Get a site

برچسب: ویژگی های کیفی

پایان نامه ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با بهره گرفتن از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با بهره گرفتن از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت

استاد راهنما:

دکتر غلامعلی رئیسی اردلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده۱
۱      فصل اول : تعریف مسئله ۲
۱-۱ مقدمه و تعریف مسئله ۲
۱-۲ ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳ تعریف مسئله ۴
۱-۴ روش تحقیق و اعتبارسنجی روش ۵
۲ فصل دوم: مقدمه و مطالعه ادبیات ۶
۲-۱ کیفیت چیست؟ ۶
۲-۲ هزینه کیفیت ۱۱
۲-۲-۱ تعریف هزینه کیفیت: ۱۱
۲-۲-۲ تاریخچه هزینه کیفیت: ۱۳
۲-۲-۳ انواع مدل های هزینه کیفیت: ۱۷
۲-۲-۴ سیستم هزینه کیفیت: ۳۲
۲-۲-۵ حجم هزینه‌های کیفیت: ۳۳
۲-۲-۶ روش ارائه مدل و استقرار هزینه کیفیت: ۳۸
۲-۲-۷ اهداف و مزایای استقرار مدل هزینه کیفیت: ۴۱۲-۲-۸ هزینه کیفیت در استانداردها: ۴۵
۲-۲-۹ محدودیت‌ها، موانع و الزامات هزینه کیفیت: ۴۶
۲-۳ خلاصه فصل. ۵۰
۳ فصل سوم : راه حل مبتنی بر QFD برای استقرار سیستم هزینه کیفیت   48
۳-۱ آشنایی با روش و فلسفه QFD 48
۳-۱-۱ تعریف QFD 48
۳-۱-۲ مزایای استفاده از  QFD 52
۳-۱-۳ روش اجرای QFD 53
۳-۱-۴ گسترش‌ها در زمینه QFD 68
۳-۲ ارائه راهکار. ۶۸
۳-۲-۱ سیستم هزینه کیفیت ۶۸
۳-۲-۲ کاربرد روش مبتنی بر QFD برای تدوین سیستم هزینه کیفیت ۷۳
۳-۳ خلاصه فصل ۸۰
۴ فصل چهارم : گزارش مطالعه موردی ۸۲
۴-۱ معرفی ۸۲
۴-۲ روش اجرا شده برای مطالعه موردی ۸۳
۴-۳ استفاده از روش معمول برای مطالعه موردی ۱۰۴
۵ نتایج حاصله ۱۰۹
۶ پیوست ۱ جداول QFD 112
۷ پیوست ۲ مصاحبه انجام‌شده ۱۲۲
۸ پیوست ۳  روش نمره دهی معمولی(ساده) ۱۲۸
۹ مراجع ۱۲۹
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱: مقایسه رویکرد های متفاوت به کیفیت ۷
جدول ‏۲‑۲: فرایندها و فعالیت های ذیل بخش های مختلف کیفیت ۹
جدول ‏۲‑۳ :اهداف، نتایج، فعالیت‌ها و خروجی های دسته هزینه‌های مدل PAF   21
جدول ‏۲‑۴ :فعالیت های ذیل هر بخش دسته مدل های PAF. 25
جدول ‏۲‑۵ :عناوین هزینه‌های کیفیت و بی کیفیتی ۲۸
جدول ‏۲‑۶ :رابطه بین سطح سیگما و هزینه کیفیت[۱۳] ۳۵
جدول ‏۲‑۷ :شاخص های گزارش هزینه کیفیت ۳۸
جدول ‏۳‑۱ :جدول مدل کانو ۵۹
جدول ‏۴‑۱ : وزن اهداف، محدودیت‌ها و الزامات سیستم هزینه کیفیت ۸۵
جدول ‏۴‑۲ : نمونه محاسبه ۹۱
جدول ‏۴‑۳ : وزن مولفه های هزینه کیفیت حاصل از جدول QFD2. 92
جدول ‏۴‑۴: اوزان و وجود و عدم وجود هر مولفه-روش برآورد در مدل هزینه کیفیت   103
جدول ‏۴‑۵: مقدار تقریبی هزینه‌های کیفیت و نسبت هزینه به درآمد ۱۰۶
جدول ‏۵‑۱: مقایسه میان دو مدل حاصل از دو روش ۱۱۱
جدول ‏۶‑۱: QFD1. 118
جدول ‏۶‑۲ : QFD2. 119
جدول ‏۶‑۳ : QFD3. 120
جدول ‏۶‑۴ : QFD3 ادامه ۱۲۱
فهرست اشکال و نمودارها
شکل ‏۲‑۱: ارتباط رده‌های مدیریتی با حوزه‌های مختلف کیفیت ۱۰
شکل ‏۲‑۲: سیر تکاملی کیفیت ۱۰
شکل ‏۲‑۳ : دو دیدگاه سنتی(چپ) و نوین(راست) به هزینه‌های کیفیت ۱۴
شکل ‏۲‑۴ :دسته هزینه‌های مدل هزینه کیفیت ضعیف ۲۷
شکل ‏۲‑۵ : نقش سیستم هزینه کیفیت در سیستم بهبود ۳۳
شکل ‏۲‑۶ :پراکندگی هزینه‌ها قبل(چپ) و بعد(راست) از استقرار سیستم هزینه کیفیت   37
شکل ‏۳‑۱ :نمودار ارتباط میزان رفع انواع نیازمندی‌ها ۵۷
شکل ‏۳‑۲ :جدول QFD 62
شکل ‏۳‑۳ : ارتباط میان جداول QFD در روش چهار ماتریسی ۶۷
شکل ‏۳‑۴ : سیستم هزینه کیفیت ۷۱
شکل ‏۳‑۵ : ماتریس QFD تغییر یافته برای مطالعه هزینه کیفیت ۷۷
شکل ‏۳‑۶ : روش پیشنهادی ۸۰
شکل ‏۴‑۱: نمونه نمودار استخوان ماهی ۸۵
شکل ‏۴‑۲: نمودار پارتو برای انتخاب مولفه های مدل COQ در روش معمول   107
شکل ‏۵‑۱: روش پیشنهادی ۱۱۰
چکیده:
در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت و تأثیر هزینه‌های کیفیت در صنایع مختلف و حجم آنها بر این مسئله توجه شده است و با توجه به وجود مشکلاتی که بر سر راه استقرار مدل هزینه کیفیت در صنایع وجود دارد این پایان‌نامه سعی کرده تا با بهره گرفتن از رویکرد گسترش ویژگی های کیفیت به مشتری مدار سازی مدل هزینه کیفیت کمک نماید. برای این مهم ابتدا در زمینه هزینه کیفیت نکاتی از جمله تشریح سیستم هزینه کیفیت و سئوالات معین کننده مدل هزینه کیفیت بیان می‌شود. پس از بیان این مقدمات روش مد نظر ارائه شده و در انتها نیز در یک مطالعه موردی اقدام به ارزیابی روش پیشنهادی در این پایان نامه با روشی که توسط نگارنده و با بهره گرفتن از توصیه‌های موجود در منابع استخراج شده، می‌شود. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش معمولی نسبتاً بهتر عمل می کند.
۱-۱    مقدمه
تقریباً ۷۰ سال از زمان مطرح‌شدن بحث هزینه کیفیت می‌گذرد  علت اصلی مطرح‌شدن این دیدگاه به مسئله کیفیت را می‌توان در آغاز انقلاب صنعتی و ایجاد انفکاک بین واحد های مختلف سازمانی جست‌وجو نمود. با پیشرفت صنایع و پیچیده شدن محصولات تولیدی به‌تدریج گرایش به تخصصی شدن در صنایع افزایش یافت و این امر باعث شد در داخل کارخانه‌ها تمایل به جدا کردن کارها و واحدهای سازمانی ایجاد شود و به دنبال آن واحدهایی نظیر کیفیت و تولید ایجاد شد؛ که حاصل انفکاک بین فعالیت های مربوط به کیفیت و تولید بود. به تدریج مضرات این دیدگاه خود را نمایان ساخت؛ یکی از مضرات این دیدگاه این بود که تولید به علت آنکه هسته اصلیِ درآمدزایی سازمان بود مورد توجه مدیران ارشد قرار می‌گرفت و تأثیرات اقتصادی مربوط به حجم و مقدار تولید تقریباً معین بود؛ ولی دراین‌بین نقش و تأثیر اقتصادی واحدهای پشتیبان تولید نظیر کیفیت پنهان می‌ماند. این امر سبب شد تا متخصصان کیفیت به فکر ایجاد زبان مشترک با مدیران ارشد، یعنی زبانی مبنی بر مفاهیم پولی و مالی،  بیافتند. حاصل این تفکر ایجاد مفاهیم هزینه کیفیت و درآمد کیفیت که در مجموع با عنوان اقتصاد کیفیت شناخته می‌شوند، می‌باشد[۱-۳].
بحث هزینه کیفیت پس از مطرح‌شدن با اقبال متخصصان کیفیت روبرو شد؛ و مدل‌های متنوع هزینه کیفیت برای صنایع مختلف تولیدی و حتی خدماتی ارائه شد و مورد استفاده قرار گرفت. پس از مطرح‌شدن بحث هزینه کیفیت در مجامع کیفیتی این مبحث به‌تدریج وارد استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت شد و به‌عنوان یک الزام سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید[۱].
مدل هزینه کیفیت و مواردی که در یک مدل جای می‌گیرند به‌تدریج رشد کرده و کامل شده‌اند. هزینه‌های پنهان کیفیت نیز به‌تدریج کشف شده و در مدل‌ها جای گرفتند. روش های اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت نیز به‌تدریج تنوع یافته و روش های برآورد متفاوتی برای هزینه‌های کیفیت و هزینه‌های پنهان کیفیت گسترش یافته‌اند.
همچنین انواع روش های ثبت و ضبط و جمع‌ آوری و یافتن داده‌های لازم برای این مدل‌ها نیز گسترش پیدا کرده‌اند و نیز برخی نرم‌افزارها به شکل موردی برای این کار طراحی شده‌اند بااین‌وجود نرم‌افزار جامع، کامل و فراگیری برای جمع‌ آوری و تحلیل این هزینه‌ها تا کنون ارائه نشده است[۴].
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه :تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

پایان نامه :تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

پایان نامه رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

بخش علوم باغبانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

اسفند ماه ۱۳۹۲

 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار
به کوشش
پگاه احمدی
ایران در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید انار (Punica granatum L.) را در دنیا دارا می­باشد. امروزه میوه انار به دلیل داشتن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. پوشش­های خوراکی پلی ساکاریدی به عنوان یک ماده تجزیه­پذیر به صورت طبیعی و بدون اثر جانبی، قابلیت نگهداری میوه ­ها را بهبود می­بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پوشش­های خوراکی کیتوزان، متیل سلولز، پکتین و نانوکیتوزان بر کیفیت و عمر انباری میوه انار و اناردانه انجام شد، تا با کاهش ضایعات کمی و کیفی آن بتوان زمینه صادرات هر چه بیشتر این محصول را فراهم نمود. به این منظور میوه­های انار رقم رباب نی­ریز، که یکی از ارقام مهم و تجاری کشور می­باشد، در زمان رسیدن تجاری برداشت شد. آزمایش بر پایه طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. میوه ها و اناردانه­ها با محلول کیتوزان ۵/۱% ، متیل سلولز ۳%، پکتین ۳% و نانو کیتوزان تهیه شده از شرکت نانو صنعت اصفهان تیمار گردید و در دمای ۵ درجه سلسیوس به ترتیب به مدت ۱۶۰ روز و ۱۶ روز نگهداری شد. از میوه های انبار شده به فواصل هر ۴۰ روز و از اناردانه­های انبار شده به فواصل هر ۴ روز نمونه گیری صورت گرفت و ویژگی­های کمی و کیفی آنها در طی دوره انبارداری ارزیابی شدند. در این پژوهش،کیتوزان به طور موثری باعث کاهش از دست­ دادن آب و ضایعات کمی میوه­ها و اناردانه­ها در طول نگهداری پس از برداشت شده است. اگرچه پوست و اناردانه­ها هردو در طی انبارداری آب از دست دادند اما کاهش وزن پس از برداشت در میوه انار به طور عمده مربوط به کاهش وزن پوست بود. تیمار پوشش­های خوراکی و به ویژه کیتوزان باعث حفظ میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، پ­هاش و شاخص طعم آب­میوه در مقایسه با شاهد شد. میزان آنتوسیانین کل آب­میوه در طی نگهداری در انبار در تمام میوه­ها و اناردانه­های تیماره شده کاهش یافت. تیمار کیتوزان به طور معنی­داری باعث به تاخیر انداختن مصرف اسیدهای آلی شد. فنول کل و فعالیت ضد اکسایشی آب­میوه در طی انبارداری کاهش یافت، هرچند پوشش کیتوزان به طور معنی­داری باعث حفظ این ترکیبات ارزشمند گردید.
کلیدواژه: دمای انبارداری، آنتوسیانین، فنول کل، فعالیت ضد اکسایشی.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
فصل اول ۱
۱- مقدمه ۲
۱-۱- موطن و تاریخچه کشت انار ۳
۱-۲- رده بندی ۳
۱-۳- گیاه شناسی ۴
۱-۴- ارزش غذایی انار ۵
۱-۵- شرایط آب و هوایی مورد نیاز انار ۶
۱-۶- زمان برداشت و شاخص های کیفیت میوه انار ۷
۱-۷- مشکلات پس از برداشت ۸
۱-۸- اهمیت موضوع ۹
۱-۹- اهداف پژوهش ۱۱
فصل دوم ۱۳
۲- مروری بر پژوهش های پیشین ۱۴
۲-۱- دمای پایین ۱۴
۲-۲- پوشش های خوراکی ۱۶
۲-۲-۱- کیتوزان ۱۷
۲-۲-۲- متیل سلولز ۲۱
۲-۲-۳- پکتین ۲۳
فصل سوم ۲۶
۳- مواد و روش ها ۲۷
۳-۱- روش انجام پژوهش ۲۷
۳-۱-۱- مشخصات منطقه برداشت نمونه ۲۷
۳-۱-۲- انتخاب رقم انار و ویژگی های کلی آن ۲۸
۳-۱-۳-تهیه نمونه میوه ۲۸
۳-۱-۴- جداسازی اناردانه ها ۲۹
۳-۱-۵-آماده سازی نمونه ها ۲۹
۳-۱-۶- شرایط نگهداری در سردخانه ۳۰
۳-۱-۷- مراحل انجام آزمایش ۳۰
۳-۲- ویژگی های مورد ارزیابی و روش اندازه گیری آنها ۳۰
۳-۲-۱- درصدکاهش وزن میوه ها و اناردانه ها ۳۰
۳-۲-۲- چگالی میوه ۳۱
۳-۲-۳- مواد جامد محلول (TSS) 31
3-2-4- شاخص بلوغ میوه (TSS/TA) 32
3-2-5- هدایت الکتریکی آب میوه (EC) 32
3-2-6- پ هاش (pH) 33
3-2-7- مقدار اسیدیته قابل تیتر (TA) 33
3-2-8- اندازه گیری ویتامین ث ۳۴
۳-۲-۹- مواد فنولی ۳۵
۳-۲-۱۰- فعالیت آنتی اکسیدانی ۳۶
۳-۲-۱۱- میزان آنتوسیانین کل ۳۷
۳-۳- واکاوی آماری داده ها ۳۸
۴- نتایج و بحث ۴۰
۴-۱- عمر انبارداری ۴۰
۴-۱-۱- اناردانه ۴۰
۴-۲- تغییرات کاهش وزن میوه طی دوره انبارداری ۴۲
۴-۲-۱- اناردانه ۴۲
۴-۲-۲- میوه انار ۴۶
۴-۳- تغییرات مواد جامد محلول کل در مدت انبارداری ۴۹

