Get a site

برچسب: هیدروالکلی

پایان نامه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک در موش صحرایی نر

پایان نامه رشته زیست شناسی

گرایش :جانوری(فیزیولوژی)

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

بخش زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ­ی زیست شناسی جانوری(فیزیولوژی)

 

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک در موش صحرایی نر

استاد راهنما

دکتر امین اله بهاءالدینی

شهرییور ۱۳۹۳

چکیده
پرفشاری خون یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های عصر حاضر است که اغلب در اثر سبک زندگی مدرن و به خصوص کاهش تحرک فیزیکی و دریافت رژیم غذایی پرچربی در افراد ایجاد می شود. یکی از مناسب ترین روش ها برای درمان این بیماری استفاده از گیاهان دارویی است که دارای اثر اصلاح کننده روی فشارخون هستند. از جمله این گیاهان می توان به زیتون (Olea europea L.)  اشاره کرد. زیتون (Olea europea L.)  در درمان بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی- عروقی، آریتمی ها، آترواسکلروز و پرفشاری خون کاربرد دارد. برای تعیین برخی از اثرات برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی فشارخون مطالعه حاضر با روش زیر انجام شد: ۱۵ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با محدوده ی وزنی ۱۸۰-۲۵۰ مورد استفاده قرار گرفتند. رت ها به وسیله تزریق داخل صفاقی یورتان (۱.۲g/kg) بیهوش شدند، بعد از تراکئوستومی، سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب برای تزریق دارو و اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب کانول گذاری شدند. سپس کانول شریانی جهت ثبت فشار شریانی به ترنسدیوسر فشار مرتبط با دستگاه Power lab مجهز به سیستم A-to-D متصل شد. پارامترهای فشار خون (فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستولی و فشار دیاستولی) و ضربان قلب  قبل و بعد از تزریق درون وریدی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون، حلال عصاره، استیل کولین و آدرنالین  ثبت گردید. نتایج با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از تست  One- Way ANOVA با در نظر گرفتن سطح معنی داری P≤۰.۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه میانگین داده ها از تست LSD استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی این است که تزریق درون وریدی عصاره برگ زیتون سبب کاهش فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستولی، فشار دیاستولی و ضربان قلب در مقایسه با حالت شاهد و کنترل می شود. همچنین کاهش معنی دار فشارخون در حضور عصاره و آدرنالین و عصاره و استیل کولین در مقایسه با حالت کنترل مشاهده گردید. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که عصاره آبی- الکلی برگ زیتون دارای اثر کاهندگی فشارخون است که به نظر می رسد این اثر ناشی از همسو عمل کردن با سیستم کولینرژیک و احتمالا مهار سیستم آدرنرژیک باشد.
واژگان کلیدی: برگ زیتون، ضربان قلب، فشار خون

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول.۱
۱- مقدمه۲
۱-۱- زیتون۳
۱-۲- ترکیبات فعال موجود در برگ زیتون۴
فصل دوم.۶
۲- مروری بر تحقیقات پیشین.۷
۲-۱- مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات زیتون.۷
۲-۲- هدف.۸

عنوان                                                                                      صفحه

فصل سوم.۹
۳- مواد، وسائل و روش کار۱۰
۳-۱- مواد۱۰
۳-۲- وسائل.۱۱
۳-۳- تهیه و نگهداری موش صحرایی.۱۳
۳-۴- عصاره گیری به روش ماسراسیون یا خیساندن۱۳
۳-۵- اجزای سیستم ثبت فشار خون۱۵
۳-۶- آماده سازی داروها۱۶
۳-۶-۱- تهیه محلول استاک استیل کولین.۱۶
۳-۶-۲- تهیه محلول استاک آدرنالین.۱۶
۳-۶-۳- تهیه دوزهای مختلف عصاره برگ زیتون برای تزریق۱۷
۳-۷- مراحل انجام آزمایش۱۷
۳-۷-۱- بیهوش کردن حیوان.۱۷
۳-۷-۲- آماده سازی جهت جراحی.۱۸
۳-۷-۳- تراکئوستومی۱۸
۳-۷-۴- کانول گذاری سیاهرگ و سرخرگ رانی.۱۹
۳-۸- ثبت فشارخون وضربان قلب.۲۰
عنوان                                                                                      صفحه

۳-۸-۱- آماده سازی جهت ثبت فشارخون و ضربان قلب۲۰
۳-۸-۲- کالیبراسیون ترانسدیوسر۲۰
۳-۹- چگونگی تجویز داروها۲۱
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل آماری.۲۳
۳-۱۱- بازه زمانی ذر نظر گرفته شده برای داده های هر گروه.۲۳
فصل چهارم۲۴

  • نتایج.۲۵

۴-۱- گراف ثبت شده با دستگاه.۲۵
۴-۲- فشار میانگین سرخرگی در پاسخ به دوزهای مختلف عصاره برگ زیتون در دو حالت کنترل و آزمایش.۲۶
۴-۳- فشار سیستولی،دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب در حضور عصاره برگ زیتون.۲۷
۴-۴- فشار سیستولی،دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب در حضور توام عصاره برگ زیتون و استیل کولین ۲۹
۴-۵- فشار سیستولی،دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب در حضور توام عصاره برگ زیتون و آدرنالین.۳۱
فصل پنجم۳۳
۵- بحث و نتیجه گیری۳۴

عنوان                                                                                      صفحه

۵-۱- بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ زیتون فشارخون (فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستول، فشار دیاستول و فشار نبض) و ضربان قلب۳۴
۵-۲- تداخل اثر عصاره آبی الکلی برگ زیتون با سیستم کولینرژیک در سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر.۳۶
۵-۳- تداخل اثر عصاره آبی الکلی برگ زیتون با سیستم آدرنرژیک در سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر.۳۷
۴-۵- نتیجه گیری.۳۸
۵-۵- پیشنهادات.۳۸
فهرست منابع.۳۹
منابع فارسی.۳۹
منابع انگلیسی.۴۰

عنوان                                                                                      صفحه

جدول ۴-۱- تغییرات فشار سیستولی، دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب در پاسخ به عصاره برگ زیتون و حلال عصاره ۲۷
جدول ۴-۲- تغییرات فشار سیستولی، دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب در پاسخ به استیل کولین و عصاره توام با استیل کولین ۲۹
جدول ۴-۳- تغییرات فشار سیستولی، دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب در پاسخ به آدرنالین و عصاره توام با آدرنالین۳۱
عنوان                                                                                      صفحه
 
شکل ۱-۱- زیتون۳
شکل ۳-۱ اتاق حیوانات، دانشکده ی علوم، دانشگاه شیراز۱۳
شکل ۳-۲ مراحل عصاره گیری۱۴
شکل ۳-۳ دستگاه پاور لب۱۵
شکل ۳-۴ استیل کولین، آدرنالین.۱۷
شکل ۳-۵- تراکئوستومی.۱۸
شکل ۳-۶- سرخرگ و سیاهرگ رانی۱۹
شکل۳-۷- اتصالات بین کانول سرخرگی، دام و ترانسدیوسر.۲۰
دیاگرام۱- گروه بندی و روند تزریقات.۲۲
شکل ۴-۱ گراف ثبت شده از فشار سیستولی، فشار دیاستولی، فشار میانگین سرخرگی و ضربان قلب (به ترتیب از بالا به پایین) در حالت پایه.۲۵
فهرست نمودارها
 
 
عنوان                                                                                      صفحه
 
نمودار ۴-۱- مقایسه میزان افت فشارخون در پاسخ به دوزهای مختلف عصاره برگ زیتون در مقایسه با گروه کنترل.۲۶
نمودار ۴-۲ – مقایسه فشار خون سیستولی، دیاستولی و  فشار میانگین سرخرگی گروه های کنترل، حلال و دریافت کننده عصاره۲۸
نمودار۴-۳- مقایسه ضربان قلب در گروه های کنترل، شاهد و عصاره برگ زیتون.۲۸
نمودار ۴-۴- مقایسه فشار خون سیستولی، دیاستولی و  فشار میانگین سرخرگی گروه های کنترل، دریافت کننده استیل کولین و عصاره برگ زیتون توام با استیل کولین۳۰
نمودار ۴-۵- مقایسه ضربان قلب در گروه های کنترل، دریافت کننده استیل کولین و عصاره برگ زیتون توام با استیل کولین۳۰
نمودار ۴-۶ – مقایسه فشار خون سیستولی، دیاستولی و  فشار میانگین سرخرگی گروه های کنترل، دریافت کننده آدرنالین و عصاره برگ زیتون توام با آدرنالین۳۲
نمودار ۴-۷- مقایسه ضربان قلب در گروه های کنترل، دریافت کننده آدرنالین و عصاره برگ زیتون توام با آدرنالین.۳۲

  • مقدمه

پرفشاری خون یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های عصر حاضر است که اغلب توسط سبک زندگی مدرن و به خصوص کاهش تحرک فیزیکی و دریافت رژیم غذایی پرچربی به افراد تحمیل می شود. این بیماری اغلب به صورت پنهان و بدون توجه آگاهانه رشد می کند و ممکن است در انتها منجر به ایجاد بیماری های قلبی- عروقی یا نارسایی قلبی حاد بشود. بنابراین پرفشاری خون باید کنترل شود و به دقت تحت درمان قرار بگیرد (Perrinjaquet-Moccetti, et al. 2008).
استفاده از اغلب داروهای ضد پرفشاری خون مثل β- بلاکرها، کلسیم بلاکرها، مهارکننده های  آنزیم مبدل آنژیوتنسین[۱] و یا دیورتیک ها در دوزهای رایج، عوارض جانبی قابل توجهی در پی دارد. بنابراین به کار بردن روش های جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی که دارای اثر اصلاح کننده روی فشارخون باشند، می تواند مناسب باشد (Perrinjaquet-Moccetti, et al. 2008).
همزمان با پیدایش انسانها، استفاده از گیاهان دارویی نیز آغاز شد. با مطالعه در تمدن قدیمی به مصرف گیاهان دارویی به عنوان دارو، سم، مواد پاک کننده و رنگ، بر می خوریم. تاریخچه گیاهان دارویی به طور دقیق مشخص نیست و در طول تاریخ استفاده از گیاهان دارویی با خرافات و آداب خاصی همراه بوده است. مصری ها وچینی ها از اولین اقوامی هستند که از حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح از گیاهان به عنوان دارو استفاده می کردند. تئوفراست یکی از شاگردان ارسطو بنیانگذار مکتب درمان با گیاه است. دیوسکورید در قرن اول میلادی مجموعه ای را مشتمل بر خواص دارویی ۶۰۰ گیاه جمع آوری نمود که این اثر منشا بسیاری از مطالعات در قرون بعد گردید. در قرن هشتم تا دهم میلادی بوعلی سینا و محمد زکریای رازی سبب توسعه دانش درمان با گیاه شدند. در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ محققان پیشرفت قابل توجهی در خالص سازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان داشته و موادی را به صورت فرآورده های دارویی برای مصرف عرضه کردند اما در قرن نوزدهم داروهای شیمیایی به سرعت جایگزین بسیاری از داروهای گیاهی گردید. سپس در اواخر قرن بیستم عوارض جانبی و مضر داروهای شیمیایی سبب رویکرد دوباره دانشمندان به گیاهان دارویی شد. زیتون یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی با قدمتی معادل دو هزار سال است( ولاگ و استودولا، ۱۳۷۶ ؛ دگلو، ۱۳۶۳).
تعداد صفحه : ۶۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T₃,T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ

پایان نامه رشته :زیست شناسی

گرایش :زیست سلولی تکوینی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (  M.Sc )

گرایش: زیست سلولی تکوینی 

 

عنوان

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T,T) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا یوسفی

 

استاد مشاور

دکتر آمنه خوشوقتی

 

تابستان ۱۳۹۳

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اوّل :کلیات

۱-۱- جایگاه سیستماتیکی گیاه ترخون. ۵

۱-۲- گیاهان دارویی ۶

۱-۲-۱- موارد مهم در تولید گیاه دارویی ۸

۱-۲-۲- ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر. ۸

۱-۲-۳- شکل های مصرف گیاهان دارویی ۹

۱-۲-۴- روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی ۹

۱-۳- خصوصیات گیاهی ۱۰

۱-۴-  پراکندگی ترخون. ۱۱

۱-۵- ترکیبات موجود در گیاه ترخون. ۱۲

۱-۶- خواص درمانی و کاربردها ۱۳

۱-۶-۱- خواص مفید روغن ‏های فرار ترخون. ۱۵

۱-۶-۱-۱- ضد روماتیسم. ۱۵

۱-۶-۱-۲- اشتهاآور. ۱۶

۱-۶-۱-۳- کمک به بهبود گردش خون. ۱۶

۱-۶-۱-۴- کمک به هضم مواد غذایی ۱۶

۱-۶-۱-۵- بو زدایی ۱۷

۱-۶-۱-۶- قاعده‏آور. ۱۷

۱-۶-۱-۷- محرک ۱۷

۱-۶-۱-۸- کرم‏زدا ۱۷

۱-۶-۲- نکات مهم در استفاده و نگهداری ترخون. ۱۸

۱-۷-  اثرات فارماکولوژیکی ترکیبات گیاه ترخون. ۱۸

۱-۷-۱- خواص کومارین های موجود در ترخون. ۱۸

۱-۷-۲- خواص استرول های گیاهی موجود در ترخون. ۲۰

۱-۷-۳- خواص فلانوئیدهای موجود در ترخون. ۲۲

۱-۸- غده تیروئید. ۲۴

۱-۸-۱- آناتومی و بافت شناسی غده ۲۴

۱-۸-۲- هورمون‌های تیروئید. ۲۵

۱-۸-۳- سنتز و ترشح هورمون‌های متابولیک تیروئید. ۲۶

۱-۸-۳-۱- به دام انداختن یدید. ۲۶

۱-۸-۳-۲- تشکیل و ترشح تیروگلبولین ۲۸

۱-۸-۳-۳- هیدرولیز تیروگلبولین ۲۹

۱-۸-۳-۴- اکسیداسیون یدید. ۲۹

۱-۸-۳-۵- یددار شدن تیروزین و تشکیل هورمون تیروئید. ۳۰

۱-۸-۴-  سنتز T₃،T₄. ۳۰

۱-۸-۵- هورمون TRH 31

۱-۸-۶- سنتز TSH 32

۱-۸-۷- اعمال فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئید. ۳۳

۱-۸-۸- اثرات هورمون تیروئید بر مکانیسم‌های اختصاصی بدن. ۳۳

۱-۸-۸-۱- تحریک متابولیسم کربوهیدرات ۳۳

۱-۸-۸-۲- تحریک متابولیسم چربی ۳۴

۱-۸-۸-۳- تأثیر روی چربی‌های پلاسما و کبد. ۳۴

۱-۸-۸-۴- افزایش نیاز به ویتامین‌ها ۳۴

۱-۸-۸-۵- افزایش متابولیسم پایه. ۳۴

۱-۸-۸-۶- کاهش وزن بدن. ۳۴

۱-۸-۹- اثر هورمون تیروئید بر دستگاه قلب و عروق. ۳۵

۱-۸-۱۰- افزایش حرکات گوارشی ۳۵

۱-۸-۱۱- اثرات تحریکی بر دستگاه اعصاب مرکزی ۳۵

۱-۸-۱۲- اثر بر عملکرد عضلات ۳۶

۱-۸-۱۳- لرزش عضلانی ۳۶

۱-۸-۱۴- اثر بر روی خواب ۳۶

۱-۸-۱۵- اثر هورمون تیروئید بر عملکرد جنسی ۳۶

۱-۸-۱۶- اثرات بیولوژیک. ۳۷

۱-۸-۱۷- بیماری های تیروئید. ۳۷

۱-۸-۱۷-۱- کم کاری تیروئید. ۳۷

۱-۸-۱۷-۲- پرکاری تیروئید. ۳۸

۱-۸-۱۷-۳- بیماری خود ایمنی تیروئید. ۳۸

۱-۸-۱۷-۴-گواتر و توده های تیروئید. ۳۸

۱-۸-۱۷-۵- التهاب تیروئید. ۳۹

۱-۸-۱۸- تیروئید و تشخیص آن. ۳۹

 

فصل دوممواد و روش کار

۲-۱- مواد ،وسایل و دستگاه هایی که طی انجام  تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند. ۴۲

۲-۱-۱- مواد مصرفی و ترکیبات شیمیایی ۴۲

۲-۱-۲- وسایل ،لوازم و دستگاه های غیر مصرفی ۴۲

۲-۲- حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداری آنها ۴۴

۲-۳- گروه بندی حیوانات ۴۵

۲-۴- روش تهیه و تجویز عصاره ۴۷

۲-۴-۱- روش تهیه عصاره برگ گیاه ترخون. ۴۷

۲-۴- ۲- روش تجویز دارو. ۴۸

۲-۵- روش بیهوش کردن حیوانات وخون گیری ۴۹

۲-۵-۱- بیهوش کردن حیوانات ۴۹

۲-۵-۲- خون گیری ۵۰

۲-۶- روش تهیه سرم و نگهداری آن. ۵۱

۲-۷- روش خارج کردن تیروئید و تهیه و آماده سازی مقاطع بافتی ۵۱

۲-۸- آماده سازی نمونه های بافتی تیروئید جهت مطالعات میکروسکوپی ۵۱

۲-۸-۱- مرحله تثبیت ۵۱

۲-۸-۲- مرحله آبگیری ۵۱

۲-۸-۳- مرحله شفاف کردن. ۵۲

۲-۸-۴- مرحله جایگزینی ۵۲

۲-۸-۵- مرحله قالب گیری ۵۲

۲-۸-۶– برش بافت ۵۳

۲-۸-۷- چسبانیدن برش ها بر روی لام. ۵۳

۲-۸-۸- استقرار برش ها بر روی لام. ۵۳

۲-۸-۹- خشک کردن و نگهداری لام ها ۵۳

۲-۸-۱۰- روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین ۵۴

۲-۸-۱۰-۱- آماده کردن رنگ آمیزی برش ها ۵۵

۲-۸-۱۰-۲- زدودن مواد مختلف در برش ها ۵۵

۲-۸-۱۰-۳- آب گیری ۵۵

۲-۸-۱۰-۴- شفاف کردن. ۵۶

۲-۸-۱۱- چسباندن. ۵۶

۲-۹-  بررسی ها و روش های تجزیه وتحلیل آماری ۵۶

 

فصل سومنتایج

۳-۱- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر وزن بدن. ۵۹

۳-۲- تاثیرعصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون TSH 62

۳-۳- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄. ۶۵

۳-۴- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلطت پلاسمایی هورمون T₃. ۶۸

۳-۵- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها ۷۱

۳-۶- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید. ۷۴

۳-۷- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید. ۸۰

 

فصل چهارمبحث و نتیجه گیری

۴-۱- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر وزن بدن. ۸۵

۴-۲- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمونTSH 88

۴-۳- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄. ۹۰

۴-۴- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₃. ۹۱

۴-۵- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر ضخامت دیواره فولیکول ها ۹۳

۵-۶- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید. ۹۴

۴-۷- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید. ۹۵

پیشنهادات به عنوان دورنمای تحقیقات آینده ۹۶

نتیجه گیری کلی ۹۷

منابع. ۹۸

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های کنترل و شاهد. ۵۹

جدول ۳-۲- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های تجربی ۶۰

جدول ۳-۳- مقایسه میانگین غلظت  سرمی هورمون TSHدر گروه های کنترل و شاهد. ۶۲

جدول ۳-۴- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های تجربی ۶۳

جدول ۳-۵- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₄در گروه های کنترل و شاهد. ۶۵

جدول ۳-۶- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₄در گروه های تجربی ۶۶

جدول ۳-۷- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₃در گروه های کنترل و شاهد. ۶۸

جدول ۳ -۸- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₃در گروه های تجربی ۶۹

جدول ۳-۹- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های کنترل و شاهد. ۷۱

جدول ۳-۱۰- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی ۷۲

جدول ۳-۱۱- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد۷۴

جدول ۳-۱۲- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی ۷۷

جدول ۳-۱۳- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد  ۸۰

 

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه کنترل و شاهد ۶۰

نمودار ۳-۲- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه‌های تجربی. ۶۱

نمودار ۳-۳- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه کنترل و شاهد. ۶۳

نمودار ۳-۴- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه های تجربی ۶۴

نمودار ۳-۵- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₄در گروه کنترل و شاهد. ۶۶

نمودار ۳-۶- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₄در گروه های تجربی. ۶۷

نمودار ۳-۷- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₃در گروه کنترل و شاهد. ۶۹

نمودار ۳-۸- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₃در گروه های تجربی. ۷۰

نمودار ۳-۹- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد. ۷۲

نمودار ۳-۱۰- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول در گروه های تجربی. ۷۳

نمودار ۳-۱۱- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد          ۷۵

نمودار ۳-۱۲- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی ۷۷

نمودار ۳-۱۳- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد    ۸۱

نمودار ۳-۱۴- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی       ۸۲

 

فهرست اشکال

شکل۱-۱- گیاه ترخون. ۱۱

شکل۱-۲- گل گیاه ترخون. ۱۲

شکل۱-۳- برگ گیاه ترخون. ۱۴

شکل۱-۴- ساختار شیمیایی کومارین ۱۹

شکل۱-۵- نمونه ای از فیتواسترول. ۲۱

شکل۱-۶- ساختار شیمیایی فلاونوئید. ۲۳

شکل۱-۷- غده تیروئید. ۲۴

شکل۱-۸- ظاهر میکروسکوپی غده تیروئید. ۲۵

شکل۱-۹- مکانیسم های سلولی تیروئید در انتقال یدید، تشکیل تیروکسین و تری تیرونین و رهایش تیروکسین و تری یدوتیرونین به داخل خون . ۲۷

شکل۱-۱۰- تیروگلبولین ۲۸

شکل۱-۱۱- سنتز T₃، T₄ ۳۱

شکل۲-۱- جایگاه نگهداری حیوانات ۴۵

شکل۲-۲- روش وزن کشی حیوانات مورد آزمایش. ۴۵

شکل۲-۳- روش تجویز دارو. ۴۹

شکل۲-۴- روش خونگیری از موش. ۵۰

شکل۳-۱- میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه کنترل، بزرگنمایی ×۱۰. ۷۶

شکل۳-۲- میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه شاهد، بزرگنمایی ×۱۰. ۷۶

شکل۳-۳- فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی۱، بزرگنمایی ×۱۰. ۷۸

شکل۳-۴- فتومیکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی۲، بزرگنمایی ×۱۰. ۷۹

شکل۳-۵- فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی۳، بزرگنمایی ×۱۰. ۷۹

 

چکیده

گیاه ترخون از تیره گل آفتابگردان و دارای ترکیبات بیشمار و تاثیر گذار از جمله فلانوئیدها،  کومارین ها، روتین و فیتواسترول ها می باشد. فلانوئیدها دارای خواص ضد سرطانی، ضد توموری و استروژنی هستند. کومارین ها نیز دارای خاصیت آنتی آندروژن هستند. در این مطالعه اثرات گیاه ترخون بر روی هورمون های تیروئیدی( T₃، T₄) و TSH در موش صحرایی نر بالغ بررسی شده است. برای این منظور تعداد ۴۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۳۰-۲۰۰ گرم به صورت زیر تقسیم شدند:

گروه کنترل: هیچ دارویی دریافت نکردند.

گروه شاهد: روزانه ۲/۰ میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال به صورت خوراکی دریافت کردند.

گروه های تجربی که مقدار ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن از عصاره ترخون به مدت ۳۰ روز به صورت خوراکی دریافت کردند.

پس از آخرین تجویز از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و در نمونه های خونی مقدار غلظت سرمی T₃، T₄، TSHبه روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد.(روش سنجش ایمونولوژی رادیواکتیو(RIA) امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروئیدی تری یدو تیرونین (T₄) در حجم کمی از سرم برآورده می سازد سپس از تیروئید مقاطع بافتی تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج با بهره گرفتن از تست آماری ANOVA  در سیستم   SPSS بررسی گردید.

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که وزن بدن در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد در پایان آزمایش کاهش داشته اما این کاهش معنادار نبوده است. نتایج نشان داد که عصاره گیاه ترخون می تواند محرک غده تیروئید باشد و میزان سطح سرمی هورمون تیروئیدی T₄  را افزایش دهد.

مقدمه

همزمان با گسترش استفاده از داروهای ساختگی (سنتتیک) در سالهای گذشته استفاده از گیاهان دارویی تا اندازه زیادی منسوخ شد. ولی به علت ظاهر شدن عوارض نامطلوب جانبی ترکیبات سنتتیک و عدم سازگاری آنها با انسان بار دیگر توجه دانشمندان و محققین به گیاه درمانی و ترکیبات اثر بخش موجود در گیاهان دارویی معطوف گردیده است.

ترخون (Artemisia dracunculus)، گیاه چند ساله‌ای از خانواده  Asteraceae است که به دلیل بوی خوش برگهایش به‌عنوان چاشنی غذا استفاده می‌شود. در طب ایران باستان، بخشهای هوایی خشک شده این گیاه به‌صورت خوراکی برای درمان صرع بکار می‌رفته است. قسمت مورد استفاده گیاه، برگ و شاخه های جوان و نرم است که هنوز چوبی نشده اند. مزه گیاه تازه کمی تند و سوزاننده می باشد.(۱۶)

هر ۱۰۰ گرم ترخون خشک حاوی ۲۹۵ کالری، ۸ گرم رطوبت، ۲۳ گرم پروتئین، ۷ گرم چربی، ۵۰ گرم مجموع کربوهیدرات ها، ۷/۵ گرم فیبر، ۱۲ گرم خاکستر، ۱/۱۳۹گرم کلسیم، ۳۱۳ میلی گرم فسفر، ۳۲ میلی گرم آهن، ۳۴۷ میلی گرم منیزیم، ۶۲ میلی گرم سدیم، ۳ میلی گرم پتاسیم، ۱/۵ میلی گرم ریبوفلاوین، ۹ میلی گرم نیاسین، ۸۱ میلی گرم فیتوسترول و بدون کلسترول می باشد.(۸۱)

گیاه ترخون از زمان های گذشته مورد استفاده دارویی قرار گرفته است. سالهای زیادی است که از این گیاه به عنوان مسکن، کمک به هضم بهتر غذا، کمک به جلوگیری از بیماری های قلبی- عروقی و چاقی، درمان دردهای شکمی و افزایش اشتها، تنظیم کننده ی قاعدگی در زنان و غیره استفاده می شود.(۱۹)

در سالهای اخیر نیز به عنوان یک ماده ضد سرطان مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است و همچنین اثر حفاظتی عصاره این گیاه بر غلظت گلوکز خون و سلولهای بتا مورد تایید قرار گرفته است.(۸۳)

 

غده تیروئید پروانه ای شکل بوده و درقسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد. این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که خود از دولوب تشکیل شده است البته درقسمت مرکزی دارای بخشی به نام لوب هرمی بوده که سبب اتصال دولوب تیروئیدی به یکدیگر میگردد. واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول بوده که در قسمت مرکزی آن ما پروتئین های کلوئیدی راداریم که خود به عنوان انباری به منظور ذخیره هورمون تیروئید میباشد و دارای چهارعملکرد اصلی میباشد: جذب و انتقال ید، ساخت و ترشح تیروگلوبین، اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون های تیروئیدی و ترشح هورمون تیروئید به دستگاه گردش خون این غده هم در متابولیسم بافت ها نقش دارد.(۷)

هورمون های تیروئیدی شامل تترایدوتیرونین یا T₄، تری یدوتیرونین یا  T₃و  RT₃تری یدوتیرونین معکوس میباشد لازم به ذکراست که هورمون کلسی تونین نیز توسط غده تیروئید سنتز میشود. هورمون TSH که به وسیله سلول‌های غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزیولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می‌شود.(۷)

با توجه به این که عصاره ترخون دارای ترکیبات مختلف می باشد احتمال دارد که بر روی هورمون های تیروئید موثر باشد.

هدف از این پژوهش مشخص کردن اثرات احتمالی عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمون های تیروئید (T₃، T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئید در موش صحرایی نر بالغ می باشد.

تعداد صفحه : ۱۲۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه مطالعه ­ی اثر بخشی عصاره­ ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز و مقایسه ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک)

گرایش :علوم جانوری گرایش تکوینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحـد جهرم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم جانوری گرایش تکوینی

 

عنوان :

مطالعه­ اثر بخشی عصاره­ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی   (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز و مقایسه ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک)

استاد راهنما :

 سرکار خانم دکتر شهلا ظهیری

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حمید صادقی

 

