Get a site

برچسب: پذیرش اجتماعی

پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست

 

عنوان                                                 صفحه

 

 

چکیده                                               ۱

فصل اول

(کلیات تحقیق)

مقدمه                                               ۳

اهمیت ضرورت تحقیق                                   ۵

اهداف تحقیق                                         ۶

بیان مسئله                                          ۶

فرضیه های تحقیق                                     ۷

متغیرهای تحقیق                                      ۸

پذیرش اجتماعی                                   ۸

ویژگیهای شخصیتی                                     ۹

فصل دوم

(پیشینه و ادبیات تحقیق)

منابع فصل دوم                                   ۱۱

دو نقش اساسی جامعه پذیری                                ۱۲

جامعه پذیری انتظاری                                     ۱۲

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری                           ۱۶

ساز و کارهای جامعه پذیری                                ۲۰

طبقه اجتماعی                                        ۲۲

نظریه های جامعه پذیری                               ۲۴

نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری                      ۲۵

مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد                          ۲۸

نظریه های روان شناختی جامعه پذیری                        ۳۰

 

عنوان                                                              صفحه

 

 

تضاد میان سه بخش شخصیت                              ۳۲

فرهنگ و شخصیت                                   ۳۸

تعریف فرهنگ                                         ۳۸

عناصر اصلی فرهنگ                                    ۳۹

ویژگیهای فرهنگ                                      ۴۲

مفهوم شخصیت                                     ۵۶

تأثیر فرهنگ در شخصیت                                ۵۸

شخصیت اساسی یا پایه                                 ۶۴

فرهنگ و بیماری                                      ۶۷

بررسی هشیاری                                    ۷۴

بررسی رفتار                                         ۷۵

بررسی ناهوشیار                                      ۷۷

بررسی علمی شخصیت                                ۷۸

تعریفهای شخصیت                                      ۷۹

ویژگیهای منحصر به فرد                               ۸۲

ذهنیت در نظریه های شخصیت                            ۸۷

سؤالهایی درباره ماهیت انسان                                  ۹۰

فصل سوم

(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه                                   ۹۷

حجم نمونه،روش نمونه گیری                                ۹۷

ابزار اندازه گیری در تحقیق                              ۹۸

آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا                          ۹۹

روش تحقیق                                           ۱۰۰

روش آماری مربوط به فرضیه ها                              ۱۰۱

 

عنوان                                                              صفحه

 

 

فصل چهارم

(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه فصل چهارم                                     ۱۰۳

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری                                          ۱۱۷

پیشنهادات                                           ۱۱۹

محدودیت ها                                          ۱۲۰

منابع و مآخذ                                        ۱۲۱

 

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق ومکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وفرضیه های جزئی اینکه بین افسردگی هیپوکندریا ،هیستری ،پارانویا ،انحرافات اجتماعی ،وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در دو گروه مکانیک وبرق که حجم نمونه بدست آمده ۱۰۰نفر است که آزمون ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر ۵%است .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه :

مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انسانی است واز آنجا که جانشینی اعضای جامعه باید تضمین شوداین نیاز تا حدودی به وسیله تولید مثل طبیعی که میراث ژنتیکی جامعه را تداوم می بخشد ،بر آورده می شود .

اما اگر جامعه ای خواهان بقای خود باشد ،باید میراث فرهنگی آن جامعه تداوم یابد ،این امری است که تنها در فر آیند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن امکان پذیر می گردد . پذیرش اجتماعی فر آیندی استکه به انسان ،شیوه های زندگی کردن در جامعه را می آموزد ،وبه او شخصیت می دهد وتوانائیهایش را در جهت ایفای وظایف فردی می آموزد وبه او شخصیت می دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه می بخشد .«کوئن ۱۳۷۱»

فرد در خلال اجتماعی شدن هویت یا من اجتماعی خود را می یابد وشناخت لازم برای ایفای نقشهای اجتماعی را یاد می گیرد ،این روند بسیار گسترده وپیچیده که در طول زندگی فرد تداوم می یابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهای جامعه می باشد وبا فراگیری رفتارهای متناسب با هنجارهای پذیرفته شده جامعه منجر می گردد. بنیادی ترین بخش جامعه پذیری در دوران کودکی رخ می دهد ،اما این روند در سراسر عمر آدمی ادامه می یابد هیچ بحثی از پذیرش اجتماعی نیست که اهمییت سرشت وپرورش را در رشد جسمانی ،عقلانی ،اجتماعی وشخصیتی نادیده گرفته باشد .

سرشت آدمی اصطلاحی است که برای ساخت ژنتیکی انسان یا وراثت بیولوژیکی او به کار می رود وپرورش به محیط وتجربه های متقابلی که هر فرد در زندگی خود به دست می آورداشاره می کند وهر کس شخصیتی دارد وشخصیت شما به مشخص کردن میزان موفقیت ،خشنودی،در رضایت خاطر در زندگی شما کمک می کند که تمام اینهاباعث قبول ویا پذیرش اجتماعی در فرد می شود واینکه سعی در جمع بندی کردن مجموعه ای از ویژگی های شخصیت یک نفر با بهره گرفتن از واژه های مبهمی چون عالی ووحشتناک کار آسانی است و شخصیت به قدری پیچیده است کهن می توان آن را به سادگی توصیف کرد زیرا انسانها در موقعیت های مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسیار پیچیده وتغییر پذیر هستند وبرای اینکه شخصیت رادرست توصیف وتعریف کنند دقیق تر درمورد شخصیت وارزیابی آن در اجتماع بحث می کنند.

رشد مغز انسان برای این نکته تاکید دارد که ویژگی های ژنتیکی از محیط جدا شدنی نیست وبه وسیله ساخت ژینتکی ،ما انسانها در می یابیم که کورتکسی مغز «قسمت تفکر وادراک مغز اعمالی مانند خاطر آوردن ،فهمیدن یا ادراک کردن را در خود جای می دهد که تمام اینها باعث تقلید وتکراری می شود وتمام این موارد در نوع اجتماعی شدن وقبول جامعه در تاثیر بسزایی دارد».«هدایت ستوده ص۵۰ سال ۱۳۸۵»

 اهمیت ضرورت تحقیق :

جامعه پذیری در دوران کودکی به پایان نمی پذیرد ولی به هر حال در سراسرزندگی آدمی ادامه یابد .بزر گسالان هم دوباره درباره اجتماعی (باز پذیرش اجتماعی )میشوند وهنجارها،ارزشهای وانتظارات جدیدرامی آموزد در هرگروه یاسازمان جدیدی که عضومی شویم ویا هر رابطه دوستی برقرارمی کنیم یا در هر تجربه ای که در زندگی به دست می آوریم ،ناچاریم که هدایت های جدیدی راسلب کنیم وبرای هنجارهای وارزشهای جدیدی اجتماعی می شویم برای برخی شغلهای خاص اجتماعی شدن دوباره به ما کمک می کند که انتظارات قبلی خود را کنار گذارده و برداشت واقع بینانه تر ی رااز این شغلها به دست می آوردیم وپذیرش اجتماعی گاهی اوقات شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار میدهد وگاهی ایجاد یک ویژگی های منفی در شخصیت آدمی یاعث ازبین رفتن پذیرش اجتماعی فرد به طور مثبت است وامید است که با انجام این تحقیقات بتوانیم پذیرش اجتماعی رادر بین اقشارمختلف جا بیندازیم وسعی کنیم با شخصیت افراد هماهنگی داشته باشیم که این برعهده نهادهای خانواده ونهادهای جامعه است که به دانشجویان این اجازه را بدهند که برای تکمیل شخصیت خود در جامعه به تجربه هایی دست پیدا کنند.

اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق این است که آیابین ویژگی های شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه ای وجود دارد وآیا شخصیت وویژگی های اخلاقی ورفتاری آن در ایجاد پذیرش اجتماعی و جامعه پذیری دانشجویان ،نقش بسزایی دارد یا نه بین شخصیت وپذیرش اجتماعی رابطه ای وجود ندارد وآیا بین ویژگی های شخصیتی مانندعوامل اضطراب آور ،افسردگی وانحرافات اجتماعی و. وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد وآیا عوامل اضطراب زا وافسردگی در نوع برخورد جامعه وپذیرش آن تأثیر بسزایی خواهد داشت یانه .

 

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.