۴-۳-۱- اناردانه ۴۹
۴-۳-۲- میوه انار ۵۲
۴-۴- تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون ۵۴
۴-۴- ۱- اناردانه ۵۴
۴-۴-۲- میوه انار ۵۶
۴-۵- تغییرات شاخص طعم میوه در طی انبارداری ۵۸
۴-۵- ۱- اناردانه ۵۸
۴-۵-۲- میوه انار ۶۰
۴-۶- تغییرات پ هاش طی دوره انبارداری ۶۲
۴-۶-۱- اناردانه ۶۲
۴-۶-۲- میوه انار ۶۴
۴-۷- هدایت الکتریکی ۶۶
۴-۷-۱- اناردانه ۶۶
۴-۷-۲- میوه انار ۶۸
۴-۸- ویتامین ث ۷۱
۴-۸-۱- اناردانه ۷۱
۴-۸-۲- میوه انار ۷۳
۴-۹- تغییرات مواد فنولی کل ۷۶
۴-۹-۱- اناردانه ۷۶
۴-۱۰- تغییرات فعالیت ضد اکسایشی در طول دوره انبارداری ۸۱
۴-۱۰-۱- اناردانه ۸۱
۴-۱۰-۲- میوه انار ۸۳
۴-۱۱- تغییرات میزان آنتوسیانین در طی دوره انبارداری ۸۵
۴-۱۱-۱- اناردانه ۸۵
۴-۱۱-۲- میوه انار ۸۷
۴-۱۲- تغییرات چگالی در طی دوره انبارداری ۹۰
۴-۱۲-۱- میوه انار ۹۰
۴-۱۳- نتیجه گیری کلی ۹۲
۴- ۱۴- پیشنهادها ۹۳
منابع ۱۱۱

فهرست جدول­ها

جدول ۴-۱- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱±۵ سلسیوس ۴۵
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱±۵ سلسیوس ۴۸
جدول۴- ۳- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۵۱
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۵۳
جدول ۴-۵- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان اسیدیته قابل تیتر (%) اناردانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۵۵
جدول۴-۶- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اسیدیته (%) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۵۷
جدول۴-۷- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۵۹
جدول۴-۸- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۶۱
جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پ هاش انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۶۳
جدول۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۶۵
جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکیms/cm) ) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۶۷
جدول ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثر ت پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکی ms/cm)) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۷۰
جدول ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث mg/L)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۷۲
جدول ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۷۵
جدول ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۷۷
جدول ۴-۱۶- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۸۰
جدول ۴-۱۷- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۸۲
جدول۴-۱۸- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) میوه انار رقم رباب در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۸۴
جدول ۴-۱۹- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۸۶
جدول ۴-۲۰- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۸۹
جدول ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر چگالی(g/ml) میوه انار در رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۹۱
جدول پیوست ۴-۱- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه ۱۱۱
جدول پیوست ۴-۲- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه ۱۱۲
جدول پیوست ۴-۳- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه ۱۱۳
جدول پیوست ۴-۴- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه ۱۱۴

فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                     صفحه
شکل ۳-۱- ­منحنی استاندارد حاصل از غلظت­های مختلف آسکوربیک­اسید (nm 51λmax=) 35
شکل ۳-۲- منحنی استاندارد حاصل از غلظت­های مختلف گالیک اسید (nm 517λmax=) .36
شکل ۴-۱- مقایسه اثر پوششهای خوراکی بر ماندگاری اناردانه-های رقم رباب نیریز در دمای ۱ ±۵ سلسیوس ۴۱

فصل اول

 