 زمستان۸۹

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه
چکیده : ۱
فصل اول: کلیات
مقدمه: ۳
۱-۱- دیابت شیرین ۴
۱-۱-۱- طبقه بندی دیابت شیرین: ۵
۱-۱-۲- دیابت نوعI : 6
۱-۱-۳- دیابت نوع II 7
۱-۱-۴- انواع دیگر دیابت: ۸
۱-۲- اپیدمیولوژی، ژنتیک و پاتوژنز. ۱۰
۱-۲-۱- اپیدمیولوژی ۱۰
۱-۲-۲- پاتوژنز و ژنتیک: ۱۱
۱-۳- تحمل گلوکز: ۱۴
۱-۴- دیابت ماه عسل: ۱۵
۱-۵- تشخیص بیماری: ۱۵
۱-۶- عوارض حاد دیابت کنترل نشده و سندرم مختلط ۱۷
۱-۷- عوارض مزمن دیابت: ۱۷
۱-۸- بیوسنتز، ترشح و عملکرد انسولین: ۱۸
۱-۹- اهداف درمان. ۲۰
۱-۱۰- فواید کنترل دقیق قندخون، ورزش و رژیم غذایی ۲۱
۱-۱۰-۱- فواید کنترل دقیق قندخون در دیابت نوع II, I 21
۱-۱۰-۲- فواید رژیم غذایی: ۲۳
۱-۱۰-۳- ورزش و نظارت شخصی بیمار بر گلوکز خون(SMBG): 24
۱-۱۰-۴- درمان با انسولین و عوارض آن: ۲۵
۱-۱۰-۵- داروهای خوراکی ضد دیابت: ۲۶
۱- ۱۱- اثرات انسولین: ۲۸
۱-۱۲- معرفی گیاه درمنه کوهی و اثرات و ترکیبات موجود در آن: ۲۸
۱-۱۲-۱- معرفی  گیاه درمنه کوهی ۲۸
۱-۱۲-۲- نامهای گیاه: ۲۹
۱-۱۲-۳- مورفولوژی گیاه درمنه کوهی: ۲۹
۱-۱۲-۴- دامنه انتشار جغرافیایی: ۳۰
۱-۱۲-۵- تاکسونومی: ۳۱
۱-۱۲-۶- ساختارهای شیمیایی و ترکیبات گیاه درمنه کوهی: ۳۲
۱-۱۳- متفورمین Metformin. 38
۱-۱۳-۱- چگونگی اثر متفورمین بر روی قندخون: ۳۹
۱-۱۳-۲- عوارض جانبی متفورمین: ۴۰
۱-۱۴- استرپتوزوسین و مکانیسم آن. ۴۲
۱-۱۵-دستگاه تولید مثلی در موش صحرایی ماده ۴۳
۱-۱۵-۱- تخمدان: ۴۴
۱-۱۵-۲- لوله های رحمی: ۴۵
۱-۱۵-۳- رحم: ۴۵
۱-۱۵-۴-واژن: ۴۶
۱-۱۵-۵-اعضای تناسلی خارجی: ۴۷
۱-۱۵-۶-غدد ضمیمه: ۴۷
۱ـ۱۶ـ تولید مثل فصلی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران و سیکل های استروس در موش صحرایی ماده ۴۷
۱-۱۶-۱- پرواستروس. ۴۹
۱ـ۱۶ـ۲ـ استروس. ۵۰
۱ـ۱۶ـ۳ـ مت استروس: ۵۱
۱ـ۱۶ـ۴ـ دی استروس: ۵۲
۱-۱۷- اووژنز در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)دارن. ۵۲
۱-۱۸-اووژنز در موش صحرایی ۵۶
۱-۱۹-انواع فولیکول های تخمدانی ۵۷
۱-۱۹-۱- فولیکول های بدوی ۵۷
۱-۱۹-۲- فولیکول های در حال رشد. ۵۷
۱-۱۹-۳- فولیکول های رسیده ۵۸
۱-۲۰-مراحل مختلف سیکل تخمدانی در موش صحرایی: ۵۹
۱-۲۰-۱- چرخه تخمدانی ۵۹
۱-۲۰-۲-مرحله فولیکولی ۶۰
۱-۲۰-۳-تخمک گذاری ۶۲
۱-۲۰-۴-فاز لوتئال(جسم زرد) ۶۳
۱-۲۱-اعمال هورمون های تخمدانی-استرادیول و پروژسترون. ۶۵
۱-۲۲- کنترل هورمونی اووژنز. ۶۷
۱-۲۳- استریولوژی ۷۰
۱-۲۳-۱-روش کاوالیه. ۷۰
فصل دوم: مروری بر تحقیقات  پیشین
۲-۱- اثرات گیاهان دارویی بر دیابت و سیستم تولید مثلی: ۷۴
۲-۲- اثر برخی ترکیبات شیمیایی بر دیابت و سیستم تولید مثل: ۷۴
۲-۳- تأثیرات زیستی گیاه درمنه کوهی: ۷۶
۲-۴- فعالیت ضد سمی: ۷۷
۲-۵- فعالیت ضد کرمی: ۷۷
۲-۶- فعالیت ضد لیشمانیایی عصاره ی درمنه کوهی در شرایط Invitro: 77
۲-۷- فعالیت ضد باکتریایی: ۷۸
۲-۸- فعالیت آنتی اسپاسمودیک گیاه درمنه ی کوهی: ۷۸
۲-۹- فعالیت ضد کرمی گیاه درمنه کوهی: ۷۹
۲-۱۰- اسانس های روغنی: ۷۹
۲-۱۱- فعالیت هیپوگلسیمی: ۷۹
۲-۱۲- اثرات حفاظت سلولی درمنه کوهی: ۸۱
۲-۱۳- اثر متفورمین بر روی چربی ها: ۸۲
۲-۱۴- تأثیر متفورمین بر روی وزن بدن: ۸۲
۲-۱۵- مقایسه اثرات آندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(۸): ۸۴
۲-۱۶- تأثیر متفورمین برتخمدان پلی کیستیک در دختران مجرد: ۸۴
۲-۱۷- اثر متفورمین بر بیان ژن Pdx-1 طی تکامل پانکراس موش: ۸۷
فصل سوم: مواد، وسایل و روش های اجرایی تحقیق
۳-۱- مواد و و وسایل و ترکیبات شیمیائی مصرفی ۸۹
۳-۲- دستگاه ها، لوازم و تجهیزات غیر مصرفی ۹۰
۳-۳- شناسایی گیاه و به دست آوردن عصاره ی هیدرو الکلی گیاه درمنه کوهی: ۹۱
۳-۳-۱- تهیه گیاه درمنه کوهی: ۹۱
۳-۳-۲- تهیه عصاره درمنه کوهی: ۹۱
۳-۳-۳- تعیین دوز و روش حل کردن  عصاره هیدروالکلی درمنه کوهی در حامل عصاره: ۹۲
۳-۴- روشها و مراحل اجرای آزمایش. ۹۲
۳-۴-۱- نحوه انتخاب و شرایط نگهداری حیوانات مورد آزمایش. ۹۲
۳-۴-۲- دیابتی کردن رت ها: ۹۳
۳-۴-۳- نحوه تهیه متفورمین: ۹۴
۳-۴-۴- روش تعیین قند خون: ۹۴
۳-۴-۵- طریقه گاواژ کردن حیوان. ۹۴
۳-۵- گروه بندی حیوانات. ۹۵
۳-۶- هم سیکل کردن موشهای صحرایی ماده بالغ. ۹۷
۳-۶-۱-روش تهیه اسمیر واژنی از موش صحرایی ماده ۹۷
۳-۷- تشریح و خارج کردن تخمدانها ۹۸
۳-۷-۱- تشریح ۹۸
۳-۷-۲- خارج کردن تخمدان ها ۹۹
۳-۸-روش آماده سازی و تهیه اسلاید میکروسکوپی از نمونه های بافتی ۹۹
۳-۸-۱-پاساژ بافتی ۹۹
۳-۸-۲- قالب گیری(Embedding) 101
۳-۸-۳- مقطع گیری (Sectioning) 102
۳-۸-۴-رنگ آمیزی (Staining) 102
۳-۸-۴-۱- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین ۱۰۲
۳-۸-۴-۲- رنگ آمیزی تری کروم ماسون. ۱۰۳
۳-۸-۴-۳- رنگ آمیزی پریودیک اسیدشیفت  (PAS techniques aqous staining) 104
۳-۸-۵- آبگیری شفاف کردن و لامل گذاری ۱۰۴
۳-۸-۶-چسباندن (Mounting) 104
۳-۹- روش مطالعه مقاطع بافتی ۱۰۵
۳-۹-۱- مطالعه هیستوپاتولوژیکی ۱۰۵
۳-۹-۲- مطالعه استریولوژیکی و روش کاوالیه. ۱۰۵
۳-۱۰- روش های تجزیه وتحلیل ومحاسبه آماری ۱۰۷
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
۴-۱- نتایج مربوط به وزن رت ها: ۱۰۹
۴-۲- نتایج مربوط به قند خون رت ها: ۱۱۱
۴-۳- نتایج مربوط به وزن تخمدان ها: ۱۱۳
۴-۴- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای پره آنترال : ۱۱۵
۴-۵- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای ثانویه (آنترال): ۱۱۷
۴-۶- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای گراف: ۱۱۹
۴-۷- نتایج مربوط به میانگین تعداد جسم زرد: ۱۲۱
۴-۸- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای آترتیک: ۱۲۳
۴-۹- نتایج مربوط به حجم تخمدان: ۱۲۵
۴-۱۰- نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: ۱۲۷
۴-۱۱- نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): ۱۲۹
۴-۱۲- نتایج مربوط به قطر اووسیت: ۱۳۱
۴-۱۳- نتایج مربوط به قطر جسم زرد: ۱۳۳
۴-۱۴- نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: ۱۳۵
۴-۱۵- تغییرات هیستوپاتولوژیک: ۱۳۷
فصل  پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن  موش ها در آغاز و پایان آزمایش: ۱۴۷
۵-۲- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه قند خون موش ها در آغاز و پایان آزمایش: ۱۴۷
۵-۳- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن تخمدان: ۱۴۹
۵-۴- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های اولیه: ۱۵۰
۵-۵- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای ثانویه (آنترال): ۱۵۱
۵-۶- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های گراف: ۱۵۳
۵-۷- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد جسم زرد: ۱۵۳
۵-۸- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای آترتیک: ۱۵۴
۵-۹- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: ۱۵۵
۵-۱۰- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): ۱۵۵
۵-۱۱- تفسیر نتایج مربوط به قطر جسم زرد. ۱۵۵
۵-۱۲- تفسیر نتایج مربوط به قطر اووسیت. ۱۵۶
۵-۱۳- تفسیر نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: ۱۵۷
۵-۱۴- تفسیرنتایج مربوط به حجم تخمدان: ۱۵۸
پیشنهاد : ۱۶۰
منابع و ماخذ: ۱۶۱
Abstract: 178
فهرست جدول ها
عنوان                                                                     صفحه
جدول (۱-۱) عوامل خطر دیابت شیرین نوعII 8
جدول (۱-۲) افتراق میان دیابت قندی (DM) نوع I و نوع II 16
جدول (۱-۳) انواع انسولین و ویژگی های آن. ۱۹
جدول (۱-۴) مشخصات داروهای خوراکی ضد دیابت. ۲۷
جدول (۴-۱) مقایسه وزن بدن در گروه های مورد بررسی ۱۰۹
جدول (۴-۲) مقایسه قند خون قبل و بعد از تیمار. ۱۱۱
جدول (۴-۳) تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وزن تخمدان در گروه های مورد بررسی ۱۱۳
جدول (۴-۴) تجزیه واریانس و مقایسه میانگین فولیکولهای پره آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۱۵
جدول (۴-۵) مقایسه ی تعداد فولیکولهای آنترال مربوط به گروه های مورد بررسی ۱۱۷
جدول (۴-۶ ) مقایسه ی میانگین فولیکول های گراف در گروه های مورد بررسی ۱۱۹
جدول (۴-۷) مقایسه تعداد جسم زرد گروه های مورد بررسی ۱۲۱
جدول (۴-۸) مقایسه تعداد فولیکول های آترتیک در گروه های مورد بررسی ۱۲۳
جدول (۴-۹) مقایسه حجم تخمدان در گروه های مورد بررسی ۱۲۵
جدول (۴-۱۰) مقایسه قطر فولیکول های پره آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۲۷
جدول (۴-۱۱) مقایسه قطر فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۲۹
جدول (۴-۱۲) مقایسه قطر اووسیت در گروه های مورد بررسی ۱۳۱
جدول (۴-۱۳) مقایسه نتایج مربوط به میانگین قطر جسم زرد در گروه های مورد بررسی ۱۳۳
جدول (۴-۱۴) نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپیتلیوم در گروه های مورد بررسی ۱۳۵
جدول (۴-۱۵)  تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان در گروه های مورد بررسی ۱۳۷
فهرست نمودارها
عنوان                                                                        صفحه
نمودار (۱-۱) آزاد سازی هورمون در مراحل مختلف تخمک گذاری ۵۵
نمودار (۴-۱) مقایسه ی تغییرات مربوط به وزن موش ها در گروه های مختلف. ۱۱۰
نمودار (۴-۲) مقایسه میانگین تغییرات قند خون قبل و پس از تیمار در گروه های مورد بررسی ۱۱۲
نمودار (۴-۳) مقایسه میانگین وزن تخمدان در گروه های مورد بررسی ۱۱۴
نمودار (۴-۴) مقایسه میانگین فولیکول پره آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۱۶
نمودار (۴-۵) مقایسه میانگین فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۱۸
نمودار (۴-۶) مقایسه میانگین درصد فولیکول گراف در گروه های مورد بررسی ۱۲۰
نمودار (۴-۷) مقایسه میانگین جسم زرد درگروه های مورد بررسی ۱۲۲
نمودار (۴-۸) مقایسه میانگین فولیکول های آترتیک در گروه های مورد بررسی ۱۲۴
نمودار (۴-۹) مقایسه حجم تخمدان در گروه های مورد بررسی ۱۲۶
نمودار ( ۴-۱۰) مقایسه میانگین قطر فولیکول های پره آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۲۸
نمودار (۴-۱۱) مقایسه میانگین قطر فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی ۱۳۰
نمودار (۴-۱۲) مقایسه میانگین قطر اووسیت در گروه های مورد بررسی ۱۳۲
نمودار (۴-۱۳) مقایسه میانگین قطر جسم زرد در گروه های مورد بررسی ۱۳۴
نمودار (۴-۱۴) مقایسه میانگین قطر ژرمینال اپیتلیوم در گروه های مورد بررسی ۱۳۶
فهرست شکل ها
عنوان                                             صفحه
شکل (۱-۱) الگوی زمانی تکامل دیابت نوعI 14
شکل (۱-۲) گیاه درمنه. ۲۹
شکل(۱-۳) دامنه انتشار گیاه درمنه کوهی ۳۱
شکل (۱-۴) سیستم تولید مثلی ماده ۴۴
شکل (۱-۵) تصویر لام مرحله پرو استروس. ۵۰
شکل (۱-۶) تصویر لام مرحله استروس. ۵۱
شکل (۱-۷) تصویر لام مرحله مت استروس. ۵۱
شکل (۱-۸) تصویر لام مرحله دی استروس. ۵۲
شکل (۱-۹) تکامل فولیکول تخمدانی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران(۵۴) ۵۹
شکل (۱-۱۰) گرید جهت تعیین حجم تخمدان. ۷۲
شکل (۳-۱) دستگاه روتاری ۹۲
شکل (۳-۲)محل نگهداری حیوانات. ۹۳
شکل (۳-۳) روش تجویز عصاره به صورت گاواژ. ۹۵
شکل(۳-۴) روش وزن کردن موش. ۹۶
شکل (۳-۵) روش تهیه اسمیر واژنی ۹۸
شکل (۳-۶) آماده نمودن تخمدان برای جداسازی ۹۹
شکل (۳-۷) الف) تصویر نقاط تلاقی کرده با سطح نمونه. ۱۰۷
ب) میکروسکوپ پروژکتور. ۱۰۷
شکل (۴-۱) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول پری آنترال (بدوی)  رنگ آمیزی  H&E بزرگنمائی ×۴۰۰. ۱۳۸
شکل (۴-۲) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول پری آنترال رنگ آمیزی  H&E بزرگنمائی ×۴۰۰  ۱۳۸
شکل (۴-۳) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول آنترال- رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمائی ×۴۰۰  ۱۳۹
شکل (۴-۴) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول گراف – رنگ آمیزی  H&Eبزگنمائی ×۴۰  ۱۳۹
شکل (۴-۵) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش جسم زرد رنگ آمیزی  H&Eبزگنمائی ×۴۰. ۱۴۰
شکل (۴-۶) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول آترتیک – رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمائی ×۱۰۰  ۱۴۱
شکل (۴-۷): فتومیکروگراف نوری از تخمدان گروه کنترل ۱۴۲
شکل (۴-۸) فتومیکروگراف نوری از تخمدان گروه دیابتی۱۰۰× ۱۴۳
شکل  (۴-۹) فتومیکروگراف نوری از ژرمینال اپی تلیوم تخمدان گروه دیابتی۴۰۰×. ۱۴۴

چکیده :

مقدمه: دیابت یکی از اختلالات  متابولیک غدد درون ریز بدن است که اثرات گوناگونی بر ساختار وعملکرد بسیاری از سیستم های بدنی بر جای می گذارد. سیستم تولید مثلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعات نشان می دهد که  عصاره گیاه درمنه کوهی موجب کاهش معنی داری در سطح گلوکز در حیوانات دیابتی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ی گیاه درمنه کوهی در بهبود عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدان می باشد.
مواد و روشها: تعداد ۶۴ سر موش صحرایی ماده  بالغ به ظاهر سالم با سن تقریبی ۱۰ هفته از نژاد ویستار  به طور تصادفی در ۸ گروه کنترل، شم، دیابتی (استرپتوزوسینmg/kg 50)، دیابتی + عصاره گیاه (۲۰۰ و۳۰۰ mg/kg) وکنترل عصاره ی گیاه درمنه و دیابتی+ متفورمین mg/kg.250 قرار گرفتند.  استرپتوزوسین به شکل درون صفاقی و بقیه مواد به شکل گاواژ تجویز گردیدند. تیمار موش ها به مدت ۸ هفته ادامه داشت. و در این مدت حیوانات در شرایط استاندارد دما، رطوبت و غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی قرار داشتند. در ابتدا و انتهای آزمایش وزن و قند خون موشها اندازه گرفته شد، سپس موش ها تشریح و تخمدان راست آنها پس از توزین و  شستشو با نرمالین سالین در فرمالین ۳% تثبیت و مراحل تهیه برش جهت انجام مطالعات به ترتیب خاصی انجام شد. اسلایدها با سه روش تری کروم ماسون، هماتوکسیلین ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. مطالعات کمی شامل تخمین حجم تخمدان و تعیین درصد فولیکولها و هیستوپاتولوژیک به شکل کیفی انجام گردید. داده ها با نرم افزار spss  ویرایش ۱۵ و تست آماری دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشانگر افزایش قند خون، حجم تخمدان، درصد فولیکول های آترتیک به لحاظ کمی و بروزاحتقان، پرخونی، افزایش ضخامت ژرمینال اپی تلیوم و فیبروز به لحاظ کیفی در گروه دیابتی بود در سایر گروه ها این پارامترها روند رو به کاهشی را نشان می دادند (p≤۰.۰۵).
بحث و نتیجه گیری: از آنجا که بنظر میرسد عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدانی یکی از علل کاهش توان باروری در جنس مونث باشد لذا با کنترل این بیماری می توان بر توانائی تولید مثلی زن افزود. همانگونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه می تواند کاهش قابل توجهی در عوارض ناشی از دیابت در دستگاه تولید مثلی ماده پدید آورده و میتوان از آن  به عنوان یک داروی سنتی با لطبع با عوارض کمتر در بهبود بیماران دیابتی بهره جست.
واژه های کلیدی: دیابت، تخمدان، موش صحرایی، درمنه کوهی، استریولوژی، هیستوپاتولوژی

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه گرایش مردم به طب سنتی افزایش یافته است مردم ترجیح میدهند که برای درمان بیماریها از عصاره ی گیاهان، جوشانده و دم کرده گیاهان دارویی استفاده کنند. هر چند طب جدید دارای امتیاز های ظاهری بیشتری نسبت به طب سنتی می باشد و مواد شیمیایی روز به روز شکل گسترده ای به خود میگیرد، اما عوارضی مثل پدیده ی خود ایمنی و مقاومت که بر اثر مصرف مداوم، بی رویه و خودسرانه ی داروها ایجاد شده است و مصرف طولانی مدت داروها و در برخی موارد قطع مصرف آنها، باعث ایجاد عوارض جانبی دیگری گردیده که از خود بیماری می تواند خطرناک تر باشد.
هر چند امروزه به دلیل اثرات موفقیت آمیز دارو های سنتزی مصرف این داروها توسعه پیدا کرده است اما مشکلات سنتز، هزینه بالا و عوارض جانبی باعث شده است که گیاهان دارویی و استفاده از طب سنتی در میان مردم رواج بیشتری پیدا کند و مردم به استفاده از این روش، تمایل بیشتری داشته باشند (۳۸). از سویی دیگر کشور ما دارای تنوع آب و هوایی وگیاهان غنی به خصوص گیاهان دارویی می باشد که رسیدن به این مهم را امکانپذیر می سازد (۱۶). همچنین مواد موثره موجود در داروهای گیاهی به دلیل همراه بودن آنها با مواد دیگر، پیوسته از یک حالت تعادل بر خوردار است، لذا در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی آورد (۳۸). همچنین بیشتر داروهای موجود و سنتزی به کمک گیاهان دارویی شناخته شده اند که نشان می دهند نقش این گیاهان در داروسازی و پزشکی اساسی می باشد. در این میان استفاده از کتب قدیمی طب، سهم به سزایی در دستیابی به داروهای امروزی داشته، به موازات پیشرفت طب و داروسازی داروهای زیادی از طریق گیاهان دارویی شناخته شده اند نمونه ی آن کشف آتروپین و کلشی سین توسط پی.ال.ژیژر[۱] بود. بیماری دیابت یکی از مهمترین بیماری های متابولیک بدن می باشد که می تواند در آینده یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد (۹۹) همچنین علت اصلی کوری و قطع اندام های تحتانی در آمریکا، بیماری دیابت شناخته شده است (۵۶). امروزه دیابت یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بدن است که با افزایش گلوکز خون باعث اختلال در عملکرد سیستم تولید مثلی و همچنین اختلال در باروری می گردد. گیاهان دارویی زیادی وجود دارند که در پایین آوردن قند خون موثر می باشند اما بر روی تعداد کمی از آنها بررسی و تحقیق صورت گرفته است. مثلا عصاره ی گیاه دارچین با مکانیسم افزایش حساسیت بافتی به گلوکز،اثر ضد دیابتی دارد، یا گیاه هندوانه ابوجهل در رتهای دیابتی باعث کاهش سطح گلوکز خون گردید. یا گیاه کاسنی با نام علمی Cichorium intybus  با محتوای اینولینی خود اثر پایین آورندگی قند خون از خود نشان می دهد (۳۸). همچنین عصاره پیاز باعث کاهش سطح گلوکز خون و بهبود در عملکرد سیستم تولید مثلی می گردد. در این پایان نامه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوسین  بر بافت تخمدان و مقایسه آن با داروی شیمیایی متفورمین مورد بررسی قرار گرفته است.
تعداد صفحه : ۱۴۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

 دانلود متن کامل پایان نامه   بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده­ی علوم پایه ، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی جانوری

گرایش : سلولی تکوینی

عنوان :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

استاد راهنما :

دکتر رحیم احمدی

استادان مشاور:

دکتر مینو محمودی

چکیده:
زمینه و هدف: مطالعات نشان می­دهد که عصاره­های گیاهان دارویی بر سلول­های سرطانی تاثیر گذار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی است.
روش بررسی: لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه و لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) انسانی در هفت گروه کنترل که تنها حاوی محیط کشت است، گروه تحت تاثیر با دوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر بادوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما، گروه تحت تاثیر با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما، گروه تحت تاثیر با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما گروه تقسیم شدند سپس جهت اندازه ­گیری مقدار اثر سمیت عصاره با بهره گرفتن از سنجش MTT باکمک دستگاه الایزاریدر مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت داده­ ها با بهره گرفتن از روش آماری آزمون واریانس یک­طرفه بین گروه­ها مقایسه شدند.
نتایج: در لاین­های سلولی MCF7 و Vero تحت تاثیر دوز ۱۰ میکروگرم/ میلی­لیتر، ۱۰۰ میکروگرم/ میلی­لیتر، ۱ میلی­گرم/ میلی­لیتر، ۱۰ میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره افتیمون سبب کاهش زنده­مانی لاین­های سلولی را نشان داد که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001، P<0.001، P<0.001 و P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد. لاین­های سلولی MCF7 و Vero تحت تاثیر دوز ۱۰ میکروگرم/ میلی­لیتر، ۱۰۰ میکروگرم/ میلی­لیتر و ۱۰ میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره قارچ گانودرما سبب کاهش زنده­مانی لاین­های سلولی را نشان داد که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001، P<0.001 و P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد اما در غلظت ۱میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره قارچ گانودرما افزایش تکثیر لاین­های سلولی را نشان می­دهد MCF7 و Vero که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد.
نتیجه ­گیری: این مطالعه نشان می­دهد که عصاره­های هیدروالکی افتیمون و قارچ گانودرما سبب کاهش تکثیر لاین­های سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و Vero اپی­تلیال کلیه می­شود لذا در استفاده از عصاره قارچ گانودرما در غلظت ۱ میلی­گرم/ میلی­لیتر باید مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی: لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه، افتیمون، قارچ گانودرما
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه و تعریف.۱
۱-۲- بیان مساله۲
۱-۲-۱ گیاه افتیمون.۲
۱-۲-۲- قارچ گانودرما.۳
۱-۳- فرضیات تحقیق.۴
۱-۴- پرسش­های تحقیق.۵
۱-۵- اهداف تحقیق۵
۱-۵-۱- هدف کلی تحقیق۵
۱-۵-۲- اهداف جزئی طرح۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۸
۲-۱-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران۸
۲-۱-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۱۱
۲-۱-۲-۱- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها۱۱
۲-۱-۲-۲- ژن­های سرکوب کننده تومور.۱۲
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۲-۱-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۱۳
۲-۱-۳-۱- علل و عوامل محیطی.۱۳
۲-۱-۳-۱-۱- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان۱۴
۲-۱-۳-۱-۲- بافت چربی۱۵
۲-۱-۳-۱-۳- استروژن و پروژسترون۱۵
۲-۱-۳-۱-۴- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی.۱۵
۲-۱-۳-۱-۵- هورمون پرولاکتین.۱۶
۲-۱-۳-۱-۶- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)16
2-1-3-1-7- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)17
2-1-3-1-8- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۱۷
۲-۱-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی.۱۸
۲-۱-۴- روش­های درمانی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۲۲
۲-۱-۴-۱- پرتو درمانی۲۲
۲-۱-۴-۲- درمان­های دارویی۲۲
۲-۱-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۲۲
۲-۲- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC).2
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۲-۲-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران.۲۳
۲-۲-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه.۲۵
۲-۲-۲-۱- انکوژن­ها۲۵
۲-۲-۲-۲- ژن­های ترمیم کننده۲۷
۲-۲-۲-۳- ژن­های مهارکننده تومور.۲۸
۲-۲-۲-۴- مرگ برنامه ­ریزی شده (آپوپتوزیس).۲۹
۲-۲-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه۳۰
۲-۲-۳-۱- علل و عوامل محیطی.۳۰
۲-۲-۳-۱-۱- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)30
2-2-3-2- علل و عوامل ژنتیکی.۳۰
۲-۲-۴- روش­های درمانی سرطان کلیه۳۱
۲-۲-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه.۳۱
۲-۲-۵-۱- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه.۳۱
۲-۲-۵-۲- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه.۳۲
۲-۳- لاین سلولی MCF732
2-4- لاین سلولی Vero.33
2-1-3- افتیمون Cuscuta Pentagona.35
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
2-1-3- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum 36
2-2- پیشینه تحقیق.۳۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- برنامه ­های پیشبینی شده مطالعاتی۴۲
۳-۲- ابزارها و مواد مورد نیاز.۴۳
۳-۲-۱- ابزارها.۴۳
۳-۲-۲-لاین سلولی و مواد مصرفی۴۳
۳-۳- گروه بندی.۴۹
۳-۴- برنامه اجرایی و سنجش۵۰
۳-۴-۱- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما۵۰
۳-۴-۲- برنامه اجرایی و سنجش­ها۵۱
۳-۴-۲-۱- پاساژ لاین سلولی.۵۱
۳-۴-۲-۲- انجماد لاین سلولی.۵۲
۳-۴-۲-۲-۱- روش کار.۵۳
۳-۴-۲-۲-۲- ذوب لاین سلولی منجمد۵۴
۳-۴-۲-۳- شمارش سلولی۵۵
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
3-4-2-4- تست MTT.56
3-4-2-4-1- مراحل انجام MTT58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۶۲
۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه۶۴
۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۶۶
۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه۶۸
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱- بحث۷۱
۵-۱-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero.71
5-1-1-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۱
۵-۱-۱-۲- مکانیسم پیشنهادی۷۱
۵-۱-۱-۳- اثر غلظت­های مختلف افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero72
5-1-1-3-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۲
۵-۱-۲- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero73
5-1-2-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۳
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۵-۱-۲-۲- مکانیسم پیشنهادی.۷۴
۵-۱-۲-۳- اثر غلظت­های مختلف قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero.75
5-1-2-3-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۵
۵-۱-۲-۳-۲- مکانیسم پیشنهادی.۷۵
۵-۲- نتیجه ­گیری.۷۷
۵-۳- پیشنهادات.۷۷
منابع و مآخذ
منابع فارسی.۷۸
منابع غیر فارسی۸۱
چکیده انگلیسی
مقدمه و تعریف
سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) یکی از شایع­ترین انواع سرطان است که هر ساله باعث مرگ و میر فراوانی در بین زنان و مردان می­شود و علیرغم پیشرفت­های بسیاری که در مورد تشخیص زودهنگام و درمان مناسب این بیماری صورت گرفته است کماکان سردسته علل مرگ به علت سرطان در بین زنان است (هوول و همکاران[۱]، ۲۰۰۵). با اینکه هرروز راهکارهای جدیدتری در برخورد با سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) معرفی می­شود ولی هنوز هم این بیماری جان عده­ی زیادی را در معرض خطر قرار داده است، شاید توجه بیشتر به ساختار ریز مولکولی و اساس زیست شناسی این بیماری باعث شود تا بلکه بتوان با دانسته ­های بیشتری در مورد چگونگی پیدایش این بیماری از سطح سلول­ها اطلاعات گسترده­تری در مورد ایجاد رشد و بیماری­زائی این بیماری مهلک بدست آورد (مورفی و همکاران[۲]، ۲۰۰۵). امروزه لزوم دانستن زیست شناسی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) دیگر بر کسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه جراحان در صف اول مبارزه با این بیماری قرار دارند، دانش بیشتر در این ضمینه بینش عمیق­تر و دیدگاه وسیع­تری را در اختیار جراح قرار می­دهد تا در پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان به موقع این بیماران گام موثر­تری بردارد. سرطان بیماری سلول­ها­ست بدن انسان مجموعه ­ای از سلول­ها است که هرکدام وظیفه خاصی بر عهده دارند تا بتواند عملکرد صحیح و سلامتی یک فرد را تضمین نماید، سلول­های بدن شهروندان خوبی هستند و علاوه بر انجام وظایف محوله به فضایی که توسط سلول­های اطرافیانشان اشغال می­شود احترام می­گذارند و درحفظ سلامتی یکدیگر کوشا و فعالند. اگر سلولی به صورت غیر قابل کنترل رشد و تکثیر یابد ایجاد مشکلات زیادی برای خود و سایرین خواهد کرد. سرطان در واقع رشد غیر قابل کنترل است، سلول­های سرطانی دیگر شهروندان خوبی نخواهند بود و نه تنها وظایفشان را انجام نمی­ دهند بلکه به همسایگان خود نیز احترام نمی­گذارند و سلول­های طبیعی را تحت فشار قرار می دهند به حدود آنها تعدی می­ کنند و مواد مغزی آنها را جهت سوخت ساز لازم برای رشد تسریع یافته خود استفاده می­ کنند. تجمع یک گروه از سلول­ها در بدن را توده یا تومور می­نامند. البته همه توده­ها سرطان نیستند. توده­ها به دو دسته خوش­خیم و بدخیم تقسیم می­شوند (میرمالک و الهام کنی، ۱۳۸۸). توده­های خوش­خیم اغلب تهدید کننده حیات نیستند، مگر در شرایط خاص مثل توده­های مغزی که حتی اگر از نظر بافتی خوش­خیم باشند خطرناک و بلکه کشنده خواهند بود. توده­های بدخیم یا سرطانی همیشه خطرناک هستند و تهدیدی برای حیات فرد مبتلا به حساب می­آیند و قادرند به سایر اعضای بدن نیز دست اندازی کنند، پدیده­ای که به آن متاستاز گفته می­شود (استیل و اسمیت[۳]، ۱۹۹۹). تومور ویلمز شایع­ترین تومور کلیوی دوران کودکی می­باشد که ۶ درصد بدخیمی­های اطفال را به خود اختصاص می­دهد (برسلوو وهمکاران[۴]، ۱۹۹۳). تقریبا ۲/۱ کودکان مبتلا به تومور ویلمز می ­تواند با ناهنجاری­های ارثی مانند انیدریا، ناهنجاری­های مجاری ادراری-تناسلی و عقب ماندگی ذهنی همراه باشد که از آن­ها به عنوان سندرم واگر (WAGR) نام برده می­شود (فیلیپ[۵]، ۲۰۱۱). بیماران مبتلا به سندرم واگر در دوران کودکی اغلب با انیدریا یکطرفه مراجعه می­ کنند اگرچه ناهنجاری­های ژنیتالی همیشه در این بیماران وجود ندارند اما همراهی این ناهنجاری­ها با انیدریا به خصوص در دختران می ­تواند شک پزشک را به وجود سندرم واگر برانگیزد (میلر و منینگ[۶]، ۱۹۹۴). تومور ویلمز همچنان که ذکر شد شایع­تری تومور در دوران شیرخوارگی و کودکی است که خود را با توده شکمی، هماتوری و به ندرت علائم متاستاز دور دست به خصوص به ریه را نشان می­دهد روش­های درمانی برای این تومور شامل جراحی، شیمی­درمانی و رادیوتراپی به بستر تومور اولیه می­باشد. با تشخیص سریع و درمان مناسب بیماران مبتلا به تومور ویلمز از طول عمر بالایی برخوردار خواهند بود (ارجمندی رفسنجانی و همکاران، ۱۳۸۳). همچنین یکی دیگر از شایع­ترین تومور کلیه آدنوکارسینوم سلول­های کلیه است که حدود ۸۵ درصد کل تومورهای کلیوی را به خود اختصاص می­دهد این تومورها به طور اولیه به استخوان­ها، کبد، مغز متاستاز می­ دهند (خواجوی راد و همکاران، ۱۳۸۹). لذا از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­ها شناخته شده بود (سامی و تان[۷]، ۲۰۰۰). این مطالعه به منظور بررسی اثرات عصاره­های هیدرو الکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی طراحی گردیده است تا امکان بررسی اثرات مهاری افتیمون و قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولی­ Vero اپی­تلیالی کلیه مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲- بیان مساله
۱-۲-۱ گیاه افتیمون
گیاه افتیمون (Cuscutapentagona) یکی از معروفترین گیاهان پارازیتی از خانواده پیچک صحرایی است. این گیاه یکساله که در بهار می­روید، به گیاهان میزبان خود حمله می­ کند. گیاه افتیمون با رگبرگ­های زرد مایل به نارنجی فاقد ریشه بوده و برگ­های خود را گسترش می­دهد و برای دوام وتکثیر خود نیاز به اتصال به سایر گیاهان دارد. اخیرا نشان داده شده که برگ­های آن مواد معطر گیاه میزبان را درک می­ کند. زمانی که روی میزبان مستقر شد تنه مو مانند آن دوبار دور ساقه میزبان می­پیچد و ساقه­های ریشه مانند مکنده را تولید می­ کند و به بافت میزبان نفوذ می­ کند و از ریشه آوندی گیاه برای جذب مواد غذایی و آب استفاده می­ کند. بررسی مولکولی اخیر نشان می­دهد دو ژن آکواپورین LeAqp2) ،(TRAMP و آنزیم تغییر­دهنده دیوار­ سلولی ­(LeXTH1) در گوجه فرنگی در حمله ناموفق افتیمون بیان شده، اما نقش آنها در مکانیسم دفاعی مشخص نیست (جاستین وهمکاران[۸]،۲۰۱۰). همچنین گیاه افتیمون از نظر طبیعت نسبتا گرم و خشک است و از نظر دارویی برای بیماری­های عصبی، جنون، مالیخولیا، سردرد، دردهای مفصل و سرطان نتایج خوبی نشان داده است، همچنین عصاره متانولی افتیمون عملکرد آنتی­اکسیدانی دارد که بدن انسان را از آسیب­های اکسیداتیوی که به­ رادیکال­های آزاد نسبت داده می­شود محافظت می­نماید ­(حاج حسینی بابایی و همکاران، ۲۰۱۲). علیرغم پیشرفت­های مهم در تشخیص و درمان هنوز هم سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از معضلات شایع زنان است. گرچه وجود داروهای مؤثری مانند تاموکسیفن ۱ و رالوکسیفن ۲ مدولاتورهای گیرنده استروژنی یا آنتی­استروژ­ن­ها) و­­یا داروهای داخل توموری و لتروزول (ممانعت کننده­ های (Armidex) آناسترازول آروماتازی که به همراه اشعه درمانی و یا ادجوانت درمانی در طی ­۳۰ سال گذشته جان بسیاری از زنان مبتلا را نجات داده است، ولی معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ناشی از متاستاز در چند ماه پس از درمان، اثرات ناشی از مصرف داروها بر روی متابولیسم گلوکوکورتیکوییدها و خطرات سرطان بعد از شیمی درمانی سرطان سینه سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است ­(لاورنس[۹]، ۲۰۰۲). از سوی دیگر در سرطان کلیه هر چند که درمان از طریق جراحی، شیمی درمانی، هورمون درمانی یا اشعه درمانی میسر است که به کمک بیماران آمده است اما معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ازجمله متاستاز در چند ماه پس از درمان اثرات ناشی از آن­ها سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است لذا از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­ها شناخته شده بود (سامی و تان[۱۰]، ۲۰۰۰).
تعداد صفحه :۱۰۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه :بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولVero اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

پایان نامه رشته :زیست شناسی

عنوان :بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

گرایش:سلولی تکوینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده­ی علوم پایه ، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی جانوری

گرایش : سلولی تکوینی

عنوان :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

استاد راهنما :

 

استادان مشاور:

 

نگارش :

 

تابستان ۱۳۹۳

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:
زمینه و هدف: مطالعات نشان می­دهد که عصاره­های گیاهان دارویی بر سلول­های سرطانی تاثیر گذار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی است.
روش بررسی: لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه و لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) انسانی در هفت گروه کنترل که تنها حاوی محیط کشت است، گروه تحت تاثیر با دوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر بادوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما، گروه تحت تاثیر با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما، گروه تحت تاثیر با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما گروه تقسیم شدند سپس جهت اندازه ­گیری مقدار اثر سمیت عصاره با بهره گرفتن از سنجش MTT باکمک دستگاه الایزاریدر مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت داده­ ها با بهره گرفتن از روش آماری آزمون واریانس یک­طرفه بین گروه­ها مقایسه شدند.
نتایج: در لاین­های سلولی MCF7 و Vero تحت تاثیر دوز ۱۰ میکروگرم/ میلی­لیتر، ۱۰۰ میکروگرم/ میلی­لیتر، ۱ میلی­گرم/ میلی­لیتر، ۱۰ میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره افتیمون سبب کاهش زنده­مانی لاین­های سلولی را نشان داد که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001، P<0.001، P<0.001 و P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد. لاین­های سلولی MCF7 و Vero تحت تاثیر دوز ۱۰ میکروگرم/ میلی­لیتر، ۱۰۰ میکروگرم/ میلی­لیتر و ۱۰ میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره قارچ گانودرما سبب کاهش زنده­مانی لاین­های سلولی را نشان داد که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001، P<0.001 و P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد اما در غلظت ۱میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره قارچ گانودرما افزایش تکثیر لاین­های سلولی را نشان می­دهد MCF7 و Vero که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد.
نتیجه ­گیری: این مطالعه نشان می­دهد که عصاره­های هیدروالکی افتیمون و قارچ گانودرما سبب کاهش تکثیر لاین­های سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و Vero اپی­تلیال کلیه می­شود لذا در استفاده از عصاره قارچ گانودرما در غلظت ۱ میلی­گرم/ میلی­لیتر باید مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی: لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه، افتیمون، قارچ گانودرما
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه و تعریف.۱
۱-۲- بیان مساله۲
۱-۲-۱ گیاه افتیمون.۲
۱-۲-۲- قارچ گانودرما.۳
۱-۳- فرضیات تحقیق.۴
۱-۴- پرسش­های تحقیق.۵
۱-۵- اهداف تحقیق۵
۱-۵-۱- هدف کلی تحقیق۵
۱-۵-۲- اهداف جزئی طرح۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۸
۲-۱-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران۸
۲-۱-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۱۱
۲-۱-۲-۱- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها۱۱
۲-۱-۲-۲- ژن­های سرکوب کننده تومور.۱۲
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۲-۱-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۱۳
۲-۱-۳-۱- علل و عوامل محیطی.۱۳
۲-۱-۳-۱-۱- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان۱۴
۲-۱-۳-۱-۲- بافت چربی۱۵
۲-۱-۳-۱-۳- استروژن و پروژسترون۱۵
۲-۱-۳-۱-۴- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی.۱۵
۲-۱-۳-۱-۵- هورمون پرولاکتین.۱۶
۲-۱-۳-۱-۶- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)16
2-1-3-1-7- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)17
2-1-3-1-8- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۱۷
۲-۱-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی.۱۸
۲-۱-۴- روش­های درمانی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۲۲
۲-۱-۴-۱- پرتو درمانی۲۲
۲-۱-۴-۲- درمان­های دارویی۲۲
۲-۱-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۲۲
۲-۲- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC).23
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۲-۲-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران.۲۳
۲-۲-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه.۲۵
۲-۲-۲-۱- انکوژن­ها۲۵
۲-۲-۲-۲- ژن­های ترمیم کننده۲۷
۲-۲-۲-۳- ژن­های مهارکننده تومور.۲۸
۲-۲-۲-۴- مرگ برنامه ­ریزی شده (آپوپتوزیس).۲۹
۲-۲-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه۳۰
۲-۲-۳-۱- علل و عوامل محیطی.۳۰
۲-۲-۳-۱-۱- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)30
2-2-3-2- علل و عوامل ژنتیکی.۳۰
۲-۲-۴- روش­های درمانی سرطان کلیه۳۱
۲-۲-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه.۳۱
۲-۲-۵-۱- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه.۳۱
۲-۲-۵-۲- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه.۳۲
۲-۳- لاین سلولی MCF732
2-4- لاین سلولی Vero.33
2-1-3- افتیمون Cuscuta Pentagona.35
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
2-1-3- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum 36
2-2- پیشینه تحقیق.۳۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- برنامه ­های پیشبینی شده مطالعاتی۴۲
۳-۲- ابزارها و مواد مورد نیاز.۴۳
۳-۲-۱- ابزارها.۴۳
۳-۲-۲-لاین سلولی و مواد مصرفی۴۳
۳-۳- گروه بندی.۴۹
۳-۴- برنامه اجرایی و سنجش۵۰
۳-۴-۱- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما۵۰
۳-۴-۲- برنامه اجرایی و سنجش­ها۵۱
۳-۴-۲-۱- پاساژ لاین سلولی.۵۱
۳-۴-۲-۲- انجماد لاین سلولی.۵۲
۳-۴-۲-۲-۱- روش کار.۵۳
۳-۴-۲-۲-۲- ذوب لاین سلولی منجمد۵۴
۳-۴-۲-۳- شمارش سلولی۵۵
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
3-4-2-4- تست MTT.56
3-4-2-4-1- مراحل انجام MTT58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۶۲
۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه۶۴
۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است).۶۶
۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه۶۸
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱- بحث۷۱
۵-۱-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero.71
5-1-1-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۱
۵-۱-۱-۲- مکانیسم پیشنهادی۷۱
۵-۱-۱-۳- اثر غلظت­های مختلف افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero72
5-1-1-3-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۲
۵-۱-۲- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero73
5-1-2-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۳
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۵-۱-۲-۲- مکانیسم پیشنهادی۷۴
۵-۱-۲-۳- اثر غلظت­های مختلف قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero.75
5-1-2-3-1- شواهد موافق با این یافته­ ها۷۵
۵-۱-۲-۳-۲- مکانیسم پیشنهادی.۷۵
۵-۲- نتیجه ­گیری.۷۷
۵-۳- پیشنهادات.۷۷
منابع و مآخذ
منابع فارسی.۷۸
منابع غیر فارسی۸۱
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول ۲-۱- نمونه­هایی از ژن­های انکوژن­ها۲۷
جدول ۲-۲- فهرست سندرم­های سرطان­های وراثتی کلیه۲۷
جدول ۲-۳- نمونه­­هایی از ژن­های مهار کننده تومور ۲۹
جدول ۲-۴- DND Typing لاین سلولی MCF733
جدول ۲-۵- DND Typing لاین سلولی Vero34
جدول ۴-۱- درصد زنده­مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی.۶۱
جدول۴-۲– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی.۶۳
جدول۴-۳– درصد زنده مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی۶۵
جدول۴- ۴– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی۶۷
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                  صفحه
نمودار ۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی MCF762
نمودار ۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی Vero.64
نمودار ۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی MCF766
نمودار ۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی Vero.68
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                  صفحه
شکل ۲-۱ چرخه سلولی.۱۰
شکل ۲-۲ میزان شیوع سرطان تک گیر PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۱۳
شکل ۲-۳ آتاکسی تلانژکتازی.۱۸
شکل ۲-۴ جایگاه ژن­های BRAC1 و BRAC2.19
شکل ۲-۵ پروتئین P5320
شکل ۲-۶ سرطان التهابی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)۲۱
شکل ۲-۷ لاین سلولی MCF7.33
شکل ۲-۸ لاین سلولی Vero34
شکل ۲-۹ افتیمون Cuscuta pentagona36
شکل ۲-۱۰ قارچ گانودرما Ganoderma Lucidum.37
شکل ۳-۱ میکروسکوپ معکوس و هود لامینار کلاس ۲.۴۴
شکل ۳-۲ انکوباتور۴۵
شکل ۳-۳ محیط کشت و سرم۴۶
شکل ۳-۴ الایزاریدر و کرایوویال.۴۷
شکل ۳-۵ تانک نیتروژن و سانتریوفوژ۴۸
شکل ۳-۶ پلیت ۹۶ خانه۴۹
شکل ۳-۷ پاساژ سلولی.۵۲
ادامه فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                  صفحه
شکل ۳-۸ انجماد سلولی.۵۳
شکل ۳-۹ لام نئوبار۵۶
شکل ۳-۱۰ تبدیل MTT فورمازان۵۷
شکل ۲-۱۱ ریختن عصاره بر روی سلول­ها۵۸
شکل ۳-۱۲ ریختن رنگ MTT و ایجاد واکنش.۵۹
شکل ۵-۱ مکانیسم احتمالی سالسیلیک و جاسمونیک اسید در القا بیان ژن‏های دخیل در آپوپتوزیس.۷۲
شکل ۵-۲ مکانیسم احتمالی اثرات گانودریک اسید و ترینوئید بر لاین سلول های MCF7 و Vero.74
شکل ۵-۳ مکانیسم احتمالی اثر قارچ گانودرما بر تکثیر سلولی۷۶
فصل اول
کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه و تعریف
سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) یکی از شایع­ترین انواع سرطان است که هر ساله باعث مرگ و میر فراوانی در بین زنان و مردان می­شود و علیرغم پیشرفت­های بسیاری که در مورد تشخیص زودهنگام و درمان مناسب این بیماری صورت گرفته است کماکان سردسته علل مرگ به علت سرطان در بین زنان است (هوول و همکاران[۱]، ۲۰۰۵). با اینکه هرروز راهکارهای جدیدتری در برخورد با سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) معرفی می­شود ولی هنوز هم این بیماری جان عده­ی زیادی را در معرض خطر قرار داده است، شاید توجه بیشتر به ساختار ریز مولکولی و اساس زیست شناسی این بیماری باعث شود تا بلکه بتوان با دانسته ­های بیشتری در مورد چگونگی پیدایش این بیماری از سطح سلول­ها اطلاعات گسترده­تری در مورد ایجاد رشد و بیماری­زائی این بیماری مهلک بدست آورد (مورفی و همکاران[۲]، ۲۰۰۵). امروزه لزوم دانستن زیست شناسی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) دیگر بر کسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه جراحان در صف اول مبارزه با این بیماری قرار دارند، دانش بیشتر در این ضمینه بینش عمیق­تر و دیدگاه وسیع­تری را در اختیار جراح قرار می­دهد تا در پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان به موقع این بیماران گام موثر­تری بردارد. سرطان بیماری سلول­ها­ست بدن انسان مجموعه ­ای از سلول­ها است که هرکدام وظیفه خاصی بر عهده دارند تا بتواند عملکرد صحیح و سلامتی یک فرد را تضمین نماید، سلول­های بدن شهروندان خوبی هستند و علاوه بر انجام وظایف محوله به فضایی که توسط سلول­های اطرافیانشان اشغال می­شود احترام می­گذارند و درحفظ سلامتی یکدیگر کوشا و فعالند. اگر سلولی به صورت غیر قابل کنترل رشد و تکثیر یابد ایجاد مشکلات زیادی برای خود و سایرین خواهد کرد. سرطان در واقع رشد غیر قابل کنترل است، سلول­های سرطانی دیگر شهروندان خوبی نخواهند بود و نه تنها وظایفشان را انجام نمی­ دهند بلکه به همسایگان خود نیز احترام نمی­گذارند و سلول­های طبیعی را تحت فشار قرار می دهند به حدود آنها تعدی می­ کنند و مواد مغزی آنها را جهت سوخت ساز لازم برای رشد تسریع یافته خود استفاده می­ کنند. تجمع یک گروه از سلول­ها در بدن را توده یا تومور می­نامند. البته همه توده­ها سرطان نیستند. توده­ها به دو دسته خوش­خیم و بدخیم تقسیم می­شوند (میرمالک و الهام کنی، ۱۳۸۸). توده­های خوش­خیم اغلب تهدید کننده حیات نیستند، مگر در شرایط خاص مثل توده­های مغزی که حتی اگر از نظر بافتی خوش­خیم باشند خطرناک و بلکه کشنده خواهند بود. توده­های بدخیم یا سرطانی همیشه خطرناک هستند و تهدیدی برای حیات فرد مبتلا به حساب می­آیند و قادرند به سایر اعضای بدن نیز دست اندازی کنند، پدیده­ای که به آن متاستاز گفته می­شود (استیل و اسمیت[۳]، ۱۹۹۹). تومور ویلمز شایع­ترین تومور کلیوی دوران کودکی می­باشد که ۶ درصد بدخیمی­های اطفال را به خود اختصاص می­دهد (برسلوو وهمکاران[۴]، ۱۹۹۳). تقریبا ۲/۱ کودکان مبتلا به تومور ویلمز می ­تواند با ناهنجاری­های ارثی مانند انیدریا، ناهنجاری­های مجاری ادراری-تناسلی و عقب ماندگی ذهنی همراه باشد که از آن­ها به عنوان سندرم واگر (WAGR) نام برده می­شود (فیلیپ[۵]، ۲۰۱۱). بیماران مبتلا به سندرم واگر در دوران کودکی اغلب با انیدریا یکطرفه مراجعه می­ کنند اگرچه ناهنجاری­های ژنیتالی همیشه در این بیماران وجود ندارند اما همراهی این ناهنجاری­ها با انیدریا به خصوص در دختران می ­تواند شک پزشک را به وجود سندرم واگر برانگیزد (میلر و منینگ[۶]، ۱۹۹۴). تومور ویلمز همچنان که ذکر شد شایع­تری تومور در دوران شیرخوارگی و کودکی است که خود را با توده شکمی، هماتوری و به ندرت علائم متاستاز دور دست به خصوص به ریه را نشان می­دهد روش­های درمانی برای این تومور شامل جراحی، شیمی­درمانی و رادیوتراپی به بستر تومور اولیه می­باشد. با تشخیص سریع و درمان مناسب بیماران مبتلا به تومور ویلمز از طول عمر بالایی برخوردار خواهند بود (ارجمندی رفسنجانی و همکاران، ۱۳۸۳). همچنین یکی دیگر از شایع­ترین تومور کلیه آدنوکارسینوم سلول­های کلیه است که حدود ۸۵ درصد کل تومورهای کلیوی را به خود اختصاص می­دهد این تومورها به طور اولیه به استخوان­ها، کبد، مغز متاستاز می­ دهند (خواجوی راد و همکاران، ۱۳۸۹). لذا از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­ها شناخته شده بود (سامی و تان[۷]، ۲۰۰۰). این مطالعه به منظور بررسی اثرات عصاره­های هیدرو الکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی طراحی گردیده است تا امکان بررسی اثرات مهاری افتیمون و قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلولی MCF7 سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و لاین سلولی­ Vero اپی­تلیالی کلیه مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲- بیان مساله
۱-۲-۱ گیاه افتیمون
گیاه افتیمون (Cuscutapentagona) یکی از معروفترین گیاهان پارازیتی از خانواده پیچک صحرایی است. این گیاه یکساله که در بهار می­روید، به گیاهان میزبان خود حمله می­ کند. گیاه افتیمون با رگبرگ­های زرد مایل به نارنجی فاقد ریشه بوده و برگ­های خود را گسترش می­دهد و برای دوام وتکثیر خود نیاز به اتصال به سایر گیاهان دارد. اخیرا نشان داده شده که برگ­های آن مواد معطر گیاه میزبان را درک می­ کند. زمانی که روی میزبان مستقر شد تنه مو مانند آن دوبار دور ساقه میزبان می­پیچد و ساقه­های ریشه مانند مکنده را تولید می­ کند و به بافت میزبان نفوذ می­ کند و از ریشه آوندی گیاه برای جذب مواد غذایی و آب استفاده می­ کند. بررسی مولکولی اخیر نشان می­دهد دو ژن آکواپورین LeAqp2) ،(TRAMP و آنزیم تغییر­دهنده دیوار­ سلولی ­(LeXTH1) در گوجه فرنگی در حمله ناموفق افتیمون بیان شده، اما نقش آنها در مکانیسم دفاعی مشخص نیست (جاستین وهمکاران[۸]،۲۰۱۰). همچنین گیاه افتیمون از نظر طبیعت نسبتا گرم و خشک است و از نظر دارویی برای بیماری­های عصبی، جنون، مالیخولیا، سردرد، دردهای مفصل و سرطان نتایج خوبی نشان داده است، همچنین عصاره متانولی افتیمون عملکرد آنتی­اکسیدانی دارد که بدن انسان را از آسیب­های اکسیداتیوی که به­ رادیکال­های آزاد نسبت داده می­شود محافظت می­نماید ­(حاج حسینی بابایی و همکاران، ۲۰۱۲). علیرغم پیشرفت­های مهم در تشخیص و درمان هنوز هم سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از معضلات شایع زنان است. گرچه وجود داروهای مؤثری مانند تاموکسیفن ۱ و رالوکسیفن ۲ مدولاتورهای گیرنده استروژنی یا آنتی­استروژ­ن­ها) و­­یا داروهای داخل توموری و لتروزول (ممانعت کننده­ های (Armidex) آناسترازول آروماتازی که به همراه اشعه درمانی و یا ادجوانت درمانی در طی ­۳۰ سال گذشته جان بسیاری از زنان مبتلا را نجات داده است، ولی معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ناشی از متاستاز در چند ماه پس از درمان، اثرات ناشی از مصرف داروها بر روی متابولیسم گلوکوکورتیکوییدها و خطرات سرطان بعد از شیمی درمانی سرطان سینه سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است ­(لاورنس[۹]، ۲۰۰۲). از سوی دیگر در سرطان کلیه هر چند که درمان از طریق جراحی، شیمی درمانی، هورمون درمانی یا اشعه درمانی میسر است که به کمک بیماران آمده است اما معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ازجمله متاستاز در چند ماه پس از درمان اثرات ناشی از آن­ها سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است لذا از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­ها شناخته شده بود (سامی و تان[۱۰]، ۲۰۰۰).
[۱] . Howel, et all
[2] . Murphy, et al
[3] . Steel & Smyth
[4] . Breslow, et al
[5] . Philip
[6] . Miller & Manning
[7] . Swamy, Tan
[8] . Justin, et al
[9] . Lowrence
[10] . Swamy, Tan
تعداد صفحات:۱۰۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]