشت باید توانایی در اختیار قرار دادن هوای کافی برای ریشه را داشته باشد و ضمن داشتن ظرفیت نگهداری آب مناسب، بتواند به سهولت و به نحوی مطلوب آب را تخلیه کند(وردونک[۱۲] و دیمییر[۱۳]،٢٠٠۴).
با توجه به گسترش خشکسالی وکاهش منابع آبی درسطح جهان وبویژه ایران و از آنجایی که خشکسالی و تنشهای آبی در بسیاری از مناطق دنیا می تواند زندگی گیاهان، جانوران و در نهایت بشر را تحت تأثیر خود قرار داده و تولید محصول را از طریق کاهش تعادل کربن در گیاهان محدودمی نماید، بنابراین نیازمند یافتن راهکارهایی برای کاهش مصرف آب وافزایش راندمان آبیاری می باشیم. منابع آب وخاک جزء سرمایه های ملی ومتعلق به همه نسل ها است. امروزه مقوله افزایش عملکردیا بالا بردن تولید درواحد سطح به ازای آب مصرفی استوار شده است درکشور ما توجه به این امرازآن رو ضروری است که درمنطقه خشک ونیمه خشک واقع شده است ومحدودیت بیشتر منابع آب وخاک نسبت به سایر مناطق دنیا درآن وجوددارد. براساس آمار واطلاعات موجود,درحال حاضر مصرف آب درکشور حدود ٩۴میلیاردمترمکعب درسال است که ٨۴ درصد آن دربخش کشاورزی وبقیه دربخشهای شرب، صنعت و سایرموارد به مصرف می رسد(باغانی وعلیزاده،١٣٧٩). بنابراین جنبه ی نو این طرح مرتبط با اثرات زئولیت بر روی مقاومت گیاه گوجه فرنگی به تنش های آبی می باشد. نتایج این طرح می تواند دربرنامه های مبارزه با خشکسالی مثمرثمر واقع شود.بعلاوه این ماده دارای اثرات مثبتی دررابطه با فراهم نمودن عناصرمعدنی موردنیاز گیاهان می باشد که می تواند درکاهش مصرف کوهای شیمیایی اثرگذار باشد. با توجه به آمار واطلاعات موجودتنها در ٢٢سال گذشته ایران با ١٣ سال خشک سالی مواجه بوده که منجر به خسارت های سنگین به بخش کشاورزی گردیده است، با این حال با اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری تکنیک های پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبت خاک،افزایش ماندگاری آب درخاک،می توان راندمان آبیاری را افزایش داد .امروزه با توجه به مطالعات گسترده در جهان از روش های گوناگونی برای مبارزه با کاهش خسارت خشکسالی روی گیاهان زراعی و باغی استفاده می گردد.از آن جمله می توان به کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب نظیر زئولیت اشاره نمود. درکشاورزی این پلیمرها به عنوان جاذب رطوبت قادرند میزان ٢٠٠الی ۵٠٠میلی لیتر آب به ازای هرگرم وزن خشک در خود ذخیره کنند.این مخازن ذخیره ای کوچک وقتی داخل خاک قرار می گیرند آب حاصل از آبیاری و بارندگی را در خود ذخیره می کنند و در صورت خشک شدن محیط آب جذب کرده را به تدریج تخلیه می نمایند و بدین ترتیب خاک مدت طولانی بدون نیاز به آبیاری مجدد مرطوب می ماند (راهنما،١٣٨٨).
۱-۳ انواع مواد اصلاح کننده خاک
برای اصلاح خاک، ایجاد تغییر فیزیکی و افزایش ظرفیت آن در نگهداری آب، مواد بسیار متنوعی به خاک افزوده میشود. این مواد به سه گروه تقسیم میشوند، گیاهی مانند زغال سنگ نارس (تورب یا پیت)، خاک اره، تراشه های چوب، برگ؛ مواد معدنی ای مانند بنتونیت، کائولن، دیاتومیت، ژیپس، پیت، پرلیت، لیکا، زئولیت؛ و مواد آلی نظیر مالچهای مصنوعی و پلیمرها. پلیمرها و زئولیت هااز جدیدترین مواد اصلاح کننده خاک هستند که اثرات کمی و کیفی بیشتری دارند و در سطح گسترده تری از آنها استفاده میشود.) اله دادی، ١٣٨٠).
-۴ پلیمرهای سوپرجاذب
پلیمرهای سوپرجاذب از گروه رزینها هستند (آزام [۱۴]،١٩٨٠).این پلیمرها مواد اصلاح کنندهای هستند که به تازگی کاربرد وسیعی پیدا کرده اند. این مواد از جنس هیدروکربن و از مشتقات نفت هستند و میتوانند صدها برابر وزن خود آب و مایعات آبی را جذب کنند و در خود نگه دارند (گنجی خرم دل ،١٣٨١).سوپرجاذبها در اثر جذب آب متورم میشوند و پس از تبخیر تدریجی آب به حالت اولیه خود باز میگردند. جذب آب در این مواد به صورت شیمیایی صورت میگیرد، بر خلاف مواد اسفنجی که جذب آب در آنها فیزیکی است، به همین دلیل پلیمرها، حتی تحت فشار هم آب را به مدت طولانی تری حفظ میکنند. با مخلوط کردن این مواد با خاک، آب آبیاری به سرعت جذب شده و از هرز رفتن آن جلوگیری میشود. آب جذب شده به مرور زمان و با سرعتی کاملاً کنترل شده به محیط خشک اطراف نفوذ میکند، در نتیجه خاک به مدت طولانی و بدون نیاز به آبیاری مجدد مرطوب میماند. جذب سریع آب و حفظ آن، بازده جذب ناشی از بارندگیهای پراکنده را بالا برده و در صورت آبیاری خاک، فواصل آبیاری را نیز افزایش میدهد. )خوشنویس،١٣٨٠).استفاده از سوپرجاذب در کاشت نشاء و نهال تنشهای رطوبتی را از بین برده و سازگاری گیاهان کاشته شده را با محیط بیشتر میکند. علاوه بر نگهداری آب، سوپرجاذبها به علت تغییر حجم مداوم(انبساط هنگام تورم و انقباض هنگام از دست دادن آب) باعث افزایش میزان هوا در خاک میشوند) گنجی خرم دل ، ١٣٨١(.
مطالعات نشان داده است که با بهره گرفتن از این پلیمرهای ابر جاذب می توان بازدهی آبیاری را افزایش داد چون مقدار آب اتلاف شده از طریق جاری شدن و یا نفوذ بیش از حد در زمین کاهش می یابد.پلیمرهای سوپرجاذب توانایی خاک های سبک برای نگهداشتن آب و میزان نفوذ پذیری آب در خاک های سنگین را به میزان چشمگیری افزایش می دهند(هلالی[۱۵] و لیتی[۱۶]،١٩٨٨). پلیمر های سوپر جاذب در افزایش عملکرد محصولات نقش موثری دارند. کاربرد پلیمر سوپر جاذب موجب کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک می گردد که این پلیمر ها وزن مخصوص ظاهری خاک شنی را از ۶۶/١ به۵٨/١کاهش دادند(آزام ،١٩٨٠).محققین گزارش کردند که کاربرد ٢٠ کیلو گرم در هکتار سوپر جاذب وزن خشک، عملکرد دانه گیاه گندم را به طور معنی داری افزایش داد. و افزایش ١تا٢ تن زئولیت در هکتار به خاک در مورد گندم ١٣تا١۵درصد،تربچه ۵٣-٢۵ درصدو بادمجان ۵۵- ١٩درصد افزایش نشان داد(استرن[۱۷] و همکاران،١٩٩٢).زئولیت ها با توجه به سه عامل مهم ساختمان شیمیایی،فراوانی و قابلیت دسترسی و ارزش اقتصادی تعیین کننده به طور عمده در کشاورزی کاربرد دارند. (کشاورز وفرح بخش،١٣٩٠). عمر مفید این پلیمر ها در خاک ۵سال تخمین زده شده است(هلالی و لیتی ،١٩٨٨).
۱-۵ سابقه استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در جهان
معروفترین نوع سوپرجاذب طبیعی، نوعی رزین نشاستهای، با نام مخفف H-SPAN است این محصول در دهه ۱۹۷۰ ، به عنوان نخستین سوپرجاذب تجاری وارد بازار شد، اما به دلایل اقتصادی و ضعف کارایی، به ویژه استحکام کم ماده ژلاتینی سازنده آن نسبت به انواع کاملاً صنعتی از جنس )آکریل( با موفقیت چندانی روبه رو نشد. سوپرجاذبهای آکریلی بیشترین اهمیت را در بین انواع سوپرجاذب دارند و تقریباً پایه تمام تولیدات صنعتی در جهان سوپرجاذبهای آکریلی هستند. ویژگیهای این سوپرجاذبها از نظر ظرفیت جذب، سرعت جذب، استحکام ژل سازنده و ارزانی نسبی آنها سبب استقبال از این گروه سوپرجاذبها شده است. این مواد در اواخر دهه ۱۹۵۰ در آمریکا برای استفاده در موارد مختلفی از جمله نگهداری آب در کشاورزی و کمک به اطفاء حریق ساخته شدند. لیکن استفاده از این مواد از اوایل دهه ۱۹۸۰ گسترش یافت (گنجی خرم دل ،١٣٨١(.میزان مصرف سوپرجاذب در جهان از سال ۱۹۸۶ رشد چشمگیری داشته است. در دهه گذشته استفاده از این پلیمرها در صنایع بهداشتی موجب تحول در این صنعت شده است. به طوری که اکنون میزان تولید سالانه سوپرجاذبها به١٠٠٠٠٠٠ تن میرسد.
سابقه ساخت و بررسی تاثیر کاربرد سوپرجاذب(ژلهای آب دوست) در کشاورزی به حدود دو دهه قبل باز میگردد، ولی سابقه استفاده انبوه آن در جهان بسیار کمتر است. سوپرجاذبهایی که در کشاورزی استفاده میشوند از نوع پلی اکریلآمید است. یکی از انواع این سوپرجاذبها یک پلیمر ترکیبی است که از پیوند دو مولکول آکریلآمید و آکریلات پتاسیم ساخته شده است و میتواند تا۵٠٠-۴٠٠ برابر وزن خشکش آب جذب کند و به شکل ژل درآید. این مواد در کشاورزی به عنوان یک ماده افزودنی به خاک و همچنین مخزن عناصر غذایی، در تولید گیاهان دارویی، و نیز به عنوان ابر ذخیره کننده آب در خاک استفاده میشوند)خوشنویس، ١٣٨٠).
تعداد صفحه :۹۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دوغ بدون چربی

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S.c) در رشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس در دوغ بدون چربی

استاد راهنما:

دکتر مهسا تبری

استاد مشاور:

دکترعبد الرضا محمدی نافچی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در این پژوهش اثر آغازگرهای لاکتیکی، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس بر روی تغییرات غلظت آفلاتوکسین M1 که در دو غلظت ۰۵/۰و۱/۰ مایکروگرم بر لیتر که به طور مصنوعی به شیر بازساخته در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد اضافه شده بود و در طی زمان تخمیر ماست و ۲۱ روز نگهداری دوغ در یخچال، بررسی شد.محاسبه غلظت آفلاتوکسین M1 به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های pH ، اسیدیته قابل تیتر، غلظت آفلاتوکسین وتعداد باکتری ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آغازگرهای ماست تاثیر بسزایی در کاهش غلظت آفلاتوکسین داشتند. در صد کاهش غلظت آفلاتوکسین M1 در دوغ۰۵/۰ مایکروگرم بر لیتر در انتهای زمان تخمیر۲۱% و در انتهای ۲۱ روز نگهداری دوغ ۳۲% بود و در دوغ ۱/۰ مایکروگرم بر لیتر درانتهای زمان تخمیر۲۳% و در انتهای ۲۱ روزنگهداری دوغ ۵/۳۴% بود. در نمونه های که دارای غلظت آفلاتوکسین بیشتری بودند کاهش رشد استرپتوکوکوس ترموفیلوس را به طور معنی داری(۰۱/۰ p< )شاهد بودیم.
لغات کلیدی:آفلاتوکسین M1 ، مایکوتوکسین، باکتری های آغاز گر ماست، زمان نگهداری، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا.
۱-۱- مقدمه
شیر و فرآورده های تخمیری آن، با داشتن ویژگی های تغذیه ای و تکنولوژیکی خاص، به عنوان حاملان باکتری های اسید لاکتیک، امروزه هدف تحقیق و توجه بسیار واقع شده اند. شیر، علاوه بر ایجاد محیطی مناسب جهت رشد و بقاء این باکتری ها، با داشتن خواص تغذیه ای ویژه خود، فرآورده ای با ارزش را به مصرف کننده عرضه می‌کند. از آنجا که شیر و فرآورده های تخمیری آن، از زمان های دور به عنوان ناقلین باکتری های مورد پذیرش بشر بوده اند، کاربرد آنها به عنوان حامل باکتری های پروبیوتیک چندان دور از ذهن نبود و قرار گرفتن این باکتری ها در این پایه، مقبولیت مصرف آن ها را برای مصرف کننده بهبود خواهد بخشید(خسروی دارانی و کوشکی.،شاه،۲۰۰۴.،هارلاک،۲۰۰۲).
مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانوی هستند که به وسیله گونه های قارچی تولید شده و بر روی انسان ،حیوانات و میکروارگانیسم ها اثر سمی دارند. تاکنون در حدود هزار نوع از مایکوتوکسین ها شناخته شده اند که حدود ۳۰ تا ۴۰ نوع از آن ها از نظر فرمول شیمیایی شناسایی وسمیت آن ها به اثبات رسیده است. از میان مایکوتوکسین ها ،آفلاتوکسین ها به خاطر اثرات بالقوه سرطان زایی،ناقص الخلقه زایی و جهش زایی اهمیّت بیشتری دارند و در ایجاد سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز کبد مؤثرند. آفلاتوکسین M1 از مشتقات ۴- هیدروکسی آفلاتوکسین B1 می‌باشد که در شیر PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)دارانی که خوراک حاوی آفلاتوکسین B1 را مصرف می‌‌کنند، دفع می‌شود (آدامز و موس،۲۰۰۰).
آفلاتوکسین ها اغلب در محصولات کشاورزی پیش از برداشت آنها تولید می‌شوند. بعد از برداشت محصول نیز چنانچه خشک کردن آن به تأخیر بیافتد و یا درطی نگهداری در انبار، رطوبت از حد بحرانی تجاوز کند، شرایط برای رشد قارچ های مولد توکسین آماده شده و آلودگی اتفاق می‌‌افتد. آفلاتوکسین ها در انواع مختلف مواد غذایی و محصولات کشاورزی از جمله شیر، پنیر، ذرت، بادام زمینی، پنبه، گردو، فندق، بادام و انجیر شناسایی شده اند. این ترکیبات ممکن است در گوشت طیور و دام هایی که با غذای آلوده به آفلاتوکسین ها تغذیه شده اند نیز ظاهر شوند. ذرت، بادام زمینی و پنبه از محصولاتی هستند که بسیار مستعد آلودگی به آفلاتوکسین‌ها می‌‌باشند(کریم و همکاران،۱۳۷۸).
وجود ذرت و کنجاله پنبه آلوده به آفلاتوکسین در جیره گاو های شیری باعث آلودگی شیر و محصولات لبنی به آفلاتوکسین M1 می‌شود. هضم غذای آلوده به آفلاتوکسین در حیوانات منجر به دفع آفلاتوکسین M1 در شیر در طی ۱۲ تا ۲۴ ساعت می‌شود. لازم به ذکر است که فقط ۲/۲- ۴/۰ درصد از آفلاتوکسین B1 به صورت آفلاتوکسین M1 در سطح ۰۷/۰-۰۲/۰ میکروگرم در لیتر شیر می‌شود. مقدار آفلاتوکسین M1 و سمیت آن در شیر پس از پاستوریزاسیون شیر تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند. از آنجایی که آفلاتوکسین M1 محلول در آب است، بنابراین با جدا کردن چربی غلظت آن در شیر افزایش می‌یابد. در جریان خامه گیری و جدا کردن چربی فقط ۱۰و۲ درصد از آفلاتوکسین M1 موجود در شیر اولیه به ترتیب به خامه و کره راه می‌یابند(اِلمر و جیمز،۲۰۰۱). دوغ یکی از فرآورده های تخمیری شیر است که می‌توان از ماست، آب کره و یا آب پنیر تهیه کرد. دوغ تهیه شده در این کارخانه از ماست می‌باشد و به دو نوع گازدار و بدون گاز است(حصاری و منافی،۱۳۸۹). در این تحقیق امکان اتصال آفلاتوکسینM1 به باکتری های لاکتیکی در دوغ بدون چربی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است.
۱ -۲- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف:
۱-۲-۱- مسأله پژوهش:
آیا امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتری های لاکتیکی در دوغ بدون چربی وجود دارد؟
۱-۳- اهداف تحقیق:
۱-۳-۱- هدف کلی تحقیق:
دستیابی به روشی سالم و بدون ضرر جهت حذف سم آفلاتوکسین در فرآورده تخمیری شیر که از نظر تغذیه(انسان) هیچگونه خطری نداشته باشد.
۱-۴- فرضیه ها:
فرضیه های این تحقیق شامل موارد زیر است:
الف. باکتری های لاکتیکی می‌توانند در مقادیرمختلف آفلاتوکسین تأثیر بگذارند.
ب. میزان مقادیرمختلف آفلاتوکسین می‌تواند بر باکتری های لاکتیکی تأثیر بگذارد.
پ. زمان های مختلف نگهداری در مقادیر مختلف آفلاتوکسین تأثیر معنی دار دارد.
۱-۵- فاکتورهای مؤثر بر فعالیت ضدقارچی باکتری های اسید لاکتیک
۱-۵-۱- درجه حرارت و زمان گرمخانه گذاری
ردی و همکاران(۱۹۸۵) گزارش کردند که بیشترین تولید متابولیت های ضدقارچی بوسیله لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه دی استی لاکتیس بعد از سه تا چهار روز گرمخانه گذاری اتفاق افتاد. ماکزیمم بازدهی ترکیبات ضدمیکروبی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بوسیله باکتری لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه دی استی لاکتیس S1-67- C بدست آمد(ردی و رانگاناتان،۱۹۸۵).
مطالعات انجام شده بوسیله سات و همکاران(۲۰۰۷) تشریح نمود که فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم CUK501 در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد زمانی که کشت در انتهای فاز لگاریتمی بود، در حد ماکزیمم (۱۲۸۰ AU/ml) بدست آمد(ساته و همکاران،۲۰۰۷).
۱-۵-۲- اثر محیط رشد
در رابطه با اثر محیط رشد بر روی تولید متابولیت های ضدقارچی بوسیله باکتری های اسید لاکتیک گزارشات کمی در دست است. تحقیقات نشان داده است که بهترین محیط برای تولید ترکیبات ضدقارچی بوسیله لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس CHD 28.3 بر علیه آسپرژیلوس فلاووس IARI در مقایسه با محیط های MRS و M17 می‌باشد(روی و همکاران،۱۹۹۶). در هرحال، در محیط کشت شیر، لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه دی استی لاکتیس میزان کمی ترکیبات ضد قارچی در مقایسه با آسپرژیلوس فومیگاتوس که قابل شناسایی با روش پراکنش(توزیع) آگار نیست،تولید می‌کند(باتیش و همکاران،۱۹۹۰).
۱-۵-۳- اثر فاکتورهای تغذیه ای
ایفات و همکاران(۲۰۰۱) اثر فاکتورهای ضد تغذیه ای را بر روی تولید متابولیت های ضدقارچی بوسیله لاکتوباسیلوس رامنوزوس بررسی کردند و نشان داده شد که عصاره مخمر و گلوکز همانند کلرید سدیم و کلرید کلسیم تولید مواد ضدقارچی را کنترل می‌کنند(عفت و همکاران،۲۰۰۱). افزودن تا ۲ درصدگلوکز به افزایش تولید متابولیت های ضد قارچی بوسیله لاکتوباسیلوس رامنوزوس منجر شد(دالی و همکاران،۲۰۱۰).
۱-۵-۴- اثر pH
شرایطpH  بطور مؤثری موجب کنترل تولید متابولیت های ضد قارچی بوسیله باکتری های اسید لاکتیک می‌گردد(ساته و همکاران،۲۰۰۷). لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه دی استی لاکتیس قادر به تولید مقادیر معنی داری از مواد ضدقارچی در محدوده نزدیک pH=5.5-7 است ، اگرچه ماکزیمم تولید در pH=6.8 گزارش شده است(باتیش و همکاران،۱۹۹۷).
۱-۶- شرایط عمومی و رشد لاکتوباسیل ها
گونه های لاکتوباسیل ها قادر به هیدرولیز ژلاتین و کازئین نبوده و نیز اندول و H2S ایجاد نمی‌کنند و درموارد خاص احیا کننده نیترات می‌باشند. تولید رنگدانه در آن ها نادر است. لاکتوباسیل ها در pH حدود ۴/۵ رشد خوبی دارند، اما تا pH حدود ۲ نیز قادر به رشد بوده به این دلیل، اصطلاحاً آنها را باکتری های تحمل کننده اسید می‌نامند. بسیاری از منوساکارید ها را به کمک پِرمئازهای خود جذب کرده و در داخل یاخته های خود هیدرولیز می‌کنند. رشد سطحی آنها در محیط های جامد ، به طور عمده در شرایط بی هوازی و یا کاهش فشار اکسیژن موجود و حضور ۵ تا ۱۰ درصد دی اکسید کربن افزایش می‌یابد. محدوده دمایی رشد آنها بین ۳۰ تا ۵۲ درجه سانتی گراد و دمای بهینه آنها بین ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد می‌باشد(آدامز،۱۹۸۸.،سروویسکا و همکاران،۲۰۰۲).
۱-۶-۱- اثرات پروبیوتیک باکتریها در محصولات لبنی
کلمه پروبیوتیک از یک لغت یونانی به معنای حیات بخش گرفته شده است . استیل ول برای اولین بار کلمه ی پروبیوتیک را برای توصیف مواد ترشحی از یک موجود تک یاخته که رشد موجود دیگری را تحریک می‌نمود ، بکار برد . هاونار پروبیوتیکها را به عنوان یک کشت منفرد یا مخلوطی از M . O  ها تعریف نمود که زمانی که توسط انسان یا حیوان مصرف می‌شوند با بهبود ویژگی های میکروفلور داخلی ، اثرات مفیدی را در میزبان بجای می‌گذارند(سالمینن و همکاران، ۲۰۱۰).
لاکتوباسیلوسها مهم ترین باکتری های پروبایوتیک انسانی هستند که برای انسان کاملاٌ ایمن وغیر بیماری زا هستند.اضافه کردن این باکتریها به شیر باعث افزایش اثر سلامت بخشی شیر و محصولات لبنی حاصل از آن و تقویت فلور میکروبی روده انسان میشود. نقش محافظتی پروبیوتیک‌ها بر علیه بیماریزاهای روده و مکانیسم تأثیر آنها جهت انتخاب سویه‌های جدید برای مصارف انسانی، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مکانیسم اثرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر روی میزبان چندان شناخته نشده است. از مکانیسم‌های شناخته شده می‌توان به کاهش pH روده، رقابت با بیماریزاها جهت اتصال به گیرنده‌ها و منابع غذایی، ترشح ترکیبات ضد میکروبی، غیرفعال سازی توکسین‌ها و تقویت سیستم ایمنی اشاره کرد. با پیشرفت سریع علم در رابطه با رفتار باکتریهای پروبیوتیک و باکتری‌های موجود در سطح روده انسان، امکان استفاده از ترکیب گونه‌های مختلف پروبیوتیک جهت بهبود تأثیر آنها نسبت به یک نوع پروبیوتیک فراهم شده است. به دلیل پیچیدگی فلور میکروبی روده، ترکیب پروبیوتیک‌ها جهت تأثیر بر قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش لازم می‌باشد و ممکن است اثرات سلامتی بخش بر میزبان را افزایش دهد. ابتدا در صورت انتخاب گونه‌های نامناسب پروبیوتیک‌ها، ممکن است ترکیب آنها بی‌اثر باشد. گزارشات اندکی در رابطه با ترکیب پروبیوتیک‌ها و اثرات سلامتی بخش آنها در محیط طبیعی موجود می‌باشد.
۱-۶-۲- ویژگی های سویه های پروبیوتیکی
معیارهای اصلی جهت انتخاب سویه های پروبیوتیکی برای مصارف غذایی انسان عبارتند از :

 • منشا انسانی داشته باشند .
 • بیماری زا نباشند .
 • در برابر اسید معده و محیط صفراوی مقاوم باشند .
 • قادر به تحمل فرایندهای تکنولوژیکی بوده و در طی دوره ماندگاری محصول زنده باقی بمانند .
 • در برابر آنتی بیوتیکهای متداول مورد استفاده در مواد غذایی مقاوم باشند .
 • توانایی انتقال مواد ژنتیکی مانند فاکتورهای مقاومت را به میکروارگانیزم های بیماریزا نداشته باشند .
 • در طی عبور از دستگاه گوارش زنده مانده و توانایی چسبیدن به دیواره ی روده را داشته باشند.
 • با تولید مواد ضد میکروبی اثر پادزیستی در برابر میکروبهای بیماریزا داشته باشند .
 • اثرات مفید و سودبخش آنها بر سلامتی انسان سندیت داشته باشد.

۱-۶-۳- مواد مورد نیاز لاکتوباسیل ها
لاکتوباسیل ها ، برای رشد به برخی اسیدهای آمینه ، پپتیدها ، اسیدهای نوکلئیک ، ویتامین ها نمک ها ، اسیدهای چرب ، استرهای اسیدهای چرب و کربوهیدرات های قابل تخمیر نیاز دارند. نیازهای غذایی عموماً برای گونه های مختلف متفاوت بوده و اغلب برای هرگونه اختصاصی است. به عبارت دیگر لاکتوباسیل ها فقط در محیط های حاوی مواد آلی پیچیده، قادر به رشد هستند و حضور اسید پانتوتنیک و اسید نیکوتنیک برای آنها الزامی است، در حالی که تیامین فقط برای رشد لاکتوباسیل های هتروفرمنتانیو ضروری می‌باشد. به علاوه اسیدفولیک، ریبوفلاوین، پیریدوکسال فسفات و پاراآمینوبنزوئیک نیز برای رشد برخی از گونه الزامی است(تسینک و همکاران،۲۰۰۵).
بیوتین و ویتامین B12 ، فقط برای رشد تعدادی از این باکتری ها لازم است. مطالعه روش های وابسته به ویتامین معمولاً برای ارزیابی حیاتی این باکتری ها به کار می‌رود. بسیاری از نیازهای رشد لاکتوباسیل ها به علت وجود تعدادی نقص در ژنوم آنهاست(مرتضوی و همکاران،۱۳۸۶).
در حالت طبیعی نیاز به مواد غذایی ضروری این باکتری ها با افزودن کربوهیدرات های قابل تخمیر ، مانند پپتون ، گوشت و عصاره مخمر بر طرف می‌شود. ترکیبات منگنز ، استات و توئین ـ۸۰ ،محرک رشد هستند و در اکثر اوقات برای رشد بیشتر گونه های آنها ضروری است(رویز و هماران،۱۹۹۴).
۱-۷- قارچ آسپرژیلوس
قارچ آسپرژیلوس از سلسله آسکومیست ها،گروه پلکتومیست ها و در راسته یوروشیال ها قرار دارد. کنیدیوفر آسپرژیلوس ، عمودی و بدون انشعاب بوده و در قسمت انتهایی متورم شده و به یک سر کروی تبدیل می‌شود. در این دسته از قارچ ها فیالید دارای ساختمان ویژه ای است به طوری که در قسمت وسط پهن تر و در نوک باریک تر می‌شود. کنیدی از قسمت انتهایی فیالید جوانه می‌زند، اما به وسیله دیواره جدا نمی‌شود تا اینکه کامل رشد نماید(تجلی و همکاران،۱۳۹۰). پس از آن کنیدی دیگری رشد وتوسعه می‌یابد. به این ترتیب یک ردیف کنیدی شکل گرفته و همگی در یک سطح ایجاد می‌شوند.کنیدی ها خشک هستند و به آسانی به وسیله باد جدا می‌گردند. آسپرژیلوس ها جزء قارچ های ساپروفیت می‌باشند. در طبیعت گستردگی زیادی دارند و تعدادی از‌آن ها باعث فساد مواد غذایی می‌شوند. بعضی از انواع آسپرژیلوس ها در فراوی مواد غذایی به کار می‌روند(اینگولد و هادسون،۱۹۹۷).
۱-۸- آفلاتوکسین ها
مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانوی هستند که به وسیله گونه های قارچی تولید شده و بر روی انسان ،حیوانات و میکروارگانیسم ها اثر سمی دارند. تاکنون در حدود هزار نوع از مایکوتوکسین ها شناخته شده اند که حدود ۳۰ تا ۴۰ نوع از آن ها از نظر فرمول شیمیایی شناسایی و سمیت آن ها به اثبات رسیده است. از میان مایکوتوکسین ها ،آفلاتوکسین ها به خاطر اثرات بالقوه سرطان زایی ، ناقص الخلقه زایی و جهش زایی اهمیّت بیشتری دارند و در ایجاد سرطان کبد ، هپاتیت مزمن و سیروز کبد مؤثرند. سه گونه آسپرژیلوس به نام های آسپرژیلوس فلاووس ، آسپرژیلوس پارازیتیکوس ، و گونه هایی از آسپرژیلوس نومیوس[۱] قادر به تولید آفلاتوکسین ها می‌باشند. آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین را ایجاد می‌کند، در حالی که دو گونه دیگر هر نوع آفلاتوکسین BوG را تولید می‌نمایند(تجلی و همکاران،۱۳۹۰) .
آفلاتوکسین های M1 و M2 متابولیت های هیدروکسیله آفلاتوکسین های B1 و B2 هستند و در شیرو محصولات شیری دام هایی که غذای آلوده حای آفلاتوکسین B تغذیه کرده اند،یافت می‌شوند.گرچه سمیت آفلاتوکسین M1 نسبت به آفلاتوکسین B1 کمتر می‌باشد ولی وجود آن در شیر به ویژه برای کوکان که مصرف بالاتری از شیر و فراورده های لبنی دارند، به عنوان یک خطر بهداشتی محسوب می‌گردد. معمولا ًمقدار آفلاتوکسین M1 در شیر بیشتر از آفلاتوکسین M2 بوده و سمیت ان نیز شدیدتر است(هولزاپفل و استین،۱۹۹۶).
۱-۸-۱- آفلاتوکسین M1
آفلاتوکسین M1 دارای نقطه ذوب ۲۹۹ درجه است. با بهره گرفتن از میکرو آنالیز و طیف سنجی جرمی نشان دادند که فرمول تجربی آفلاتوکسین M1 نسبت به آفلاتوکسین B1 یک اتم اکسیژن بیشتر دارد. شباهت نزدیک داده های مربوط به طیف فرابنفش آفلاتوکسین های M1 و B1 نشان می‌دهدکه سیستم کوروموفوریک در این دو ترکیب مشابه است. طیف مادون قرمز آفلاتوکسین M1 نیز مشابه B1 و دارای دو پیک در ۱۷۶۰cm-1 و ۱۶۹۰cm-1 می‌باشد. باند جذبی در ۳۴۲۵cm-1 نشان می‌دهد که آفلاتوکسین M1 دارای یک گروه هیدروکسیل است(هولزاپفل و استین،۱۹۹۶).
آفلاتوکسین M1 از مشتقات ۴ ـ هیدروکسی آفلاتوکسین B1 می‌باشد که در شیر PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)دارانی که خوراک حاوی آفلاتوکسین B1 را مصرف می‌کنند، دفع می‌شود. فرمول مولکولی آن C17H12O7 است(آدامز و موس،۲۰۰۰).
تعداد صفحه :۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر سطوح مختلف ازت و فواصل کاشت بر صفات مورفولوژیک، زیره سبز

پایان نامه رشته کشاورزی  گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی

گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

عنوان

بررسی اثر سطوح مختلف ازت و فواصل کاشت بر صفات مورفولوژیک، مقدار و اجزاء تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زیره سبز ((Cuminum cyminum

استاد راهنما

دکتر محمد مقدم

استاد مشاور

دکتر حمید هاشمی مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
زیره سبز گیاهی یکساله متعلق به خانواده چتریان است. دانه این گیاه حاوی اسانس و دارای خواص ضد نفخ، ضد تشنج و صرع، مقوی معده و مدر می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر فاصله کاشت و سطوح مختلف کود ازت بر رشد، نمو، عملکرد و میزان اسانس گیاه زیره سبز Cuminum cyminum. L)) درشمال شرق ایران انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل ۳ فاصله کاشت (۲۰، ۳۰، ۴۰ سانتی متر) و ۴ سطح کود نیتروژن (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد فاصله کاشت و کود ازت تأثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد مطالعه زیره سبز داشت. بیشترین تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر در بوته و وزن هزار دانه در فاصله کشت ۴۰ سانتی متر و کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت ، بیشترین ارتفاع و تعداد دانه در بوته در فاصله کشت ۳۰ سانتی متر و کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت، بیشترین درصد و عملکرد روغن در فاصله کشت ۴۰ سانتی متر و کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت، بیشترین درصد N، Pو K در فاصله کشت ۴۰ سانتی متر و کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت، بیشترین درصد اسانس در ۳۰ سانتی متر و بدون کود ازت و بیشترین عملکرد دانه و اسانس در فاصله کشت ۴۰ سانتی متر و بدون کود ازت مشاهده شد. نتایج آنالیز اسانس نشان داد درصد ترکیبات عمده اسانس شامل گاما- ترپینن، کومین الکل، کومینیک آلدئید، بتا- پینن، پی- سیمن و سافرانال در تیمارهای مختلف، متفاوتند. بر اساس نتایج این تحقیق با توجه به هدف تولید، فواصل کاشت و میزان کود ازت متفاوتی برای حداکثر رشد و نمو و عملکرد زیره سبز در شرایط اکولوژیکی مشابه توصیه می­شود.
کلمات کلیدی: زیره سبز، عملکرد، فاصله کاشت، کود ازت، اسانس
جوامع بشری از ابتدای شکل‌گیری در ارتباط نزدیک با محیط اطراف خود بوده و از اجزاء تشکیل دهنده محیط، برای غذا و دارو استفاده کرده است. شناخت گیاهان و استفاده از آن‌ها به عنوان غذا و دارو به طور مسلم از طریق آزمون و خطا بوده و به تدریج انسان توانسته است احتیاجات خود را از محیط اطراف خود تأمین نماید. با شکل‌گیری تمدن‌ها و فراهم آمدن امکانات بیش‌تر، شناخت انسان به تدریج کامل‌تر شده است. گیاهان دارویی یکی از منابع مهم برای درمان بیماری‌ها بوده‌اند و در تمدن‌های پیشین جمع‌ آوری و کشت آن‌ها در مکان‌های مقدس نظیر دیرها و صومعه‌ها متداول بوده است. استفاده از گیاهان در طب سنتی در ایران و سایر کشورهای جهان متداول بوده و بر اساس شواهد تاریخی، کشور ایران در این زمینه پیشتاز و از کشورهای مطرح جهان بوده است (جم‌زاد، ۱۳۸۸).
کشور پهناور ایران دارای سابقه تاریخی در طب سنتی بوده و با داشتن شرایط متفاوت اکولوژیکی و زیستی و دارا بودن بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آن دارویی شناخته شده اند، دارای پتانسیل بالقوه بسیار بالایی برای تولید، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی می‌‌باشد و این لازمه مدیریت صحیح و ایجاد یک سیستم یکپارچه بین بخش‌های مختلف کشاورزی، منابع‌طبیعی، صنایع‌دارویی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و بازرگانی است (ابراهیمی، ۱۳۸۰؛ امیدبیگی، ۱۳۷۹؛ صمصام شریعت، ۱۳۷۴). بنابراین تولید انبوه گیاهان دارویی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی مراکز تولید و صادرات، موجبات کاهش فشار بر عرصه‌های طبیعی کشور را فراهم خواهد ساخت.
پیشرفت علوم و فنون در قرن‌های ۱۷ تا ۲۱ میلادی، درهای جدیدی را بر روی انسان گشوده و شناخت او را در مورد محیط اطرافش و به عبارت دیگر اکوسیستمی که در آن زندگی می‌کند، به طور چشمگیری افزایش داده است. به طوری‌که دیگر تنها یک گونه خاص از یک جنس گیاه نیست که می‌تواند به عنوان دارو و یا غذا مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه با کمک علم گیاه‌شناسی، خانواده‌های مختلف گیاهی شناسایی و جنس‌ها و گونه‌های مختلف در هر خانواده نام‌گذاری و طبقه‌بندی شده‌اند. با بهره گرفتن از روش‌های پیشرفته، اجزاء مختلف ترکیبات شیمیایی گیاهان نیز شناسایی شده‌اند (جم‌زاد، ۱۳۸۸). بنابراین شناسایی علمی گیاهان با بهره گرفتن از قوانین گیاه‌شناسی و نام‌گذاری آن‌ها با بهره گرفتن از اسامی لاتین، امکان مستند‌سازی گیاهان دارویی را فراهم ساخته است. به علاوه، تعیین محدوده جغرافیایی پراکندگی گیاه این امکان را به محققان مختلف داده تا بتوانند با دقت و صحت گیاهان مورد نظر را انتخاب و مورد استفاده قرار دهند (جم زاد، ۱۳۸۸).
گیاهان دارویی نقش کلیدی در بهداشت جهانی ایفاء می‌کنند. در دهه‌های اخیر، توجه‌زیادی به احیای مجدد گیاهان دارویی و الحاق و استفاده آنها در سیستم طب مدرن شده است. این امر به دلایل متعددی نظیر آگاهی از عوارض جانبی داروهای شیمیایی، هزینه کم این داروها، مقاومت برخی از پاتوژنها به داروهای شیمیایی و نیاز به داروهای جایگزین، عدم وجود دارو برای برخی از بیماریها، عدم امکان تولید مصنوعی بعضی ترکیبات مؤثره در صنایع داروسازی، ارزش دارویی و تجاری آنها و همچنین اهمیت مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد. به همین دلیل مصرف این گیاهان روز به روز افزایش یافته است ( امیدبیگی، ۱۳۷۵؛ ارنست و کاتلین[۱]، ۲۰۰۰).
۱-۱- علت رویکرد جهانی به تحقیقات و استفاده از گیاهان دارویی
رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی و به دنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر، نیاز مبرم به تحقیقات پایه‌ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان می‌سازد. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره‌برداری صحیح می‌توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال‌زایی و صادرات غیر نفتی هر کشوری داشته باشند. تنوع آب و هوا و شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. تحقیقات همه جانبه و بهره‌برداری صحیح از این گیاهان، به ویژه در زمانی که استفاده جهان از گیاهان دارویی در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی شتاب بسیار بالایی گرفته است، لازم و ضروری است.
برنامه‌ریزی جامع برای گیاهان دارویی می‌تواند علاوه بر دستیابی به مدیریت توسعه پایدار در این بخش بالاخص در ابعاد کلان توسعه اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی (خودکفایی دارویی)، اشتغال، امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی در عرصه ملی و جهانی به عنوان یک منبع درآمد ارزی برای کشور محسوب و ایفای نقش نماید. وجود برنامه‌ای جامع و هماهنگ بین مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی و همچنین وجود اعتبار لازم در این امر می‌تواند راه‌گشای توسعه در گیاهان دارویی باشد. در این ارتباط یک نظام مدیریتی و جامع‌نگر نیازهای تحقیقاتی و اجرایی کشور را تعیین نموده و در نهایت با کنار هم قرار دادن نتایج بدست آمده، راه‌حل‌های مناسبی را به منظور توسعه در امر تولید و فرآوری گیاهان دارویی و در نهایت داروهای گیاهی ارائه خواهد نمود.
۱-۲- علت رویکرد جهانی به کشت و کار و تولید گیاهان دارویی
از زمانی که بشر به اهمیت گیاهان داروئی در درمان بیماری‌ها پی برد، شروع به جمع‌ آوری این گیاهان از عرصه‌های طبیعی نمود، که این کار باعث تخریب مراتع و جلوگیری از زادآوری طبیعی این گیاهان شده است. امروزه نیاز بیش از حد بشر به دارو و وجود بیماری‌های خاص و کاربرد وسیع این گیاهان در بهبود بیماری‌ها باعث تقاضای بیشتری برای این گیاهان شده است، فراورده‌های گیاهی برای حفظ سلامت و تغذیه انسان‌ها و درمان بیماری‌ها به شکل داروها، آنتی‌اکسیدان‌ها، چاشنی‌ها، خوش‌بو‌کننده‌ها، رنگ‌ها و حشره‌کش‌ها استفاده می‌شوند. اگرچه در دهه‌های قبل، استفاده از دارو‌های سنتتیک موجب کاهش استفاده از مواد گیاهی دارویی طبیعی شد، ولی در سال‌های اخیر، به علت اثر سوء داروهای سنتتیک، استفاده از داروهای گیاهی دوباره رونق یافته و تقاضای جهانی برای این مواد گیاهی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است و برخی از این داروها مانند داروهای گروه تروپان آلکالوئیدی، گروه اوپیوئیدی و داروهای ضد سرطانی بعضاً جایگزین مناسب شیمیایی هم ندارند ( امین، ۱۳۸۰) و به همین دلیل مصرف و تحقیقات داروهای گیاهی روز به روز در حال افزایش است. کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، چین، مجارستان و هند بیش‌ترین تحقیقات را در این زمینه انجام می‌دهند ( رجحان، ۱۳۶۰). بنابراین برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع و مناطق بهره‌برداری، برداشت از طبیعت بایستی کاملاً قطع و یا به صورت محدود و با برنامه‌ریزی خاصی که موقعیت اقلیمی منطقه، میزان تولید و زادآوری گیاه و هم‌چنین مسأله تخریب و فرسایش و نیز سایر موارد زیست محیطی را در نظر می‌گیرند، اتفاق بیافتد. از آن‌جایی که اکثر گیاهان دارویی در مرحله گلدهی برداشت می‌شوند و به تولید بذر جهت زادآوری نمی‌رسند به تدریج باعث از بین رفتن یک یا چند گونه می‌شوند، بنابراین در کشورهای مختلف اقدام به تولید بذر و کشت انبوه این گیاهان نموده‌اند به طوری‌که کشور پرو یک چهارم کل زمین‌های زراعی خود را به کشت این گیاهان اختصاص داده و یا کشور چین که انیستیتو و مراکز تحقیقاتی فراوانی جهت تولید بذر و کشت گیاهان دارویی دارد ( توکلی صابری و صداقت، ۱۳۷۹). کشور ما نیز دارای یکی از غنی‌ترین منابع گیاهان دارویی بوده که در نقاط مختلف ایران پراکنده شده‌اند. رویکرد دوباره به استفاده از گیاهان دارویی و برداشت‌های بی‌رویه و مستقیم از طبیعت در دهه‌های اخیر از یک طرف و وقوع تنش‌های محیطی طبیعی از طرف دیگر موجب فرسایش شدید ژنتیکی در گونه‌های گیاهی پر ارزش گردیده است ( امیدبیگی، ۱۳۷۶). این وضعیت تا جایی پیش رفته که برخی از گیاهان دارویی بومی یا از بین رفته و یا در معرض انقراض قرار گرفته‌اند ( هویزه و همکاران ،۱۳۸۰).
۱-۳- وضعیت گیاهان دارویی در ایران
ایران با برخورداری از سابقه تاریخی درخشان در طب، استعدادهای بالقوه جغرافیایی و اقلیمی (۱۱اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی)، دامنه تغییرات درجه حرارت روزانه (۵۰ درجه سانتی‌گراد)، ۳۰۰ روز آفتابی در سال، و تنوع بالای گونه های گیاهی (۷۵۰۰ الی۸۰۰۰ گونه) که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن دارویی است، توانایی بالقوه‌ای در زمینه توسعه و تولید گیاهان دارویی دارد ( آزادبخت، ۱۳۷۸؛ امیدبیگی، ۱۳۷۹). در حال حاضر حدود ۶۶ هزار هکتار از ارضی کشاورزی در استان‌های مختلف کشور، به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد و از مجموع مزارع اختصاص یافته به گیاهان دارویی، حدود ۶۵ هزار تن محصول تولید می‌شود ( عصاره و سید اخلاقی، ۱۳۸۸). میزان صادرات کشور در سال ۱۳۸۶ به میزان ۶۳ میلیون دلار ثبت شده است که عمده‌ترین اقلام زیره، گشنیز و عصاره شیرین بیان بوده است. این در حالی است که ارزش کل واردات گیاهان دارویی و مواد اولیه گیاهی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۸۵ میلیون دلار بوده و بیش‌ترین ارزش میزان واردات گیاهان دارویی و فرآورده‌های مرتبط، معادل ۵۹ میلیون دلار مربوط به اسانس‌ها می‌باشد ( غلامشاهی، ۱۳۸۸). در حال حاضر ۳۵ شرکت داروسازی گیاهی در کشور مجوز فعالیت دارند و حدود ۳۰۰ قلم داروی گیاهی در کشور تولید می‌گردد، که حدود ۴ درصد داروهای مورد استفاده جامعه را تشکیل می‌دهند و تعداد گیاهان مورد استفاده برای تهیه این داروها (طبق گزارش وزارت بهداشت) حداکثر ۹۰ گونه گیاهی است. همچنین تعداد ۶۰ قلم ترکیبات آرایشی با منشاء گیاهی در کشور تولید می‌گردد که بسیاری از مواد اولیه این فرآورده‌ها از خارج وارد می‌گردد (عصاره و سید اخلاقی، ۱۳۸۸). این در حالی است که تنوع گونه‌ای و ذخایر ژنتیکی از ویژگی‌های بارز این سرزمین بوده و با بهره‌گیری از حدود هشت هزار گونه گیاهی و حدود ۱۵۰۰ گونه گیاه دارویی و انحصاری و بومی بودن برخی از آن‌ها که از ارزش دارویی و صنعتی بالایی برخوردارند (ابراهیمی، ۱۳۸۰)، در صورت کشت و فراوری می‌توانند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، در بازارهای جهانی بدون رقیب وارد شوند. علی‌رغم این‌که همواره استفاده از گیاهان دارویی و تأمین دارو از منشاء گیاه، از ویژگی‌های بارز طب ایرانی محسوب می‌شود اما به رغم پیشینه تاریخی درخشان و گذشته پر افتخار، عملاً جایگاه ایران امروز در این دانش از موقعیت مناسب و مطلوبی در جهان برخوردار نیست، بنابراین تمهیدات لازم برای احیاء و بازگرداندن این سیادت فراموش شده و ارتقاء اهداف متعالی طب ایرانی که گیاهان دارویی سنگ بنای آن را تشکیل می‌داده است، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین بررسی وضع موجود فعالیت‌های مرتبط با گیاهان دارویی اعم از تحقیقاتی و اقتصادی و نیز فرآورده‌های دارویی و آرایشی، بهداشتی با منشاء گیاهی، نشان می‌دهد که در ارتباط با عرصه‌های کاری، جمع‌ آوری و استحصال محصول از عرصه‌های طبیعی، نهاده‌های مورد نیاز، عملیات کاشت، داشت، برداشت و نیز عملیات پس از برداشت (عمل‌آوری) و بالاخره بازاریابی و بازرگانی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن‌ها نارسایی‌ها، مشکلات و محدودیت‌هایی در کشور وجود دارد که بدون توجه و رفع آن‌ها، فعال کردن این بخش بالقوه تولیدی غیر ممکن بوده و سودآوری لازم برای تولیدکنندگان نیز بعید به نظر می‌رسد (عصاره و سید اخلاقی، ۱۳۸۸).
۱-۴- علت مصرف کود در مزارع
امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می‌شود. ولی لازم است این کودها بتوانند علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات کشاورزی را نیز ارتقا دهند و ضمن آلوده نکردن محیط زیست، مخصوصاً آب‌های زیرزمینی، تجمع مواد آلاینده نظیر نیترات را در اندام‌های مصرفی محصولات به حداقل ممکن تنزل دهند تا ضمن افزایش راندمان کودی، سلامتی انسان و دام را نیز تأمین کنند (دین‌دوست و همکاران، ۱۳۸۶).
۱-۵- اثر عناصر غذایی بر عملکرد گیاهان
عناصر ضروری بر اساس نیاز کمی گیاهان به دو گروه عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، کربن، هیدروژن، اکسیژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم‌ مصرف شامل آهن، منگنز، بر، روی، مس، مولیبدن، کلر و نیکل تقسیم می‌شوند ( معزاردلان و ثواقبی فیروزآبادی، ۱۳۸۱؛ سالاردینی، ۱۳۸۲). افزایش بیوماس محتوای دارویی با روش‌های به‌زراعی و به‌نژادی یکی از اهداف مورد نظر در تولید گیاهان دارویی می‌باشد. عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هسستند ( امیدبیگی[۲]، ۲۰۰۳). هر عنصر ضروری فقط زمانی می‌تواند نقش خود را تغذیه به‌خوبی نشان دهد که سایر عناصر لازم به‌صورت متعادل و به نسبت‌های کافی در اختیار گیاه باشند. با افزایش مواد آلی خاک، بهینه سازی مصرف کودهای نیتروژنه، فسفاتی و پتاسیمی، تولید و ترویج مصرف کودهای حاوی عناصر ریز مغذی می‌توان عملکرد محصولات زراعی و باغی را افزایش داد ( ملکوتی، ۱۳۷۷).
۱-۶- علت اثربخشی ناچیز عناصر غذایی در ایران
در کشور ما بیش‌تر توصیه‌های کودی، بدون توجه به نیاز گیاه صورت می‌گیرد و به تغذیه صحیح گیاه اهمیت داده نمی‌شود. توصیه‌های کودی عمدتاً به‌صورت کلیشه‌ای انجام می‌شود و کود نقش خود را به عنوان ابزار مهم در افزایش تولید به دلیل عدم استفاده بهینه از آن‌ها ایفا نمی‌کند. علت‌های اصلی توجه بیش‌تر به عناصر کم‌مصرف، به ‌جز اثر در افزایش تولید محصولات، مشاهده پیدایش کمبود، گرسنگی پنهان و افزایش بیماری‌هایی است که انسان امروزی در اثر مصرف مواد غذایی فقیر از این عناصر به آن‌ها مبتلا می‌شود. اشکالی که در توصیه‌ها وجود دارد این است که تا گیاهان نشانه‌های کمبود را نشان ندهند، کودی مصرف نمی‌شود که این اندیشه‌ای نادرست می‌باشد. زیرا در این شرایط عملکرد پایین آمده و کیفیت محصول بسیار کاهش می‌یابد ( ملکوتی، ۱۳۷۷).
ایران نیز از نظر اقلیمی در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داد .حدود ۵۰ میلیون از ۱۶۵میلیون هکتار اراضی کشور جزء مناطق بیابانی وکویری و نیمه خشک است. در این مناطق تعدادی از محصولات زراعی از گذشته های دور کشت وکار می‌شده‌اند که به رغم سود زیاد حاصل از کشت آنها به دلیل منطقه ای بودن وعدم استفاده از آنها به عنوان منبع غذایی ویا سایر دلایل درباره جنبه های مختلف به زراعی آنها پژوهش های اندکی انجام شده است گسترش کشت وکار این گیاهان می‌تواند یکی از کارهای مهم مدیریتی جهت بهبود شرایط اقتصادی واجتماعی در این مناطق باشد (صادقی و راشد محصل، ۱۳۷۰؛ شاه علایی، ۱۳۷۲).
بطور کلی آنچه درانتخاب گیاهان زراعی جهت کشت در یک منطقه اهمیت دارد. سازگاری آنها با عوامل محیطی است انتخاب محصولات زراعی به ویژه در مناطق نیمه خشک جهان نظیر کشور ما، به دلیل شرایط خاص اقلیمی کمبود آب وحساسیت خاکها در مقابل فرسایش وتخریب، از اهمیت بیشتری برخوردار است ( امین پوروموسوی،۱۳۷۳).
تعداد صفحه :۱۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه با موضوع مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

پایان نامه خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

موضوع:

مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور :

دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

الف – طرح موضوع : ۲

ب- پرسش های تحقیق : ۳

ج- فرضیه های تحقیق : ۳

اهداف تحقیق : ۴

ضرورت تحقیق : ۴

روش تحقیق : ۴

سازماندهی تحقیق : ۵

فصل اول :کلیات ۶

مبحث اول : مفهوم زناشوئی ۷

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت. ۷

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق ۸

مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. ۸

گفتار اول : نزدیکی ۹

گفتار دوم : وطی ۹

گفتار سوم : جماع ۹

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا ۹

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. ۱۰

گفتار ششم : تمکین. ۱۳

مبحث سوم : دیدگاه های مختلف پیرامون روابط جنسی ۱۴

گفتار اول : دیدگاه تفریطی ۱۴

گفتار دوم : دیدگاه افراطی ۱۵

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال ۱۷

فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح. ۱۹

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح ۲۰

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن ۲۰

بند اول : تعریف موانع نکاح ۲۰

بند دوم : انواع موانع نکاح ۲۰

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح ۲۱

بند اول : قرابت. ۲۱

بند دوم : شوهر داشتن زن. ۳۱

بند سوم : طلاق سوم و نهم ۳۵

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. ۳۷

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. ۳۷

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. ۳۸

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح ۴۱

گفتار اول : مهریه. ۴۱

بند اول : حق حبس ۴۲

بند دوم : مهر المسمی ۴۵

بند سوم : مهر المثل ۴۹

بند چهارم : مهر المتعه. ۵۱

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. ۵۲

گفتار دوم : نفقه ۵۳

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. ۵۳

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی ۵۶

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق ). ۵۷

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. ۵۸

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه ۶۰

گفتار سوم : اجرت المثل ۶۱

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن ۶۱

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل ۶۵

گفتار چهارم : نحله. ۶۶

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن ۶۶

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. ۶۸

گفتار پنجم : شرط تنصیف ۶۸

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن ۶۹

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف ۷۰

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح. ۷۲

مبحث اول : طلاق ۷۳

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق ۷۳

بند اول : مفهوم طلاق ۷۳

بند دوم : شرایط صحت طلاق ۷۴

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق ۷۷

بند اول : طلاق بائن ۷۷

بند دوم : طلاق رجعی ۷۹

بند سوم : طلاق خلع. ۸۰

بند چهارم : طلاق مبارات. ۸۱

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق ۸۱

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. ۸۳

مبحث دوم : فسخ نکاح ۸۳

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح ۸۴

بند اول : تعریف فسخ نکاح ۸۴

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح ۸۴

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح ۸۵

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. ۸۶

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن ۸۸

بند سوم :جنون هر یک از زوجین ۸۹

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی ۹۰

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است. ۹۲

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح ۹۳

مبحث سوم : فوت. ۹۴

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین ۹۴

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات. ۹۴

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. ۹۵

گفتار اول : مفهوم بذل مدت. ۹۵

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. ۹۶

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث ۹۸

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن ۹۹

گفتار اول : نسب و انواع آن ۹۹

بند اول : تعریف نسب. ۹۹

بند دوم : انواع نسب. ۹۹

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. ۱۰۳

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. ۱۰۳

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش ۱۰۴

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن ۱۱۰

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی ۱۱۶

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی ۱۲۲

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن ۱۲۳

بند اول : مفهوم نفی ولد ۱۲۳

بند دوم : شرایط طرح دعوا ۱۲۵

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد ۱۲۶

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث. ۱۲۶

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین ۱۲۶

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. ۱۲۶

بند اول : اولاد مشروع ۱۲۷

بند دوم : اولاد نامشروع ۱۲۷

بند سوم : فرزند خوانده. ۱۲۸

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۱۲۹

نتیجه گیری ۱۳۰

پیشنهادات: ۱۳۴

منابع: ۱۳۶

چکیده :

در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

در این پایان نامه ، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :

روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین

مقدمه :

الف – طرح موضوع :

نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه ، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه ، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه ، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

۱ – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟

۲ – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟

۳ – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟

ج- فرضیه های تحقیق :

۱ – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .

۲ – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

۳ – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.

اهداف تحقیق :

در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.

ضرورت تحقیق :

اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.

روش تحقیق :

در این پایان نامه ، ابتداء با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

سازماندهی تحقیق :

در این پایان نامه مطالب به ۴ فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه ، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به ۳ مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به ۴ مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به تفصیل در آن بحث و گفتگو گردیده است.

تعداد صفحه :۱۵۰

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه کشاورزی :بررسی اثر جایگزینی شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب فیبردار

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش تکنولوژی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی علوم و صنایع غذایی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی اثر جایگزینی شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی کم چرب فیبردار

استاد راهنما:

دکتر اشرف گوهری اردبیلی

استادان مشاور:

دکتر علی اکبریان

دکتر هما بقایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان            صفحه
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- اهمیت موضوع. ۳
۱-۳- پرسش اصلی تحقیق ۴
۱-۴- فرضیات تحقیق ۴
۱-۵- اهداف تحقیق ۴
۱-۵-۱- اهداف کاربردی ۴
۱-۵-۲- اهداف علمی ۴
۱-۶- ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۵
۱-۸- نمودار تحقیق ۶
فصل دوم. ۷
مروری بر تحقیقات پیشین ۷
۲-۱- بستنی ۷
۲-۱-۱- تعریف بستنی ۷
۲-۱-۲- تاریخچه بستنی ۷
۲-۱-۳- میزان تولید و سرانه مصرف بستنی ۸
۲-۱-۴- ارزش تغذیه‌ای بستنی ۸
۲-۱-۵- طبقه بندی بستنی ۱۰
۲-۱-۶- ترکیبات موجود در فرمولاسیون بستنی ۱۱
۲-۱-۷- نقش اجزاء سازنده مخلوط بستنی ۱۲
۲-۱-۸- ویژگی‌های مخلوط بستنی ۱۷
۲-۱-۸-۱- اسیدیته و pH مخلوط ۱۷
۲-۱-۸-۳- درصد افزایش حجم (اورران) مخلوط ۱۸
۲-۱-۹- فرایند تولید بستنی صنعتی ۱۹
۲-۱-۹-۱- محاسبه‌ی اجزای مخلوط ۱۹
۲-۱-۹-۲- توزین واختلاط ترکیبات بستنی ۱۹
۲-۱-۹-۳- پاستوریزاسیون. ۲۰
۲-۱-۹-۴- هموژنیزاسیون. ۲۱
۲-۱-۹-۵- سرد کردن وعمل آوری محصول. ۲۳
۲-۱-۹-۶- انجماد بستنی ۲۴
۲-۹-۱-۷- بسته بندی و برچسب زنی ۲۵
۲-۱-۹-۸ – سفت کردن و نگهداری ۲۵
۲-۲- تولید بستنی‌های کم کالری ۲۸
۲-۲-۱- جایگزین‌های چربی درفرمولاسیون بستنی‌های کم کالری ۳۰
۲-۲-۲- اینولین ۳۰
۲-۲-۳- جایگزین‌های قند در فرمولاسیون بستنی‌های کم کالری: ۳۲
۲-۲-۳-۱-کاربرد قند طبیعی خرما ۳۲
۲-۲-۳-۲- فراورده‌های صنعتی و جنبی خرما‌ ۳۴
۲-۲-۳-۳- علت استفاده از قند خرما در محصولات غذایی کم کالری ۳۴
۲-۲-۳- مروری بر مطالعات انجام شده ۳۵
فصل سوم. ۳۸
مواد و روش. ۳۸
۳-۱- مواد اولیه. ۳۸
۳-۲- دستگاه‌ها ۳۸
۳-۳- روش تهیه بستنی ۳۹
۳-۳-۱- روش تهیه بستنی شاهد. ۳۹
۳-۴- آزمون‌های شیمیایی مواد اولیه. ۴۱
۳-۴-۱- اندازه گیری درصد چربی خامه و شیر. ۴۱
۳-۴-۲- اندازه گیری قند عسل خرما طبق استاندارد ملی ایران (۲۶۸۰). ۴۱
۳-۴-۲-۲- محاسبه مقدار ساکارز. ۴۲
۳-۴-۳- اندازه گیری pH قند عسل خرما ۴۲
۳-۵- آزمایشات مخلوط بستنی و بستنی ۴۳
۳-۵-۱- آزمون‌های شیمیایی ۴۳
۳-۵-۱-۱- اندازه گیری pH بستنی ۴۳
۳-۵-۱-۲- اندازه گیری چربی بستنی ۴۳
۳-۵-۱-۳- اندازه گیری ماده جامد بدون چربی شیر (SNF) بستنی ۴۳
۳-۵-۱-۴- اندازه گیری اسیدیته بستنی ۴۴
۳-۵-۱-۵- اندازه گیری ماده خشک کل بستنی (TS). 44
۳-۵-۲- آزمون‌های فیزیکی ۴۵
۳-۵-۲-۱- اندازه گیری درصد هوادهی یا اورران بستنی ۴۵
۳-۵-۲-۲- اندازه گیری درصد مقاومت به ذوب بستنی ۴۶
۳-۵-۲-۳- اندازه گیری ویسکوزیته مخلوط بستنی ۴۷
۳-۵-۳- نحوه ارزیابی آزمون‌های حسی بستنی ۴۷
۳-۶- روش آماری مورد استفاده ۴۸
فصل چهارم. ۴۹
بحث ونتایج ۴۹
۴-۱-۲- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر اسیدیته. ۵۱
۴-۲- اثرجایگزین کردن عسل خرما بر خصوصیات فیزیکی بستنی کم چرب فیبردار. ۵۲
۴-۲-۱- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر ویسکوزیته. ۵۲
۴-۲-۲- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر درصد افزایش حجم. ۵۴
۴-۲-۳- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر درصد مقاومت به ذوب ۵۶
۴-۳-۱- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر بافت ۵۹
۴-۳-۲- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر عطر. ۶۱
۴-۳-۳- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر طعم. ۶۲
۴-۳-۴- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر احساس دهانی ۶۲
۴-۳-۵- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر پذیرش کلی ۶۳
فصل پنجم. ۶۵
نتیجه گیری کلی وپیشنهادات ۶۵
۵-۱- نتیجه گیری کلی ۶۵
۵-۲- پیشنهادات ۶۶
منابع و ماخذ. ۶۷
چکیده
امروزه به‌دلیل بیماری‌هایی از قبیل نارسایی‌های قلبی و عروقی، چاقی و دیابت تمایل به مصرف شکر کاهش یافته ‌است. از عسل خرما می‌توان به عنوان جایگزین شکر در انواع محصولات لبنی منجمد، کیک‌ها و نوشیدنی‌های کم کالری استفاده نمود. در این پژوهش میزان شکر موجود در فرمولاسیون بستنی کم‌چرب فیبردار، کاهش و با شهد عسل خرما جایگزین شد تا علاوه بر کاهش مصرف شکر، اجتناب از مضرات آن و کاهش واردات شکر، محصولی سالم و مغذی تولید شود. برای این منظور فرمولاسیون تیمار شاهد شامل میزان قند، چربی، پایدار کننده و امولسیفایر صنعتی، پودر شیرخشک بدون چربی و فیبر براساس مقالات علمی و استاندارد موجود برای بستنی در ایران (۲۴۵۰) انجام شد. اثر جایگزینی شهد عسلی خرما به عنوان شیرین کننده در فرمولاسیون بستنی کم‌چرب فیبردار در سطوح صفر، ۵۰ و ۱۰۰ درصد بر خصوصیات فیزیکی (ویسکوزیته، اورران، درصد مقاومت به ذوب)، شیمیایی (pH و اسیدیته) و حسی (بافت، عطر، طعم، احساس دهانی و پذیرش کلی به مدت دو ماه) بستنی مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد سطوح جایگزینی، اورران، ویسکوزیته و اسیدیته افزایش و درصد مقاومت به ذوب و‌ pH مخلوط بستنی کاهش یافت. نتایج آزمون‌های حسی نشان داد که جایگزینی عسل خرما بر خصوصیات حسی تاثیر معنی داری نداشت (۰۵/۰<p).
واژگان کلیدی: عسل خرما، بستنی کم‌چرب، فیبر اینولین، ویسکوزیته
۱-۱- مقدمه
در سال‌های اخیر مصرف کنندگان تمایل زیادی به استفاده از محصولات غذایی کم‌چرب و با درصد قند پایین نشان می‌دهند، به این دلیل که مصرف این نوع فراورده‌ها را با کاهش خطر ابتلا به چاقی و بیماری‌های قلبی- عروقی و دیابتی مرتبط می‌دانند. چربی، شکر و ماده خشک بدون چربی سه عامل مهم و مؤثر بر کیفیت بستنی می‌باشند، درصد قند بر طعم و مزه محصول مؤثر است (گیوون و کاراکا[۱]، ۲۰۰۲).
به دلیل افزایش سطح آگاهی عمومی و توجه بیشتر به تغذیه، مردم تمایل بیشتری به مصرف مواد غذایی سالم و طبیعی، با محتوای کمتر شکر دارند، با وجود تمام فوایدی که ساکارز به عنوان شیرین کننده طبیعی با ویژگی‌های عملکردی ممتاز دارد، ولی به دلیل مشکلات سلامتی مانند فشار خون، بیماری‌های قلبی- عروقی، فساد دندان، چاقی و افزایش سطح گلوکز و انسولین خون که به ویژه برای دیابتی‌ها مضر است و از طرفی مسائل اقتصادی و تکنولوژیکی، پژوهش‌های روزافزونی جهت جایگزینی مناسب با سایر شیرین کننده‌ها در دست انجام است (گوهری و همکاران، ۱۳۸۴).
انتخاب نوع شیرین کننده جایگزین و چگونگی حفظ کیفیت فراورده طی دوره نگهداری از جمله مسائل مربوط به تولید فراورده تهیه شده با شیرین کننده جایگزین شکر می‌باشد. باید در نظر داشت که شکر علاوه بر نقش شیرین کنندگی، ویژگی‌های عملکردی فراوانی در محصولات ایفا می‌کند. اثر حجیم کنندگی، تثبیت آب (مؤثر در زمان ماندگاری)، کنترل نقطه انجماد در محصولات منجمدی مانند بستنی از اثرات شکر می‌باشد. از جمله مشکلات مربوط به بهینه‌سازی هنگام جایگزینی شکر اثر نامطلوب بر طعم، ویژگی‌های فیزیکی محصول و استقبال مصرف کننده می‌باشد(گوهری و همکاران، ۱۳۸۴)
۱-۲- اهمیت موضوع
خرما یک منبع تغذیه‌ای با ارزش و پرانرژی است که بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO)[2] در سال ۲۰۱۱ میلادی ایران از نظر میزان تولید آن دارای رتبه سوم در جهان می‌باشد. خرما دارای شیرینی طبیعی بوده و به عنوان یک غذای ساده سهم الهضم مورد توجه است، مقدار چربی آن پایین، فاقد کلسترول، فاقد چربی اشباع و منبع بسیار خوب فیبر رژیمی است. همچنین خرما منبع غنی از مواد مختلف نظیر پتاسیم، آهن، کلسیم، منیزیم، گوگرد، مس و فسفراست (گوهری و همکاران، ۱۳۸۴).
به علت ضایعات بالای خرما در ایران و فقدان صنایع تبدیلی کافی، همه ساله مقادیر قابل توجهی از این فراورده ارزشمند قابل استفاده نبوده و نابود می‌شود. خرما به دلیل وجود مقدار بالای قند و صرفه اقتصادی مناسب می‌تواند جایگزین مناسبی برای شکر محسوب شود. قند خرما به صورت شیره خرما، قند مایع، شهد یا عسل خرما، از خرما استحصال شده و در صنایع غذایی مختلف قابل عرضه و مصرف می‌باشد. عسل خرما کاملاً شفاف و شبیه عسل طبیعی می‌باشد. عسل خرما با انجام فرایندهایی مثل شفاف سازی، رنگبری و جداسازی مواد کدرکننده از شیره خرما با بریکس ۸۰-۶۰ درصد به دست می‌آید و دارای ۷۵-۷۳ درصد ماده قندی می‌باشد. قندهای اصلی تشکیل دهنده آن گلوکز و فروکتوز است که نسبت آنها تقریباً نزدیک به هم می‌باشد و از نظر ترکیب قتدی مشابه عسل کندو و شربت ذرت با فروکتوز بالا[۳] است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۹).
قدرت شیرین کنندگی فروکتوز موجود در خرما بیشتر از ساکارز است که این ویژگی باعث می‌شود میزان مصرف آن از نظر وزنی در بریکس مساوی در صنعت کاهش یافته و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر شیرین کننده‌ها باشد. شهد عسلی خرما برای اولین بار در دنیا، در ایران و با هدف تغذیه سالم، تنوع در فرهنگ غذایی، کمک به قشر زحمتکش تولید کننده خرما، تولید محصولات متنوع داخلی، رونق تجارت خارجی و حرکت بخش کشاورزی و صنعت، به سوی جهانی شدن تولید شده است. تولید و مصرف آن اقتصادی و با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد خام، شهد عسلی خرما و قند مایع آن می‌تواند از جایگاه مناسبی در بازار داخلی و خارجی برخوردار باشد. طبیعی بودن شهد عسل خرما دلیل مهمی برای استفاده بیشتر آن در صنایع غذایی می‌باشد (احمدنیا و همکاران، ۱۳۸۹).
از عسل خرما می‌توان به عنوان جایگزین شکر در انواع محصولات استفاده نمود که علاوه بر افزودن بر ارزش تغذیه‌ای محصول (به دلیل دارا بودن برخی املاح و ویتامین‌ها) مصرف شکر را کاهش داده و در نتیجه از واردات آن نیز کاسته می‌شود.
در این پژوهش امکان استفاده از شهد عسلی خرما به جای شکر و رسیدن به حداکثر جایگزینی در بستنی کم‌چرب حاوی فیبر اینولین و امکان تولید بستنی کم چرب اینولین دار خرمایی به عنوان محصولی جدید بررسی شده است.
۱-۳- پرسش اصلی تحقیق
آیا شهد عسلی خرما از لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی جایگزین مناسبی برای ساکارز (شکر) موجود در بستنی کم‌چرب فیبر اینولین‌دار می‌باشد؟
۱-۴- فرضیات تحقیق

 • شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط بستنی و بستنی کم‌چرب اینولین‌دار تولید شده اثر می‌گذارد.
 • شهد عسلی خرما بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب اینولین دار تولید شده اثرگذار است.
 • شهد عسلی خرما جایگزین مناسبی برای ساکارز در بستنی کم چرب فیبر‌دار است.

۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- اهداف کاربردی

 • تولید محصولی با ارزش تغذیه ای بالا، کم کالری و سلامت‌زا
 • کاهش مصرف شکر و اجتناب از مضرات آن
 • ایجاد تنوع در ذائقه مصرف کننده جهت مصرف محصولات فراسودمند
 • کاهش وابستگی به واردات شکر و جلوگیری از خروج ارز
 • استفاده از ضایعات خرما و ایجاد ارزش افزوده
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از فراورده‌های جانبی خرما به عنوان محصولات بومی کشور
 • استفاده از این محصول در کارخانجات تولید بستنی، کارخانجات تولید فراورده‌های قنادی و سازمان‌های وابسته به نظارت بر تولید و مصرف محصولات باغی و کنترل و مصرف ضایعات

۱-۵-۲- اهداف علمی

 • مطالعه اثر شهد عسلی خرما بر ویژگی‌های حسی و دست‌یابی به بالاترین سطح جایگزینی مناسب برای ایجاد خصوصیات مطلوب حسی در بستنی کم چرب حاوی فیبر اینولین
 • مطالعه اثر شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب اینولین‌دار

۱-۶- ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه امروزه تمایل به مصرف غذاهای با چربی و شکر کمتر و ارزش تغذیه‌ای بالا بیشتر شده است، به دلیل اینکه مصرف این گونه مواد از بیماری‌هایی مانند چاقی و دیابت و بیماری‌های قلبی- عروقی جلوگیری می‌کند و همچنین از آن جاییکه حذف چربی و شیرینی از غذاهایی مانند شیرینی جات عملی نیست، لذا تلاش بر این است که در این غذاها شکر با مواد دیگری از جمله خرما و محصولات جانبی آن که دارای میزان قند فروکتوز قابل توجهی بوده جایگزین شود، زیرا قند فروکتوز (قند میوه) به دلیل زود جذب شدن در کبد، سریع تبدیل شدن به انرژی و دید بالارفتن قند خون، مناسب افراد سالم و ورزشکار می‌باشد(احمدنیا وهمکاران،‌۱۳۸۷).
همچنین با کاهش چربی اینگونه غذاها به کمک جایگزین‌های مناسب چربی و بالا بردن ارزش تغذیه‌ای آنها به وسیله فیبرها، محصولی سالم، با کیفیت، مغذی و طبیعی ایجاد شود.
۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی در مورد بستنی‌های کم کالری با شیرین کننده‌های طبیعی و مصنوعی انجام شده است، اما در بستنی کم‌چرب حاوی فیبر اینولین، استفاده از شهد عسل خرما صورت نگرفته است. در این پژوهش به طور همزمان با بهره گرفتن از دو ترکیب طبیعی، میزان چربی و شکر موجود در فرمولاسیون کاهش یافته و علاوه بر کاهش مصرف چربی و شکر و اجتناب از مضرات آن محصولی سالم و مغذی تولید می‌شود.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱- بستنی
۲-۱-۱- تعریف بستنی
فراورده‌ی لبنی مغذی که از موادی مانند شیر، خامه، شیرخشک، شکر، پایدارکننده – امولسیفایر صنعتی، مواد طعم دهنده و رنگ دهنده تشکیل شده و با انجماد و هوادهی مخلوط همگن و پاستوریزه شده بدست می‌آید (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،۱۳۸۷). به عبارت دیگر بستنی از یک سیستم پیچیده کف مانندی که در آن حباب‌های کوچک هوا در فاز پیوسته شامل گلبول‌های چربی جامد، پروتئین‌های شیر، نمک‌های غیر محلول، پایدارکننده‌های کلوئیدی، موادجامد بدون چربی شیر(MSNF)[1]، قندها و نمک‌های محلول که به صورت جزئی منجمد شده است، پراکنده می‌باشد (دیکنسون[۲]،۱۹۹۲ و مارشال و همکاران[۳]، ۲۰۰۳).
۲-۱-۲- تاریخچه بستنی
اصل پیدایش بستنی به حداقل چهار قرن قبل از میلاد باز می‌گردد. احتمالا آب میوه سرد شده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله چین که از ۳۰۰۰ سال قبل شناخته شده‌است را می‌توان به عنوان اولین بستنی‌ها دانست. طبق اطلاعات موجود، رومی‌های قدیم از برف کوه‌ها برای سرد کردن آب میوه استفاده می‌کردند. از آن تاریخ تا قرن ۱۳ میلادی مدارک زیادی درباره تولید بستنی در دست نیست تا هنگامی که مارکوپولو جهانگرد مشهور ونیزی در بازگشت سفرش از آسیا دستور تهیه نوعی شیرینی از شیر منجمد (احتمالا نوعی بستنی یخی میوه ای امروزی) را همراه خود از چین به ایتالیا آورد و در آنجا مورد استفاده قرارگرفت، سپس در سراسر ایتالیا گسترش یافت و به تدریج سایر کشورهای اروپایی و امریکا از آن دستورالعمل برای تهیه بستنی استفاده کردند ‌(بهندری[۴]، ۲۰۰۱ ). سال ۱۸۴۶ با اختراع فریزر خانگی توسط نانسی جانسون[۵] تولید بستنی گسترش یافت. اولین کارخانه بستنی سازی در مقیاس وسیع را جاکوب فوسل[۶] در سال ۱۸۵۱ تاسیس کرد و با اختراع اولین فریزر مداوم صنعتی در سال ۱۹۲۶ توسط کلارنس وگت[۷] صنعت بستنی به سمت تولید انبوه پیش رفت (مارشال و اربوکل[۸]، ۲۰۰۳). با تکمیل فریزرهای مداوم توسط سایر تولیدکنندگان تولید بستنی در قرن ۲۰ شتاب گرفت و تا امروز در حال توسعه می‌باشد (ایسم[۹]، ۱۹۷۸؛ جمنزفلورز و همکاران[۱۰]، ۱۹۹۳و بهندری، ۲۰۰۱).
۲-۱-۳- میزان تولید و سرانه مصرف بستنی
آمریکا با تولید ۶ میلیارد لیتر بستنی در سال و مصرف سرانه ۲۵ لیتر از انواع مختلف بستنی و ماست منجمد، در دنیا دارای مقام اول تولید و مصرف بستنی می‌باشد و مقام‌های بعدی را به ترتیب کشورهای نیوزلند، استرالیا، بلژیک، سوئد و کانادا دارا می‌باشند (کلارک[۱۱]، ۲۰۰۴). در ایران طبق آمار وزارت صنایع و معادن میزان تولید اسمی انواع بستنی بر پایه شیر حدود ۱۵۵۰۰۰ تن است که میزان تولید حقیقی بستنی در حدود ۳۰ درصد ظرفیت اسمی تخمین زده می‌شود و با این فرض تولید حقیقی بستنی در ایران در سال ۱۳۸۵حدود ۴۷۰۰۰ تن می‌باشد (آمار نامه وزارت جهاد کشاورزی ایران، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴- ارزش تغذیه‌ای بستنی
بستنی یک ماده غذایی خوش طعم و مغذی است و ارزش تغذیه‌ای آن به ارزش غذایی اجزای تشکیل دهنده (مواد اولیه) بستنی بستگی دارد. چربی بستنی ۲ تا ۳ برابر چربی شیر و پروتئین آن ۱۲ تا ۱۶ برابر بیشتر از پروتئین شیر می‌باشد. ترکیباتی مانند مغزهای خوراکی (پسته، فندق، بادام، گردو و.)، تخم مرغ و شیرین کننده‌های طبیعی مغذی ارزش غذایی بستنی را افزایش می‌دهند. همچنین این فراورده لبنی مانند سایر محصولات لبنی منبع غنی از کلسیم، منیزیم، فسفر و سایر مواد معدنی مورد نیاز در ساخت استخوان و دندان می‌باشد. یک بستنی خوب با وزن متوسط ۱۰۰ گرم، تقریباً حاوی ۲۰۰ کالری انرژی، ۴ گرم پروتئین، ۱۳/۰ گرم کلسیم، ۰۱۰۵/۰ گرم فسفر، ۱/۰میلی گرم آهن و IU490 ویتامین A، ۳۸/۰میلی گرم تیامین و ۲۴/۰ میلی گرم اسید امینه ریبو فلاوین می‌باشد (آربوکل[۱۲]، ۱۹۸۶ و بهندری، ۲۰۰۱).
در جدول ۲-۱ ارزش تغذیه‌ای بستنی وانیلی با میزان چربی‌های متفاوت نشان داده شده است.
تعداد صفحه :۸۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر کود نانوپتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم نرگسTazetta وJanquilla

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش محصولات باغی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تولیدات گیاهی

گرایش محصولات باغی

عنوان

بررسی اثر کود نانوپتاس و هورمون BA بر خصوصیات مورفولوژیکی و اسانس دو رقم نرگسTazetta وJanquilla

استاد راهنما

دکتر حسین مرادی

استاد مشاور

دکتر حسین افشاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان      صفحه
چکیده ۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲- هدف از انجام این تحقیق. ۵
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱ تاریخچه گل نرگس در ایران. ۶
۲-۲ گیاه شناسی ۶
۲-۳ اکولوژی و انتشار گونه های نرگس: ۱۲
۲-۴ مورفولوژی و آناتومی: ۱۳
۲-۵ خاک: ۱۴
۲-۶ زمان و نحوه کاشت پیازها: ۱۵
۲-۷ عملیات داشت: ۱۶
۲-۸ اسانسها: ۱۶
۲-۸-۱ مشخصات اسانس: ۱۷
۲-۸-۲ کاربرد اسانسها: ۱۹
۲-۸-۳ طبقهبندی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانسها ۱۹
۲-۸-۴ ترکیبات الکلی ۱۹
۲-۸-۵ ترکیبات آلدهیدی ۲۰
۲-۸-۶ ترکیبهای کتونی ۲۰
۲-۸-۷ ترکیبهای استری ۲۰
۲-۸-۸ کتونها ۲۰
۲-۸-۹ آزولونها ۲۰
۲-۹-۱۰ ترپنوئیدها ۲۱
۲-۹ تغذیه. ۲۱
۲-۱۰ پتاسیم: ۲۲
۲-۱۱ نقش پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه: ۲۴
۲-۱۲ نقش پتاسیم در انتقال مواد. ۲۴
۲-۱۳ کود نانو پتاس: ۲۷
۲-۱۴ تنظیم کننده هایرشد. ۲۸
۲-۱۴-۱ سایتوکنینها: ۲۸
۲-۱۴-۲ نقش بیولوژیکی سیتوکنینها: ۲۹
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱ مواد و روشها ۳۵
۳-۱-۱ طرح آزمایشی ۳۵
۳-۱-۲ محل آزمایش. ۳۵
۳-۱-۳ ماده آزمایشی ۳۵
۳-۱-۴ بستر کاشت ۳۷
۳-۲ صفات مورد ارزیابی ۳۷
۳-۲-۱ پیاز. ۳۷
۳-۲-۲ وزن پیازها ۳۸
۳-۲-۳- تعداد پیازچه در هر پیاز. ۳۸
۳-۲-۴ سطج برگ ۳۸
۳-۲-۵ شاخه گلدهنده ۳۹
۳-۲-۶ تعداد گلچه­ها ۳۹
۳-۲-۷ قطرگلچه­ها ۴۰
۳-۲-۸ ظهور گل آذین ۴۰
۳-۲-۹ گردن غازی: ۴۰
۳-۲-۱۰ اندازهگیری میزان جذب خالص آب ۴۱
۳-۲-۱۱ اندازهگیری میزان مواد جامد محلول. ۴۲
۳-۲-۱۲ نشت یونی ۴۲
۳-۲-۱۳ اندازهگیری وزن تر و وزن خشک. ۴۳
۳-۲-۱۴ سنجش کلروفیل a، b و محتوای کلروفیل کل برگ: ۴۳
۳-۲-۱۵ سنجش میزان فلاوونوئیدها و آنتوسیانینها: ۴۴
۳-۲-۱۶ سنجش کلروفیل a، b و کاروتنوئید گلبرگی: ۴۵
۳-۲-۱۷ آنتوسیانین گلبرگی: ۴۶
۳-۲-۱۸ طرز استخراج پروتئین ۴۶
۳-۲-۱۹ ارزیابی میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) 47
۳-۲-۲۰ تهیه منحنی استاندارد ومعادله رگرسیون PAL. 47
۳-۲-۲۱ روش های جداسازی و تشخیص ترکیبهای موجود در اسانس. ۴۸
۳-۲-۲۲ کروماتوگرافی گازی با طیف سنججرمی Gas Chromatography(GC/ MS) : 49
فصل چهارم: نتایج
۴-۱ بررسی جدول تجزیه واریانس. ۵۰
۴-۲- تاثیر تیمارهای مختلف بر روی صفات اندازه گیری شده ۵۱
۴-۲-۱ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر گلآذین در گل نرگس. ۵۱
۴-۲-۲ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر ساقه در گل نرگس. ۵۱
۴-۲-۳ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت طول ساقه در گل نرگس. ۵۱
۴-۲-۴ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن پیاز مادری ۵۳
۴-۲-۵ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد پیاز دختری ۵۳
۴-۲-۶ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد برگ ۵۳
۴-۲-۷ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر زمان گردن غازی ۵۴
۴-۲-۸ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر زمان ظهور گلآذین ۵۴
۴-۲-۹ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن تر. ۵۴
۴-۲-۱۰ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن خشک. ۵۵
۴-۲-۱۱ اثر هورمون و کود نانو پتاس برجذب آب در گلبرگهای گل. ۵۵
۴-۲-۱۲ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر جذب مواد غذایی ۵۶
۴-۲-۱۳ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل a برگ ۵۸
۴-۲-۱۴ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل b برگ ۵۸
۴-۲-۱۵ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل کل برگ ۵۹
۴-۲-۱۶ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت آنتوسیانین برگ ۵۹
۴-۲-۱۷ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت فلاونوئید. ۶۰
۴-۲-۱۸ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر سطح برگ ۶۱
۴-۲-۱۹ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر نشت یونی (EC) در گلبرگ ۶۱
۴-۲-۲۰ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنتوسیانین گلبرگ ۶۲
۴-۲-۲۱ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ درونی (تاج) ۶۲
۴-۲-۲۲ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ بیرونی ۶۳
۴-۲-۲۳ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز. ۶۳
۴-۲-۲۴ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد گلچه گل. ۶۴
۴-۲-۲۵ اثر هورمون و کود نانو پتاس بر میزان ترپنوئید گلبرگ ۶۴
فصل پنجم: بحث
۵-۱ بحث ۷۹
۵-۲ نتیجه ­گیری ۸۴
۵-۳ پیشنهادات ۸۴
منابع. ۸۵
جداول ضمیمه. ۹۴
چکیده انگلیسی . ۱۰۲
چکیده
نرگس یکی از شش جنس بزرگ گل­های پیاز­دار در جهان است که پس از لاله در مقام دوم کشت و کار قرار دارد. این گل نه تنها به عنوان گل بریده و گیاه گلدانی زینتی شناخته می­شود بلکه ارزش بالایی در صنعت عطر­سازی دارد. این تحقیق برای ارزیابی پاسخ دو رقم نرگس (تازتا و جانکوئیلا) به هورمون بنزیل آدنین (BA) و کود نانو پتاس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۰ تکرار انجام شد. فاکتور اول رقم در ۲ سطح، فاکتور دوم هورمون بنزیل­آدنین در ۴ سطح و فاکتور سوم کود نانوپتاس در ۳ سطح بودند. نتایج نشان داد صفاتی همچون کاروتنوئید گلبرگ و آنزیم فنیل آلانین­آمونیالیاز بین دو رقم معنی­دار بود. سطوح مختلف هورمون بر میزان جذب آب، نشت یونی، کلروفیل (a، کل و کاروتنوئید) گلبرگ نیز اختلاف معنی‌داری را نشان داد. اثرات متقابل بین رقم و هورمون بر کلروفیل a، b، کلروفیل کل برگ معنی‌دار گردید.­ اثرات متقابل رقم و کود نانوپتاس بر وزن پیاز مادری و سطح برگ اختلاف معنی­داری را نشان داد. همچنین اثرات متقابل هورمون و کود نانوپتاس بر روی میزان جذب آب، کلروفیل a برگ و نشت یونی معنی دار گردید. نتایج نهایی حاکی از آن است که هورمون بنزیل آدنین به همراه کود نانوپتاس به نحو مطلوبی موجب حفظ رنگدانه آنتوسیانین، قطر گل ومیزان جذب آب گردیدند که این عوامل موجب افزایش کیفیت گل­ها می­گردد. همچنین کود و هورمون بر محتویات اسانس دوگونه نرگس اثر معنی داری نشان نداد.
کلمات کلیدی: گل­های زینتی، گل نرگس، اسانس­، پیاز، آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز
۱-۱ مقدمه
گل و گیاهان زینتی با تنوع و زیبایی فراوان خود در آرایش و زیباسازی محیط و ارضای حس زیباشناسی بشر نقش عمده­ای ایفا می­ کنند، همچنین موجب تغذیه روحی و افزایش ضریب امید به زندگی و ضریب کارایی افراد در محیط کاری می­شوند و همچنین تفاهم و روابط حسنه خانوادگی و اجتماعی در اثر هدیه این کالا در جامعه افزایش می­یابد، این موضوع در زندگی ماشینی و آپارتمان­نشینی امروزه اهمیت بسزایی دارد. تولید گل و گیاهان زینتی در جهان امروزه، اهمیت بسزایی دارد. تولید گل­ها و گیاهان زینتی در جهان، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر نیازهای روحی و روانی، از نظر اقتصادی همه ساله میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای تولید کننده می­ کند. با توجه به تنوع اقلیمی کشور ایران و سطح گسترده اراضی و وجود انرژی سرشار خورشیدی، یکی از پتانسیل­های برجسته کشور، تولید محصول بخش کشاورزی می­باشد. بدیهی است تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی
می ­تواند به عنوان یکی از منابع ارزآور کشور به حساب آید. ولی متاسفانه به علت پاره­ای از مشکلات و چالش­های موجود به ویژه مشکلات ساختاری و سازمانی در بازار گل، با جایگاه شایسته خود در بازار جهانی فاصله زیادی دارد(هاگی لادی و همکاران، ۱۹۹۹).[۱]
در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، افزایش در تجارت از طریق رشد صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی و بین ­المللی و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران است. در این راستا سیاستگذاران کشور کوشیده­اند تا زمینه ­های مساعدی را برای رونق و رشد اقتصادی محصولات و کالاهای غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی نفتی فراهم نمایند زیرا توسعه فروش به خارج از کشور می ­تواند سبب گرفتن بازار از رقبا شود(لولون و ویلد، ۱۳۶۹). ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامه ­ریزی جامع برای بهره ­برداری بهینه از استعدادها و توانمندی­های بالقوه اقتصاد کشور در بخش­های مختلف حصول می­باشد. ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است. از چهارده گونه اقلیم آب و هوایی شناخته شده جهان، ایران دوازده گونه آن را در نقاط مختلف کشور دارا است، از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان چون گل­ها و گیاهان زینتی برخوردار است (امیدبیگی،۱۳۷۴).
دربازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی سالانه حدود بیست میلیارد دلار از این کالا مبادله می­شود که سهم ایران در این بازارحدود دویست میلیون دلار است که قابل صرف نظر کردن نمی­باشد(معماران کاشانی و نادری، ۱۳۷۵). پژوهش در زمینه ­های مختلف از قبیل جمع­آوری گونه­های مختلف گل­ها، انجام برنامه ­های به نژادی و ایجاد کولتیوارهای جدید و نیز شناخت نیازهای محیطی و بررسی عوامل موثردر تولید گل جهت افزایش کیفیت گل­ها ضروری به نظر می­رسد بعلاوه با کاهش هزینه­ها و مطالعه و برنامه ­ریزی تولید در مناطق مختلف کشور به همراه بهبود روش­های بسته بندی، حمل ونقل و بازاررسانی گل­ها مطابق با استاندارهای بین ­المللی می­توان به دستیابی ایران به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی گل امیدواراست (سایدیکو و انیس، ۲۰۰۸).[۲]
پرورش دهندگان بزرگ در بسیاری از کشورهایی مانند هلند و آمریکا به کاربرد تنظیم کننده­ های رشد و هورمون­های گیاهی نظیر سایتوکنین­ها و جیبرلین­ها در طی دوره رشد ونیز پس از برداشت، همچنین بهره­ گیری از محلول­های نگهدارنده گوناگون و اعمال درجه­بندی و روش­های مناسب بسته­بندی و حمل و نقل پیشرفت­های زیادی داشته اند. در ایران همچون صنعت تولید، موفقیت­ها در زمینه نگهداری گل­های بریده چندان رضایت­بخش نیست. ۲۰ درصد گل­های تازه، هنگام گذشتن از کانال­های بازار (برداشت، بسته­بندی، جابجایی و فروش) مرغوبیت خود را از دست داده و قسمت زیادی از گل­های باقیمانده نیز در شرایط ضعیف ونامطلوب به فروش می­رسند که باعث نارضایتی مصرف کننده می­شود (هاگی لادی و همکاران، ۱۹۹۹).
بررسی نوشته­های پیشینیان نشان می­دهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان ابتدا بر پایه انس با طبیعت استوار است، به طوری­ که اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی و فضاسازی مناسب پارک­ها و باغ­های ایران آن­ روز را با فرانسه مقایسه می­نماید که دلیل بر ذوق و سلیقه هنر گل­پروری و گل­آرایی ایرانیان است و این موضوع به حدی اهمیت پیدا می­ کند که آن­ها گل را از عالم بالا می­دانند:
گل آن جهانی است نگنجه در این جهان           در عـالـم خیـال چـه گنجه خیـال گـل
(هاگی لادی و همکاران، ۱۹۹۹).
گل نرگس گیاهی پیازی از زیر رده­ی تک­لپه­ای ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidace) و از جنس (Narcissus) است (خلیقی، ۱۳۸۲). جنس Narcissus شامل ۶۵ گونه و ۲۰۰۰۰ رقم هیبرید و ۲۶ گونه وحشی می باشد (بلانچارد،۱۹۹۰)[۳]. نرگس یکی از مهم­ترین گیاهان باغبانی است که گونه­های آن در هر گوشه از جهان به استثنای مناطق گرمسیری رشد می­ کنند و به عنوان گل بریده، گیاهان گلدانی و در فضای سبز کاربرد دارند (دوله و ویلکینز، ۱۹۹۶)[۴]. این گونه در مناطق مختلف ایران به خصوص شمال، شمال شرق، فارس، بوشهر، بهبهان، کرمان و خراسان جنوبی رویش دارد (پویان، ۱۹۸۹; مظهری، ۲۰۰۴). گل ها در برخی از گونه های نرگس بسیار معطر می باشند و نرگس شیراز از آن جمله است. از عطر گل­ها در صنایع عطرسازی استفاده می شود که از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می­باشد (بارت و پنل،۱۹۹۹)[۵]. البته نرگس­هایی که برای استحصال عطر کاشته می­شوند عبارتند از نرگس شیراز، پوتیکوس و جان کوئیلا که ترکیب­های موجود در اسانس گل آنها شامل مونوترپن­ها، پارافین­ها، فنل­ها، آلدئید­ها، استرها و الکل­ها می­باشند. اما ترکیب­هایی که بخش مهم عطر و بوی گل را تشکیل می­ دهند استر­ها، اتر­ها و فنل­ها می­باشند. گیاه برای جلوگیری از تبخیر آب اسانس را می­سازد. اسانس این گیاه علاوه بر مصرف در صنایع عطرسازی در صنعت دارویی نیز کاربرد دارد و خاصیت ضد­باکتری و ضد­تورم دارد (اهرت و همکاران،۱۹۹۲)[۶].
نانو تکنولوژی یکی دیگر از فناوری­های نوین است که اخیراً وارد عرصه کشاورزی شده است. نانو ذرات مجموعه­های اتمی یا مولکولی با حداقل ابعاد بین ۱۰۰-۱ نانومتر هستند که خواص فیزیکوشیمیایی متفاوتی در مقایسه با توده مواد خود دارند (روفینی و کرمونینی،۲۰۰۹)[۷]. در عصر حاضر از نانو­تکنولوژی به عنوان دانش زمینه ساز گشایش افق­های جدید در عرصه تمامی علوم یاد می­شود. فناوری نانو، کاربردهای بالقوه نوظهورو تازه­ای در زمینه علوم کشاورزی ایجاد کرده است. با بهره گرفتن از این دانش می توان شیوه ­های فعلی مدیریت محصول را بهبود بخشید. در حقیقت، فناوری نانو فرصت‌های جدیدی را به‌منظور افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی و به‌ حداقل رساندن هزینه‌­های حفاظت از محیط ‌زیست، گشوده است. افزایش راندمان و کیفیت منابع غذایی به‌واسطه‌ی سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طریق آبشویی و جذب کامل کود به‌وسیله­ی گیاه به دلیل رهاسازی عناصر غذایی کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگی خاک، کاهش مسمومیت گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظت‌های بسیار بالای موضعی نمک در خاک از مزایای قابل توجه استفاده از نانوکودها در مقایسه با کودهای مرسوم هستند.
به رغم نیاز فراوان محصولات زارعی به پتاسیم که گاهی بیشتر از مقدار نیتروژن نیز می­باشد ولی کودهای پتاسیمی مصرف نمی­ شود این وضع در حالی است که در کشورهای پیشرفته، نسبت نیتروژن به پتاسیم مصرفی تقریباً نزدیک به یک است، ولی متاسفانه این نسبت در کشور ما از ۱۵ نیز بیشتر است
(بلالی و همکاران،۲۰۰۳)[۸].
به کارگیری این کودها نسبت به ترکیبات نیتروژنی و فسفاتی مخصوصاً در ایران با تاخیری چند ده ساله صورت گرفته است. زیرا از یک طرف ذخایر پتاسیم قابل جذب موجود در اکثر خاک­ها برای کشت متمادی محصولات کافی می­نموده و از سوی دیگر، به رغم بسنده نبودن مقدار پتاسیم برای دستیابی به بالاترین عملکرد، کمبود­های نیتروژن و فسفر به عنوان عوامل محدودکننده برتر بروز نموده و مسئله کمبود پتاسیم در پشت آن پنهان می­گردید. پس از آن که استفاده از کودهای ازتی و فسفاتی در سطحی وسیع رایج گردید، کمبود پتاسیم بیش از پیش به عنوان یک عامل محدود کننده رخ نمود (ملکوتی،۱۳۷۹). استفاده از تنظیم کننده­ های رشد گیاهی به عنوان یک روش در تغییر فیزیولوژی گیاهان، همراه با سایر روش­ها ضروری به نظر می­رسد. تاثیر بر گلدهی یکی از مهمترین اثراتی است که تنظیم کننده­ های رشد گیاهی دارند. مثال­های زیادی از تاثیر تنظیم کننده­ های رشد گیاهی در گیاهان معطر وجود دارد (شوکلا و فاروکی، ۱۹۹۰)[۹]. نخعی و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی اثر تنظیم کننده­ های رشد گیاهی بر صفات مورفولوژیک و اسانس گل نرگس بیان کردند هورمون بنزیل آدنین سبب افزایش معنی­دار طول ساقه گل­دهنده، قطر گل، تعداد گل در گل­آذین و سبب تسریع در گلدهی می­گردد همچنین این تیمار باعث افزایش معنی­دار میزان اسانس در این گل شده است مطابق نتایج بدست آمده در آزمایشاتشان اظهار کردند بنزیل آدنین علاوه بر این­که سبب بهبود خصوصیات زینتی نرگس گردید، میزان تولید اسانس را نیز نسبت به سایر تیمارهای هورمونی مورد استفاده در این تحقیق افزایش داده است بنابراین استفاده از آن برای پرورش زینتی و هم­چنین برای تولید اسانس توصیه می­گردد.
۱-۲- هدف از انجام این تحقیق
از آنجائیکه خصوصیات مرفولوژیک و فیتوشیمایی این گیاه پیازی شدیداً تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تغذیه و هورمون تغییر می­نماید بنابراین در این تحقیق جهت بهبود خواص یاد شده با ارتباط مطلوب بین هورمون و کود پتاس به دنبال درصد افزایش آن­ها با بهترین تیمار می­باشیم
فصل دوم
بررسی منابع
۲-۱ تاریخچه گل نرگس در ایران
در اطراف قلعه ارجان گل­های نرگس همه ساله وجود دارند. این قلعه که قدیمی­تر از قلعه­الموت
می­باشد در محلی صعب­العبور در استان خوزستان واقع شده است. با توجه به قدمت شهر ارجان می­توان به قدمت گل­های نرگس پی برد. بر اساس آن­چه در کتاب­های تاریخی آمده است ارجان نام قدیم بهبهان و از شهرهای پیش از مهاجرت آرین­ها بوده است. بعضی از مورخان آمدن آرین­ها را قبل از میلاد و برخی به دو هزار سال قبل از میلاد ارتباط می­ دهند از آثار ایلامیان و کلدانیان در نزدیکی­های ارجان از سنگ نبشته­ها و مجاری­های تنگ سروک و غیره معلوم می­گردد که ارجان از شهرهای پیش از مهاجرت آرین­ها بوده است (جوکار،۱۳۵۰).
شیروانی قدمت گل نرگس در ایران در شهرستان بهبهان، قبل از تاریخ هجری قید کرده است (شیروانی، ۱۲۶۸). در کتاب راه­های باستانی و پایتخت­های قدیمی غرب ایران (کریمی، ۱۳۲۹) آمده است که: «در بهبهان همه ساله در سمت شمال از دامنه کوه بدیل تا انتهای دامنه کوه خاویز پر از گل­های شب­بوی وحشی می­گردد ودر سمت جنوب سراسر ماهور را گل­های شقایق وحشی، یاس و آویشن فرا می­گیرد و گل­های نرگس که در وسط دشت می­رویند این مجموعه مینوفریب را تکمیل می­ کنند در نرگس­زار وسیع و پر از گل بهبهان بیش از پنج نوع نرگس زیبا از قبیل (مسکینک، شهلا، پنجه گربه­ای، شصت­پر و غیره می­روید». در استان فارس بیش از ۳۰ الی ۵۰ هکتار زیر پوشش این گیاه بوده (وندلبو،۱۹۷۷)[۱۰]. ولی متاسفانه به دلیل توسعه صنعتی کشاورزی مدرن در حال حاضر بر اساس آمارنامه کشاورزی ۱۳۸۱، سطح زیر کشت گل نرگس درکل ایران جمعاً ۷۰ هکتار می­باشد که سالانه حدود ۴۱ میلیون شاخه گل بریده در این سطح تولید می­شود.
۲-۲ گیاه شناسی
نرگس،گیاهی پیازی از زیررده تک لپه­ای­ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidaceae) و از جنس نرگس
(Narcissus) است (خلیقی،۱۳۸۲). نرگس یکی از گیاهان ژئوفیت[۱۱] و چند ساله که دارای حدود ۶۰ گونه و ۲۰۰۰۰ هیبرید است (بلانچارد،۱۹۹۰). پیاز نرگس از نظر مورفولوژیکی، دارای ساقه زیرزمینی بسیار کوتاه و ضخیمی است به نام طبق یا صفحه قاعدهای که برگ­های فلس مانند ضخیم مملو از مواد غذایی آن را احاطه کرده­اند از پائین ساقه، ریشه­ها خارج می­گردند که نابجا، بدون انشعاب، بدون تار کشنده و با کلاهک مشخص هستند از بالای ساقه و قسمت انتهایی، شاخه گل­دهنده به شکل استوانه­ای و بدون گره خارج
می­شود که در انتها تولید گلچه می­ کند. گلچه­ها در ابتدا در یک غلاف بسته قرار دارند. در محل اتصال فلس­ها به ساقه کوتاه جوانه­های جانبی وجود دارند که محل تولید سوخچه می­باشند. برگ­های هوایی باریک و کشیده­اند. تعداد گلچه­ها بر روی شاخه گل دهنده از یک تا دوازده یا بیشتر است. هر گل دارای ۳ کاسبرگ و ۳ گلبرگ همرنگ به رنگ­های سفید، کرم، زرد کم رنگ و پررنگ، زائده­ای در وسط از جنس گلبرگ به نام تاج، درون آن ۶ پرچم در دو حلقه ۳ تایی، یک مادگی با تخمدان سه برچه­ای تحتانی و تمکن محوری است. میوه آن یک کپسول حاوی بذر و براق سیاه­رنگ کروی است(شکل ۱-۲). اغلب، گل به صورت کم­پر ولی دارای گونه­های پرپر نیز می­باشند. تنوع زیادی در گونه، واریته و هیبرید­های آن وجود دارد (بیلی،۱۹۷۳)[۱۲].
شکل۱-۲: شمایی از گل نرگس با مشخصات ریشه، ساقه، برگ و گل
نرگس از قرن نوزدهم یک محصول مهم اروپای غربی است. اما اجداد طبیعی آن قرن­هاست که شناخته شـده­انـد. گــونه­های غیـربـومی منـاطـق دیگــری نیـز از قـرن شـانـزدهم در هلنـد کاشتـه شـده­انـد. N.hispanicusPyrenean بیش از ۳۰۰ سال است که در بریتانیا به عنوان N.maximus کاشته شده است. کولتیوارهای ترومپت با گلپوش و گلبرگ رنگی از N.pseudonarcissus نشات گرفته­اند و ترومپت­هایی که دارای گلپوش سفید و گلبرگ رنگی هستند از گونه­های دو رنگN.pseudonarcissus نشات گرفته­اند و کولتیوارهایی که فنجان درشت هستند از تلاقی گونه­هایN.pseudonarcissusو N.poeticus نشات گرفته­اند ویک تلاقی با گونه N.poeticus تولید کولتیوارهای فنجانی کوچک می­ کند(ناصری و ابراهیمی،۱۳۸۱؛ ویلکینز،۱۹۷۳)[۱۳].
طبق بررسی­های «انجمن گل نرگس آمریکا» (۲۰۰۷) جنس نرگس به ۱۳ گروه، طبقه ­بندی شده است. این تقسیم ­بندی بر اساس تعداد گلچه در هر ساقه، اندازه تاج نسبت به اندازه پریانت یا تپال (مجموعه کاسبرگ­ها و گلبرگ­ها) و معطر بودن می­باشد که به صورت زیر طبقه ­بندی گردیدند.
تعداد صفحه :۱۱۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی Saintpauia ionantha

پایان نامه رشته زیست شناسی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست­ شناسی گیاهی

موضوع :

بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی(Saintpauia ionantha) با بهره گرفتن از مارکر مولکولی RAPD

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مصطفی عبادی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسین عباس­پور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست

چکیده. ۱
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق ۲
۱-۱. اهداف اصلاحی در بنفشه آفریقایی ۵
۱-۲. تنوع ژنتیکی و ضرورت شناخت آن. ۶
۱-۳. روش­های برآورد تنوع ژنتیکی ۷
۱-۳-۱. برآورد تنوع ژنتیکی با بهره گرفتن از نشانگرهای دی ان ای ۸
فصل دوم. ۹
ادبیات و پیشینه تحقیق. ۹
۲-۱. گیاه­شناسی بنفشه آفریقایی ۹
۲-۱-۱. میوه در Saintpaulia. 10
۲-۲. خاستگاه و پراکنش بنفشه آفریقایی ۱۱
۲-۳. گونه­های مهم بنفشه آفریقایی ۱۱
۲-۳-۱. برخی گونه­های فهرست شده به دنبال طبقه بندی Burtt 12
۲-۴. کشت و تکثیر. .۱۳
۲-۴-۱. شرایط کشت بنفشه آفریقایی ۱۳
۲-۵. بیماری­های مربوط به بنفشه آفریقایی ۱۷
۲-۵-۱. بیماری­های ناشی از عوامل غیر زیستی ۱۷
۲-۵-۲. بیماری­های ناشی از عوامل زیستی ۱۸
۲-۶. اهمیت بنفشه آفریقایی ۲۰
۲-۷. اصلاح بنفشه آفریقایی ۲۱
۲-۷-۱. روش­های اصلاحی ۲۱
۲-۸. اهمیت تنوع ژنتیکی ۲۱
۲-۹. حفاظت منابع ژنتیکی ۲۲
۲-۱۰. روش‌های ارزیابی تنوع ژنتیکی ۲۳
۲-۱۰-۱. نشانگرهای مورفولوژیکی ۲۳
۲-۱۰-۳. نشانگرهای مولکولی ۲۴
۲-۱۰-۴. نشانگرهای پروتئینی ۲۴
۲-۱۰-۵. نشانگرهای DNA 24
۲-۱۰-۶. نشانگرهای غیرمبتنی بر پی سی آر. ۲۶
۲-۱۰-۷- نشانگرهای مبتنی بر پی سی آر. ۲۷
۲-۱۰-۸. DNA پلی مورف تکثیر یافته تصادفی ۳۱
۲-۱۰-۸-۱. کاربرد به کارگیری تکنیک RAPD 32
۲-۱۰-۸-۲. کاربردهای نشانگر RAPD .32
۲-۱۰-۸-۳. مزایای نشانگرهای RAPD 32
۲-۱۰-۸-۴. معایب نشانگرهای RAPD 34
۲-۱۰-۸-۵. ویژگی­ها و کاربردهای نشانگرهای مرتبط با RAPD 35
۲-۱۱. واکنش زنجیره پلی­مراز. ۳۷
۲-۱۱-۱. اجزای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) 38
۲-۱۱-۲. مراحل تکثیر. ۴۰
۲-۱۱-۳. کاربردهای پی سی آر. ۴۱
۲-۱۲. الکتروفورز. ۴۲
۲-۱۲-۱. الکتروفورز ژل آگارز. ۴۳
۲-۱۳. درخت فیلوژنتیک. ۴۵
۲-۱۳-۱. پیچیدگی ژنوم و بررسی فیلوژنتیک: ۴۵
۲-۱۳-۲. اندازه‌گیری فواصل و تشابهات ژنتیکی ۴۹
۲-۱۳-۳. روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی ۵۰
۲-۱۳-۴. تجزیه خوشه‌ای ۵۰
۲-۱۳-۵. ضریب همبستگی کوفنتیکی ۵۱
۲-۱۳-۶. تجزیه به مؤلفه­ های اصلی ۵۱
۲-۱۴. مروری بر تحقیقات پیشین ۵۲
فصل سوم۵۷
روش شناسی تحقیق ۵۷
۳-۱. تهیه نمونه گیاهی ۵۷
۳-۲. استخراج DNA 57
۳-۳. تعیین کیفیت نمونه­های DNA 59
۳-۴. تعیین کمیت نمونه‌های DNA 60
۳-۵. تنظیم غلظت نمونه‌های DNA 60
۳-۶. انتخاب آغازگرها ۶۰
۳-۷. انجام واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز. ۶۰
۳-۸. الکتروفورز فراورده‌های PCR 62
۳-۹. تجزیه و تحلیل‌های آماری ۶۲
فصل چهارم. ۶۴
تجزیه و تحلیل داده­ ها ۶۴
۴-۱. تعیین کمیت و کیفیت DNA ژنومی ۶۴
۴-۲. واکنش زنجیره‌ی پلیمراز. ۶۵
۴-۳. تجزیه باندهای ایجاد شده ۶۶
۴-۳-۱. بررسی محتوای اطلاعاتی به دست آمده ۶۷
۴-۴. تجزیه خوشه‌ای ۷۲
فصل پنجم. ۷۴
بحث و نتیجه ­گیری ۷۴
۵-۱. استخراج DNA 74
۵-۲. واکنش زنجیره پلی­مراز.۷۵
۵-۲-۱. بهینه سازی مواد به کار رفته در پی سی آر.۷۵
۵-۲-۲. بهینه سازی شرایط پی سی آر.۷۵
۵-۳. پیشنهادات ۷۶
منابع. ۷۸
پیوست. ۸۲
چکیده انگلیسی. ۸۴
بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی(Saintpauli ionantha) با بهره گرفتن از مارکر مولکولی RAPD
چکیده
تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح بنفشه­ی آفریقایی(Saintpauli ionantha) در سطح مولکولی با بهره گرفتن از نشانگر RAPD انجام شد. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد ۶ ژنوتیپ با ۱۵ آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. از ۱۵ آغازگر مورد بررسی روی DNA ژنومی ۳۱۱ باند تولید شد که ۲۹۰ باند پلی مورفیسم داشتند. آغازگر I، کمترین باند و آغازگر G بیشترین باند را تولید کرد. اندازه­ قطعات DNA تولید شده بین ۲۰۰ بیس باز تا ۴۰۰۰ بیس باز بود. میانگین قدرت تفکیک نیز ۷۹/۰ بود. باندهای تولید شده برای آنالیزهای استاتیک مورد استفاده قرار گرفتند. برای رسم درخت فیلوژنیک از نرم افزار UPGMA استفاده شد. تشابه ژنتیکی بین ۵۷/۰ تا ۷۲/۰ است. و ضریب جاکارد بین دندروگرام و ماتریس تشابه ۷۸/۰ به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نشانگر مولکولی RAPD ابزاری سودمند برای بررسی پراکندگی ژنتیکی و ارتباطات خانوادگی بین واریته­های بنفشه­ی آفریقایی است.
کلمات کلیدی: بنفشه­ی آفریقایی، مارکر مولکولی، تنوع ژنتیکی، آنالیزهای استاتیک، درخت فیلوژنی
کلیات تحقیق
جمعیت جهان در قرن ۲۱ از مرز ۶ میلیارد نفر کنونی گذشته و به بیش از ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید. یکی از معایب این افزایش جمعیت استفاده بی­رویه از منابع طبیعی در جهت افزایش تولیدات کشاورزی می‌باشد. در بسیاری از این موارد، این افزایش تولید با تخریب منابع زیستی و فرسایش شدید ذخایر توارثی همراه بوده است. حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای بقاء و بهبود تولیدات زراعی ضروری می‌باشد و به عنوان نیاز اساسی در توسعه پایدار، خلق واریته­های جدید، و کاهش فقر محسوب می‌شود.
تنوع، مبنای همه گزینش­ها است و انتخاب ژنوتیپی نیز نیازمند تنوع است. با بالا رفتن تنوع ژنتیکی در یک جامعه، حدود انتخاب هم در طبیعت و هم به­طور مصنوعی وسیع می‌شود. با توجه به رابطه مثبت بین میزان تنوع ژنتیکی و مقدار وقوع تغییرات تکاملی در آن، رابطه مشابه­ی نیز بین کارایی بهبود ژنتیکی اصلاح یک جامعه و تنوع ژنتیکی برای صفت مورد علاقه موجود است. تمایل به حذف تنوع ژنتیکی در توده­های بومی اولیه، واریته­های سازگار به نیازهای غیر قابل پیش بینی آینده را به خطر می­اندازد.
بنابراین حفظ و نگهداری ذخایر توارثی ضروری می‌باشد. به­طور کلی یکی از اولین قدم­ها در یک برنامه به نژادی موفق، تشخیص صحیح ژنوتیپ‌های مطلوب است، که برای صحیح عمل نمودن دراین راستا به نکات خاصی باید توجه نمود. اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط، اتخاذ روش صحیح گزینش، و استفاده از نشانگرهای مولکولی مناسب برای تشخیص ژنوتیپ­ها تو صیه می‌گردد (صالحی، ۱۳۷۸).
برای بررسی تنوع ژنتیکی، نشانگرهای مختلفی وجود دارد که شامل نشانگرهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، و مولکولی می­باشد.از معایب نشانگرهای فیزیولوژیکی این است که در بیشتر موارد تحت تأثیر محیط قرار دارند و گاهی برای مشاهده و ثبت آن­ها باید منتظر ظهور آن­ها ماند که در مورد گیاهان چند ساله بسیار مشکل می کند. علاوه براین تعداد نشانگرهای مورفولوژیکی کم می‌باشد.
نشانگرهای پروتئینی نیز معایب مخصوص خود را دارا می‌باشند؛ با توجه به این­که روش­های رنگ آمیزی پروتئین­ها در مورد آیزوزایم­ها چندان زیاد نیست، تعداد آیزوزایم­ها قابل ثبت و مشاهده که می­توان از آن­ها به عنوان نشانگر استفاده نمود، به صد نمی‌رسد که این محدودیت از عمده ترین معایب آن­ها است و موجب کاهش کارایی آن­ها می‌گردد. از نکات منفی دیگر این نشانگرها، محدودیت تنوع ژنتیکی قابل ثبت در آیزوزایم­ ها است. به عبارت دیگر آیزوزایم­ها نه تنها کم هستند، بلکه چند شکلی و تفاوت قابل ثبت نیز در آن­ها چندان زیاد نیست. لذا با توجه به معایب نشانگرهای مورفولوژیکی و پروتئینی بهتر است از نشانگرهای مولکولی استفاده کرد، زیرا در آن­ها دقت بالا بوده و کمتر تحت تأثیر شرایط محیطی و غیره قرار می­گیرند (قره­یاضی، ۱۳۷۷).
روش­های مختلف انگشت نگاری دی ان ای[۱] اغلب به دلایل ذیل با هم تفاوت دارند:
۱- پیچیدگی روش­های مورد استفاده
۲- مقادیر دی ان ای ژنومی
۳- نیاز به اطلاع از توالی ژنومی
۴- قدرت تحلیل و تعیین وابستگی ژنومی
۵- مقدار هزینه
۶- وسعت کاربرد
در این بین نشانگر رپید[۲] در بررسی تنوع ژنتیکی بین ارقام زراعی، طبقه بندی آن­ها و نیز تهیه نقشه‌های پیوستگی و آنالیز ژرم پلاسم کاربرد وسیعی پیدا کرده است (اهم و مکنزی، ۱۹۹۲)[۳].
نشانگرهای رپید به وسیله تکثیر تصادفی قطعات دی ان ای[۴] ژنومی با آغازگرهای منفرد ۱۰ نوکلئوتیدی همراه با توالی‌های اختیاری به­دست می‌آیند و مزایای فراوانی نسبت به سایر نشانگرها دارند از جمله می­توان به میزان هزینه و کار کمتر، نیاز کمتر به تکنولوژی پیشرفته، نامحدود بودن تعداد، امکان بررسی همزمان چندین لوکوس در ژنوم نمونه‌ها، تجزیه و تحلیل سریع و آسان تعداد زیادی از نمونه­ها، و عدم استفاده از مواد خطرناک رادیواکتیو اشاره کرد (کیانی و همکاران، ۱۳۸۱).
از کاربردهای رپید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد(کیانی و همکاران، ۱۳۸۱):
۱) تعیین جنسیت
۲) تولید آغازگرهای اختصاصی واکنش زنجیره پلی­مراز برای ژنوم­های ناشناخته
۳) تجزیه و تحلیل کمی نمونه­های زیستی مختلف
۴) بررسی روند تکامل و رده­بندی موجودات
۵) تجزیه تحلیل ژرم­پلاسم‌ها
۶) تعیین قرابت و یا فاصله ژنتیکی گونه‌ها
با وجود صنعتی شدن کشورها و استرس­های ایجاد شده، داشتن محیطی آرام و زیبا یکی از ضروریات بوده است که گل­ها می­توانند بخشی از این آرامش را به جامعه انسانی هدیه دهند.
بنفشه­ی آفریقایی به ­عنوان عروس گل­های آپارتمانی در اروپا مطرح است که نقش به­سزایی در فراهم آوردن محیطی آرام و زیبا بازی می­ کند. بنفشه­ی آفریقایی با نام علمی Saintpaulia ionantha(نام ionantha نیز در زبان یونانی به معنای شبیه بنفشه است) و با نام عمومی African violet، متعلق به خانواده­ی ژسناریاسه می­باشد و باید گفت که در حال حاضر حدود بیست گونه از آن شناخته شده است.
بنفشه آفریقایی در سال ۱۸۹۲ میلادی در آفریقای شرقی توسط بارون والتر فونت سنت پل کشف گردید. او به افتخار نام خانوادگی خود که برای اولین بار این گیاه را کشف نموده بود آن را سنت پولیا نام­ گذاری کرد. این گیاه در کشور آلمان به نام بنفشه اوزامبارا نیز معروف می­باشد .آب و هوای حاره­ای شرایط مناسبی برای رشد این گیاه می­باشد (ایستوود، ۱۹۹۸)[۵]. این گیاه بومی نقاط گرمسیری آفریقایی جنوبی است و از لحاظ کرموزومی این گیاه دیپلوئید بوده و به­صورت ۲n=30 است (میرانتو، ۲۰۰۵) .[۶]
بنفشه­ی آفریقایی گیاهی نهاندانه بوده و بذرهای آن در تخمدان گل محفوظ می­ماند. این گیاه دولپه­ی بوده، جام گل به­طور معمول دو لپه یعنی به دو دسته گلبرگ­های بالا و پایین تقسیم می­شود. هر یک از گل­ها دارای دو تا چهار بساک مسئول تولید گرده بوده که به انتهای گل متصل است و نزدیک تخمدان قرار دارد. ساقه که گل­ها را بر روی خود نگه می­دارد از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل می­گردد.
رنگ بنفش گل این گیاه در یک دوره گلدهی ممکن است به­صورت تیره و یا روشن درآید و در دوره­ دیگر به دلیل نوسانات اسیدی یا قلیایی بودن خاک، اثر آبیاری و یا کوددهی تبدیل به ارغوانی شود. سبزی برگ بنفشه آفریقایی، گاهی به­صورت دو رنگ نمایان می­شود که علت آن وجود رنگدانه­های کلروفیل، کاروتن و آنتوسیانین است که در هر سلول برگ وجود دارد. دلیل ابلق بودن برگ در این گیاه نبود کلروفیل در قسمتی از برگ می­باشد. گیاهان با برگ­های ابلق به­طور عموم گیاهان ضعیف­تری هستند و احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند. رعایت بعضی نکات پرورشی مانند هوای به نسبت خنک، نور کم و استفاده از کود بدون نیتروژن باعث بروز برگ­های ابلق می­گردد.
به طور کلی این گیاه به دو شکل رشد می­ کند:
۱- رشد گیاه با برگ­های متقارن و مشابه گل رز که شکل رایج رشد است.
۲- رشد گیاه که به صورت رونده که اغلب برای قرار دادن در گلدان­های آویز بسیار مناسب است (چارلز، ۱۹۹۸)[۷].
اولین جشنواره­ی بنفشه­ی آفریقایی در ۱۹۴۶ میلادی در آتلانتای گرجستان برگزار شد. شهرت این گیاه در حدی است که پلیس آتلانتا برای کنترل ترافیک از آن استفاده کرد. انجمن بنفشه­ی آفریقایی چندی بعد در آمریکا برپا شد و امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن می­توان آن­را مشاهده کرد (کامپر، ۲۰۰۲)[۸].
۱-۱. اهداف اصلاحی در بنفشه آفریقایی
اهداف اصلاحی هر محصولی بسته به نیاز هر منطقه متفاوت می‌باشد. به­طور خلاصه می‌توان اهداف اصلاحی هر محصول را به چهار گروه شامل عملکرد به تنهایی، کیفیت بذر، مقاومت به آفات و بیماری­ها و اصلاح خصوصیات زراعی تقسیم بندی نمود. برای انجام موفقیت آمیز اصلاح یک گیاه زراعی اولین کار یافتن تنوع ژنتیکی مطلوب می‌باشد (عزیزی وهمکارن، ۱۳۷۸).
الف) اصلاح برای صفات زراعی و عملکرد
اصلاح در جهت افزایش عملکرد از مهمترین اهداف اصلاحی در گیاهان می‌باشد که در این گیاه ماندگاری بالا و گل­دهی به موقع دارای ارزش است. به نژادگر در این خصوصی از روش­های متفاوتی استفاده می کند. لذا، یکی از روش­های اصلاحی در این زمینه تعیین والدین مطلوب برای بهره­ گیری بیشتر از هتروزیس می‌باشد.
ب) اصلاح برای مقاومت به بیماری­ها و آفات
برخی از بیماری­ها و آفات در بنفشه­ آفریقایی مشکلاتی را ایجاد می­ کند. ابتدا یافتن منابع مقاومت به بیماری و راه­های مؤثر به­گزینی ژنوتیپ­های مقاوم است. صفت مورد نظر سپس بایستی به یک رقم یا هیبرید منتقل شود.
تعداد صفحه :۹۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه زیست شناسی : بررسی همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز

پایان نامه رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

گرایش ژنتیک

عنوان

بررسی همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز درجمعیت ایرانی

استاد راهنما

دکتر علی آهنی

استادان مشاور

دکتر مهدی فرقانی فرد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
صفحه عنوان
۱ چکیده
۲ فصل اول : کلیات تحقیق
۳ ۱-۱ . اندومتریوز
۴ ۱-۲ . علائم و نشانه ها
۴ ۱-۲-۱ . درد لگن
۵ ۱-۲-۲ . ناباروری
۵ ۱-۲-۳ . دیگر نشانه ها
۶ ۱-۳ . عوارض
۶ ۱-۴ . ریسک فاکتورها
۶ ۱-۴-۱ . آلودگی محیط
۷ ۱-۴-۲ . ژنتیک
۱۱ P53 . 1-2-4-1
۱۵ PAI-1 . 1-2-4-2
۱۶ ۱-۴-۳ . پیری
۱۷ ۱-۴-۴ . فاکتورهای هورمونی و قاعدگی
۱۷ ۱-۴-۵ . فاکتورهای ایمونولوژیکی
۱۸ ۱-۵ . پاتوفیزولوژی
۱۹ ۱-۵-۱ . تشکیل آندومتر نابه جا
۱۹ ۱-۵-۲ . تئوری قاعدگی برگشتی
۲۱ ۱-۵-۳ . تئوری متاپلازی
۲۱ ۱-۵-۴ . تئوری انتقال لنف و خون
۲۲ ۱-۵-۵ . تئوری جایگزینی تصادفی
۲۲ ۱-۶ . محل بروز
۲۳ ۱-۷ . تشخیص اندومتریوز
۲۴ ۱-۷-۱ . مراحل اندومتریوز
۲۵ ۱-۷-۲ . مارکرهای اندومتریوز
۲۶ ۱-۷-۳ . پاتوفیزیولوژی
۲۶ ۱-۸ . پیشگیری
۲۶ ۱-۹ . درمان
۲۷ ۱-۹-۱ . جراحی
۲۸ ۱-۹-۲ . درمان داروئی
۳۱ ۱-۹-۳ . درمان ناباروری
۳۱ ۱-۱۰ . اپیدمیولوژی
۳۳ ۱-۱۱ . اهداف
۳۳ ۱-۱۱-۱ . هدف اصلی
۳۳ ۱-۱۱-۲ . اهداف اختصاصی
۳۴ فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۳۵ ۲-۱ . مطالعات انجام شده بر روی ژن ۵۳P
۳۹ ۲-۲ . مطالعات انجام شده بر روی ژن l-PAI
۴۴ فصل سوم : مواد و روش ها
۴۵ ۳-۱ . افراد مورد مطالعه و جمع آوری نمونه ها
۴۶ ۳-۲ . استخراج DNA
۴۶ ۳-۲-۱ . مواد و وسایل مورد نیاز
۴۷ ۳-۲-۲ . تهیه محلول های مورد نیاز
۴۸ ۳-۲-۳ . روش کار
۴۹ ۳-۳ . بررسی کیفی و کمی DNA استخراج شده
۴۹ ۳-۳-۱ . بررسی کیفی
۴۹ ۳-۳-۲ . بررسی کمی
۵۰ ۳-۴ . تعیین ژنوتیپ نمونه ها
۵۰ ۳-۴-۱ . طراحی پرایمرها
۵۰ ۳-۴-۱-۱ . پرایمر کدون ۱۱ ژن ۵۳P
۵۰ ۳-۴-۱-۲ . پرایمر کدون ۷۲ ژن ۵۳P
۵۰ ۳-۴-۱-۳ . پرایمر کدون ۲۴۸ ژن ۵۳P
۵۱ ۳-۴-۱-۴ . پرایمر ژن l-PAI
۵۱ ۳-۴-۲ . PCR
۵۱ -۱ . PCR ژن ۵۳P کدون ۱۱۲-۴-۳
۵۳ . PCR ژن ۵۳P کدون ۷۲۲-۲-۴-۳
۵۵ -۳ . PCR ژن ۵۳P کدون ۲۴۸۲-۴-۳
۵۷ -۴ . PCR ژن l-PAI2-4-3
۵۹ ۳-۵ . الکتروفورز ژل آگارز
۶۰ ۳-۶ . چند شکلی در طول قطعات محدود (RFLP)
۶۱ ۳-۶-۱ . روش کار
۶۱ . ۱-۱-۶-۳ RFLP محصول کدون ۱۱ ژن P53 با آنزیم Taq I
۶۱ . ۲-۱-۶-۳ RFLP محصول کدون ۷۲ ژن P53 با آنزیم BstUI
۶۲ . ۳-۱-۶-۳ RFLP محصول کدون ۲۴۸ ژن P53 با آنزیم HpaII
۶۲ ۴-۱-۶-۳  .RFLP محصول جایگاه ۶۷۵- ژن l-PAI با آنزیم ۱-BSI
۶۳ ۳-۷ . الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید
۶۴ ۳-۸ . رنگ آمیزی نیترات نقره
۶۶ فصل چهارم : نتایج
۶۷ ۴-۱ . جمعییت مورد مطالعه
۶۷ ۴-۲ . آنالیز آماری
۶۷ ۴-۳ . نتایج حاصل از بررسی پلی مورفیسم ژن های ۵۳P وI- PAI
۶۷ ۴-۳-۱ . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۱۱
۷۳ ۴-۳-۲ . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن۵۳P کدون ۷۲
۷۸ ۴-۳-۳ . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۲۴۸
۸۳ ۴-۳-۴ . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن I- PAI
۸۸ فصل پنجم : بحث
۹۰ ۵-۱ . بررسی ارتباط بین واریاسیون های ژن ۵۳P و اندومتریوز
۹۱ ۵-۱-۱ . ارتباط پلی مورفیسم کدون ۱۱ ژن ۵۳P با اندومتریوز
۹۱ ۵-۱-۲ . ارتباط پلی مورفیسم کدون ۷۲ ژن۵۳P با اندومتریوز
۹۳ ۵-۱-۳ . ارتباط پلی مورفیسم کدون ۲۴۸ ژن ۵۳P با اندومتریوز
۹۴ ۵-۲ . بررسی ارتباط بین واریاسیون های ژن I- PAI و اندومتریوز
۹۷ ۵-۳ . نتیجه گیری کلی
۹۸ ۶-۳ . پیشنهادات
۹۹ فصل ششم : منابع
۱۰۷ چکیده انگلیسی
فهرست جداول
۴۶ جدول ۲-۱ : مواد و وسایل استفاده شده در استخراج
۵۲ جدول ۲-۲ : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR کدون ۱۱ ژن ۵۳P
۵۴ جدول ۲-۳ : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR کدون ۷۲ ژن ۵۳P
۵۶ جدول ۲-۴ : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR کدون ۲۴۸ ژن ۵۳P
۵۸ جدول ۲-۵ : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR ژن I- PAI
۶۸ جدول ۴-۱:نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون ۱۱ ژن ۵۳P
۶۸ جدول ۴-۲:نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۱۱
۶۹ جدول ۴-۳) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن۵۳P کدون ۱۱ گروه بیمار
۶۹ جدول ۴-۴) نتایج آزمون Square-Chi
۷۰ جدول ۴-۵) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن۵۳P کدون ۱۱ گروه کنترل
۷۰ جدول ۴-۶) نتایج آزمون Square-Chi
۷۳ جدول ۴-۷) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون ۷۲ ژن ۵۳P
۷۴ جدول ۴-۸) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۷۲
۷۴ جدول ۴-۹) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن۵۳P کدون ۷۲ گروه بیمار
۷۵ جدول ۴-۱۰) نتایج آزمون Square-Chi
۷۵ جدول ۴-۱۱) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن۵۳P کدون ۷۲ گروه کنترل
۷۶ جدول ۴-۱۲) نتایج آزمون Square-Chi
۷۸ جدول ۴-۱۳) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون ۲۴۸ ژن ۵۳P
۷۹ جدول ۴-۱۴) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۲۴۸
۷۹ جدول ۴-۱۵) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن۵۳P کدون ۲۴۸ گروه بیمار
۸۰ جدول ۴-۱۶) نتایج آزمون Square-Chi
۸۰ جدول ۴-۱۷) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن۵۳P کدون ۲۴۸ گروه کنترل
۸۱ جدول ۴-۱۸) نتایج آزمون Square-Chi
۸۳ جدول ۴-۱۹) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم ژن I- PAI
۸۴ جدول ۴-۲۰) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن I- PAI
۸۴ جدول ۴-۲۱) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن I- PAI گروه بیمار
۸۵ جدول ۴-۲۲) نتایج آزمون Square-Chi
۸۵ جدول ۴-۲۳) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن I- PAI گروه کنترل
۸۶ جدول ۴-۲۴) نتایج آزمون Square-Chi
فهرست شکل
۴۸ شکل ۲-۱ ) بررسی کیفیت DNA استخراج شده توسط الکتروفورز با ژل آگارز ۱%
۷۲ شکل ۴-۱) نتایج PCR برای ژن ۵۳P کدون ۱۱
۷۲ شکل ۴-۲)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۱۱
۷۷ شکل ۴-۳) نتایج PCR برای ژن ۵۳P کدون ۷۲
۷۷ شکل ۴-۴)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۷۲
۸۲ شکل ۴-۵) نتایج PCR برای ژن ۵۳P کدون ۲۴۸
۸۲ شکل ۴-۶)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن ۵۳P کدون ۲۴۸
۸۷ شکل ۴-۷) نتایج PCR برای ژن I- PAI
۸۷ شکل ۴-۸)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن I- PAI

چکیده
مقدمه : اندومتریوز عبارتست از اختلالی چند عاملی که در آن بافت مشابه پوشش داخلی رحم (آندومتر ) در نقاطی غیرمعمول در حفره داخلی شکم ظاهر می شود که همراه با درد و ناباروری است . عوامل بروز این بیماری تا حد زیادی ناشناخته هستند و بر طبق شواهد اندومتریوز یکی از بیماری های مولتی فاکتوریال و پلی ژنیک به حساب می آید که جنبه ژنتیکی قوی دارد . ژنP53 یک ژن سرکوبگر تومور است که در پرولیفراسیون و رشد سلول و جلوگیری از شکل گیری تومورهای مختلف موثر است و احتمالا تاثیر فراوانی در بروز این بیماری و به دنبال آن ناباروری دارد . ژن PAI1 در تخریب و بازسازی بافت در حالت طبیعی و بیماریزا موثر می باشد . همچنین در تنظیم سیستم فعال کننده پلاسمینوژن نقش دارد . تغییر حالت پروتئولیتیک به عنوان یک عامل خطر در پیشرفت اندومتریوز مورد توجه می باشد . هدف از این مطالعه بررسی همراهی پلی مورفیسم های شایع دو ژن P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز در جمعیت ایرانی است .
مواد و روش ها : در مجموع ۱۵۰ خانم با تشخیص قطعی اندومتریوز با کمک لاپاروسکوپی به عنوان گروه بیمار و ۱۵۰ خانم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . DNA از خون افراد با بهره گرفتن از روش استاندارد رسوب نمکی استخراج شد . ژنوتیپ و فراوانی اللی پلی مورفیسم ها با روش PCR-RFLP تعیین گردید . به منظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS20.0 و از آزمون ²χ و محاسبه OR با CI(95%) آن استفاده گردید . P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .
نتایج : ژنوتیپ پلی مورفیسم های ژن P53 ، کدون ۱۱ (GAG/CAG – Glu/Gln) و کدون ۷۲ (CGC/CCC – Arg/Pro) و کدون ۲۴۸ (CGG /TGG – Arg/Trp) به طور معناداری در گروه بیماران بیشتر از گروه کنترل بود . کدون ۱۱ (P=0.040) و کدون ۷۲ (P=0.10) و کدون ۲۴۸ (P=0.028) . و در مقابل تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپی واللی در پلی مورفیسم -۶۷۵ ۴G/5G در ژن PAI-1 بین گروه بیمار و کنترل مشاهده نشد .
بحث : در این تحقیق فراوانی پلی مورفیسم های ژن P53 در بیماران مبتلا به اندومتریوز افزایش نشان داد که احتمالا نشان دهنده همراهی این ژنوتیپ ها با بیماری اندومتریوز است . همچنین وجود اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم های ژن P53 در گروه بیمار و شاهد نیز تائید کننده این مطالعه است . ولی اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ۴G/5G در ژن PAI-1 مشاهده نشد . از آنجائیکه این مطالعه برای اولین بار در جمعیت ایرانی بررسی شد مطالعه جمعیت های بزرگتر برای تائید یافته ها لازم است .
واژه های کلیدی : اندومتریوز ، P53 ، PAI1 ، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن ، پلی مورفیسم

 •  اندومتریوز :

اندومتریوز یکی از بیماریهای شایع زنان است که در آن سلول ها از پوشش داخلی رحم (آندومتر ) در خارج از حفره رحم ظاهر می شود . بافت اندومتریوز در نقاطی غیرمعمول در قسمت پایینی حفره داخلی شکم بوجود می آید که این بافت های غیرطبیعی مشتمل بر غدد و استروما در خارج از حفره رحم می باشند . (ونزل و همکاران ،۲۰۰۳ ؛ هالیس و آریسی ،۲۰۰۴ )[۱] حفره رحم با سلول های آندومتر پوشیده شده است که تحت تاثیر هورمون های زنانه هستند . سلول های مشابه آندومتر (اندومتریوز ) در مناطق خارج از رحم تحت تاثیر تغییرات هورمونی هستند و واکنش و پاسخ هایی مشابه سلول هایی که درون رحم یافت می شوند ، را به تحریکات می دهند . علائم اغلب با سیکل قاعدگی تشدید می شود . اندومتریوز به طور معمول در طول سال های باروری دیده می شود . این‌ بافت‌ ممکن‌ است‌ روی‌ سطح‌ تخمدان‌؛ پشت‌ رحم‌ و در حفره‌ لگنی‌؛ روی‌ دیواره‌ روده‌؛ سایر نواحی و اعضا به ترتیب برحسب میزان بروز عبارتند از: پری تنئوم، بن بست خلفی صفاق، رباطهای رحمی – خاجی، لوله های فالوپ، سطح رحم، سپتوم رکتوواژینال و در موارد نادر در اسکارهای سزارین و عمل جراحی، دیافراگم، ششها، مغز، بازو، ساق پا، پلور و ریه ومثانه و ندرتاً در نقاطی‌ دورتر به‌ وجود آید. (لیبوویک و همکاران ، ۲۰۰۱ )[۲] آندومتریوز به‌ چهار مرحله‌ محدود، خفیف‌، متوسط‌، و شدید تقسیم‌ می‌شود که‌ بیانگر محل‌ قرارگیری‌ و شدت‌ اختلال‌ هستند. این‌ اختلال‌ می‌تواند در هر سنی‌ از بلوغ‌ تا یائسگی‌ رخ‌ دهد اما در سنین‌ ۳۰-۲۰ سالگی‌ بیشتر دیده‌ می‌شود. شیوع کلی اندومتریوز به طور واضح شناخته نشده است و براساس عوامل و شرایط مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی و نژاد متغیر می باشد. ( کیتاواکی و همکاران ، ۲۰۰۳ )[۳] شیوع اندومتریوز در زنان نابارور و بارور به ترتیب حدود ۳۰ – ۱۰ درصد تخمین زده می شود. (دی هوگه و همکاران،۲۰۰۴ )[۴] اندومتریوز یک یافته شایع در زنان نابارور است . از آنجا که محل بروز بیماری بستگی به نحوه انتقال بافت اندومتر به محل دارد و در بیشتر موارد این انتقال بوسیله قاعدگی برگشتی صورت می گیرد . بنابراین این بافت معمولا محدود به حفره لگنی است . تخمدان شایع ترین محل بیماری اندومتریوز است و تقریبا در ۵۰ % موارد هر دو تخمدان گرفتار هستند . علائم ممکن است بستگی به مکان اندومتریوز فعال داشته باشد. البته این حالت کلی ندارد و از نشانه های شایع درد لگن در تظاهرات مختلف است .
( بولتی و همکاران ، ۲۰۱۰ )[۵] هیچ درمان قطعی و کاملی برای اندومتریوز وجود ندارد ، اما می توان آن را از راه های مختلفی از جمله داروهای ضد درد و درمان های هورمونی و جراحی درمان کرد .

 • ) علائم و نشانه ها :

۱-۲-۱ ) درد لگن :
علامت عمده بیماری اندومتریوز درد لگن عود کننده است . این درد ممکن است رنج های مختلفی از خفیف تا شدید داشته باشد که در هر دو طرف لگن ، کمر ، ناحیه مقعد و حتی پاها رخ می دهد . میزان دردی که یک خانم احساس می کند ارتباط کمی با میزان یا مرحله(۱- ۴ ) اندومتریوز دارد . برخی از زنان با درد کم یا بدون درد آزار دهنده با وجود داشتن اندومتریوز شدید یا اندومتریوز با زخم دیده شده اند ، در حالیکه در زنان دیگر ممکن است درد شدید داشته باشند ولی دارای چند ناحیه کوچک مبتلا به اندومتریوز باشند . ( استراتون و بروکلی ، ۲۰۱۱ )[۶] علائم درد مرتبط با اندومتریوز ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 1. اختلالات قاعدگی : قاعدگی دردناک ، گاهی اوقات گرفتگی عضلات ناتوان کننده ، درد ممکن است در طول زمان بدتر شود ( درد پیش رونده )
 2. درد مزمن لگن : همچنین دردهای کمر مرتبط با لگن
 3. سوزش ادرار : دفع ادرار اورژانسی ، گاهی اوقات ادرار دردناک

درد ضرباندار ، مالشی و کشیدگی در پاها اغلب توسط زنان مبتلا به اندومتریوز گزارش شده است . در مقایسه با زنان مبتلا با اندومتریوز سطحی ، کسانیکه مبتلا به بیماری عمیق هستند به نظر می رسد بیشتر احتمال درد کشنده و از داخل پایین کشیدن پا دارند . ( بالارد و همکاران ، ۲۰۱۰ )[۷] ضایعات اندومتریوز به تحریک هورمونی واکنش نشان می دهد و ممکن در زمان قاعدگی منجر به خونریزی شود . خون به صورت منطقه ای تجمع می یابد که سبب تورم ، و باعث پاسخ التهابی با فعال شدن سایتوکاین ها می شود . این فرایند ممکن است باعث درد شود . درد نیز می تواند از بهم چسبیدن اندام های داخلی به یکدیگر یا اسکارهای اندام های داخلی ایجاد شود . لوله های فالوپ ، تخمدان ، رحم ، روده و مثانه می توانند با یکدیگر چسبندگی پیدا کنند که به صورت درد روزانه دیده می شود و فقط محدود به دوران قاعدگی نمی باشد . همچنین ضایعات اندومتریک می توانند برای خود عصب فراهم کنند ، در نتیجه یک تعامل مستقیم و دو طرفه بین ضایعات اندومتریک و سیستم عصبی مرکزی ایجاد می کند . به طور بالقوه تولید انواع تفاوت های فردی در نوع و محل درد ایجاد می شود ، در برخی از زنان به یک بیماری منحصر به فرد می شود .  ( استراتون و بروکلی ، ۲۰۱۱ )
۱-۲-۲ ) ناباروری :
بسیاری از زنان مبتلا به ناباروری ممکن است اندومتریوز داشته باشند . همانطور که اندومتریوز می تواند منجر به تغییر شکل آناتومیکی و چسبندگی شود ( باندهای فیبری که بین بافتها و ارگان ها پس از بهبود از یک جراحی تشکیل می شود ) . علت ممکن است به راحتی قابل درک نباشد ، با این حال ارتباط بین ناباروری و اندومتریوز مبهم باقی می ماند زمانیکه وسعت اندومتریوز محدود شده است . (اسپروف و همکاران ، ۱۹۹۹ )[۸] پیشنهاد شده است که ضایعات اندومتریک فاکتورهایی ترشح می کنند که برای گامت ها یا جنین یا معادل آنها زیان آور است . اندومتریوز بیشتر احتمال دارد که در برخی زنان که به دلایل دیگری سقط داشته اند و به دلایل ثانویه ایجاد شود . به همین دلیل ما موارد ناباروری مرتبط با اندومتریوز را بررسی و مدنظر قرار می دهیم . ( بایالوس و آگراوال ، ۲۰۰۰ )[۹]
۱-۲-۳ ) دیگر نشانه ها :
از دیگر نشانه ها یبوست (بالارد و همکاران ، ۲۰۱۰ ) ، و خستگی مزمن است . علاوه بر درد در دوران قاعدگی ، درد ناشی از بیماری می تواند در دیگر روزهای ماه نیز رخ می دهد . درد می تواند با تخمک گذاری و یا همراه با چسبندگی باشد ، درد بوسیله التهاب در حفره لگن ایجاد می شود . درد در طی دفع ادرار و مدفوع نیز ممکن است احساس شود . همچنین در هنگام حرکات کل بدن مانند ورزش ، ایستادن ، راه رفتن نیز ایجاد می شود . اما شدیدترین درد معمولا با قاعدگی است و بسیاری از زنان دارای پریودهای وحشتناک هستند ، همچنین درد می تواند یک هفته قبل از قاعدگی آغاز شود و در طی قاعدگی و پس از آن نیز ادامه داشته باشد و یا می تواند دائمی باشد . هیچ درمان قطعی برای اندومتریوز شناخته شده نیست .    ( کولت و دونز ، ۲۰۱۱ )[۱۰] تحقیقات کنونی نشان داده است که ارتباطی بین اندومتریوز و انواع خاصی از سرطان به ویژه سرطان های تخمدان ، لنفوم غیر هوچکین و مغز وجود دارد . (پیرس و همکاران ، ۲۰۱۲ ؛ فار نزهت ، ۲۰۱۲ ؛ ادیبرت ، ۲۰۰۵ )[۱۱] اندومتریز اغلب با لیومیوما[۱۲] یا آدنومیوز[۱۳] رخ می دهد ، همچنین اختلالات ایمنی نیز دیده می شود . در یک بررسی که در سال ۱۹۸۸ در ایالت متحده انجام شد به طور قابل توجهی کم کاری تیروئید ، فیبرومالیژیا[۱۴] ، سندرم خستگی مزمن[۱۵] ، بیماری های خود ایمنی ، آلرژی و آسم در زنان مبتلا به اندومتریوز در مقایسه به جمعیت عمومی بیشتر دیده شد .
۱-۳ ) عوارض :
عوارض اندومتریوز شامل زخم داخلی ، چسبندگی ، کیست لگن ، کیست تخمدان ، کیست پاره شده روده[۱۶] ، انسداد حالب که ناشی از چسبندگی لگنی است . ناباروری می تواند مربوط به شکل گیری اسکار و پیچیدگی آناتومیکال در اثر اندومتریوز باشد . با این حال اندومتریوز ممکن است در برخی مسیرها نیز نظیر سایتوکاین ها و سایر مواد شیمیایی که ممکن است ترشح شود و با فرایند تولید مثل تداخل می کند . التهاب صفاقی نیز ناشی از سوراخ شدن روده نیز می تواند در اثر اندومتریوز اتفاق بیفتد . اندومتریوز تخمدان ممکن است بارداری را به دلیل و آبسه و یا پارگی پیچیده کند . (یوادا و همکاران ، ۲۰۱۰ )[۱۷]
۱-۴ ) ریسک فاکتورها :
۱-۴-۱ ) آلودگی محیط :
تحقیقات دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ نشان داد که ۷۹% از میمونهایی که با مقدار ناچیزی از [۱۸]PCBsو دیوکسین[۱۹] برای چندین سال تغذیه شدند دارای اندومتریوز بودند و شدت اندومتریوز در میمونهایی که با دیوکسین تغذیه شده بودند مستقیما در رابطه با مقدار دیوکسین مصرفی بود . از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد که بین میزان شیوع اندومتریوز با میزان در معرض قرارگیری در برابر توکسین های محیطی ارتباطی معنی داری وجود دارد. علاوه بر این میمونهایی که با دیوکسین تغذیه شده بودند اختلالات سیسیتم ایمنی شبیه به آنچه در زنان مبتلا به اندومتریوز دیده می شود را نشان می دادند . (شری و همکاران ، ۱۹۹۳ )[۲۰] درسال ۲۰۰۰ نیز طی بررسی های بعدی نتایج مشابهی یافت شد . (شری و همکاران ،۲۰۰۱ ) با این حال، در یک بررسی در سال ۲۰۰۴ روی دیوکسین واندومتریوز به این نتیجه رسیدند که داده های انسانی در حمایت از ارتباط دیوکسین و اندومتریوز اندک است . (گوا و همکاران ، ۲۰۰۴ )[۲۱] در سال ۲۰۰۸ در بررسی توسط ریر ، به این نتیجه رسیدند که کار بیشتری در این زمینه لازم است ، او بیان کرد که هرچند کارهای اولیه نشان می دهد که تغذیه با دیوکسین دخالت بالقوه ای در پاتوژنز اندومتریوز دارد اما کارهای زیادی باقی مانده تا رابطه علت و معلولی بین این دو را به وضوح روشن سازد . ( ریر و همکاران ، ۲۰۰۲ )[۲۲] در ادامه و پیگیری های بعدی در سال ۲۰۰۹ شواهدی در حمایت از ارتباط بین دیوکسین و زنان مبتلا به اندومتریوز به دست آمد . ( گوا و همکاران ، ۲۰۰۹ )
۱-۴-۲ ) ژنتیک :
برخی از بررسی ها بیانگر آن است که ژن ها نقشی در ایجاد آندومتریوز دارند . با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه اندومتریوز طی ۵۰ سال گذشته و ارائه فرضیه های متعدد علل این بیماری هنوز ناشناخته است . پژوهشگران گونه های ژنی متعددی را کشف کرده اند که به نظر می رسد در این بیماری دخیل باشند . (کمپل و توماس ، ۲۰۰۱ )[۲۳] جنبه های ژنتیکی بیماری اندومتریوز برای نخستین بار در مقالات سالهای ۱۹۷۰ منتشر شد . ولی اولین مطالعه ای که به نقش خویشاوندان درجه یک در بروز اندومتریوز پرداخته بوسیله سیمپسون و همکارانش در سال ۱۹۸۰ گزارش شد و با مطالعات گسترده ای که در سالهای بعد انجام شد مورد تایید قرار گرفت . تحقیقات نشان می دهد در مورد زنانی که مادر و یا خواهرشان مبتلا به اندومتریوز بوده اند احتمال بروز این بیماری بیشتر از ۶-۹ برابر است . ( سیمپسون و همکاران ، ۱۹۸۰ )[۲۴] برخی از این ژن ها آنزیم هایی را رمزبندی می کنند که در سم زدایی از مواد ناخواسته دخالت دارند . از این رو تلاش برای شناسایی ژنها و کروموزوم های دخیل در اندومتریوز از اهمیت بسزایی برخوردار است تا ازاین طریق درک صحیحی از پاتوفیزیولوژی اندومتریوز جهت درمان حاصل گردد و افراد در معرض خطر شناسایی گردند و به دنبال آن درمان مناسب صورت گیرد . عوامل بروز این بیماری تا حد زیادی ناشناخته‌ هستند، بر طبق شواهد ، اندومتریوز یکی از بیماری های مولتی فاکتوریال و پلی ژنیک به حساب می آید که جنبه ژنتیکی قوی ای دارد . ( ترلور و همکاران ، ۱۹۹۹ ؛ بیسکاف و همکاران ، ۲۰۰۴ ؛ ویگانو و همکاران ، ۲۰۰۷ )[۲۵] این بیماری به طور شایع در دوقلوهای تک تخمی و دوتخمی دیده میشود و در خواهران غیر دوقلوی مبتلا نیز در سنین مشابهی شروع می­شود. شیوع آندومتریوز در بستگان درجه اول زنان مبتلا ۶ تا ۷ برابر بیشتر از جمعیت عمومی است . (ویگانو و همکاران ، ۲۰۰۴ ) تمام این مشاهدات نشان می­ دهند که آندومتریوز اساس ژنتیکی دارد و استعداد ابتلا به این بیماری به صورت یک ویژگی پیچیده ژنتیکی به ارث می­رسد و فنوتیپ ایجاد شده بازتابی از واکنش متقابل بین واریانتهای اللی ژنهای مستعد کننده و عوامل محیطی است. همچنین خواهران و دختران بیماران مبتلا به اندومتریوز در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به اندومتریوز هستند . سطوح پایین پروژسترون ممکن است ژنتیکی باشد و همچنین ممکن است در بالانس و تعادل هورمونی ژنتیک تاثیرگذار باشد . ( کاپور و داویلا ، ۲۰۰۵ )[۲۶] این نظر پیشنهاد شده است که اندومتریوز از یکسری برخوردهای چندگانه بین یا درون ژن های هدف ، در اثر مکانیسمی مشابه ایجاد سرطان نتیجه می شود . در این مورد جهش های اولیه ممکن است به صورت سوماتیک یا ارثی باشد . ( فاسر و همکاران، ۲۰۱۱ )[۲۷] از تغییرات منحصر به فرد ژنتیکی که با اندومتریوز همراه هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. تغییرات در کروموزوم ۱۰ در ناحیه ۱۰ q 26
 2. تغییرات در کروموزوم ۲ در ناحیه ۷ p 15

به علاوه بسیاری از یافته های تغییرات بیان و اپی ژنتیک ژن وجود دارد ، اما هر دو نیز می تواند موجب یک نتیجه ثانویه شود . برای مثال : عوامل محیطی ، تغییرات متابولیسم ، نمونه هایی از تغییرات بیان ژن شامل miRNA ها هستند . ( فاسر و همکاران ، ۲۰۱۱ ) برخی از بررسی ها بیانگر آن است که ژن ها نقشی در ایجاد آندومتریوز دارند. پژوهشگران گونه های ژنی متعددی را کشف کرده اند که به نظر می رسد در این بیماری دخیل باشند. ( کمپبل و همکاران ، ۲۰۰۱ ) قویترین شواهد در مورد نقش ژنها در بروز اندومتریوز اخیرا بدست آمده است ، مطالعات گسترده ای که بر روی دوقلوهای استرالیایی انجام گرفته ، نشان داده است که احتمال وقوع اندومتریوز در دوقلوهای یک تخمی در مقایسه با دوقلوهای دوتخمی ۵۱%  است . ( ترلور و همکاران ، ۲۰۰۲ ) علاوه براین در مطالعات پریمات ها که به طور خود بخودی به اندومتریوز مبتلا شدند نیز نقش ژنتیک در ظهور بیماری در خویشاوندان نزدیک گزارش شده است . (زوندروان و همکاران ، ۲۰۰۴ )[۲۸] بسیاری از مطالعات اخیر در مورد نقش ژن ها در حساسیت بخشی فرد به بیماری اندومتریوز نا موفق بوده است .زیرا این مطالعات فاقد گروه های کنترل دقیق و تعداد کافی نمونه بوده اند . بنابراین در بعضی مطالعات از تکنیک های کلونینگ موضعی برای شناسایی محل دقیق ژن های مربوط به اندومتریوز استفاده شده است . ( کندی ، ۲۰۰۳ )[۲۹] برای مثال مطالعات آنالیز لینکاژ در ۳۲ خانواده در پورتوریکو نشان داده است که محلی روی کروموزوم ۱۰ در ارتباط با بیماری اندومتریوز وجود دارد . ( فلورس و همکاران ، ۲۰۰۷ )[۳۰] از روش های مختلفی می توان به اساس ژنتیکی این بیماری پی برد ، یک روش اسکن کردن کل ژنوم برای شناسایی مارکرها و یا ژنهای مورد نظر است و روش دیگر ، بررسی ژنهای خاص و معرفی آ نها به عنوان ژن کاندید می باشد که در زیر به جزئیات بیشتر این روشها پرداخته می شود. اخیرا مطالعه وسیعی در ژنوم انسان برای تعیین جایگاه های ژن های دخیل در اندومتریوز با بهره گرفتن از تکنیک کلو نینگ موضعی انجام گرفت . در این مطالعه، در ۹۳۱ خانواده استرالیایی و ۲۴۵ خانواده انگلیسی که حداقل دو فرد مبتلا به اندومتریوز در خانواده داشتند و از طریق جراحی مشخص شده بودند، نشان داده شد که محلی در ناحیه ۱۰q26 در ارتباط با اندومتریوز وجود دارد و محل دیگری به نام ۲۰p13 شناسایی شد ، که احتمال درگیربودن آن در این بیماری نشان داده شد . ( ترلور و همکاران ، ۲۰۰۵ ) همچنین مطالعه ای جداگانه در بین خانواده های دارای ۳ و یا بیشتر بیمار اندومتریوز ( ۱۹۶ استرالیایی و ۵۲ خانواده انگلیسی) ، وجود جایگاهی بر روی کروموزم ۷ در ارتباط با اندومتریوز را گزارش کرد . ( مونتگومری و همکاران ، ۲۰۰۸ )[۳۱] هدف از این مطالعات یافتن جایگاه ژنهای موثر در این بیماری بر روی نواحی خاصی از کروموزوم است که بین خویشاوندان مشترک است
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه کشاورزی : اثر تنش خشکی و تراکم بوته دو توده محلی سیر

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش زراعت

 عنوان

اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان

استاد راهنما

دکتر محمد کافی

استاد مشاور

دکتر شهرام رضوان بیدختی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تنش‌های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف سیر در شرایط تنش خشکی در تراکم‌های مختلف کاشت می‌تواند محققین را در انتخاب بهترین و متحمل‌ترین اکوتیپ و تراکم مطلوب و امکان سنجش پاسخ این گیاه به تنش‌ها یاری نماید. در این راستا آزمایشی بر روی دو اکوتیپ سیر به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با ۳ تکرار در شرایط اقلیمی سمنان انجام شد. در این آزمایش ۳ سطح تنش خشکی براساس ۶۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی سیر و به همراه تیمار شاهد (۱۰۰ درصد نیاز آبی)، به عنوان عامل اصلی و ترکیب فاکتوریل از تراکم در ۳ سطح ( ۳۰ – ۴۰ و ۵۰ بوته در متر‌مربع) و اکوتیپ در ۲ سطح طرود و طبس به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. برای محاسبه نیاز آبی سیر، از پارامتر‌های هواشناسی روزانه ثبت شده ایستگاه سینوپتیک سمنان استفاده و نیاز آبی بر پایه دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان فائو-۵۶ تعیین شد. نتایج نشان داد که با اعمال و تشدید تنش خشکی، حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص، محتوی نسبی آب برگ، عملکرد، درصد ماده خشک، وزن تر و وزن خشک سوخ، قطر سوخ و طول سوخ، وزن ترو وزن خشک سیر‌چه، قطر سیر‌چه و طول سیر‌چه به‌طور معنی‌داری نسبت به شرایط آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی کاهش یافتند. محتوی کاروتنوئید و تعداد سیر‌چه در سوخ نیز با اعمال تنش خشکی در سطح ۸۰ درصد نیاز آبی، نسبت به شرایط آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی، کاهش معنی‌داری نشان نداد اما تشدید تنش در سطح ۶۰ درصد نیاز آبی، کاهش معنی‌داری نسبت به دو سطح دیگر آبیاری ایجاد نمود. با اعمال تنش افزایش معنی‌داری در مقادیر قند‌های محلول و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی مشاهده گردید. اکوتیپ طرود به طور معنی‌داری از لحاظ صفاتی همچون ارتفاع بوته، جداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر سرعت رشد نسبی، آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ، وزن تر و خشک سیر‌چه وطول سیر‌چه دارای مقادیر بالاتری نسبت به اکوتیپ طبس بود. در مقابل صفاتی چون تعداد برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب و تعداد سیر‌چه در سوخ در اکوتیپ طبس به طور معنی‌داری بیشتر از اکوتیپ طرود بود. اما در مجموع اکوتیپ بر عملکرد و درصد ماده خشک اثر معنی‌داری نداشت و می‌توان نتیجه گرفت که دو اکوتیپ در رابطه با حصول عملکرد بالاتر دارای برتری نسبت به یکدیگر نبودند. با توجه به افزایش مقدار آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی در اکوتیپ طرود در مواجه با تنش خشکی، این اکوتیپ در رابطه با ایجاد مکانیسم تحمل در برابر تنش، نسبت به اکوتیپ طبس موفق‌تر بوده است. در مقابل با توجه به معنی‌دار نبودن اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ بر عملکرد نهایی سوخ، می‌توان چنین دریافت که هر دو اکوتیپ در برابر تنش خشکی در رابطه با حصول عملکرد، نسبت به یکدیگر برتری نداشته و روندی نسبتا یکسان داشتند. تراکم کاشت ۳۰ بوته در متر‌مربع بیشترین حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص را ایجاد نمود و سپس با افزایش تراکم کاشت کاهش معنی‌داری در رابطه با این صفت مشاهده شد در حالیکه تراکم کاشت ۵۰ بوته در متر‌مربع بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و حداکثر تجمع ماده خشک را در بر داشت و با کاهش تراکم، این صفات نیز دچار کاهش معنی‌داری گردید. تراکم کاشت بر کلیه صفات مربوط به اجزای عملکرد غیر معنی‌دار بود اما اثر معنی‌داری بر عملکرد داشت و با افزایش تراکم کاشت به ۵۰ بوته در متر‌مربع، عملکرد سوخ افزایش معنی‌داری نسبت به دو تراکم کاشت دیگر نشان داد. با توجه به کاهش معنی‌دار عملکرد و بسیاری از پارامتر‌های اندازه‌گیری شده تحت تاثیر تنش خشکی، میتوان دریافت که برای حصول عملکردی مناسب در رابطه با گیاه سیر، باید از مواجه این گیاه با تنش خشکی اجتناب نمود و تراکم ۵۰ بوته در متر‌مربع با توجه به پاسخ مناسب سیر و کسب عملکرد بالاتر نسبت به دو تراکم کاشت دیگر، به عنوان تراکم مطلوب شناخته شد.
واژه‌های کلیدی:
آنتی‌اکسیدان، تراکم، تنش خشکی، سیر، قند محلول، محتوی نسبی آب
۱-۱-       اهمیت مطالعه تنش خشکی
تنش‌های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشند و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است (کافی و همکاران، ۱۳۸۸الف). جمعیت جهان، با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است، از طرف دیگر به علت وجود تنش‌های غیر زنده متعددی تولید و فراهم کردن غذا در حال کاهش می‌باشد؛ در این صورت هرگونه کاهشی در تولید محصول و فراهم‌آوری غذا با توجه به روند افزایش جمعیت جهان، به علت پاسخگو نبودن نیاز غذایی نگران‌کننده می‌باشد.
رشد و باروری گیاهان، بطور منفی تحت تاثیر ناملایمات طبیعی در قالب عوامل تنش‌زای زنده و غیر‌زنده قرار می‌گیرد. تنش‌های غیر‌زنده هرساله باعث از دست رفتن هزینه‌های هنگفتی به علت کاهش تولید و نقصان محصول می‌شود. در واقع، این تنش‌ها ثبات و پایداری کشاورزی را تهدید می‌کنند (ماهاجان و توتجا[۱]، ۲۰۰۵). تنش خشکی مهم‌ترین عامل محیطی محدود‌کننده رشد و نمو گیاهان در سرتاسر دنیا می‌باشد، بطوری‌ که کاهش رشد در اثر تنش خشکی به مراتب بیشتر از سایر تنش‌های محیطی است (ویسی‌پور و همکاران، ۱۳۹۰).
نزولات آسمانی در ایران با متوسط ۲۴۰ میلی‌متر، از یک سوم میزان نزولات سالانه جهانی (۷۰۰میلی‌متر) کمتر می‌باشد و ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است (باقری و همکاران، ۱۳۸۸). در محیط‌های خشک، نیاز اتمسفری تبخیر و تعرق بیشتر بوده و برای تولید یک واحد ماده خشک، گیاه ناگزیر به از دست دادن آب بیشتری است (وفا‌بخش و همکاران، ۱۳۸۸) و عملکرد محصول به طور قابل ملاحظه‌ای در اثر تنش خشکی کاهش می‌یابد (اشرف[۲]، ۲۰۱۰). تنش خشکی شدید، رشد گیاهان را از طریق اثر‌گذاری بر فرایند‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، همچون فتوسنتز، تنفس، انتقال، جذب یونی، کربوهیدرات‌ها، متابولیسم کاهش می‌دهد (جلال و همکاران[۳]، ۲۰۱۲). پاسخ به شرایط کمبود آب به گونه و رقم گیاهی، طول و مدت تنش خشکی، سن و مرحله نموی گیاه، نوع سلول و اندام گیاهی و اجزاء زیر سلولی و به ساختار آن بستگی دارد (بری[۴]، ۱۹۹۷و لویت[۵]، a1980).
از آنجا که بیشتر گزارشات مربوط به تغییرات اقلیمی، حاکی از افزایش خشکی در بسیاری از مناطق جهان می‌باشد (هاوتون و همکاران[۶]، ۲۰۰۱)، بررسی پاسخ‌های رفتاری رشد و فیزیولوژیکی گیاهان به تنش خشکی و مکانیزم‌های ایجاد مقاومت و مطالعه اثرات تنش بر عملکرد و اجزای آن در گیاهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
۱-۲-       اهمیت مطالعه تراکم کاشت
تراکم بوته یکی از عواملی است که تاثیر بسزایی بر عملکرد دارد، به طوریکه درتراکم مطلوب، عوامل محیطی مثل آب، هوا، نور وخاک به نحو مناسب‌تری در اختیار گیاه قرار می‌گیرند و در عین حال رقابت‌های بین بوته‌ای به کمترین میزان می‌رسد (خواجه‌پور، ۱۳۸۸). خصوصیات ساختمانی و پوشش گیاهی با جذب تشعشع در ارتباط است و نقش تعیین‌ کننده‌ای در عملکرد گیاه دارد (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۹۰). در گیاهان یک ‌ساله دلیل اصلی کاهش عملکرد، رشد رویشی ضعیف و درنتیجه سطح برگ کم در ابتدای فصل رشد می‌باشد و در این حالت بیشتر تشعشع خورشیدی توسط زمین جذب شده و غیر قابل استفاده می‌ماند، بنابراین در چنین شرایطی افزایش تراکم گیاهان ممکن است به جذب بیشتر تشعشع خورشیدی بخصوص در مراحل اولیه رشد کمک کند (امیر‌مرادی و رضوانی‌مقدم، ۱۳۹۰). کارایی جذب انرژی تابشی که بر روی سطح یک محصول می‌تابد نیاز به سطح برگ کافی و توزیع یکنواخت آن دارد به طوریکه سطح زمین را کاملا بپوشاند. این هدف با تغییر تراکم بوته‌ها و آرایش مناسب بوته روی سطح خاک میسر است، همچنین با افزایش جمعیت گیاهی، شدت نور در پوشش کاهش یافته و این عمل باعث کاهش بیوماس گیاه می‌شود (رزمی، ۱۳۸۹). با توجه به رقابتی که بین گیاهان در تراکم‌های مختلف کاشت برای جذب نور و مواد غذایی ایجاد می‌شود، فواصل کاشت می‌تواند اثر قابل توجهی در عملکرد محصول بگذارد (میر‌شکاری و مبشر، ۱۳۸۵).
در زراعت تک کشتی تراکم بهینه یکی از عوامل موفقیت در تولید می‌باشد. اگر میزان تراکم بوته بیش از حدِ بهینه باشد عوامل محیطی موجود از جمله رطوبت، نور و مواد غذایی در حد بهینه در اختیار هر بوته قرار نمی‌گیرد و برعکس چنانچه تراکم بوته کمتر از حد مطلوب باشد از امکانات محیطی موجود به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود که خود باعث کاهش محصول می‌گردد (امیر‌مرادی و رضوانی‌مقدم، ۱۳۹۰). از این رو تعیین تراکم مطلوب که منجر به حصول سطح برگ مناسب و عملکرد بالاتر می‌گردد، حائز اهمیت می‌باشد.
۱-۳-       اهمیت مطالعه سیر در ایران
جنس آلیوم [۷] شامل بیش از ۷۰۰ گونه می‌باشد که از تعداد زیادی گیاهان چند‌ساله با اندام‌های ذخیره‌ای زیر‌زمینی تشکیل شده است. یکی از مراکز اصلی تکامل جنس آلیوم در منطقه ایران و تورانی می‌باشد (کافی و همکاران، ۱۳۹۰). ایران از لحاظ کشت و مصرف سیر قدمت طولانی دارد (بقالیان و همکاران، ۱۳۸۳). این گیاه هم در صنایع غذایی به عنوان چاشنی و افزودنی، هم به عنوان سبزی و هم به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اثرات سوء ناشی از مصرف داروهای شیمیایی در سال‌های اخیر توجه زیادی به کشت گیاهان دارویی شده که با افزایش مصرف آن‌ها نیاز به توسعه کشت، مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح می‌باشد (امیر‌مرادی و رضوانی مقدم، ۱۳۹۰). سیر[۸] گیاهی ا‌ست که قرن‌ها اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است و بر اساس خصوصیات و اثرات متفاوت آن، به عنوان یک ماده غذایی بازدارنده از بیماری‌ها در نظر گرفته می‌شود. از جمله اثرات درمانی آن می‌توان به خصوصیات ضد‌انعقاد خون، ضد‌فشار خون، ضد‌میکروبی، پایین‌آورنده قند خون اشاره کرد (بوزین و همکاران[۹]، ۲۰۰۸). از دیگر خواص دارویی آن می‌توان عرق‌آور، خلط‌آور، ضد‌اسپاسم، ضد‌عفونی‌کننده، ضد‌ویروس را نام برد (نیوال و همکاران[۱۰]، ۱۹۹۶). سیر گیاهی یک‌ساله است که می‌تواند ارتفاعی تا ۷۵-۹۰ سانتی‌متر داشته باشد و در مناطق خشک و معتدل و در فصل زمستان‌ رشد می‌کند (بیدشکی و آروین[۱۱]، ۲۰۱۰). سیر گیاهی ا‌ست که مقاومت زیادی به سرما داشته و می‌تواند دوره‌های طولانی سرمای زیر صفر را تحمل کند، به همین دلیل در مناطق معتدله کشت پاییزه این محصول متداول بوده و حتی گزارش‌هایی مبنی بر بیشتر بودن عملکرد کشت پاییزه سیر نسبت به کشت بهاره در این مناطق ارائه شده است (اورلوسکی و همکاران[۱۲]، ۱۹۹۴).
یک سیرچه با وزنی در حدود ۳ تا ۴ گرم به طور متوسط حاوی یک گرم کربوهیدرات، ۲/۰ گرم پروتئین، ۰۵/۰ گرم فیبر، ۰۱/۰ گرم چربی، ویتامین‌های A ,B1 ,B2 ,B3 ,C و آب می‌باشد. تمام اثر بخشی یا خاصیت دارویی سیر به ترکیبات متعدد گوگردی در آن بستگی دارد و میزان این مواد در ارقام و اکوتیپ‌های سیر علاوه بر ویژگی‌های ژنتیکی رقم به شرایط آب و هوایی بستگی دارد (رحمانی‌قبادی، ۱۳۷۹). سیر گیاهی‌ست عقیم و به‌طور طبیعی فقط از راه غیر‌جنسی، یعنی کشت سیر‌چه‌ها (حبه‌ها)، قابل تکثیر می‌باشد. کشت و تکثیر متوالی این گیاه در نقاط مختلف جهان و در طی سالیان متمادی باعث پیدایش اکوتیپ‌های متعددی شده است که از لحاظ موفولوژیکی و بیوشیمیایی تفاوت‌های قابل توجهی دارند. از این تنوع می‌توان جهت انتخاب و اصلاح ارقامی با توانایی بهینه و متناسب با نیاز‌های صنعتی و محیطی بهره جست (بقالیان و همکاران، ۱۳۸۳). افزایش در عملکرد و بهبود کیفیت سوخ‌های سیر معمولا به عوامل متعددی وابسته است که از طریق مرحله رشد، بهبود عوامل زراعی به‌خصوص به‌کارگیری مقادیر مطلوب مواد مغذی و مقادیر رطوبت خاک بر رشد گیاه موثر می‌باشد (السیداحمد و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۹).
گزارشات متعددی وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین عملکرد و مشخصات سوخ و رطوبت قابل دسترس برای گیاه می‌باشد (هانسون و همکاران[۱۴]، a2003؛ ارتگا و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۴).
سیر در مراحل میانی و نهایی رشد حساس به کمبود آب است (هانسون و همکاران[۱۶]، b2003). یکی از مشکلاتی که کشاورزان در برخی از مناطق در رابطه با زراعت سیر با آن مواجه هستند، راندمان تولید و عملکرد بسیار پایین آن می‌باشد. انتخاب اندازه نا‌مناسب سیرچه‌ها و نا‌مرغوب بودن آن‌ها برای کاشت باعث تولید سوخ‌هایی با اندازه‌های غیر‌یکنواخت می‌شود که بازار پسندی لازم را جهت صادرات ندارند (نصرتی، ۱۳۸۳). از عوامل مهم و اثر‌گذار بر روی اندازه سوخ‌ها و یکنواختی آن‌ها، تراکم مطلوب در کاشت می‌باشد.
۱-۴-       اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، بررسی تنش خشکی و تراکم کاشت بر صفات کمی و کیفی دو اکوتیپ سیر طبس و طرود بوده است. دو اکوتیپ مختلف سیر تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم‌های متفاوت کاشت از لحاظ عملکرد و اجزای آن با یکدیگر مقایسه شدند. از اهداف دیگر این طرح می‌توان به شناسایی و بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و آنالیزهای رشدی دو اکوتیپ گیاه سیر در تراکم‌های مختلف کاشت و تحت تاثیر تنش خشکی اشاره کرد. مطالعه تاثیر تنش برمکانیسم‌های ایجاد تحمل و تجمع برخی اسمولیت‌ها و اندازه‌گیری برخی پارامتر‌های فیزیولوژیکی و انتخاب اکوتیپ متحمل به تنش خشکی، از اهداف دیگر این آزمایش بود. در زمینه شناسایی صفات اگروفیزیولوژیکی موثر در افزایش عملکرد سیر تحقیقات گسترده‌ای صورت نگرفته و کارهای انجام شده عمدتاً در ارتباط با محصولات زراعی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی صفات فیزیولوژیک و شاخص‌های رشدی همراه با مطالعه عملکرد در استفاده آگاهانه از این صفات در گیاه سیر به منظور افزایش عملکرد می‌تواند بسیار موثر باشد.
۲-    مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-       تنش خشکی
تأثیر تنش بر گیاه به عوامل محیطی و توانایی زیستی گیاه مورد نظر در محیط‌های نامناسب بستگی دارد. به همین دلیل تعریف شرایط محیطی تنش‌زا از گیاهی به گیاه دیگر متفاوت است (تایز و زایگر[۱۷]، ۱۹۹۱). کرامر[۱۸](۱۹۸۳)، تنش خشکی را کمبود نزولات در محیط رشدگیاه تعریف می‌کند که بر اثر آن گیاه آسیب می‌بیند و میزان این آسیب بستگی به نوع گیاه، ظرفیت نگهداری آب در خاک و شرایط جوی مؤثر بر تبخیر و تعرق دارد. به‌طور کلی کمبود آب زمانی رخ می‌دهد که تعادل بین عرضه و تقاضای آب در گیاه وجود نداشته باشد (بلوم[۱۹]، ۱۹۸۹). به عبارتی دیگر خشکی هنگامی ایجاد می‌شود که مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی و محیطی، فراهمی آب در محیط ریشه یا ساختار گیاه را کاهش داده و در نتیجه میزان محصول را کاهش می‌دهند. مقدار و شدت خسارت بر رشد و نمو گیاه زراعی در هر مرحله‌ای از زندگی گیاه تاثیر‌گذار است، لیکن مقدار و شدت خسارت، ظرفیت جبران خسارت و اثر آن بر محصول نهایی به مرحله نموی که گیاه تحت تنش قرار گرفته، وابسته است (کوچکی و خواجه‌حسینی، ۱۳۸۷).
ایران با قرار گرفتن در عرض جغرافیایی ۲۵ تا ۳۸ درجه جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید و عملکرد گیاهان در نتیجه کمبود نزولات جوی به شدت کاهش می‌یابد (کریم‌زاده اصل و همکاران، ۱۳۸۳).
تنش خشکی، معمولا به علت بسته شدن روزنه‌ها باعث بروز تنش اکسیداتیو می‌شود (لیو و همکاران[۲۰]، ۲۰۱۱). در این حالت تشکیل گونه‌های فعال اکسیژن [۲۱]