              ۱- مقدمه

انار رقم رباب نی­ریز که بیشترین سطح زیر کشت را در استان فارس دارد، از معروف­ترین رقم­های انار تجاری و برتر کشور است. این رقم دیررس بوده و میوه­هایی با پوست کلفت و قرمز رنگ با دانه­های قرمز رنگ دارد که به دلیل کیفیت خوراکی مطلوب و قابلیت انباری مناسب در بازارهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (محسنی، ۱۳۸۹). اناردانه­های انار (قسمت خوراکی میوه) منبع غنی از قندها، پکتین، آسکوربیک اسید، اسید­های آمینه، املاح معدنی، فیبرها، فیتواستروژن و فلاونوئیدها است (Gil et al., 2000; Fadavi et al., 2005; Palou et al., 2007; Ozgen et al., 2008 ). میوه انار به دلیل داشتن ترکیباتی با خواص ضداکسایشی[۱] نیز اهمیت دارد و مطالعات کلینیکی و اپیدیمولوژی نشان می دهد که مصرف آن به دلیل داشتن مقدار مواد فنولی زیاد در جلوگیری از بیماری­های قلبی و بعضی از انواع سرطان موثر است (Ricci et al., 2006; Tzulker et al., 2007). بنابراین میوه انار به دلیل دارا بودن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده است (Gil et al., 2000; Ozgen et al., 2008). با توجه به ارزش و اهمیت اقتصادی این میوه برای کشاورزان استان­های حاشیه کویر و مطرح شدن میوه انار به عنوان کالای لوکس صادراتی و یک منبع درآمد ارزی، اهمیت آن بیش از پیش روشن می­گردد. اما میوه­های انار به دلیل داشتن آب و مواد قندی فراوان و بافت نرم و حساس، پس از برداشت به راحتی در معرض صدمات مکانیکی، کاهش وزن و حمله ریز سازواره­ها[۲] قرار می­گیرند (بهادران باغبادرانی، ۱۳۷۹؛ Westwood, 1993).

۱-۱- موطن و تاریخچه کشت انار

اهلی شدن انار از دوران نئولیتیک آغاز شده است (Hayes, 1957). این گیاه بومی ایران و برخی از نواحی اطراف آن است که از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مورد کشت و کار قرار گرفته است و به مرور زمان به مناطق دیگر آسیا (ترکمنستان، افغانستان، هند، چین و غیره)، آفریقای شمالی و اروپای مدیترانه ای گسترش پیدا کرده است (Zukovskij, 1950). از آن جا که انار به خاطر مقاومتش به شرایط خشکی، درخت بسیار مناسبی برای پرورش در مناطق خشک است، امروزه به طور گسترده ای این درخت میوه در مناطق مدیترانه ای، نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می­گردد (Mars and Meljario, 1997).

۱-۲- رده بندی

انار با نام علمی Punica granatum L. درختچه­ای بزرگ با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان[۳] می باشد (بهزادی شهر بابکی، ۱۳۷۷). این گیاه از شاخه گیاهان گلدار[۴]، رده نهاندانگان[۵] و زیر رده دولپه ای ها[۶]، راسته Myrtales، تیره Punicaceae و جنس Punica است. جنس Punica دارای دو گونه است :
۱-گونه Punica granatum L. که تخمدان آن شامل یک یا دو ردیف برچه است و بومی ایران و نواحی مدیترانه ای است.
۲-گونه P. protopunica BALF. که تخمدان آن یک ردیف برچه دارد و بومی جزیره سوکوترا (یمن) است.

۱-۳- گیاه شناسی

انار با نام علمی Punica granatum L. درختچه ای بزرگ با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان می باشد (بهزادی شهر بابکی، ۱۳۷۷). درخت انار در مناطق گرمسیری همیشه سبز است و در سراسر سال گل می دهد، در حالی که در مناطق نیمه گرمسیر خزان­دار است و یک بار در سال گل می­دهد (Gur, 1986). انار به عنوان یک گیاه یک پایه در نظر گرفته می شود و دو نوع گل بر روی یک پایه تولید می کند:

  1. ۱. Antioxidant

[۲]. Micro organism

  1. Punicaceae
  2. Phanerogames
  3. Angiosperm
  4. Dicotyledons

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *