Get a site

برچسب: مکانیک تبدیل انرژی

سمینار ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی: تاثیر دمای محیط روی افت فشار خطوط انتقال گاز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

سمینار کارشناسی ارشد

عنوان:

تأثیر دمای محیط روی افت فشار خطوط انتقال گاز

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
جریان گاز عبوری از خطوط لوله را جریان یک بعدی در نظر می گیریم. معادلات اساسی در تحلیل این جریان، معادلات اندازه حرکت، پیوستگی، انرژی ومعادله حالت می باشند. به علت سرعت پائین گاز در خطوط لوله، روابط مکانیک سیالات مربوط به سیالات تراکم ناپذیر در مورد جریان گاز قابل استفاده هستند. همچنین به علت نوسانات پائین درجه حرارت گاز در خطوط لوله می شود گرماهای ویژه را ثابت در نظر گرفت.
اختلاف درجه حرارت محیط با جریان گاز منجر به انتقال حرارت وطبعا تغییر دما و جرم حجمی گاز در خط لوله می شود. این تغییرات، موجب تغییر فشار گاز نیز خواهد شد. در صورتیکه از اصطکاک صرفنظر کنیم، افزایش یا کاهش فشار گاز در سرمایش یا گرمایش گاز تفاوت خواهد نمود.
با شناخت چگونگی تاثیر دمای محیط بر افت فشار خطوط انتقال گاز می توان با در نظر گرفتن این عامل در طراحی، موجب کاهش افت فشار خط انتقال گاز شد.
مقدمه
خطوط لوله انتقال گاز عموما، دارای طول زیادی هستند. و افت فشار و به حداقل رساندن آن یکی مسائل مهم در طراحی خطوط انتقال گاز می باشند. عموما خطوط گاز در ابتدای خط لوله دارای درجه حرارت یکسانی با محیط نمی باشند، به خصوص در ایستگاه های تقویت فشار گاز که در کمپرسور دمای گاز بالا می رود، لکن با انتقال گاز، دمای گاز به دمای محیط نزدیک می شود.بنابراین انتقال حرارت وجود خواهد داشت و باید اثر آن بر افت فشار جریان گاز مشخص شود.
افت فشار در خطوط انتقال یک عامل ناخواسته می باشد وباعث پائین آمدن بازدهی کلی انتقال گاز می شود. یکی از روش های موجود جهت به حداقل رساندن افت فشار استفاده از خنک کننده جهت رساندن دمای گاز به دمای محیط در ایستگاه های تقویت فشار گاز می باشد.
در امکان سنجی اولیه احداث خطوط لوله گاز باید با در نظر گرفتن اختلاف حرارت دمای محیط با جریان گاز و انتقال حرارت ناشی از آن این عامل در طراحی به گونه ای در نظر گرفته شود که در کاهش افت فشار نقش داشته باشد.
فصل اول: جریان گاز در خطوط لوله با گرمایش یا سرمایش
۱-۱) ملاحظات مقدماتی
جریان تراکم پذیر به جریانی اطلاق می گردد که درآن تغییرات جرم حجمی در جریان بوقوع می پیوندد. این تغییرات در بسیاری موارد ناشی از تغییر فشار در خط لوله می باشد. از آنجایی که تغییر چگالی معمولا با تغییر دما و همچنین انتقال گرما همراه است به استفاده از ترمودینامیک، به خصوص قانون دوم ترمودینامیک نیازمند خواهیم بود.
جریان تراکم پذیر به شاخه های معمولی که سیالات تراکم ناپذیر مورد استفاده قرار می گیرند تقسیم می شود که عبارتند از:
– جریان یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
– جریان پایا و نا پایا
– جریانهای چرخشی و بی چرخشی
علاوه بر این شاخه های مفید آشنا برای جریان تراکم پذیر رده بنده هایی اضافی زیر نیز وجود دارد: جریان تراکم پذیر فروصوتی ،جریان ترا صوتی،جریان فرا صوتی و جریان فوق صوتی.
لکن در مورد سیالات تراکم پذیر که در آن سرعت حرکت سیال تا سه دهم سرعت صوت باشد جریان را تراکم ناپذیر در نظر می گیریم. لذا در خطوط انتقال گاز به علت عدد ماخ بسیار پایین آن می توان جریان گاز را تراکم ناپذیر در نظر گرفت.
تعداد صفحه : ۶۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی: طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تأمین آب خالص و تمایل به ثابت نگه داشتن ناخالصی ها وحلالیت آنها در یک سطح مورد نظر به منظور به حداقل رساندن خوردگی و احتراز از اکسیداسیون روی سطوح انتقال حرارت در نیروگاه ها و صنایعی که آب در شبکه سیکل آنها حرکت میکند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در صورت وجود عوامل خوردگی از جمله حضور گازهای چگالش ناپذیر در آب تغذیه سیکلهای نیروگاهی، خرابی و از بین رفتن سطوح و لوله های دیگ بخار، هیترها و پره های توربین اتفاق میافتد. هوازدایی حرارتی یکی از راه های جداسازی گازهای خورنده موجود در آب تغذیه است که به این منظور ازهوازدا استفاده میگردد. البته هوازداها سهم عمده ای درگرمایش آب تغذیه نیز دارند که به نوبه خود در افزایش بازده حرارتی سیکل نیروگاه نقش دارد. روش کلی کار هوازداها، گرمایش آب تغذیه تا حد دمای اشباع متناظر با فشار کارکرد هوازدا میباشد که سبب رهائی گازهای موجود در آب میشود. استفاده ازهوازدا دارای محاسن بسیاری استکه در فصل اول مورد بررسی قرارگرفته شده است که در ادامه آن اصول و تئوری هوازدایی، مسائل مربوط به خوردگی و تأثیر و موقعیت هوازدا در سیکل نیروگاهی تحلیل شده است.
با توجه به گذشت بیش از صد سال از اولین طرح های استفاده از مبدلهای تماس مستقیم که هوازدا را نیزشامل میشود در سیکل های نیروگاهی، طراحی ها و انواع مختلفی از هوازداها توسط شرکتها تجربه و ساخته شده اند که هرکدام، از ابزار متفاوتی همانند نازلها، بافلها و سینی ها جهت اختلاط فاز بخار و مایع آب تغذیه استفاده میکنند، که این موارد نیز در فصل دوم بررسی گردیده اند.
هوازدایی آب توسط بخار از قوانین انتقال حرارت، انتقال جرم و قانون حلالیت گازها در آب پیروی میکند که فاکتور زمان نیز اهمیت ویژه برخورداراست. این اصول نیز در فصل چهارم بررسی شده است. با بهره گرفتن از قوانین حاکم وروابط تجربی، طراحی ترموهیدرولیکی یک نمونه هوازدا ومقایسه آن با هوازدای نیروگاه شهید رجائی انجام گرفته است. با توجه به اختصاص هوازدا به نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی و و عدم وجود کتب فنی لازم در این زمینه به بررسی مسئله پرداخته شده است. در دسترس نبودن ضرائب تصحیح و فاکتورهای لازم در طراحی، مسلمًا باعث خواهد شد تا این بررسی با شرکتهای سازنده که سالیان دراز در طراحی و ساخت سیستم ها تجربه دارند، در مواردی اختلاف داشته باشد.
مقدمه
به منظور به حداقل رساندن خوردگی و احتراز از اکسیداسیون روی سطوح انتقال حرارت در نیروگاه ها باید جداسازی گازهای خورنده علی الخصوص اکسیژن و دی اکسیدکربن ازآب تغذیه، آب جبرانی و آب چگالیده انجام شود.
این گازها به ساختار مواد آسیب رسانده و آنها را غیرقابل استفاده می نمایند. اکسیژن و اکسید فلزات در ترکیب با کلر باعث خوردگی سوزنی شده و باعث افزایش احتمال وقوع پدیده دندانه شدن در مولدهای بخار میشوند. حضور آهن و اکسید مس در آب تغذیه باعث
بوجود آمدن رسوب وجرم برروی سطوح حرارتی میشود. برای مثال در یک نیروگاه هسته ای ۱۱۰۰ مگاواتی تا حدود ۶۵۰ کیلوگرم در سال خوردگی در مولد بخار ناشی از وجود ۷PPb اکسیژن در آب چگالیده اتفاق میافتد. آب جبرانی ورودی به سیکل نیروگاه در اثر تماس با اتمسفر معمولا شامل گازهای غیرقابل میعان میباشد. گازها از طریق نشت هوا در بخشهای خلاء و یا ازطریق هواگیری آب چگالیده در مخزن ذخیره یا تخلیه وارد آب میشوند. در نیروگاه های صنعتی آب جبرانی باید عاری از دی اکسیدکربن یا نمکهای غیرمحلولی مثل بیکربنات سدیم باشد. در غیر اینصورت با افزایش دما، بیکربنات سدیم تجزیه شده و دی اکسیدکربن آزاد میشود. اگر آب جبرانی با آمونیاک پالایش شود ممکن استحاوی بیکربنات آمونیوم باشد.
برای کاهش خوردگی ناشی از اکسیژن مقدار اکسیژن نامحلول در آب چگالیده در نیروگاه های معمولی نباید از ۵ تا ۷ PPb و برای نیروگاه های هسته ای نباید از حدود ۳PPb  تجاوز کند و به هرحال مقدار دی اکسیدکربن باید صفر باشد.
هوازدایی حرارتی مهمترین راه برای جداسازی گازهای خورنده است که رهاشدن گازهای موجود در آب را تضمین میکند.
جداسازی گازها از آب ورودی در گرمکن هوازدا انجام میشود که در آن تمام جریانهای مایع ورودی تا حد دمای اشباع متناظر با فشار هوازدا، گرم میشوند. در چرخه یک نیروگاه، هوازدا بعد از گرمکن های آب تغذیه فشار پائین قرار میگیرد. معمولا هوازدا جهت تأمین فشارکافی در ورودی پمپ بویلر، در یک ارتفاع مناسب نصب میگردد.
در هرحال استفاده از هوازدا دارای محاسن بسیاری در بهینه سازی کارکرد سیکل نیروگاهی است که در قسمت وظایف هوازدا در این فصل بیان شده است و لزوم استفاده از آن را بر ما مشخص میسازد.
در این فصل در ابتدا تئوری هوازدایی به اختصار توضیح داده شده و پس از بحث  وظایف هوازدا، درباره خوردگی و مکانیزم آن در سیکل نیروگاهی مطالبی ارائه گردیده است. در پایان فصل نقش و موقعیت هوازدا بعنوان یک مبدل تماس مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول: هوازدائی
trong>

کلیات
در این فصل در ابتدا تئوری هوازدایی به اختصار توضیح داده شده و پس از بحث وظایف هوازدا، درباره خوردگی و مکانیزم آن در سیکل نیروگاهی مطالبی ارائه گردیده است. در پایان فصل نقش و موقعیت هوازدا بعنوان یک مبدل تماس مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۱- هوازدایی
هوازدایی از آب های صنعتی یک فرایند خاص انتقال جرم است که در صنعت استفاده دارد. جدا نمودن گازهای خورنده و رسوبزا از آب تغذیه دیگ بخار نیروگاه های حرارتی، دستگاه آب شیرین کن تبخیری و انجمادی و آب مورد نیاز در فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمیائی و نیز آب تزریقی به چاه های نفتی یک مرحله اساسی در پیش تصفیه آنها به شمار میرود.
در فرایند تولید بخار، به منظور حذف گازهای محلول درآب تغذیه، از دستگاه هوازدا به عنوان یک مبدل باز جهت محافظت دیگ بخار و سیستم های جانبی در مقابل خوردگی استفاده میگردد.
مهمترین گازهایی که در آب ممکن است وجود داشته باشد عبارتند از: اکسیژن، کلر، دی اکسیدکربن، آمونیاک و هیدروژن سولفوره.
از این میان O2 و CO2 خورنده هستند و NH3 بر روی آلیاژهای مس درصورت وجود O2 در آب اثر میگذارد. دست های از گازها چون اکسیژن و نیتروژن همواره به صورت گاز در آب محلول هستند در حالیکه دسته دیگر چون دی اکسیدکربن، آمونیاک و H2S هم به صورت گازی و هم بصورت یونیزه (بسته به PH آب) امکان حضور دارند.
در چرخه آب و بخار، اکسیژن معمولا به دلیل نشتی دستگاه هایی که تحت خلاء هستند و از طریق تخلیه گرمکن های فشار پائین که به بعد از چگالنده میریزند وارد آب میشود. وجود اکسیژن در آب باعث خوردگی میشود به هنگام تماس آهن و آب در اثرفعل و انفعال شیمیائی (مطابق فرمول زیر) آهن به میزان کمی وارد آب میگردد.
Fe + 2H O→Fe(OH) + H2
هیدرات آهن ۲(Fe(OH که در اثر این واکنش ایجاد میشود خاصیت قلیاکنندگی دارد و PH را بالا میبرد وقتی PH آب به مقدار معینی رسید عمل حل شدن آهن در آب متوقف میشود. چنانچه آب حاوی اکسیژن اضافی باشد، هیدرات آهن به سرعت اکسیده شده و هیدرات فریک ۳(Fe(OH تولید میکندکه در آب غیرمحلول است و به صورت رسوب ته نشین میشود و تا هنگامی که همه اکسیژن اضافی موجود در آب به مصرف برسد این عمل ادامه دارد.
تعداد صفحه : ۲۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *